زهر زنبور عسل

hamid_a

کاربر ممتاز

زهر زنبور عسل

زهر زنبور عسل مايعي است تلخ مزه به رنگ روشن داراي وزن مخصوص(1.1313 )بوي خاص و واكنش اسيدي ، در مجاورت هوا به
سرعت خشك ميشود
زهر زنبور تركيب بسيار پيچيده اي دارد و دست كم هشت نوع پروتئين در آن شناسايي شده است
مشخص شده است تركيبات زهر رنبور عسل مناطق مختلف و نسبت به فصل هاي مختلف با هم فرق ميكند .
تر كيبا ت اصلي زهر زنبور
آ نزيم ها: -فسفو ليپازA2-هيا لورونيداز-اسيد فسفا تاز
پپتيد ها: آپا مين -مليتين- پپتيد MCD -سكا پين -تر تيا پين-آدو لاپين
آ مين هاي بيو ژنيك: هيستا مين - دوپا مين -نوراپي نفرين – لكوترين
اثر زهر زنبور در درمان بیماری MS


Multiple Sclerosis - بيماري با علت نامعلوم مي باشد در اين بيماري قسمتهايي از رشته هاي عصبي در سيستم عصبي مركزي به واسطه خطا در فعاليت سيستم ايمني بدن بيمار دچار التهاب و تخريب پوشش ميلين و جراحت اكسون شده و در نهايت آسيب ميبيند . بيمار و پزشك هيچ گونه پيش بيني از آينده بيماري ندارند و داروهاي عرضه شده :
( Interferon B-1a - Interferon B-1b < Betaseron )
در بسياري از موارد نمي تواند بيماري را درمان كند .
استفاده از زهر زنبور عسل يكي از روش هاي جايگزين و مناسب براتي در مان اين بيماري است .
با توجه به جد ول تر كيبا ت زهر زنبور Melittin كه 50 % وزن خشك زهر را تشكيل ميدهد يكي از مهم ترين مواد ضد التهاب ( 100 برابر قويتر از Hydrocortisol ) است .
Adolapin ماده ديگر موجود در زهر مي باشد كه از طريق مهار فعاليت آنزيم ‍‍Cyclooxygenase باعث اثر ضد التهابي و ضد درد مي شود . Apamin از تشكيل Complement C3 جاوگيري ميكند و كانال هاي پتاسيمي وابسته به كلسيم را بلوكه مي كند و به همين دليل انتقال عصبي را تشديد ميكند . آنزيم Hyaluronidase نيز Scar تشكيل شده در بيماران ام اس را از بين مي برد در دنيا تعداد قابل توجهي از بيماران MS فلج شده با زنبور درماني صحت کامل خود را باز يافتند .
در سال 1997 ميلادي انجمن MS امريکا مبلغ 250000 دلار در اختيار دکتر Beltani رئيس بخش ايمونولوژي دانشگاه Georgetown آمريکا قرار داد تا در مورد تاثير زهر زنبور روي بيماران مبتلا به MS تحقيق نمايد تحقيقات نشان داد که در 60 % بيماران سبب بهبودي بيماران شده است .

اثر درمانی زهر زنبورعسل در بیماریهای رماتیسمی

باتوجه به تحقيقات جديد در خارج کشور و نوشته هاي طب سنتي مبني براثردرماني زهر زنبورعسل در درمان بيماريهاي رماتيسمي و بدليل کمبود اطلاعات منتشر شده دراين زمينه ونگراني پزشکان متخصص روماتولوژي بعلت اثرات نامطلوب و يا بي اثر بودن نسبي داروهاي فعلي دربرخي از بيماران و عدم انجام اين تحقيق درايران برآن شديم تا پژوهشي درمورد اثردرماني زهرزنبور عسل در درمان بيماري هاي رماتيسمي بعمل آوريم . موادموثري ازجمله مليتين در زهر زنبور عسل وجود دارد که ميتواند در درمان بيماريهاي رماتيسمي موثر باشد. نظر به اينکه استفاده مستقيم ازنيش زنبور عسل ممکنست واکنش‌هاي آلرژيک و حتي شوک آنافيلاکتيک و حتي مرگ ايجاد نمايدلذا از زهر زنبور عسل فرآورده داروئي درابتدا بصورت پماد جلدي و سپس قرص‌هاي خوراکي ساخته و دردرمان بيماريهاي روماتيسمي مورداستفاده واقع خواهدشد
زهر زنبور عسل از ديرباز براي درمان بيماريهاي رماتيسمي بکار مي رفته است اما تا کنون اين روش درماني در طب غربي پذيرفته نشده است. بمنظور بررسي علمي اين اثرات پيش گفته ابتدا بعنوان مطالعه اوليه در سه بيمار رماتيسمي داوطلب و پس از اخذ رضايت نامه کتبي نيش مستقيم زنبور عسل بکار رفت. نتايج حاصله رضايت بخش بود و لذا توليد فراورده تزريقي جديدي از زهر زنبور عسل بمنظور بررسي علمي اثرات آن مد نظر قرار گرفت. يک دستگاه شوک الکتريکي جديد براي استحصال زهر زنبور عسل طراحي و ساخته شد. زهر زنبور عسل استحصال شده از نظر طيف اشپکتروفتومتري و نيز از نظر pH با زهر زنبور عسل استاندارد درجه يک سيگما مقايسيه گشت. روش جديدي براي استاندارد کردن زهر زنبور عسل ابداع گشت. اين روش بر مبناي سنجش ميکروبي توسط انتشار از ديسک و با استفاده از ميکروارگانيسم باسيلوس سابتيليس (ATCC 6633) و زهر زنبور عسل درجه يک سيگما انجام پذيرفت. زهر زنبور عسل توليدي توسط *****هاي غشايي Millipore استريل گشت و سپس در 4 دوزاژ مختلف بصورت ويالهاي ليوفيليزه فرموله شد. اين فرآورده مورد آزمونهاي استريليتي LD50 و Safety (تزريق وريدي به موشهاي سوري) واقع گشت. pH و نيز اسپکتروفتوگرام آنها نيز بررسي شد. دستگاه شوک الکتريکي جديد بعنوان اولين دستگاه سم گير زنبور ساخت ايران به ثبت اختراع رسيد. pH و حداکثر جذب هر دو نوع زهر زنبور عسل يکي بودند (به ترتيب 0/1+- 5/5 ,280nm ) منحني استاندارد بدست آمده از روش سنجش ميکروبي خطي بود (r=0.99609+-0.00260 , CV%=3.788+-0.440) . بعنوان يک طرح اوليه، حدود سه هزار ويال در چهار دوزاژ مختلف 0/14،0/36،0/70،1.4mg/vial در انستيتو رازي حصارک تهيه گشت. نتايج آزمونهاي استريليتي و Safety رضايتبخش بودند. مقايسه اسپکتروفتوگرامها و pH زهر زنبور عسل قبل از فرمولاسيون و پس از آن حاکي از عدم تغيير در ماهيت زهر زنبور عسل بود. LD50 فرآورده تزريق زير جلدي از زهر زنبور عسل برابربا 0/061 +- 3/88 mg/kg بود. براي نخستين بار در ايران فرآورده تزريق زير جلدي از زهر زنبور عسل ساخته شد. پس از اخذ مجوز لازم از وزارت بهداشت، بررسيهاي باليني در مورد اثرات درماني زهر زنبور عسل ايران روي برخي از امراض خود ايمني از قبيل مالتيپل اسکلروزيس و آرتريتهاي سرم منفي انجام خواهد شد
درباره فواید محصولات زنبـور عسـل تحقیقات بسیاری انجام شده اسـت کـه از آن جمله‎ می‎توان به استفاده از زهر زنبور عسل اشاره کرد.
استفاده درمانی از زهر یا نیش زنبور عسل‎ حدود دو هزار سال قبل در اروپا و آسیا آغاز شد.
زهر زنبور عسل ضدالتهاب، ضد باکتری و ضد قارچ است و به علاوه پس از مـصـرف در بدن مـوجـب آزادسـازی تـرکـیبـات طبیـعـی ضدالتهابی به ویژه کورتیـزول و آزادسـازی هورمون پیش ساز کورتیزول می شود.
آسیب های لیگامان ها، تاندونـیـت، بورسیت‎، فیبروزیت و دیگر تروماهای بافـت نرم از جمله بیماریهایی است که بـا نـیـش زنبور عسل به خوبی درمان می شوند.
همچنین استفاده از نیش زنبور عسل در تخفیف سردردهای میگرنی و پلـی نـوریـت در حال بررسی است.
استفاده از زهـر زنبـور عسـل مـوجـب تاخیر در انعقاد خون به ویـژه در رگـهـای کوچک می شود و می تـوان از آن در بهـبـود جریان خون بهره برد.
مدارکی نیز وجود دارد که زهر زنبـور عسل در کاهش کلستـرول و تحـریـک دسـتگـاه ایمنی بدن موثر است.
اسـتفـاده از زهـر زنبـور عـســل در بـیمـارانـی کـه بـه هیـچیـک از روشـهـای درمانی غیراستـروئیـدی و ضـدالـتهـابـی و کورتیکو استروئیدها و داروهـای کـاهـنـده ایمنی پاسخ
‎نداده اند ممکن است مفید باشد.
محققان توصیه می کنند که بهتـر اسـت همزمان با استفاده از زهر زنبور عـسـل از دیگر محصولات زنبور عسل نیز استفـاده شـود تا دستگاه ایمنی بدن پاسخ بهتری به درمان نشان دهد
اين عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم تصريح كرد:همچنين تاثير زهر زنبور عسل بر روي حيواناتي كه با استفاده از ماده شيميايي به ام .اس مبتلا شده بودند انجام شد و مشاهده كرديم كه بيماري ام .اس رو به بهبودي است
 

hamid_a

کاربر ممتاز
دوست عزیز من پست شما رو براتون ویرایش کردم شما به راحتی می تونید این کار تو همون پستی که دادید انجام بدید

اگه سوالی داشتی من در خدمتم موفق باشی یا علی


 

ormuzd

New member
با سلام به دوستان عزیز
مطلب ذیل رو زمان تحصیل به عنوان پروژه پرورش زنبور عسل تحت عنوان "زهر زنبور عسل؛ روشهای استخراج و مصارف درمانی آن" گردآوری کردم که امیدوارم به درد دوستان بخوره! :)

http://www.youshare.com/Guest/a61660/DisplaySimple

در صفحهء ظاهر شده بر روی شکل
(دومی از چپ) کلیک و سپس در صفحهء بعد بر روی لینک Download کلیک کنید تا عملیات دانلود آغاز شود . البته اول باید در سایت عضو شوید! :d
 

جویای اندیشه

کاربر ممتاز
با سلام به دوستان عزیز
مطلب ذیل رو زمان تحصیل به عنوان پروژه پرورش زنبور عسل تحت عنوان "زهر زنبور عسل؛ روشهای استخراج و مصارف درمانی آن" گردآوری کردم که امیدوارم به درد دوستان بخوره! :)

http://www.youshare.com/Guest/a61660/DisplaySimple

در صفحهء ظاهر شده بر روی شکل
(دومی از چپ) کلیک و سپس در صفحهء بعد بر روی لینک Download کلیک کنید تا عملیات دانلود آغاز شود . البته اول باید در سایت عضو شوید! :d
ممنون دوست عزیز.البته الان در ایران زهر زنبور استخراج نمیشه به دلیل کمی محصول و سختی روشها و اسیب به جمعیت کلنی و از همه مهم تر نبود بازار مناسب فروش
 

safir sabz

New member
زهر زنبور عسل

زهر گیری از زنبور عسل یک فعالیت اقتصادی است که بسیاری از زنبور داران به اون اشتغال دارنآیا در این مورد اطلاعاتی دارین؟
 

تایسز

New member
زهر زنبور عسل

[FONT=&quot]زهر زنبور عسل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]زهر زنبور عسل:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]زهر زنبور عسل توسط غده تولید کننده زهر زنبوران کارگز ساخته می شود و در داخل کیسه ای به نام کیسه زهر ذخیره می شود و در هنگام نیش زدن زنبور ، از طریق مجرای داخل نیش به داخل بدن حیوان نیش خورده وارد می گردد . در لارو و شفیره زهر تولید نمی شود ولی در زنبورهائی که تازه متولد می شوند مقداری زهر وجود دارد . با این حال به علت نرم بودن نیش قادر به نیش زدن نیستند . از روز بعد از تولد مقدار زهر شروع به افزایش پیدا می کند و هنگامی که زنبورها به سن 10 تا 12 روزگی می رسند مقدار زهر آنها زیاد می شود و هنگامی که به سن 16 تا 19 روزگی می رسند کیسه زهر آنها کاملا پر می شود و در حقیقت با کیسه ای پر از زهر به عنوان زنبور نگهبان ایفای نقش می کنند . در زنبورهای تابستانه کیسه زهر موقعی که در سن 16 الی 20 روزگی هستند کاملاً پر می شود ولی در زنبورهای پائیزه خیلی زودتر ( حتی زنبورهای زمستانه) یعنی هنگامی که در سن 5-4 روزگی هستند کیسه ذخیره زهر آنها پر می شود به همین علت تولید زهر زنبورهای زمستانه زودتر خاتمه پیدا می کند . مقدار زهر تولید شده توسط هر زنبور کارگر حدود 05/0 تا 30/0 میکرو لیتر مکعب ایت که بستگی به سن زنبور ، مقدار گرده موجود در کلنی ، نژاد و زمان سال دارد . بیشتر ین مقدار زهر توسط زنبورهای تابستانه تولید و ذخیره می گردد ، در صورتی که گرده گل از جیره غذایی زنبور حذف شود ، تولید زهر نیز متوقف خواهد شد . [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زهر رنبور عسل :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]زهر مایعی است روشن ، تلخ مزه و دارای بوی مخصوصی است . [/FONT][FONT=&quot]PH[/FONT][FONT=&quot] آن اسیدی و در مجاورت هوا به سرعت خشک می شود . وزن مخصوص (چگالی) آن 1313 / 1 می باشد . اولین محققی که در دنیا برای جمع آوری زهر اقدام نمود و دستگاهی را ساخت ([/FONT][FONT=&quot]Benton[/FONT][FONT=&quot] . [/FONT][FONT=&quot]Dr[/FONT][FONT=&quot] ) است که هنوز دستگاه او مورد استفاده قرار میگیرد . زهر زنبور عسل در مقابل حرارت و سرما مقاوم می باشد ، ولی در مقابل رطوبت مقاوم نمی باشد . زهر زنبور عسل به طور کلی از دو ماده آلی عمده تشکیل شده که عبارتند از : آنزیم ها و پروتئین ها.[/FONT]
[FONT=&quot]عمده ترین مواد تشکیل دهنده زهر زنبور عسل عبارتند از :[/FONT]
[FONT=&quot]1 – آنزیم ها :[/FONT]
[FONT=&quot]موانع ورود دیگر ترکیبات زهر را به بدن حیوان از بین می برد و یا نفوذپزیری آنها را نسبت به پروتئین ها و آمین های فعال زهر ، که عوامل ایجاد حساسیت در بدن می باشند افزایش می دهد . و از مهمترین آنزیم های زهر زنبور عسل شامل :[/FONT]
[FONT=&quot]الف ) هیالورونیداز :[/FONT]
[FONT=&quot]آنزیمی است که پلیمرهای چسبناک اسید هیالورونیک را که از مواد زمینه ای بافتی است و خواص چسبندگی آن سلولها را بهم چسبانیده و در کنار هم نگه می دارد هیدرولیز می کند و در نتیجه نفوذ سایر اجزاء زهر به داخل بدن شخص آسان می شود . مقدار این آنزیم در زهر ملکه کمتر از کارگر هاست . [/FONT]
[FONT=&quot]ب ) فسفولیپاز 2 [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot]این آنزیم باعث تخریب فسفولیپدهای غشلء سلول شده و آنها را به ملکول های شبه پاک کننده تغییر می دهد . پاک کننده ها نیز غشاء را تجزیه و تخریب می نمایند . [/FONT]
[FONT=&quot]فعالیت این آنزیم در مقابل ملتین افزایش می یابد . فسفولیپاز 2 [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] موجب همولیزه گلبول های قرمز و همچنین باعث فعال شدن ترمپو کیناز می گردد و بر روی آنزیم هائی که در دهیدراسیون متابولیک نقش دارند تاثیر منفی می گذارد . [/FONT]
[FONT=&quot]2 – آمین های زهر :[/FONT]
[FONT=&quot]الف ) هیستامین :[/FONT]
[FONT=&quot]زهر زنبور عسل دارای مقداری هیستامین است که حداکثر تا 40 روزگی عمر زنبور مقدار آن افزایش می یابد . نقش هیستامین زهر ، افزایش نفوذپذیری بافتها نسبت به ترکیبات مختلف زهر است در نتیجه هیستامین ، نفوذ زهر را به داخل بافت ها تسهیل می کند . [/FONT]
[FONT=&quot]ب ) کاته کولامین ها :[/FONT]
[FONT=&quot]مثل دوپامین و نور آدرنالین نیز در زهر پیدا می شوند . مقادیر این مواد همانند هیستامین در زنبوران مسن کاهش می یابد . 3 – فرمونها :[/FONT]
[FONT=&quot]زنبورهای عسل فرمون هائی ترشح می کنند که فعالیت آنها را کنترل می نماید . بیشتر این فرمون ها با پیام رسان های شیمیائی در زهر زنبور عسل ترشح می شوند . این فرمون ها هنگام نیش زدن پستانداران زمانی که زنبور به طرف شکار حمله ور میشود و یا زمانی که زنبور در خطر است آزاد می گردند . مهمترین فرمونهائی که در زهر زنبور عسل وجود دارند عبارتند از :[/FONT]
[FONT=&quot]ایزوپنتیل استات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2 میکرو گرم[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot] بوتیل استات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1/0 میکروگرم [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ایزوپنتانول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]9/0 میکروگرم[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot] هگزیل استات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2/0 میکرو گرم [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot] اکتیل استات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1/0 میکروگرم [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot] نونانول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]7/0 میکروگرم[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot] اسیل استات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1/0 میکروگرم[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]بنزیل استات[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1/0 میکروگرم[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]بنزیل الکل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2/0 میکروگرم[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]سیکوزن آول[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]5 میکروگرم[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]4 – پروتئین های زهر زنبور عسل :[/FONT]
[FONT=&quot]الف ) ملتین [/FONT][FONT=&quot]Melittine[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot]کوچکترین پروتئین موجود در زهر است . ملتین باعث انحلال سلولهای حشرات می شود . بدین ترتیب که کیتین روی خارجی ترین لایه پوست حشرات را حل کرده تا اجزاء زهر به راحتی در بدن حشرات نفوذ کرده و جایگزین شود . ملتین دارای آثار سودمندی مثل مهارتولید سوپر اکسید توسط نوتروفیل ها و عهده دار اعمال ضد تورمی و ضد آرتریتی ( درد مفاصل ) است . [/FONT]
[FONT=&quot]ملتین 50 % ماده خشک زهر را از نظر وزنی تشکیل می دهد و از 26 نوع اسید آمینه ساخته شده است . ملتین یک پلی پپتید قلیائی بسیار قوی است و تاثیر فوق العاده شدیدی دارد . باعث همولیز شدن گلبول های قرمز و در نتیجه موجب افزایش نفوذپذیری غشاء آنها می شود . همچنین باعث افزایش نفوذپزیری دیواره رگ های خونی می شود و در نهایت مسمومیت های موضعی را ایجاد می کند . [/FONT]
[FONT=&quot]ب ) آپامین [/FONT][FONT=&quot]Apamine[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot]پروتئینی است که روی سیستم عصبی اثر می گذارد . این پروتئین از 18 نوع اسید آمینه درست شده است ولی هنوز نحوه عمل آن شخصی نیست ولی گفته می شود عکس العمل های با تاخیر در اثر این پروتئین است .[/FONT]
[FONT=&quot]ج ) پپتید تجزیه کننده [/FONT][FONT=&quot]Mast Cell[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot]این پروتئین باعث عکس العمل مسمومیت و حساسیت در انسان میشود . این ماده از 22 اسید آمینه درست شده و 1/0 تا 2/0 وزن خشک زهر را تشکیل می دهد . این پروتئین به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث آزاد شدن هیستامین از سلولهای [/FONT][FONT=&quot]Mast Cell[/FONT][FONT=&quot] می شود و به علاوه نفوذپذیری غشاء سلولی را افزایش می دهد . [/FONT]
[FONT=&quot]د ) مینامین [/FONT][FONT=&quot]Minamine[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
[FONT=&quot]حدود 3/0 وزن یا درصد ماده خشک زهر را تشکیل می دهد و نحوه اثر آن هنوز مشخص نیست . [/FONT]
[FONT=&quot]هـ ) هیستامین [/FONT][FONT=&quot]Histamine[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
[FONT=&quot]1/0 تا 5/1 درصد ماده خشک زهر را تشکیل می دهدد . این پروتئین در ایجاد عوارض بیماری و آلرژی در انسان اهمیت دارد .[/FONT]
[FONT=&quot]و ) دوپامین [/FONT][FONT=&quot]Dipamine[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
[FONT=&quot]اطلاعات زیادی از این پروتئین در دست نیست . [/FONT]
[FONT=&quot] ز ) سکاپین [/FONT][FONT=&quot]Secapin[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
[FONT=&quot]بر روی پستانداران اثر سمی بی نهایت کمی دارد و حداکثر مقدار آن در سم دو درصد است . [/FONT]
[FONT=&quot]ح ) ترتیاپین [/FONT][FONT=&quot]Tertiapin[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
[FONT=&quot]برای پستانداران سمی نیست و فعالیت پیش سیناسپی دارد . [/FONT]
[FONT=&quot]ط ) پروکامین ها [/FONT][FONT=&quot]Procamines[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
[FONT=&quot]در زهر به منظور دفع کردن جانداران به خصوص بند پایان و حشرات است . این پپتید یک ترکیب [/FONT][FONT=&quot]C – Terminal[/FONT][FONT=&quot] از هیستامین بوده و اثر سمی کمی روی پستانداران دارد . [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نکته : [/FONT][FONT=&quot]زهر زنبور عسل و زهر مار از یک خانواده بوده و دارای ترکیبات شیمیائی بسیار نزدیک به یکدیگرند . کم بودن مقدار (دز) سم در هر نیش خوردگی باعث می گردد که شخص با خوردن یک یا دو نیش نمیرد . ولی با وجود این در هر 100 نفر 1 الی 5 نفر حساسیت فوق العاده شدید در مقابل زهر زنبور عسل از خود نشان می دهند و گاهی حتی یک نیش باعث مرگ آنها می گردد . باید این نکته را هم در نظر داشته باشید تعداد افرادی که در سال بر اثر نیش زنبور می میرند بیشتر از تعداد افرادی هستند که بر اثر نیش مار می میرند . اما با ید این نکته را هم مد نظر داشته باشید که انسان به مرور زمان قادر به مسونید در برابر نیش این زنبور را دارد . بطوری که یک انسان عادی در مدت 10 دقیقه با خوردن 20 نیش زنبور عسل به احتمال قوی باعث مرگش می شود . ولی یک زنبور دار با سابقه چندین ساله در این کار و خوردن و نیش خوردگی های زیاد با خوردن 100 نیش در مدت کم ، زیاد دچار مشکل نگردد . البته درد هنگام نیش خوردن برای انسان از بین نمی رود . [/FONT]
[FONT=&quot]اجزاء مختلف زهر زنبور عسل :[/FONT]
[FONT=&quot]ردیف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]وزن ملکولی[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]درصد آنها در زهر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اجزاء [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نوع ملکول [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]41000[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3-1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]هیالورونیداز [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پروتئین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]20000[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]12-10[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]فسفولیپاز 82[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پروتئین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]12000[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]50[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ملتین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پروتئین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3000[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2 – 5/0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]سکابین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پروتئین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2500[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2-1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پپتید [/FONT][FONT=&quot]MCD[/FONT]
[FONT=&quot]پروتئین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]6[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2500[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1/0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ترتیاپین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پروتئین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2000[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3-1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]آپامین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پروتئین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]8[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]600[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]15-13[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پپتیدهای کوچک [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پروتئین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]9[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]150[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2-5/0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]هیستامین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]آمین فعال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]10[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]150[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1-2/0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]دوپامین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]آمین فعال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]11[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]150[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]5/0 – 1/0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نور آردنالین[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]آمین فعال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]12[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]150[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]5/0[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]الفا – آمینو بوتریک اسید[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]آمین فعال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]13[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]150[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]گلوکز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]قندها[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]14[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]700[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]لاکتوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]قندها[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]15[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]700[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]فروکتوز[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اسید های آمینه چرب[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]16[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]200[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]8-4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]فرمونها [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ترکیبات فرار[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عکس العمل بدن انسان در برابر زهر زنبور عسل:[/FONT]
[FONT=&quot]زهر زنبور عسل سالانه باعث مرگ و میر تعدادی از انسانها می شود در هر ده هزار نفر یک نفر حساسیت خیلی بالائی نسبت به نیش زنبور عسل (زهر ) دارند . و با اولین نیش می میرند . علت مرگ و میر حاصل از حساسیت در برابر زهر زنبور عسل بسیار زیاد است از جمله : [/FONT]
[FONT=&quot]1 – مسدود شدن راه تنفسی .[/FONT]
[FONT=&quot]2 – عکس العمل های حاد دستگاه گردش خون .[/FONT]
[FONT=&quot]3 – عکس العملهای حاد دستگاه عصبی که باعث تشنج ، اغما و یا تتانوز ( مرگ ماهیچه ) می شود . به هر حال علائم حساسیت درانسان ها بسیار متفاوت است و افراد مختلف علائم مختلفی را نشان می دهند . [/FONT]
[FONT=&quot]درجه بندی عکس العمل های انسان در برابر زهر زنبور عسل :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1 – حساسیت های جزئی [/FONT][FONT=&quot]Minor Reaction Response[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot]این حساسیت در اکثر افراد وجود دارد و علائم آن متورم شدن موضعی ناحیه نیش خورده است . 90 درصد افراد این حالت را دارند . [/FONT]
[FONT=&quot]2 – عکس العمل های عمومی بدن : که همراه با خارش شدید در نقاط مختلف بدن مثل بینی ، گوش ، لب ها و غیره . این حالت نیز عمومیت دارد ولی به اندازه حالت اول نیست و میزان آن کمتر است . ( از خارش محل نیش خوردگی تا حد امکان خود داری کنید ) [/FONT]
[FONT=&quot]3 – حساسیت نوع دیگر به این صورت می باشد که یک نقطه از بدن نیش می خورد ولی تمام عضو مربوطه متورم می شود مثلاً نوک انگشت نیش می خورد ولی تمام دست متورم می شود . [/FONT]
[FONT=&quot]4 – بی حسی ، فلج ماهیچه و تورم بخشی زیادی از بدن . [/FONT]
[FONT=&quot]5 – عکس العمل با تاخیر : وقتی شخصی نیش می خورد زود عکس العمل نشان نمی دهد ولی بعد از مدتی زهر روی سیستم عصبی اثر می گذارد و علائم خاصی را نشان می دهد . این نوع عکس العمل خطرناک است . [/FONT]
[FONT=&quot] 6 – عکس العمل شدید و بحرانی [/FONT][FONT=&quot]Anaphylactic response[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot]در این نوع حساسیت طی مدت کوتاهی شخص عکس العمل نشان می دهد و از طریق انقباض شدید دستگاه تنفس و مسدود شدن دستگاه تنفسی و نهایتاً خفگی و همچنین اختلالات شدید دستگاه گردش خون و بعضی از مواقع با فلج سیستم عصبی همراه است . در این افراد ممکن است این حساسین موجب مرگ و میر شود . البته اگر سریعاً تحت درمان قرار گیرد مداوا شده ولی اگر با تاخیر مداوا شوند موجب مرگ آنها می شود . این مراحل عکس العملهای مختلفی دارد که شامل لکه هایی روی پوست ، بروز التهاب و قرمز شدن رنگ پوست و غیره می شود . ترکیبات با وزن ملکولی در زهر زنبور عسل مثل هیالور و نیداز و فسفولیپاز [/FONT][FONT=&quot]A2[/FONT][FONT=&quot] قادر به ایجادر یک پاسخ قوی ایمنی هستند . این پروتئینها مسئول ازدیاد حساسیت در افراد گزیده شده هستند . سرم خون زنبورداران حاوی پادتن هائی است که قادر به خنثی کردن هیالورونیداز است و این عمل به دلیل اکتساب ایمنی زنبورداران در اثر گزشهای مداوم زنبور می باشد . طی مطالعاتی معلوم گردید که بزاق زنبورداران خاصیت پادزهری در برابر زهر زنبور عسل دارد . حساسیت افراد مختلف و یا دام های مختلف نسبت به نیش زنبور عسل متفاوت است . یک فرد عادی با خوردن 20 نیش در آن واحد می میرد . ولی افرادی که حساسیت خیلی بالائی دارند با خوردن یک نیش خواهند مرد در صورتی که زنبورداران به علت ایمنی اکتسابی که در طی مرور زمان بدت آورده اند می توانند بیش از 100 نیش از تحمل کنند . ایجاد حساسیت در افراد مختلف ممکن است به مرور زمان کاهش یابد ولی درد نیش هیچ گاه کم نمی شود . در زنبورداران بعد از نیش خوردن تا 20 ثانیه درد شدید کاهش می یابد و با گذشت یک دقیقه درد فقط احساس می شود و بعد از 5 دقیقه از نیش خوردن دیگر دردی احساس نمی شود ولی افراد حساس 24 تا 48 ساعت حالت تورم و درد احساس می گردد . [/FONT]
[FONT=&quot]اسب ، قاطر ، گاو و الاغ در مقابل نیش زنبور خیلی حساس هستند به طوری که با 6 نیش تلف می گردند . [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تاثیر زهر زنبور عسل در بدن انسان :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] زهر زنبور عسل روی پوست انسان و حیوان تاثیری ندارد ولی بواسطه نیش بدرون انسان راه پیدا می کند و عوارض زیر را بوجود آورد :[/FONT]
[FONT=&quot]1 – درد شدید .[/FONT]
[FONT=&quot]2 – تحرک و خارش پوست .[/FONT]
[FONT=&quot]3 – تحرک گلبولهای قرمز [/FONT]
[FONT=&quot]4 – کاهش فشار خون .[/FONT]
[FONT=&quot]5 – تشدید حرکات دودی روده ها .[/FONT]
[FONT=&quot]6 – تحرک اعصاب و مراکز عصبی .[/FONT]
[FONT=&quot]حساسیت بدن انسان نسبت به زهر زنبور عسل بر حسب افراد متفاوت است . زنان ، کودکان . افراد سالمند حساسیت بیشتری دارند . علت مرگ افرادی که در اثر زهر زنبور عسل می میرند فلج شدن مرکز تنفس است در افراد بسیار حساس حتی یک بار گزش کافی است تا در آنها ناراحتی های سخت مثل میگرن شدید ، کهیر ، استفراغ و اسهال ظاهر گردد . معلوم گردیده که 2/28 درصد زنبورداران در نخستین سال 6/34 % در سال دوم 5/10 % در سال سوم در برابر زهر زنبور عسل ایمنی پیدا می کنند و 5/7 % هرگز ایمنی نمی یابند و 2/4 % زنبورداران هم به طور طبیعی ایمنی دارند . فسفر لیپاز [/FONT][FONT=&quot]A2[/FONT][FONT=&quot] در درجه اول بیشترین حساسیت را به وجود می آورد و بعد هیالورونیداز و در آخر ملتین می باشد . [/FONT]
[FONT=&quot]روش های اندازه گیری حساسیت انسان به زهر زنبور عسل عبارتند از :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]الف ) اندازه گیری مقدار هیستامین آزاد شده در بدن : مقداری از خون فرد را میگیرند و سپس با مقادیر مختلفی از زهر زنبور عسل مخلوط می کنند و در انکوبا تور نگهداری کرده بعد مقدار هیستامین آزاد شده به وسیله گلبولهای سفید [/FONT][FONT=&quot]Cell Mast[/FONT][FONT=&quot] را اندازه گیری می کنند . هر چه مقدار هیستامین تولید شده بیشتر باشد حساسیت فرد بیشتر است . [/FONT]
[FONT=&quot]ب) روش [/FONT][FONT=&quot]Rost[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot]در این روش مقدار ایمنو گلوبین خون را اندازه گیری می کنند البته این کار بسیار مشکل و گران است . [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]نحوه مصون سازی انسان به زهر زنبور عسل :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]بعد از خوردن نیش درد آن احساس می شود و باید نیش را از پوست خارج نمود . نیش را باید با نوک ناخن از محل زخم در خلاف جهت بدن خارج نمود . سپس بالای محل گزش را بست تا از انتشار بیشتر زهر در جریان خون جلوگیری گردد و در محل گزش مقداری یخ یا کیسه یخ قرار داد . برای افرادی که فوق العاده حساس شناخته شده اند از کیت های حاوی آنتی هیستامین و اپینفرین استفاده می گردد . [/FONT]
[FONT=&quot]دو روش اساسی برای درمان افراد حساس وجود دارد :[/FONT]
[FONT=&quot]1 – روش شیمی درمانی [/FONT][FONT=&quot]Chemotherapy[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot]مهمترین داروئی که بکار برده می شود اپی نفرین [/FONT][FONT=&quot]Epinephrine[/FONT][FONT=&quot] است که موثر بوده و سریعاً تاثیر میگذارد . در افرادی که در معرض مرگ قرار دارند تزریق وریدی زیر نظر پزشک انجام می شود . ولی در افرادی که خطر آنها کمتر است تزریق عضلانی است . داروی بعدی آنتی هیستامین است که در واقع رقیب هیستامین در چسبیدن به غشاء سلولی است ولی اثر آن خیلی کند است در حالت بحرانی نمی تواند جان بیمار را نجات دهد . [/FONT]
[FONT=&quot]داروی [/FONT][FONT=&quot]Intal[/FONT][FONT=&quot] یا [/FONT][FONT=&quot]Na – Chromoglycate[/FONT][FONT=&quot] این داروی تاثیر هیستامین را خنثی می کند ولی قدرت آن از آنتی هیستامین بیشتر است . [/FONT]
[FONT=&quot]داروی [/FONT][FONT=&quot]Solbutamol[/FONT][FONT=&quot] در خنثی سازی علائم موثر است . برای بر طرف کردن تظاهرات حاد آلرژیک از قبیل اریتم ، کورک و خارش شدید تزریق زیر جلدی آدرنالین یا اپی نفرین یا تزریق وریدی دیفن هیدارمین یا محلول خوراکی پرومتازین توصیه شده است . برای پیشگیری از ادم ریوی تزریق داخل وریدی آمینو فیلین مفید است . برای معالجه حالت شوک ، اکسیژن درمانی مفید است و برای درمان کلایس هیدرو کوتیزون استفاده می شود . برای معالجه کهیرتجویز آنتی هیستامین یا آفدرین زیر زبانی تجویز می شود . سولفات ایزوپروتالین زیر زبانی برای اشخاص حساس داروی خوبی است . کمپرس آب یخ ادم ناحیه نیش خورده را کاهش میدهد . پرمنگنات و آب ژاول برای خنثی کردن گزش و پماد پرومتازین برای آرام کردن درد ناشی از گزش مفید است . [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]2 – روش های مصون سازی [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Imunotherapy[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
[FONT=&quot]یک راه اساسی و همه در درمان افراد حساس مصون سازی است . برای این کار شخص حساس باید دردهای بسیار جزئی از زهر زنبور عسل را دریافت کند . این تزریق باعث می شود که بدن شخص حساس تدریجاً مقداری ایمنو گلوبین می سازد و در خون وارد می کند و او را در برابر زهر مصون می کند . تزریق زهر با دز پائین باید زیر نظر پزشک انجام شود و آنقدر ادامه پیدا می کند تا ایمنی پیدا کند . توصیه می شود که زهر خالص برای اینکار استفاده شود . در بعضی از کشورها عصاره کل بدن زنبور عسل را می گیرند و تزریق می کنند که این عصاره دو خطر به همراه دارد :[/FONT]
[FONT=&quot] 1 – مقدار زهر موجود در عصاره بدن خیلی پائین است و ممکن است نتواند ایمنو گلوبین کافی تولید کند . [/FONT]
[FONT=&quot]2 – در عصاره ممکن است پروتئین های دیگری وجود داشته باشد که حساسیت جدیدی به وجود آورد . [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]موارد استفاده زهر زنبور عسل و خواص داروئی و درمانی آن : [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]لستفاده از سموم طبیعی در درمان امراض گوناگون ریشه در کهن ترین تمدن های بشری داشته و در این میان زهر زنبور عسل جایگاه ویژه ای دارد . ایرانیان ، بابلیها و رومیان اولین اقوامی بودند که از زهر زنبور عسل در درمان امراض گوناگون بهر می جستند . . آلمانیها در قرون وسطی زهر زنبور عسل را در معالجه بیماری نقرس و نیز بیماریهای دستگاه ژنیتال زنان مورد استفاده قرار می دادند . در قرن نوزدهم میلادی در میان مردم روسیه و اروپا معالجه با نیش زنبور عسل در درمان بعضی از امراض از قبیل روماتیسم ، نقرس و نیز دردهای عصبی و بعضی ناراحتیهای پوستی مرسوم بوده است . [/FONT]
[FONT=&quot]زهر زنبور عسل بر روی میزان فشار خون سرخرگی اثر میگذارد یعنی فشار خون سرخرگی را کاهش می دهد . تاثیر هیستامین بر روی عروق سطحی باعث انبساط آنها شده و فشار خون سرخرگی را کاهش می دهد . البته مقدار زیاد از حد زهر زنبور عسل باعث پائین آمدن ناگهانی فشار خون می گردد . در درمان بیماریهای چشم از قبیل التهاب عنبیه ، مشیمیه ، قرنیه ، صلبیه و ورم رماتیسمی صلبیه و درمان گواتر اگزوفتالمیک از زهر زنبور عسل استفاده می شود . البته نباید فراموش کرد که چشم را در معرض گزش زنبور قرار دادن حتی با پلک بسته بسیار خطرناک هست و برای خارج کردن نیش زنبور از کره چشم بایستی از عمل جراحی کمک گرفت . در کلینیک چشم پزشکی دکتر گورتی زهر زنبور عسل را به شکل پماد ویراپین در درمان ورم های قرنیه ، عنبیه و صلبیه و ورم رماتیسمی صلبیه بکار می برند . [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]روش های درمانی تجویزی زهر زنبور عسل :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]زهر زنبور عسل به عنوان دارو در صنعت دارو سازی و پزشکی کاربرد دارد و روش های مختلفی برای تجویز آن ارائه شده است . ساده ترین این روش ها گزش های طبیعی زنبور به وسیله تحریک زنبور عسل جهت نیش زدن در محل دردهای مفصلی است . بدین ترتیب که به وسیله انبرکهای خاص زنبور را در ناحیه ای که باید گزیده شود . نزدیک می کنیم ( قبلاً با آب ولرم و صابون محل گزش را شستشو می دهیم ) پس از چهار روز واکنش های عمومی حاصل از گزش زنبور در موضع مرتفع می گردد . در صورتی که بیمار توانائی تحمل درمان مجدد را داشته باشد درمان ادامه می یابد . [/FONT]
[FONT=&quot]روش های دیگر درمان تهیه زهر خالص زنبور عسل و یا عصاره بدن زنبور عسل در شرایط کاملاً بهداشتی و تزریق زیر جلدی آن است . [/FONT]
[FONT=&quot]از روشهای درمانی دیگر می توان تزریق زیر جلدی اپیتوکسین [/FONT][FONT=&quot]Apitoxin[/FONT][FONT=&quot] یونوفورز یا الکتروفورزاپیتوکسین که در درمان بیماریهای درونی عصبی ، جراحی و ژنیکولوژِ ی یا بیماری شناسی زنان کاربرد وسیعی دارد . پماد اپیتوکسین ( شامل اپیتوکسین خالص و مخلوطی از وازلین و اسید سالیسیلیک ) . بخور اپیتوکسین و قرص زهر زنبور عسل را نام برد . [/FONT]
[FONT=&quot]در درمان با زهر زنبور عسل رعایت رژیم غذائی برای حصول نتیجه نهائی از درمان موثر است . [/FONT]
[FONT=&quot]موارد منع مصرف زهر زنبور عسل :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]زهر زنبور عسل را بایستی با احتیاط زیاد به ویژه در کودکان و افراد مسن که نسبت به آن حساسیت زیاد دارند بکار برد و استفاده از آن در حالت آلرژی ، امراض عفونی ، سل ، ضایعات قلبی و عروقی ، دیابت ، سخت شدن عروق ، بیماری های کبدی و کلیوی ، بیماریهای غدد فوق کلیوی ، بیماریهای ادیسون و امراض روانی و بیماری های آمیزشی بدون تردید نابجاست . [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]نحوه استخراج ، تهیه و نگهداری زهر زنبور عسل :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]دستگاه نیش زنبور عسل[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot]نیش نقش مهمی در دفاع از اجتماع کندو دارد زنبوران عسل در سن 16 تا 19 روزگی وظیفه محافظت از جمعیت کندو را به عهده دارند . زنبورها به دو علت نیش می زنند یا از کندو دفاع می کنند و یا فقط به دفاع از خود می پردازند . زنبورهائی که فقط از خود دفاع می کنند به محض اینکه ترس آنها بر طرف گردید آرام می شوند . اما زنبورهائی که از کندو دفاع می کنند مدت زیادی عصبانی بوده و می توانند از کندو دفاع کنند . [/FONT]
[FONT=&quot]مکانیسم فرو کردن نیش در بدن دشمن به وسیله حرکات جلو و عقب لرزشی همراه با فشار و بالاخره پمپاژ و خالی کردن زهر در محلی است که به وسیله نیش زخم شده است . نیش پس از جدا شدن دارای حرکاتی است که باعث می شود در محل فرو رود و زهر به مقدار زیادی ترشح گردد. معمولاً زنبور عسل بعد از نیش زدن می میرد زیرا در زمان نیش زدن ، انتهای نیش که دارای خارهای وارونه است در محل گزیدگی باقی مانده و موقع جدا شدن زنبور از محل نیش از محل نیش قسمتی از شکم و روده های زنبور عسل همراه نیش و کیسه زهر و غدد مترشحه آن کنده و پاره می شود . در مورد حشرات و یا زنبور های دیگر به علت اینکه بدن آنها از کتین پوشیده شده و در اثر نیش می شکند صدق نمی کند و زنبوران کارگر می توانند نیش خود را به راحتی از بدن سایر حشرات بیرون بکشند .[/FONT]
[FONT=&quot]ساختمان ترشحی نیش زنبور عسل :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نیش یا [/FONT][FONT=&quot]Sting[/FONT][FONT=&quot] یک اندام تخم ریز [/FONT][FONT=&quot]Ovipositor[/FONT][FONT=&quot] حشرات است که در نزد زنبور کارگر و ملکه نقش خود را تغییر داده و به کیسه زهر مربوط شده است . زنبور عسل با نیشی به طول 5-6 میلیمتر زهرش را به داخل بدن حشرات و یا موجودات دیگر تزریق می کند . زنبور نر فاقد نیش بوده و ملکه نیش خود را فقط جهت از بین بردن رقیب بکار می برد و همچنین در مکانیسم تخم ریزی و استقرار تخم در داخل سلول دارای نقش مهمی است ( نیش ملکه فاقد دندانه وارونه است ) نیش از تغییرا شکل پیوسته ای هشتمین و نهمین حلقه های شکمی حاصل شده است . [/FONT]
[FONT=&quot]نیش زنبور عسل از بخش های مختلف زیر تشکیل شده است : [/FONT]
[FONT=&quot]1 – غلاف : نوک آن شبیه یک لوله توخالی است در درون غلاف یک ناودان سراسری وجود دارد که روی لبه آن بر جستگی هائی به چشم می خورد . [/FONT]
[FONT=&quot]2 – نیزه [/FONT][FONT=&quot]Darts[/FONT][FONT=&quot] که به تعداد دو عدد در ناودان و روی برجستگیها مانند ریل کشیده می شوند خامه و یقه در غلاف دیگری که دستکش مانند است جای می گیرد . [/FONT]
[FONT=&quot]3 – شاخکهای حسی [/FONT][FONT=&quot]Sting Palpus[/FONT][FONT=&quot] که در هر دو طرف غلاف وجود دارد . [/FONT]
[FONT=&quot]4 – کیسه زهر [/FONT][FONT=&quot]Poison sac[/FONT][FONT=&quot] که توسط دو غدد اسیدی و قلیائی باریک و در ازپر می شود . گنجایش کیسه زهری 3/0 تا 5/0 میلیگرم است . [/FONT]
[FONT=&quot]5 – یک جفت غده زهری بزرگ ( غده اسیدی) و یک غده زهری کوچک ( غده قلیائی) که ترشحات خود را به داخل کیسه زهری ریخته و در آنجا انبار می گردد . [/FONT]
[FONT=&quot]اندام تخم ریز زنبور عسل کارگر که تولید مثل نمی کند با کیسه زهر در ارتباط است و عضو نیش زدن را تشکیل می دهد . دندانه های روی تخم ریزها طوری قرار گرفته که براحتی وارد بدن دشمن زنبور شده ولی پس از نیش زدن تخمریز در محل باقی می ماند . این دندانه ها 15 تا 16 عدد است که پس از فرو رفتن آن به داخل بدن مانع خروجش می گردد . [/FONT]
[FONT=&quot]زهر زنبور عسل به وسیله انقباض های بندهای شکمی از کیسه زهر خارج شده و از مجرائی که بین میله های تخمریز قرار دارد وارد بدن می شود . تخمریز زینرو عسل دو میله خارداری است بنام [/FONT][FONT=&quot]Lancet[/FONT][FONT=&quot] که در وسط آن مجرای زهر و روی آن زائدیه [/FONT][FONT=&quot]Stylet[/FONT][FONT=&quot] قرار دارد . لانست ها به تناوب حرکت کرده و به داخل بدن فرو می روند . زهر با فشار ماهیچه های اطراف کیسه زهر وارد مجرای بین تخم ریزها شده و به بدن وارد می شود . [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نحوه استخراج زهر زنبور عسل :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]برای استخراج زهر خالص زنبور عسل از روش های مختلفی استفاده می شود . [/FONT]
[FONT=&quot]یکی از این روش ها استفاده از شوک الکتریکی روی زنبور کارگر و تحریک آن جهت نیش زدن به وسیله تورهای سیمی فلزی است که در پشت آن پوشش نایلونی و یا با یک ورقه پلاستیک نازک مقاوم در مقابل نیش زنبور و مخزنی از جنس شیشه برای جمع آوری زهر قرار دارد می باشد در این روش از هر زنبور می توان در هر با حداکثر 3/0 تا 5/0 میلی گرم زهر و از هر 20 کندو تقریباً یک گرم زهر خالص و خشک شده جمع آوری نمود . بهترین نوع زهر گیری از زنبور عسل روش هایی می باشد که باعث مرگ زنبور نگردد . دستگاه های زهر گیری مختلفی در کشور ساخته شده است که دو نوع آن از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد :[/FONT]
[FONT=&quot]1 – دستگاه زهر گیر ارومیه .[/FONT]
[FONT=&quot]2 – دستگاه زهر گیر موسسه تحقیقاتی علوم دامی کشور .[/FONT]
[FONT=&quot]دستگاه زهر گیر موسسه تحقیقات علوم دامی به شرح زیر می باشد :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]این دستگاه از یک قفس به ابعاد 58*50*42 سانتیمتر از چوب ساخته شده که دیواره ها و کف آن توسط یک سری مفتول مسی با فواصل 5/3 میلیمتری احاطه شده است . این سیم ها به طور یک در میان دارای بار الکتریکی مثبت و منفی می باشند . درب دستگاه نیز از یک قاب چوبی و تور پارچه ای ساخته شده .ضمناً در میان دستگاه یک ستون جهت استراحت زنبوران تعبیه شده که با نبات زنبور پوشانده شده است . در کف و دیواره ها ، صفحات شیشه ای نصب شده که روی این صفحات یک ورق سلفون نازک کشیده می شود . پس از انتقال زنبوران مسن از کندو به درون دستگاه ، شوک الکتریکی به قدرت 9/21 ولت به مدت 3 ثانیه با 7 ثانیه استراحت ، جمعاً در طی 5 دقیقه به زنبوران داده می شود ، زنبوران پس از دریافت شوک زهر خود را بر روی صفحات شیشه ای میریزند . [/FONT]
[FONT=&quot]دستگاه زهر گیر ارومیه :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]که بسیار ساده تر و استفاده از آن عملی تر است . از یک صفحه سیمی که دارای سیم های مثبت و منفی می باشد و روی آن صفحه شیشه های قرار دارد ، درون کندو قرار داده می شود و پس از شوک الکتریکی زنبوران زهر خود را روی صفحات شیشه ای می ریزند .[/FONT]
[FONT=&quot]نحوه استخراج و نگه داری زهر زنبور عسل :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پس از زهر گیری ، صفحات شیشه ای را از روی دستگاه زهر گیر خارج نموده و به آزمایشگاه منتقل می نمایند و در آزمایشگاه با رعایت نکات بهداشتی زهر خشک شده را روی صفحات شیشه ای تراشیده می شوند و درون شیشه های رنگی در محل مناسب و به دور از نور و رطوبت قرار داده می شود . [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 

Similar threads

بالا