دقت و خطا در اندازه گیری

madan-uk85

New member
شامل مباحثی در خصوص:
معیارهای انتخاب دستگاه اندازه‏گیری
دقت (Accuracy)
خطا (Error)
تحلیل آماری داده‏های اندازه‏گیری شده
زمان عکس‏العمل (Response Time)
قابلیت تکرار (Repeatability)،
قابلیت تجدید (Reproducibility)
پایداری (Stability)
قدرت تشخیص (Resolution)
حساسیت (Sensitivity)
کالیبراسیون
خطی بودن (Linearity)
تحلیل داده‏های اندازه‏گیری شده (Data Analysis)
عدم قطعیت (Uncertainty)


نسخه: PowerPoint زبان: فارسی صفحات: 29 حجم: 238KB


تهیه کننده: «عباسپور»


منبع: http://profsite.um.ac.ir/


دریافت

 

Similar threads

بالا