رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینه ی تاریخی

_*Bahar*_

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
عنوان:
رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینه ی تاریخی

نویسندگان :
یلدا شاه تیموری
حامد مظاهریان


چکیده
:
شهر همچون موجود زنده ای است که حیات آن با ظهور بناهای جدید تداوم می یابد. در واقع شهر محصول دوره های تاریخی متعدد است، دوران معاصر نیز با حضور ساختارهای جدید خود در این روند حضور خواهد داشت و معماری امروز ما میراثی برای آیندگان خواهد گشت. در این هنگام است که وظیفه طراحان مطرح می شود و مسئولیتی که در مقابل نسل های گذشته، حال و آینده بر عهده دارند، نمود می یابد. مقاله ی حاضر در پی دست یافتن به اصولِ راهنما و رهنمودهایی اجرایی، جهت استفاده طراحان به منظور طراحی ساختارهای جدید در زمینه های تاریخی است............

واژگان کلیدی
:
رهنمود طراحی، ساختار جدید، زمینه ی تاریخی، معماری معاصر، بنای میان افزا، الحاق به بنای تاریخیمشاهده پیوست رهنمودهای-طراحی-برای-ساختارهای-جدید-در-زمینه-ی-تاریخ.pdf
 
بالا