دفاعیه دکتری؛ “معماری و قدرت؛ چشم‌اندازی به تکوین همزمان معماری معاصر و دولت مدرن”

اخبار

ربات
دانشجو بابک افشار؛ از پایان نامه خود تحت عنوان “معماری و قدرت چشم‌اندازی تاریخی به تکوینِ هـم‌زمانِ «معماریِ معاصر» و «دولتِ مدرن» در ایران”، مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۶ در آمفی تئاتر دانشکده معماری دفاع خواهد نمود. چکیده ای از پایان نامه: طیِ سراسرِ قرنِ اخیر در ایران، ساختمان‌هایِ شاخص به‌مثابهِ ابزارهایی برایِ «تربیتِ جمعیت» […]
نوشته دفاعیه دکتری؛ “معماری و قدرت؛ چشم‌اندازی به تکوین همزمان معماری معاصر و دولت مدرن” اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.


بیشتر...
 
بالا