[رادیو] دانلود ماهنامه تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره یک
شصت سال رادیوناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو
این اولین شماره مجله رادیو است . مجله رادیو از حیث زمان انتشار ، در قالب ماهنامه ها قرار می گیرد.بدیت ترتیب می شود گفت اولین شماره از ماهنامه علمی و تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران در مهرماه 1379 با عنوان شصت سال با رادیو از سوی اداره کل پژوهش های رادیو به مدیر مسئولی محمدرضا جوادی یگانه منتشر شده است .


دریافت فایل ضمیمه
شماره دوم
گویندگی ویترین برنامه ها

تاریخ انتشار : بهمن ماه1379
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه

شماره سوم
جایگاه رادیو در سال های دفاع مقدس


تاریخ انتشار : اسفند ماه1379
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه


شماره چهارم
شکل گیری ارکستر در رادیو
تاریخ انتشار : خرداد1380
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
 
آخرین ویرایش:

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره پنجم
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در رادیو
تاریخ انتشار : مرداد ماه 1380
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه


شماره ششم
رادیو در عرصه تحولات منطقه ای
تاریخ انتشار : مهرماه 1380
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه


شماره هفتم
نگاهی به آینده رادیو

تاریخ انتشار : آذرماه1380

ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو


دریافت فایل ضمیمهشماره هشتم
ورزش در رادیوتاریخ انتشار : بهمن ماه 1380
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو


دریافت فایل ضمیمه 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره نهم
پردازش گرهای صدای دیجیتال
تاریخ انتشار : فروردين ماه1381
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه


شماره دهم
کودک و رادیو


تاریخ انتشار : تيرماه1381
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره یازدهم
اینجا تهران ، رادیو پیام
تاریخ انتشار : مردادماه1381
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره دوازدهم
روش های نوین تبلیغ دینیتاریخ انتشار : شهريور ماه1381
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره سیزدهم
سحر رمضان شب قدر راديو
تاریخ انتشار : آبان ماه1381
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه

شماره چهاردهم
مقایسه کارکرد واقعیت رسانه ای در رادیو و تلویزیونتاریخ انتشار : دي ماه1380
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه

شماره پانزدهم
شعار های ایستگاه های رادیویی

تاریخ انتشار : اسفند ماه1381
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو


دریافت فایل ضمیمه
شماره شانزدهم
تعامل معرفتی رادیو با تحولات دوره مدرنیته
تاریخ انتشار : ارديبهشت 1382
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه

 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره هفدهم
شوخ طبعی در رادیو
تاریخ انتشار : تيرماه1382
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره هیجدهم
رادیو محلی در دسترس ترین رسانه
تاریخ انتشار : شهريور ماه1382
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره نوزدهم
رادیو معارف رسانه ای تاثیرگذار با کارکردهای پیدا و پنهانتاریخ انتشار : دي ماه1382
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو


دریافت فایل ضمیمه

شماره بیستم
پیش از مصاحبه رادیویی


تاریخ انتشار : اسفند ماه1382

ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديودریافت فایل ضمیمه

 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره بیست و یکم
تاریخ موسیقی در رادیوتاریخ انتشار : ارديبهشت ماه 1383
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمهشماره بیست و دوم
رادیو در زلزله


تاریخ انتشار : تيرماه1383

ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو


دریافت فایل ضمیمهشماره بیست و سوم
اصول نوشتارهای رادیویی


تاریخ انتشار : شهريورماه 83
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو


دریافت فایل ضمیمه
شماره بیست و چهارم
برنامه سازی مطلوب در رادیو

تاریخ انتشار : آذرماه1383
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديودریافت فایل ضمیمه
 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره بیست و پنجم
آگهی های تجاری در رادیو
تاریخ انتشار : اسفندماه1383
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره بیست و ششم
تئوری وابستگی به رسانه ها
تاریخ انتشار : ارديبهشت ماه1384
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو


دریافت فایل ضمیمه
شماره بیست و هفتم
رادیو و مشارکت اجتماعی
تاریخ انتشار : تيرماه1384
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره بیست و هشتم
گپ های کنار آتش
تاریخ انتشار : شهريور ماه1384
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو


دریافت فایل ضمیمه

 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره بیست و نهم
نویسندگی برنامه های رادیویی
تاریخ انتشار : آبان ماه1384
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو


دریافت فایل ضمیمه

شماره سی ام
رادیو های محلیتاریخ انتشار : دي ماه1384
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره سی و یکم
ویژگی های گزارشگری


تاریخ انتشار : ارديبهشت ماه1385
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره سی و دوم
مصاحبه در رادیو و تلویزیونتاریخ انتشار : تيرماه1385
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره سی و سوم

نمایش رادیوییتاریخ انتشار : آبان ماه1385
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره سی و چهارم
هويت راديويي
تاریخ انتشار : بهمن ماه 1385
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره سی و پنجم
موسيقي در راديو و فلسفه شنيدن
تاریخ انتشار : ارديبهشت ماه 1386
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره سی و ششم
مخاطب شناسي
تاریخ انتشار : مردادماه1386
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه


 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره سی و هفتم
راديو موسيقي
تاریخ انتشار : مرداد ماه 1386
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمهشماره سی و هشتم
ويژگي طنز راديويي
تاریخ انتشار : مهر ماه1386
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره سی و نهم
درباره پادکست بيشتر بدانيمتاریخ انتشار : آذر ماه 1386
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره چهلم
رسانه هاي سنتي در عصر ديجيتالتاریخ انتشار : ارديبهشت ماه 1387
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه


 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره چهل و یکم
مديريت رسانه
تاریخ انتشار : تيرماه1387
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو


دریافت فایل ضمیمهشماره چهل و دوم
گفت و گوي راديويي
تاریخ انتشار : شهريور ماه1387
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو


دریافت فایل ضمیمه
شماره چهل و سوم
راديو اينترنتي
تاریخ انتشار : آبان ماه1387
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره چهل و چهارم
زنان و راديو شماره

تاریخ انتشار : دي ماه1387
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو


دریافت فایل ضمیمه 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره چهل و پنجم
سرآمدي و تشخص
تاریخ انتشار : ارديبهشت ماه 1388
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره چهل و ششم
بازنمايي خود در گفت و گوي راديويي
تاریخ انتشار : تيرماه1388
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمهشماره چهل و هفتم
نياز به نظريه راديو در عصر ديجيتال
تاریخ انتشار : شهريور ماه1388
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره چهل و هشتم
خبر راديويي
تاریخ انتشار : دي ماه1388
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه


 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره چهل و نهم
دين و راديو
تاریخ انتشار : اسفند ماه1388
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمهشماره پنجاهم
راديو و آگاهي
تاریخ انتشار : ارديبهشت ماه 1389
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره پنجاه و یکم
راديو و پژوهش
تاریخ انتشار : شهريور 1389
ناشر : اداره کل پژوهش راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره پنجاه و دوم
راديو و اخلاق
تاریخ انتشار : آبان 1389
ناشر : اداره کل پژوهش راديو

دریافت فایل ضمیمه


 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره پنجاه و سوم
راديو ، هنر متعهد و طنر مطلوب
تاریخ انتشار : اسفند 1389
ناشر : اداره کل پژوهش راديو

دریافت فایل ضمیمهشماره پنجاه و چهارم
راديو و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
تاریخ انتشار : ارديبهشت 1390
ناشر : اداره کل پژوهش راديو

دریافت فایل ضمیمهشماره پنجاه و پنجم
راديو ، آرامش بخشي و جوانانتاریخ انتشار : تير 1390
ناشر : اداره کل پژوهش راديو

دریافت فایل ضمیمهشماره پنجاه و ششم
راديو ، تهاجم فرهنگي و جوانان
تاریخ انتشار : شهريور 1390
ناشر : اداره کل پژوهش راديو

دریافت فایل ضمیمه


 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره پنجاه و هفتم
راديو و مخاطب
تاریخ انتشار : آبان 1390
ناشر : اداره کل پژوهش راديو


دریافت فایل ضمیمه
شماره پنجاه و هشتم
راديو و مديريت افکار عمومي


تاریخ انتشار : اسفند 1390
ناشر : اداره کل پژوهش راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره پنجاه و نهم
راديو توليد ملي ، حمايت از کار و سرمايه ايراني
تاریخ انتشار : خرداد 1391
ناشر : اداره کل پژوهش راديو

دریافت فایل ضمیمهشماره شصتم
راديو و عرصه هاي نوين
تاریخ انتشار : تير 1391
ناشر : اداره کل پژوهش راديو

دریافت فایل ضمیمه

 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره شصت و یکم
اوقات فراغت و راديو تابستانه
تاریخ انتشار : مرداد 1391
ناشر : اداره کل پژوهش راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره شصت و دوم
راديو و خانواده اسلامي - ايراني
تاریخ انتشار : شهريور 1391
ناشر : اداره کل پژوهش راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره شصت و سوم
راديو و تاريخ شفاهي
تاریخ انتشار : مهر 1391
ناشر : اداره کل پژوهش راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره شصت و چهارم
راديو و اخلاق رسانه اي

تاریخ انتشار : آبان 1391
ناشر : اداره کل پژوهش راديو

 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره شصت و پنجم
رادیو و تحولات جمعیتی
تاریخ انتشار : آذرماه1391
ناشر : اداره مطبوعات - اداره کل پژوهش هاي راديو
.
دریافت فایل ضمیمه
شماره شصت و شش
راديو ايده هاي نو تحول در محتوا
تاریخ انتشار : دي 1391
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره شصت و هفت
تخيل راديويي و راديو نمايشتاریخ انتشار : بهمن 1391
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره شصت و هشت
راديو و اقتصاد مقاومتيتاریخ انتشار : اسفند 1391
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره شصت ونه
راديو کتاب، صداي خواندن
تاریخ انتشار : فروردين 1392
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره هفتاد
راديو و سبک زندگي
تاریخ انتشار : ارديبهشت 1392
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه

شماره ۷۱
راديو، حماسه سياسي و انتخابات
تاریخ انتشار : خرداد 1392
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو​


دریافت فایل ضمیمه
شماره ۷۲
ماه مبارک رمضان و راديو تلاوتتاریخ انتشار : تير 1392
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
شماره ۷۴
راديو دانش; يشنويم تا بدانيمتاریخ انتشار : شهريور 1392
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره ۷۵
راديو خانواده، صداي زندگي


تاریخ انتشار : مهر 1392
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه

شماره ۷۶
راديو و مناسک مذهبي
تاریخ انتشار : آبان 1392
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره ۷۷
رسانه و اميد
تاریخ انتشار : آذر 1392
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه
شماره ۷۸
راديو، شادي و نشاط اجتماعيتاریخ انتشار : دي 1392
ناشر : اداره کل پژوهش هاي راديو

دریافت فایل ضمیمه

 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا