رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
[h=1][/h]
فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی
مقاله 6، دوره 17، شماره 3، پاییز 1389 اصل مقاله (196 K)
نویسندگان
1یحیی حساس یگانه؛ 2کاوه آذین‌فر
1استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
2هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ایران

چکیده
برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش‎های متعددی انجام شد تا هم درک بهتری از این مفهوم به‎دست آید و هم رابطه بین کیفیت حسابرسی با سایر متغیرها مشخص شود. یکی از متغیرهایی که رابطه آن در بسیاری از پژوهش‎ها با کیفیت حسابرسی، مورد بررسی قرار گرفته، اندازه مؤسسه حسابرسی است. یکی از اولین پژوهش‎ها در این زمینه را دی آنجلو در سال 1981 به‎عمل آورد. او در بررسی‎های خود به این نتیجه رسید بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. پژوهش حاضر به‎دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) در ایران است. به‎همین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک ( مؤسسات حسابرسی کوچک ) و سازمان حسابرسی به‎دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار می‎گیرد. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهشگران، مقایسه‎ی تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش‎های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام می‎شود. روش مورد استفاده، روش پژوهش دو وجهی بوده و تحلیل‎های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) است.
 
بالا