روش مگنتوتلوریک (MT)

Mabna.

کاربر فعال
روش مگنتوتلوریک(MT) یک فن ژئوفیزیکی سطحی غیر فعال(passive) است که از میدان های سطحی غیر فعال الکترومغناطیسی طبیعی زمین برای بررسی ساختار مقاومت ویژة الکتریکی زیرسطحی استفاده می کند.

عمق بررسی روشMT بسیار بیشتر از دیگر رو شهای الکترومغناطیسی است.
این روش را می توان برای کاوش های زیرسطحی از اعماق د هها متر تا اعماق د هها کیلومتر به کاربرد (وزوف، ۱۹۹۱ ).
 

Mabna.

کاربر فعال
اساس این روش اندازه گیری همزمان میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی زمین می باشد.
برای اندازه گیری میدان الکتریکی ازالکترودهای آنتی پلاریزه که در خاک مدفون می شود استفاده می شود.
الکترودها دردوجهت عمود برهم درراستای شمالی جنوبی (x)وشرقی غربی(y) با فاصله یک صد مترازهم قرارمی گیرند.
 

Mabna.

کاربر فعال
دراین روش فرض براین است که میدان های الکتریکی و مغناطیسی امواج الکترومغناطیسی تغییرچندانی ندارند و درابعادچند ده کیلومتری میدان مغناطیسی وضعیت ثابتی رانشان می دهد.

و با اندازه گیری این دو میدان می توان ضریب امپدانس ودر نهایت مقاومت وﻳﮋه را به دست آورد.

Zxx=|Ex/Hx| Zxy=|Ex/Ey
از طریق تانسور اپدانس نتیجه می دهد:
ρxy= 1/µω | Zxy|²
ρ: مقاومت وی‍ﮊه
µ: نفوذپذیری مغناطیسی
ω:فرکانس
 

Mabna.

کاربر فعال
و در نهایت از طریق مقاومت وی‍زه می توان منطقه را مورد مطالعه قرار داد.

برداشت هرنقطه ۱۲ـ۲۴ ساعت طول می کشد تا میدان های مغناطیسی هم را تقویت کنند به همین دلیل این روش بعد از روش ها اکتشاقی لرزه یکی از پر هزینه ترین روش های ژئوفیزیکی محسوب می شود.

به طور کلی برای برداشت های مغناطیسی می بایست وجود نویز های مغناطیسی را در نظر گرفته و اثر آن را حذف کرد برای مثال در روزهایی که طوفان های خورشیدی وجود دارد ازبرداشتهای مغناطیسی باید خودداری شود.
 

Similar threads

بالا