روغن سوخته و روش های بازیافت آن

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
ممکن است تعجب آور باشد که تحت شرایط عادی ، روغن را نمی توان به راحتی از بين برد و تنها قابليت آلوده پذيري را دارد و به راحتی توسط حلال های دیگر آلوده مي شود. این ویژگی باعث می شود قابليت بالقوه براي جذب آلودگي داشته باشد و نبايد اجازه داد كه وارد محيط زيست شود. تنها راه و بهترين گزينهبازيافت استبصورتي كه به حالت اوليه برگردد و بتوان از آن استفاده مجدد كرد .براي توليد روغن موتور حداقل 8 نوع افزودني اضافه ميشود و اين افزودني ها پس از بازيافت بصورت قير بدست مي آيد. در ايران تعداد كمي از شركتها از اين آسفالت باقي مانده فرآيند استفاده ميكنند و بيشتر شركتها تصفيهبه دفن غير اصولي ميپردازند ، كه موجب آلوده كردن محيط زيست ميگردد . اما ارزش اين آسفالت زياد است و ميتوان از آن بخوبي استفاده و داراي ارزش اقتصادي بالاي مي باشد.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
روشهاي بازيافت :

به طور سنتی ، روغن هاي سوخته در ايران به دو روش در كارخانه هاي فعال بازيافت ميشود :

1-
روش اسید/كلي، که در حال حاضر سازمان محيط زيستاجازه احداث كارخانه جديد نميدهد
معايب اصلي : آلاینده های سنگین را به محیط زیست وارد ميكند ، هزينه بازيافت بالا ، زمان طولاني توليد ، كيفيت پايين محصول2-روش خاك كه چند سالي است در بعضي از مناطق اين روش استفاده ميشودمعايب اصلي : آلاینده های سنگین را به محیط زیست وارد ميكند ، هزينه بازيافت بالا ، زمان طولاني توليد ، كيفيت پايين محصول


الف- روش اسيد /كلي
اگرچه این روش امروزه در بيشتر دنيا ممنوع است، ولي بصورت مختصر شرح داده ميشود :مرحله 1 : روغن سوخته در ديگ جوش حرارت داده ميشود تا آب و هيدروكربنهاي سبك تبخير شود و تا دماي380 درجه و بهمدت 12 ساعتادامه داردمرحله 2: پس از سرد شدن روغن جوشيده شده به واحد اسيد زني برده ميشود تا اسيد شوي شود و آسفالت گيري شود لجن تشكيل شده در ته مخزن جمع ميشود .این آسفالت حاوي آلاینده های روغن است، از جمله فلزات و برخی از مواد افزودنی روغن ، و به اين شكل نميتوان دفن شود و بايد خشك شود و سپس دفن گردد.اين روش گران و پر هزينه و در بعضي مناطق امكان دفن وجود نداردب روش بازيافت با حلالروش استخراج با حلال در حال حاضر در بعضي از كشورها استفاده ميشود . و در بيشتر كشورها از پروپان استفاده ميشود ولي تمام آلاينده ها را نميتواند حذف كند اين فرآيند در فشار اتمسفر و در راكتور استخراج صورت ميگيرد به اين صورت كه با اضافه كردن درصد مشخصي از حلال به راكتور وارد شده و آلودگي هادر پروپان حل ميشوند و به دليل سبكي پروپان بالا ميروند و روغن نامحلول پايين ميرود و بصورت جداگانه استخراج ميشود . در اين روش حلال و آلودگي ها به برج تقطير وارد ميشوند و پروپان تبخير و سپس سرد ميشود و مواد آسفالتي بدست مي آيد.ج- تقطير تحت خلاءاین روش در بيشتر كشورهاي دنيا استفاده ميشود و بهترين بازدهي و كمترين آلودگي را ايجاد ميكند به اين صورت كهروغن سوخته (تحت خلاء) تبخير شده و آسفالت از پايين برج خارج ميشود .محصولات توليدي شامل :آب ، نفت ، روغن سبك، قيرو روغن پايه 150 و 500البته روش تقطير ملكولي با چندين شيوه مختلف ميتواند اجرا شود.
جدول نتايج بدست آمده از روش تقطير ملكولي(روغن سوخته نمونه)
محصولات
درصد وزني بازيافت
1
روغن پايه سنگينSN 500
50%
2
روغن پايه سبكSN 150
21%
3
روغن سبك 10
8%
4
ديزل
5%
5
آب
5%
6
آسفالت
11%
مواد مصرفي پروسه
درصد وزني
خاك رنگبر معمولي
4-8%

دفع زباله هاي بدست آمده
خاک رنگبر استفاده شده براي رنگ بري در فرآيند بازيافتبا حداقل 20% از روغناشباع شده و مناسب است براي سوزاندن در كورهاي آجرپزي يا سيمان.خاك مصرفي در بعضي از كشورها كشورها بازيافت ميشود .به طور معمول، فرایند بازيافت شامل اضافه كردن حلال برای استخراج روغن از خاك ، خاك بدست آمده با اسید دوباره فعال ميشود. سپس خاك احیا شده را ميتوان بصورت نامحدوداستفاده كرد،

اقتصاد روش

الف - كاهش انرژي گرمايشي

- كاهش پروسه توليد و نيروي كار
- كاهش مدت زمان توليد نهايي- كاهش مصرف خاك رنگبر تا 5-8%ميتوان گفت اقتصادي ترين روش بازيافت است ب -بالاترين کیفیت محصول نهايي در حد ويرجين، علاوه بر این ، كاهش مراحل پالایش بر روی محصول جانبي ، که در حال حاضر در کوره سوزانده ميشود يا با قيمت پايين به فروش ميرسد .
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
روشهاي بازيابي روغن سوخته


1 – روش سنتي با استفاده از اسيد سولفوريك و خام رنگبر، اين روش شامل مراحل زير است :


تقطير در حرارت حدود 150درجه سلسيوس در فشار متعارفي يا خلا جزيي براي جداسازي، آب، بنزين، و ئيدروكربنهاي سبك و ساير موادي كه نقطه جوش پايين دارند مانند تري كلراتين…


تركيب با اسيد سولفوريك غليظ در اين مرحله تركيبات غيراشباع قطبي و آسفاتن ها با اسيد سولفوريك تركيب ميشوند و توليد اسلاج اسيد (لجن اسيدي) ميكنند كه با اختلاف وزن مخصوص از روغن جدا مي شوند، اين لجن بزرگترين ماده مزاحم توليد شده در اين صنعت است و در كشورهاي صنعتي آن را در كوره هاي مخصوص مي سوزانند.


تركيب با خاك رنگبر و مواد خنثي كننده، در اين مرحله اسيد باقيمانده خنثي ميشود و تركيبات مضر كه به صورت باقيمانده است توسط خاك جذب ميگردد. بهبود رنگ و پايداري روغن يكي ديگر از نتايج اين مرحله است.


تقطير جز به جز در خلا، در اين مرحله برش هاي مختلف گازوئيل و روغنهاي سبك جدا ميشود و روغن باقيمانده همراه با خاك را از فيلتر برس عبور ميدهند روغن را كه از فيلتر خارج مي شود جمع آوري مي كنند و خاك را كه با روغن آغشته است و به نام كيك فيلتر ناميده مي شود دور مي ريزند ولي بهتر است آن را در كوره هاي سيمان بسوازنند .


مخلوط روغن سبك و گازوئيل را كه جداگانه جمع آوري شده است مجددأ با خاك مخلوط نموده تقطير مي كنند تا گازوئيل از آن جدا شود و مخلوط خاك و روغن سبك را فيلتر مي كتد و به جمع آوري روغن سبك موفق مي شوند .


تبصره – با توجه به مقدار آديتيو (ماده افزودني ) مصرف شده در روغن موتور كه مرتبا افزايش مي يابد بازيابي روغن را به علت مصرف زياد اسيد سولفوريك با مشكل مواجه كرده است لذا براي رفع اين مشكل در جهت كاهش مقدار اسيد مصرف شده ، روغن آبگيري شده را قبل ازاسيدي كردن شديدا حرارت مي دهند (330 تا 350 درجه سلسيوس) تا آديتيوها را از بين بروند . اين مرحله را شوك حرارتي مي نامند . در اغلب كارخانجات ايران ، آبگيري و شوك حرارتي را در يك مرحله انجام مي دهند و آن را (كراكينگ ) مي نامند و به اين ترتيب مصرف اسيد را به مقدار قابل ملاحظه اي كاهش مي دهند .
بازيابي روغن به روش ماتيس (MATTYS)


اين روش در كارخانه Lille Bonne در فرانسه اجرا شده است و مصرف اسيد را به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش داده است . سانتيرفوژ و اينسنراتور (كورخه سوزاننده ضايعات ) نقش تعيين كننده اي در اين روش دارد . سوخت خارجي مصرف نمي شود و كالري لازم از سوزاندن اسلاج اسيد و خاك فيلتر و رسوب تامين مي شود . اينسنراتور Incenerateur از نوع دوار و افقي است و به قسمي طراحي شده كه تركيبات فلزي موجود در رسوب به شكل گلوله هاي غير فرار در مي آيند و در كف كوره جمع مي شوند .


مراحل اجرا : از محموله اي كه وارد كارخانه مي شود نمونه برداري مي كنند و به كمك دستگاه مادون قرمز و كرماتوگرافي و غيره نوع روغن و ميزان آلودگي آن مشخص مي كنند .


روغن مناسب را تا 90 درجه گرم مي كنند . به دستگاه سانتريفوژ مي فرستند از اين دستگاه مرتبا سه فاز ئيدرو كربور ، فاز آبي و يك ماده خميري شكل كه شامل رسوب جامد و مقدار كمي روغن است خارج مي شود كه فاز اخير و فاز آبي را به اينسنراتور مي فرستند .


- فاز ئيدروكربور را از كوره اي عبور مي دهند تا حرارت آن به 180 درجه سلسيوس برسد و سپس آن را در فشار متعارفي تقطير مي كنند تا مواد فرار آن جدا شود .


- باقيمانده را از داخل اينسنراتور عبور مي دهند تا حرارت آن 380 درجه برسد و سپس آن را به برج تقطير در خلا مي فرستند تا گازوئيل و برش هاي روغن سبك جدا شود .


- باقيمانده برج حلا را سانتريفوژ مي كنند تا فاز روغن آن جدا شود و ماده خميري شكل را به اينسنراتور مي فرستند .


اين روغن و همچنين برشهاي قبلي را كه جداگانه جمع آوري شده است به طور مجزا به نسبت معيني با اسيد سولفوريك مخلوط مي كنند پس از تشكيل اسلاج اسيد آن را به سانتريفوژ مي فرستند فاز روغن را از اسلاج اسيد جدا مي شود كه اسلاج آن را به اينسنراتور مي فرستند .


- هر يك از برش هاي روغن را جداگانه به نسبت معنيي به خاك رنگي مخلوط و سپس از كوره عبور مي دهند تا حرارت آن به 240 درجه برسد و بعد آن راصاف مي كنند و روغن را جمع آوري و گل آغشته به روغن را به اينسنراتور مي فرستند .
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
بازيابي روغن به روش انستيتو نفت فرانسه IFP


الف – استفاده از پروپان همراه با تصفيه اسيدي اين روش شامل مراحل زير است :


گرم كردن روغن تا حدود 160 درجه در فشار متعارفي براي خارج كردن آب . بنزين و مواد تشكيل دهنده به نقطه جوش پايين .


استخراح با پروپان PDA (Propane Des Asphaltique) به منظور جد سازي مواد آسفالتي و فلزات ، اين عمل در حرارت 30 تا 70 درجه و فشار گاز اتمسفر انجام مي يابد .


- تركيب با اسيد سولفوريك غليظ در اين روش اسيد سولفوريك به مقدار كم مصرف مي شود (در حدود 2 % ) و ناخالصي هاي به صورت اسلاج اسيد جدا مي شود .


بي رنگ كردن به كمك رنگبر در حرارت مناسب و تصفيه آن به كمك فيلتر پرس و جدا سازي گل آغشته به روغن .


تقطير در خلا براي جدا سازي گازوئيل ، روغن دوك و انواع روغن هاي پايه .


به طوري كه ملاحظه مي كنيد امتياز اين روش ، كاهش مقدار اسيد مصرف شده و بالنتيجه كاهش مقدار اسلاج اسيد حاصله مي باشد .


ب – استفاده از پروپان و هيدروژن ، اين روش شامل مراحل زير است :


گرم كردن روغن تا حدود 160 درجه سلسيوس در فشار متعارفي براي جدا سازي آب ، بنزين و مواد با نقطه جوش پايين .


تصفيه مقدماتي با يك درصد آهك


استخراج با پروپان براي جداسازي مواد قيري و فلزات .


- ئيدورژناسيون .


- مجاورت بتا خاك رنگ بر (3% خاك ) در حرارت مناسب و تصفيه آن به كمك فيلترپرس .


تقطير جز به جز به منظور جدا سازي روغن هاي سبك ، روغن پايه متوسط و سنگين .


بنابراين روش فوق اسيد حذف و بالنتيجه تشكيل اسلاج اسيد منتفي شده است .


روش هاي جديد بازيابي روغن


روشهاي قبلي كم يا بيش داراي ضايعاتي هستند و تصفيه كنندگان با توجه به قوانين سخت حفظ محيط زيست در رفع ضايعات با مشكل مواجه شده اند لذا مراكز تحقيقاتي به فكر يافتن راههاي جديدي افتادند كه ضايعات آن كمتر باشد . سه مركز تحقيقاتي كاربردي زير فرايندهاي جديدي را طرحي و تدوين نموده اند .


1 – كينتيك تكنولوژي انترناسيونال (KTI) Kinetic Techology International هلند . آمريكا .

2 – اسنم پروجتي Snam Progetti ايتاليا

3 – انستيتوي نفت فرانسه روش KTI


اين روش شامل مراحل زير است :


ابتدا در حرارت 150 درجه آب ، تيدروكربورهاي سبك و ساير مواد با نقطه جوش پايين را در يك يا دو مرحله در فشار متعارفي با خلا جزئي از مخلوط خارج مي كنند .


روغن باقيمانده را در حرارت 270 درجه سلسيوس در خلا تقطير مي كنند تا گازوئيل سبك آن خارج گردد . روغن را در اين مرحله به كمك يك فيلم نازك از ساير مواد پاكسازي مي شود. و مواد سنگين شامل كربن ، گرد و خاك و مواد افزودني ، پوليمرهاي سنگين همراه با مواد آسفالتي جدا مي شود كه به مصرف سوخت يا آسفالت مي رسد .


ئيدورژناسيون ، اين عمل در مجاورت كاتاليزور انجام مي يابد و تركيبات آلي كلردار ، اكسيژن دار ، نيتروژن دار ، كه به عنوان ناخالصي در روغن وجود دارند به صورت تركيبات معدني فرار در مي آيند و از محيط عمل خارج مي شوند. تقطير جز به جز در خلا نتيجه اين عمل تفكيك گازوئيل و برش هاي روغني است .


در فرايند مزبور ، قير به عنوان محصول فرعي به دست مي آيد كه در ساخت آسفالت مصرف مي شود يا در كارخانجات سيمان به عنوان سوخت مورد استفاده قرار مي گيرد و هيچ گونه آلودگي ندارد زيرا فلزات موجود در قير در كوره دوار از كارخانه سيمان باقي مي ماند . با اين روش واحدي با ظرفيت 22000 در سال نزديك سانفرانسيسكو و واحد ديگري در شرق لوس آنجلس در 1998 راه اندازي شده و واحدهاي ديگر نيز در ساير شهرهاي آمريكا راه اندازي يا درحال احداث است . ضمنا با اين روش كارخانه آسپروپيرگس Aspropyrgos يونان در 1981 و كارخانه ديگري هم براي تونس در 1982 بتا همكاري شركمت مهندسي تكني پترول ايتاليا Technipetrol راه اندازي شده و كارخانجات ديگري درشهرهاي مختلف آلمان با استفاده از فرايند مزبور احداث شده است .
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
بازيابي روغن به روش اسنم پروجتي Snam Proggeti


بازيابي روغن در اين روش شامل مراحل زير است :


گرم كردن اوليه در فشار معمولي براي حذف آب و تركيبات سبك


استخراج با پروپان (PDA) براي جداسازي مواد آسفالتي و رزين و فلزات .


تقطير در خلا و جداسازي گازوئيل و روغن هاي سبك و متوسط


حرارت دادن شديد (شوك حرارتي ) باقيمانده نقطير و سپس استخراج با پروپان


هيدروژناسيون برش هاي روغن كه در مراحل قبلي جداسازي و جمع آوري شده است .


با استفاده از اين روش ، يك واحد به ظرفيت 50000 تن در سال متعلق به شركت كليپر Clipper از سال 1983 در ايتاليا مشغول به كار است . (تصوير شماره 5 نشان دهنده روش مزبور براي بازيابي روغن مي باشد )


روش جديد انستيتوي نفت فرانسه


غير از روشهايي كه قبلا توضيح داديم انستيتوي نفت فرانسه فرايند جديدي را ابداع كرده است و آن استفاده از اولترافيلتراسيون است . روغن را ابتدا حرارت مي دهند تا آب و مواد فرار آن جدا شود . روغن باقيمانده را با حلال ئيدروكربور رقيق مي كنند و سپس با سرعت زياد از غشا نيمه تراوا عبور مي دهند . تركيبات سنگين مانند مواد آسفالتي جدا مي شوند و روغن همراه با حلال از غشا عبور مي كند حلال را تقطير مي كنند و مجددا به مصرف مي رسانند .


براي بهبود خواص روغن پايه ، تصفيه بعدي مانند استفاده از اسيد و خاك ضرورت دارد .


به جاي استفاده از اسيد و خاك كه ضايعات مزاحمي دارد روش جديدي را بر مبناي عبور متوالي از رزين هاي سنتتيك به مرحله پايلوت رسانيده اند لذا اين تصفيه نهايي همراه با اولترافيلتراسيون منجر به فرايند كاملي شده است كه آلودگي محيط زيست ندارد ولي تاكنون به مرحله صنعتي نرسيده است .


تبصره – در خانمه لازم است يك بار ديگر يادآور شديم كه روغن پايه بازيابي شده اگر طبق اصول صحيح و با دقت تهيه شده باشند از نظر مشخصات با روغن پايه توليد شده در پالايشگاه ها قابل مقايسه است جدول ضميمه كه توسط (شركت مهندسي تكني پترول ) ايتاليا ارائه شده اين موضوع را نشان مي دهد . ضمنا همان طوري كه صنعت بازيابي روغن از نظر بهبود كيفيت محصول مورد توجه قرار گرفته است براي جمع آوري روغن كار كرده و نحوه توزيع آن نيز در كشورهاي صنعتي ضوابط خاصي تدوين شده است كه در مطلب با همين موضوع به ان ميپردازيم.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
اولين سازنده تصفيه روغن با پيشرفته ترين تكنولوژي روز دنيا

اولين سازنده تصفيه روغن با پيشرفته ترين تكنولوژي روز دنيا


اين شركت داراي تكنولوژي پيشرفته طراحي و ساخت تصفيه روغن كاركرده به روش تقطير ملكولي با تجهيزات پيشرفته با هزينه كمتر از شركتهاي خارجي طرف قرار داد رسمي با شركت طراحي و سازنده هاي معتبر در ضمينه ساخت و طراحي تصفيه روغن سوخته
نمايندگي عرضه تكنولوژي هيدوتريتينگ براي تصفيه روغن يا پالايشگاها براي توليد روغن پايه گروه 2 با تكنولوژي CEP آمريكا
پلانهاي قابل اجرا1- روش غير پيوسته (بچ) براي ظرفيت حداقل 12000 ليتر در ساعت با قيمت مناسب
2- روش نيمه پيوسته با يك محصول اصلي با كيفيت بالا
3- روش نيمه پيوسته با دو محصول اصلي با كيفيت بالا
4- روش پيوسته با 3 محصول اصلي با كيفيت بالا
خط استاندارد با حداقل 1000 ليتر در ساعت و حداكثر 4500 ليتر در ساعت
رنگ بري فعلا با خاك براي واحد هاي كوچك عرضه ميشود
و براي طرفيت 4500 ليتر يا لوب كات وكس گيري شده با هيدروژن و تبديل به روغن پايه گروه 2 قابل عرضه مي باشد


جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت و ويترين مراجعه كنيد
www.bazyaftsabz.com
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
روش تقطیر در خلا و هیدروژن KTI

روش تقطیر در خلا و هیدروژن KTI


روش KTI
فرآيند KTI دو روش تقطير در خلا و هيدروپرداخت را براي حذف آلودگي و افزودني ها با يكديگر تركيب مي كند . ويژگي اين فرآيند تقطير با اواپراتور در خلاء است كه براي حداقل رساندن فشار حرارتي در دماهاي متوسط (كمتر از 250) به كار ميرود . هيدروپرداخت موجب حذف گوگرد مي شود. راندمان و بازده ي روغن پايه نهايي بالا است .
اين روش شامل مراحل زير است :
ابتدا در حرارت 150 درجه آب ، تيدروكربورهاي سبك و ساير مواد با نقطه جوش پايين را در يك يا دو مرحله در فشار متعارفي با خلا جزئي از مخلوط خارج مي كنند .
روغن باقيمانده را در حرارت 270 درجه سلسيوس در خلا تقطير مي كنند تا گازوئيل سبك آن خارج گردد . روغن را در اين مرحله به كمك يك تبخير كننده از ساير مواد پاكسازي مي شود. و مواد سنگين شامل كربن ، گرد و خاك و مواد افزودني ، پوليمرهاي سنگين همراه با مواد آسفالتي جدا مي شود كه به مصرف سوخت يا آسفالت مي رسد .
ئيدورژناسيون ، اين عمل فر در مجاورت كاتاليزور انجام مي يابد و تركيبات آلي كلردار ، اكسيژن دار ، نيتروژن دار ، كه به عنوان ناخالصي در روغن وجود دارند به صورت تركيبات معدني فرار در مي آيند و از محيط عمل خارج مي شوند. تقطير جز به جز در خلا نتيجه اين عمل تفكيك گازوئيل و برش هاي روغني است .
در فرايند مزبور ، قير به عنوان محصول فرعي به دست مي آيد كه در ساخت آسفالت مصرف مي شود يا در كارخانجات سيمان به عنوان سوخت مورد استفاده قرار مي گيرد و هيچ گونه آلودگي ندارد زيرا فلزات موجود در قير در كوره دوار از كارخانه سيمان باقي مي ماند .
با اين روش واحدي با ظرفيت 22000 در سال نزديك سانفرانسيسكو و واحد ديگري در شرق لوس آنجلس در 1998 راه اندازي شده و واحدهاي ديگر نيز در ساير شهرهاي آمريكا راه اندازي يا درحال احداث است . ضمنا با اين روش كارخانه آسپروپيرگس Aspropyrgos يونان در 1981 و كارخانه ديگري هم براي تونس در 1982 بتا همكاري شركمت مهندسي تكني پترول ايتاليا Technipetrol راه اندازي شده و كارخانجات ديگري درشهرهاي مختلف آلمان با استفاده از فرايند مزبور احداث شده است .


جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.oilshop.ir
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
بازيابي روغن هاي كار كرده موتور و نقش آن در حفظ محيط زيست


روغن هاي معدني ضمن كار در اثر اكسد كربن و دگراداسيون (تجزيه به كمك حرارت) توليد تركيبات سير نشده قطبي و آسفالتي مي كنند ضمنا با مواد خارجي ديگر مانند گرد و خاك و انواع سوخت و كربن و ذرات فلز آغشته ومخلوط مي شوند و كارايي خود را از دست ميدهند، چنين روغني را كار كرده مي نامند كه شامل انواع زير است:


· روغن كار كرده موتور


· روغن كار كره صنعتي، مانند روغن دنده


· امولسيون ها، مانند روغن برش و روغن هاي حل شوند


· روغن هاي روشن (شفاف) مانند روغن هاي ترانسفورماتور


دو نوع ابتدايي را روغن سياه مي نامند كه در ايران به روغن سوخته مشهور شده است و روغن كاركرده موتور قسمت عمده آن را تشكيل مي دهد. نوع سوخت و كيفيت آن، همچنين وضع مكانيكي موتور در ميزان آلودگي روغن موثر است. گازهاي حاصله از سوخت كه وارد روغن مي شود موجب اسيدي شدن روغن مي گردد. ذرات فلز در حرارت زياد و در مجاورات اكسيژن به عنوان كاتاليزور عمل ميكند و موجب تشكيل مواد آسفالتي و لجن مي شود كه بنوبه خود گرانروي روغن را افزايش مي دهد.


(تصوير شماره يك مواد تشكيل دهنده و منشا آنها را در روغن كار كرده و موتور نشان ميدهد)

در اينجا لازم است دو نكته مهم را در خصوص مواد آلوده كننده موجود در روغن كار كرده مورد توجه قرار داد :

1 – فلزات كه از سايش قطعات موتور يا از طريق سوخت وارد روغن شده اند يا به صورت مواد افزودني روغن موجود بوده اند. اين فلزات شامل سرب، كلسيم، روي، آهن، مس، آلومينيوم، سديم، كرم مي باشند كه به مقدار تقريبي آنها برحس PPM (قسمت در ميليون) به اين ترتيب داده شده است.


سرب 2050، كلسيم 913، روي 635، آهن 135، منيزيم 88، مس 26، آلومينيوم 24، سديم 75، پتاسيم 25، كرم 5 كه وجود سرب آن هم به مقدار زياد مسائلي را از نظر زيست محيطي بوجود مي آورد.


2 – تركيبات كلردار – در ترانسفورماتورها، خازن هاي الكتريكي و گرمكن هاي روغني از ماده روغني شكل و عايق بنام BCP (پولي كلرور بي فنيل) استفاده شده است. اين ماده از دو حلقه بنزن متصل به يكديگر تشكيل شده كه چند اتم كلر جاي ئيدروژنهاي حلقه بنزني آنها را گرفته است. آشاميدن، استشناق و جذب آن از راه تماس ايجاد مسموميت ميكند. بطوريكه حد مجاز آن كمتر از يك قسمت در ميليون تعيين شده است. در برابر اسيدها و بازها پايدار است و از طريق آلوده كردن آب ها به محيط زيست لطمه ميزند.


در حرارت 300 تا 400 درجه سلسيوس تجزيه ميشود و ماده اي بنام دي اكسين ميدهد (نام شيميايي آن 2،3،7،8 تترا كلرودي بنزو پارادي اكسين است) كه سمي خطرناك ميباشد. نيمه عمر آن در خاك در حدود يكسال است .


بولي كلروتري فنيل PCT نيز داراي همان معايب PCB است و نمي تواند جايگزين مناسبي براي آن باشد. توليد اين مواد از سال 1976 در آمريكا متوقف و در اروپا نيز، محدود شده است معذلك هنوز چنين روغن هايي وجود دارند و با وجود مقررات سختي كه براي جمع آوري آنها وضع شده، در اثر سوء استفاده و با سهل انگاري ضمن جمع آوري وارد روغن كار كرده موتور مي شوند و مشكلاتي را براي تصفيه كنندگان بوجود مي آورند لذا كارخانجات تصفيه دوم ضمن تحويل گرفتن روغن كار كرده وجود PCB را كنترل مي كنند.


روشهايي كه براي جلوگيري از آلوده سازي خاك و هوا و آبهاي سطحي و زيرزميني پيشنهاد شده است :


هر چند مقدار روغن كار كرده نيست به مقدار سايرضايعات آلوده كننده زياد نيست ولي چون داراي مواد افزودني مضر مي باشد آب و خاك را آلوده ميكند. در كنار رودخانه ها و جويبارها رسوب ميكند و مانع نشو و نماي گياهان و ماهي ها مي شود لذا دور ريختن آن در كشورهاي صنعتي قانونا منع شده است.


روشهاي زير براي جلوگيري از آلوده سازي روغن كار كرده پيشنهاد شده است :


1 – سوزانيدن آن – اين روش خطرناك و مضر است زيرا روغن كار كرده مخلوطي ناهمگن است و داراي اجزايي با نقطه اشتعال پايين ميباشد مانند بنزين و حلال هاي سبكي كه سوختن آنها مي تواند با انفجار توام باشد از طرفي ديگر هر چند سوزانيدن روغن مانع آلودگي آب و خاك مي شود ولي موجب آلودگي هوا مي گردد زيرا داراي فلزاتي است كه در اثر سوختن همراه با دود وارد فضا ميشوند به عنوان مثال اگر 000/500 تن روغن سوخته را بسوزانيم بيش از 1000 تن سرب وارد فضا كرده ايم و به اين رقم بايد مواد حاصله از احتراق فسفر، روي و غيره را كه صدها تن مي شود اضافه كنيم لذا پيشنهاد شده است روغن سوخته را با سوخت فاقد سرب رقيق كنند و سپس به مصرف سوخت برسانند براي اين منظور بايد يك حجم از اين روغن را با چهل حجم سوخت بدون سرب مخلوط كنند تا سرب موجود در دوده به حد مجاز برسد ولي اين روش نيز معقول نيست و يك نوع استتار ميباشد زيرا به هر حال تمام سرب و ساير عناصر آلوده كننده وارد هوا خواهد شد.


2 – سوزانيدن روغن سوخته پس از حذف مواد آلوده كننده – براي اين منظور بايد ابتدا مواد آلوده كننده را از روغن خارج كنيم. آبگيري يا فيلتراسيون براي اين منظور كافي نيست و بايد به انجام اعمالي مانند تركيب با اسيد سولفوريك، تقطير، سانتريفوژ متوسل شويم بنابراين تهيه چنين سوختي اقتصادي نيست.


3 – بازيابي روغن – در اين روش از روغن كاركرده به عنوان ماده اوليه براي توليد مجدد روغن استفاده ميشود و تامين كننده سه هدف اصلي جوامع صنعتي است :


1. حفظ محيط زيست


2. صرفه جويي ارزي


3. صرفه جويي در ماده اوليه


لزوما يادآور مي شويم كه از 1000 تن روغن كار كرده حداقل 600 تن روغن بايد توليد مي شود و حال آنكه براي توليد اين مقدار روغن 6000 تن نفت خام مناسب لازم است. طبق برآوردهايي كه اگر تمام روغن كار كرده كشورهاي اروپا براي بازيابي مصرف شود سهم آن از 15% كنوني به 25 تا 30% كل روغن مصرفي مي رسد و حال آنكه اگر تمام روغن كار كرده را براي توليد انرژي بسوزانند معادل 2% انرژي موردنياز تامين ميشود و اين موضوع يكي ديگر از مزاياي بازيابي روغن نسبت به سوزانيدن آن ميباشد.


صنعت بازيابي روغن داراي امتيازات ويژه اي است زيرا ماده اوليه آن در تمام كشورها داخلي است و با هزينه كم قسمتي از انبار روغن مصرفي را تامين ميكند و اين موضوع هنگام بروز حوادثي مانند جنگ درخور اهميت است زيرا هنگام جنگ، زودتر، هدف حمله دشمن قرار مي گيرند ولي كارخانجات بازيابي كننده نسبتا كوچكترند و پراكنده ميباشند و ئيدوكربور سبك توليد نمي كنند بنابراين كمتر آسيب پذيرند و مي توانند بطور موقت روغن مورد نياز ارتش و صنايع را تامين كنند.


بي مناسبت نيست بدانيم اولين واحد بازيابي ايتاليا در سال 1930 ميلادي تاسيس شده و در 1940 مقررات سختي براي جمع آوري روغن كار كرده وضع كرده اند كه مصرف آن در جهت بازيابي بود لذا صنعت بزرگي براي بازيابي در اين كشور بوجود آمده است (12 كارخانه در سال 1980 مقدار 212400 تن روغن سوخته از كل 630000 تن روغن مصرفي را بازيابي كرده اند) فرانسه و آلمان نيز در اين صنعت داراي تجربه و سابقه اي طولاني ميباشند.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
ساماندهی روغن های سوخته ضروری است

ساماندهی روغن های سوخته ضروری است


بخش عمده ای از روغن های مورد استفاده برای روغن کاری ماشین ها پس از مدتی خواص مورد نیاز خود را از دست داده و باید از چرخه مصرف خارج شوند. به این روغن ها، روغن های کار کرده و یا روغن های سوخته گفته می شود، این نوع روغن ها از اتومبیل ها، کامیون ها، لوکوموتیوها، کشتی ها و سایر ماشین آلات صنعتی و کشاورزی ممکن است به دست آید.​
علی علیپور، یک کارشناس شیمی می گوید: بخش اصلی این روغن ها را هیدروکربن های معدنی و یا سنتیتک تشکیل می دهد برای برخی از انواع روغن های به کار رفته برای روغن کاری امکان بازیافت وجود ندارد، انواع گریس ها و روغن های به کار رفته در موتورهای دوزمانه از این نوع هستند.

وی می افزاید: روغن به دو دلیل اصلی خاصیت روغن کاری خود را از دست می دهد یکی آلودگی از منابع داخلی یا خارجی و دیگری کاهش خصوصیات داده شده توسط افزودنی ها به روغن است.​
آلودگی روغن مهمترین عامل ایجاد ساییدگی است و باعث افت کیفیت روغن می شود، آلوده کننده های خارجی مانند گرد و غبار، آب، مواد خورنده و غیره عوامل اصلی ایجاد ساییدگی هستند.​
عوامل داخلی از قبیل فلز ساییده شده نیز در ماشین آلات به این مسئله دامن می زنند، به طور معمول آلودگی ها به تدریج در روغن جمع می شوند، در صورتی که شرایط کار سخت نباشد این آلودگی ها به تدریج از بین می روند و روغن برای مدت طولانی قابل استفاده می ماند اما در صورتی که شرایط کار سخت باشد به تدریج به میزان آلودگی افزوده و تجمع آنها باعث بروز خطراتی برای دستگاهها می شود.​
علیپور خاطرنشان می کند:‌ مواد افزودنی در روغن به دو صورت ازقبیل مصرف شدن یا تغییر شیمیایی از بین می رود که در دو حالت دیگر نمی توان از آن روغن استفاده و باید آن را تعویض کرد.​
به گفته وی، برخی مواد افزودنی نسبت به حرارت حساس هستند، این مواد ممکن است تبخیر یا ساختمان مولکولی آنها شکسته شود، وجود حرارت و آلودگی و کاهش اثر ماده افزودنی باعث اضمحلال روغن پایه گشته و روغن را به پایان عمر مفید خود نزدیک می کند.

روغن های مصرف شده بیشتر شامل ناخالصی های جامدی چون گرد و خاک، شن و ماسه، ذرات فلزی، باقیمانده مواد سرب و کربن بوده که برای کار موتور زیان آور است، در شرایط حرارت بالا و مجاورت با اکسیژن ذرات فلزی موجود در روغن همچون یک کاتالیزور عمل کرده، موجب ایجاد مواد آسفالتی و لجن می شوند که تا حدی گرانوی روغن را نیز افزایش می دهند.​
روغن های پارافینی مواد آسفالتی را به حالت محلول در خود نگه می دارند که در اثر گرم شدن به صورت زغال سخت رسوب می کنند، روغن های نفتینی و یا روغن های که دارای مواد با خاصیت پاک کننده باشند از ایجاد رسوب جلوگیری می کنند.​
مواد سبک و فرار شامل قسمت های سنگین تر بنزین و پلیمرهای اشباع نشده بنزین موجب رقیق شدن روغن و پائین آمدن نقطه اشتعال آن می شوند، گرچه به طور اصولی این مواد به مقدار کم زیان عمده ای برای کارکرد موتور ندارد ولی به هر صورت رسوب می کنند ولی به هر حال ناخالص هستند و باید برای احیاء روغن از آن جدا شوند.​
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تخلیه روغن های کار کرده در طبیعت ضایعات اسفناکی به بار می آورد

تخلیه روغن های کار کرده در طبیعت ضایعات اسفناکی به بار می آورد

تخلیه روغن های کار کرده در طبیعت ضایعات اسفناکی به بار می آورد

با توجه به ساختار شیمیایی روغن موتورهای کارکرده، تخلیه کردن آنها در طبیعت و محیط زیست شهری ضایعات اسفناکی به بار می آورد و محیط زیست انسان را به مخاطره می افکند.​
بر اساس بررسی های زیست محیطی، یک گالن روغن سوخته می تواند یک میلیون گالن آب پاکیزه را که منبع تأمین آب ۵۰ نفر در سال است آلوده کند، ورود روغن های سوخته به مقدار حداقل ۵۰ تا 100 پی پی ام در سیستم تصفیه فاضلاب می تواند در فرآیند تصفیه فاضلاب اختلال ایجاد کند، ورود روغن های کار کرده به زمین و خاک، حاصلخیزی آن را کاهش می دهد و موجب اختلال در زندگی موجودات خاک می شود.​
بر اساس همین آزمایشات،‌ ورود روغن به منابع آبهای سطحی موجب تشکیل لایه نازکی بر سطح آب شده که این لایه علاوه بر اینکه مانع ورود نور خورشید به اکوسیستم آبزی می شود و خلل در پدیده فتوسنتز بوجود می آورد، حلالیت اکسیژن را در آب کاهش می دهد، ورود روغن های کارکرده به منابع آبی بر موجودات آب های شیرین و موجودات دریایی اثرات سمی گوناگونی دارد، در برخی مواقع حتی به میزان یک پی پی ام بر برخی گونه های دریایی اثر گذاراست.​
به اعتقاد کارشناسان، مدیریت اصولی پسمانده های حاصل از مصرف روغن از طریق واحدهای تصفیه مجدد روغن های کارکرده و یا بازیافت آنها علاوه بر ارزش اقتصادی مزایایی ازقبیل حفظ منابع آبهای سطحی، زیرزمینی، خاک و به طور کلی حفظ محیط زیست و موجودات می شود.

بدین ترتیب انرژی مصرفی برای پالایش و بازیافت روغن های سوخته تقریبا یک سوم میزان انرژی مورد استفاده برای تهیه روغن موتور از نفت خام است.​
بازیابی به روش های مختلف و تصفیه مجدد روغن با توسعه استفاده از روغن در دنیا در سطح وسیعی مطرح است و در ایران نیز به ابتکار مهندسان متخصص، تصفیه مجدد روغن موتور انجام می شود.​
برخلاف اکثریت فرآورده های نفتی که تنها یک بار قابل استفاده بوده و از بین می روند، چنانچه روغن مصرف شده به طور صحیح بازیابی شود، قابل استفاده مجدد است، امکان بازیابی روغن های کارکرده را می توان به خاطرعدم تغییر عمده در مواد تشکیل دهنده صمغی روغن پایه دانست.​
یک کارشناس مسائل زیست محیطی در این رابطه می گوید: روغن های کارکرده موتور خودروهای سواری و خودروهای صنعتی از آلاینده های است که تقریبا در تمامی کشورها صرف نظر از صنعتی بودن یا نبودن آن جامعه به وفور یافت شده و سبب آسیب رساندن به محیط زیست می شود.​
مجید صادقی می افزاید: بر اثر ورود یک لیتر روغن در آب حدود 300 هزار لیتر آب آلوده می شود و در تحقیقات دیگر نیز آمده است چنانچه یک گالن روغن سوخته در آب رها شود یک میلیون گالن آب پاکیزه که منبع تامین آب 50 نفر در سال است آلوده می شود.

وی خاطر نشان می کند: روغن رها شده در آب، مانع ورود نور خورشید به اکوسیستم آبزی شده و با لایه های که در سطح آب از خود باقی می گذارد باعث می شود فرآیند فتوسنتز مختل، انتقال اکسیژن کند شود، این امر تغییرات جبران ناپذیری در اکوسیستم آبی بوجود می آورد و شمار زیادی از گیاهان و جانوران منطقه را نابود می سازد.

این کاشناس مسائل زیست محیطی می افزاید: ورود روغن های کارکرده (روغن سوخته) به زمین و خاک، حاصلخیزی آن را کاهش می دهد و موجب اختلال در زندگی موجودات می شود.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
فرآیند MTSP

فرآیند MTSP

روش اسيد كلي يك فرآيند شناخته شده در پالايش است و هزينه نصب آن پايين است اما از نظر بازدهي و كيفيت روغن پايه و همچنين غير قابل استفاده بودن آسفالت روش مناسبي نيست ، در كشورهاي زيادي و مخصوصا اروپا و امريكا اين روش را ممنوع كرده اند . درصورتي كه به دنبال يك محصول با كيفيت بالا كه بتوان روغن موتوري با سطح كيفيت بالا براي خودروهاي امروزي توليد كرد بايد اين روش را تغيير داد .


تکنولوژی MTSP براي تصفیه دوم روغن است و بر پايه تقطیر در خلاء (با استفاده از فیلم تبخیر) و بر اساس هيدروژن كاري(hydro-finishing) ، کلی CLAY ، استخراج با حلال Solvent. این روش ها از موفق ترین روش تجاری از تصفیه دوم روغن است. به علاوه ، پروسه کامل MTSP منجر به تولید روغن پایه با کیفیت بالا گروه دوم میشود، API II


مراحل فرآيند پالايش دوم روغن به روش MTSP شامل شش مرحله است :
فیلتر اولیه
حذف آب و روغن سبك
حذف گازوئيل
تقطير کامل روغن
تبدیل روغن از طریق Hydrotreatment یا روشن سازی
تفكيك روغن پايه


در مقایسه با ساخت روغن از نفت خام ، مدت زمان تولید و انرژی مصرفی نصف میشود و محصول نهایی بهتر یا برابر بدست می آید


هيدروژن كاري چرا و چگونه:
از اواسط دهه 1990 ، روغن های پایه با کیفیت بالا توسط ایالات متحده با استفاده از دمای بالا در حضور هيدوژن تولید شد. امروزه استانداردهای کیفی روغن موتور خودرو برای اقتصادي تر شدن مصرف سوخت و حتی کاهش اثرات زیست محیطی (تلفات تبخیر) بسیار سخت گیرانه شده است و باید کیفیت روغن پایه بسیار بالا باشد . روغن پايه تصفیه دوم باید شرايط اين استانداردها را تامین کند.


در تصفيه دوم روغن استفاده ميشود از مواد شیمیایی مدرن و تکنولوژی پردازش هیدروکربن برای بهبود روغن پایه و حذف مواد افزودنی. ، هیدروتریتینگ یکی از معمول ترین فرآیندهای پالایشگاها است ، و طراحی شده برای حذف آلاینده های مانند گوگرد ، نیتروژن و فلزات است.


فرآیند Hydrotreating چگونه کار میکند ؟
روغن كاركرده پس از حذف سوخت سبک و سنگین و جدا شدن آسفالت هنوز حاوی مقدار بالایی از گوگرد و اجزای دیگر است . كه نميتوان به عنوان روغن موتور استفاده كرد .با بهره گیری از فرایند MTSP hydrotreating به حذف گوگرد ناخواسته و هیدروکربن آروماتیک اشباع و غیر اشباع ميشود و محصول توليدي به عنوان روغن پايه گروه دوم شناخته ميشود.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
هیدروتریتینگ

هیدروتریتینگ

از اواسط دهه 1990، روغن پایه های با کیفیت بالا در آمریکا تولید گردید که با استفاده از هیدروژن در فشار و دمای بالا تولید شده است .امروزه مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن موتور ها بسوی کاهش مصرف سوخت پایین تر و کاهش آلودگی محیط زیست می رود . و لازم است تا روغن پایه از کیفیت بالای برخوردار باشد و از استاندارد بالاتری برخوردار باشد .
برای بازیافت روغن و جدا کردن هیدروکربنها و افزودنی های روغن موتور از تکنولوژی پیشرفته شیمی برای بازیافت روغن پایه استفاده میشود.
تکنولوژی هیدروتریتینگ یکی از روشهای موثر در حذف ناخالصی ها از قبیل گوگرد ، نیتروژن ، فلزات و آروماتیک است .
باتوجه به آسفالت گیری از روغن در مرحله قبل بازیافت هنوز هم حاوی مقادیر زیادی گوگرد و عناصر دیگر است و محصول هنوز مناسب تولید روغن موتور نیست . فرآیند MTSPکامل با بهرگیری از هیدروتریتینگ به حذف گوگرد و آروماتیک های اشباع و هیدروکربن های غیر اشباع میشود و در نهایت محصول با کیفیت که در استاندارد API در گروه دوم قرار میگیرد تولید میشود .
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تقطیر ملکولی / کلی

تقطیر ملکولی / کلی

تقطیر ملکولی یک فرآیند اصلی در بازیافت روغن می باشد . در بیشتر شرکت های ایرانی که در حوزه نفت و مواد شیمیایی کار میکند از این دانش بصورت بچ استفاده میکنند .در این روش ماده را در راکتور قرار داده و حرارت میدهند تا به نقطقه جوش برسد و انرژی لازم برای تبخیر شدن بدست آورد و سپس در خارج راکتور یا در سینی ها برج کندانس شود . برای بازیافت روغن نیاز به دانش و تجربه بالاتر و تجهیزات پیشرفته تری است و در حال حاضر برخی از شرکتها تصفیه روغن به روش تقطیر ملکولی فعالیت دارند .این واحد ها به دلیل کپی برداری و نداشتن دانش و تکنولوژی دارای محصول با کیفیت پایین می باشند .
روش کار :ابتدا آب گیری و جداشدن هیدروکربن های سبک غاز روغن سوخته و سپس روغن تحت دما و خلاء قرار میگیرد و در نهایت روغن تبخیر و باقیمانده بشکل قیر از راکتور خارج میشود . روغن پس از کندانس شدن به واحد رنگ بری و سپس انبار میشود .
MTSP تنها ارائه دهنده تکنولوژی پیشرفته FE-MTSP برای بازیافت به روش تقطیر ملکولی بصورت پیوسته می باشد .
- روش بچ
این روش برای ظرفیت های 50 تا 100 بشکه روزانه مناسب است و محصول با کیفیت برای خط استاندارد دارد


- روش پیوسته (تبخیر در فیلم نازک )FE - MTSP
بهترین روش و مناسب ترین روش برای جداکردن هیدروکربنها از روغن می باشد و محصول یکنواخت و با کیفیت بالا دارد .

 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
کلی CLAY

کلی CLAY

CLAY TREATMENT

Many people become confused when talking about filter aids and the various clays used for oil treatment. These are two completely different types of materials. (Filter aids are described in further detail below).

The clays used in our oil purification process (such as Fuller’s Earth) are bentonite clays. When properly pre-treated (or “activated”), the clay will attract impurities, which become chemically attached to the clay, removing them from the oil.

The clays are particularly reactive with acidic materials. During oil oxidation, many acidic by-products are formed; these will oxidize further to produce the sludges and varnishes typically found in severely oxidized oils.

In the field of oil chemistry, it is well-known that these acidic materials are formed in the oxidation process and then act as catalysts for further oxidation. Removal of these materials while they are present only in small amounts will enhance the stability of the oil and extend its life.

Clay treatment is normally accomplished by mixing a specific amount of activated clay with an oil, in a specially-equipped reactor. The oil/clay mixture is heated to a pre-determined temperature, for a very specific time period. The oil is cooled and filtered to remove all traces of clay. Contact at a temperature that is too high or too low will not remove the impurities efficiently. Contact for too long a time period can degrade oil quality and additives.

Clay treatment is particularly effective for removing very small particles of degraded oil additives. These particles are semi-plastic and have been proven to pass through even a 0.45-micron filter​
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺳتخراج با حلال

ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺳتخراج با حلال

ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺳتخراج با حلال
 

پیوست ها

 • 56913840103.pdf
  305 کیلوبایت · بازدیدها: 1

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
از ورود روغن موتور به محیط زیست تا مسمویت ماهی ها و خطر مرگ برای انسان ها

از ورود روغن موتور به محیط زیست تا مسمویت ماهی ها و خطر مرگ برای انسان ها

از ورود روغن موتور به محیط زیست تا مسمویت ماهی ها و خطر مرگ برای انسان ها
 

پیوست ها

 • 306_5.pdf
  528.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
بازیافت عمومی مواد

بازیافت عمومی مواد

بازیافت عمومی مواد
 

پیوست ها

 • m.pdf
  283.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

mohammad 3366

عضو جدید
سلام.وقت بخیر مهندس.ببخشید چندتا سوال داشتم درمورد تصفیه روغن سوخته.پیشنهاد شده برام بابت خط تصفیه، خواستم یه اطلاعات کلی درمورد تصفیه و هزینه و خط تصفیه داشته باشم.ممنون میشم کمکم کنین.
 

saeed05

عضو جدید
سلام.وقت بخیر مهندس.ببخشید چندتا سوال داشتم درمورد تصفیه روغن سوخته.پیشنهاد شده برام بابت خط تصفیه، خواستم یه اطلاعات کلی درمورد تصفیه و هزینه و خط تصفیه داشته باشم.ممنون میشم کمکم کنین.

سلام
لطف کنید بیشتر توضیح بدید شاید بتونم کمکتون کنم. بحث پروژه درسی هست یا صنعتی؟
 

laminopershia

عضو جدید

20210121_171917.jpgاحداث واحد تصفیه مجدد روغن پایه با روش تقطیر در خلا بوسیله اواپراتور تین فیلم و سیستم رنگزدایی و بوزدایی و سولفور زدایی با قابلیت بازیابی مجدد تا ۳۰۰ مرتبه

 

پیوست ها

 • 09212166725مهندس محمدرضا ابراهیم پور.pdf
  10.5 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا