زمین مرجع کردن در محیط arcgis

چاکلز

New member
پس از فراخوانی لایه به محیط arcmap ابتدا باید نوار ابزار georeferencingرا از منوی customizeدرقسمت toolbars انتخاب نمایید.درنوار ابزار georeferencingلایه ای راکه می خواهیم زمین مرجع کنیم انتخاب نمایید.ازمنوی georeferencingگزینه fit to displayرا اتخاب تا لایه به طور کامل نمایش داده شود.از منوی georeferencingتیک گزینهautoadjustرا بردارید.از نوار ابزارgeoreferencingابزارaddcontrolpointsرا انتخاب نمایید.از نوارابزارtoolsبرروی ابزار ZOOMINکلیک کرده وموقعیت نقطه اول را بزرگنمایی کنید.برروی نقطه با استفادهaddcontrolpoints کلیک چپ وبعد کلیک راست کنیدوINPUTX ANDYرا انتخاب نمایید.در پنجره ظاهر شده طول وعرض جغرافیایی را وارد نمایید.تمامی چهار نقطه را به این روش وارد نموده در انتها تیک گزینه autoadjustراعلامت بزنید ودر TOCبرروی لایه کلیک راست کرده وZOOMTOLAYERرا انتخاب نمایید
 
بالا