[ راندو ] آموزش راندو با کبریت

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری


راندوی کبریت شبیه راندوی خطی است و برای ایجاد سایه روشن و تونالیته های مختلف در راندو باید از تراکم خطوط و دوری و نزدیکی ان ها استفاده کرد.

با استفاده از کبریت اغشته به جوهر و هاشورهای افقی-عمودی میتوان بافت های مصالح-اسمان-خطوط آب و…نمایش داد.

برای سهولت در ارائه با کبریت بهتر است کبریت را درون قلم mm 2قرار داده و با ان کاررا ارائه کرد.این کار باعث سرعت بخشیدنن به راندو می شود.

نکته:در راندوی کبریت هر خط را فقط یک بار بکشید و راندو را از گوشه های کار شروع کنید. یعنی محل تلاقی سطوح پر رنگ تر می شود و هر چه به سمت اطراف می رویم کم رنگ می شوند.

نکته:در راندوی کبریت می توان برای نمایش آسمان و پوشش گیاهی و بافت مصالح تنها از هنر کبریت اغشته به جوهر به صورت نقطه با تراکم های متفاوت استفاده کرد.

منبع:sketchiran.com
 
بالا