دستور العمل توليد نهال پسته

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی

.
.
.
.
.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مقدمه

پسته درختى است دو پايه با نام علمى Pistacia vera که از خانواده Anacardiaceae مى‌باشد. قسمت خوراکى پسته بذر آن مى‌باشد.درخت پسته، هم در برابر سرماى زمستان و هم در برابر گرماى تابستان پايدار است و از ۲۰- درجه تا ۴۰+ درجه سانتى‌گراد را مى‌پذيرد. مناسب‌ترين خاک براى پسته، خاک لمونى شنى سبک است که چون اين درخت داراى يک ريشه محورى (عميق) است، خاک بايد دست کم دو متر (عمق) داشته باشد. به‌دليل ژرف بودن ريشه، درخت پسته در برابر کم آبى بسيار پايدار است. از ويژگى‌هاى ديگر اين گياه، پايدارى زياد آن در برابر شورى زمين است بر اساس پژوهش‌ها، اين گياه براى رشد نيازى به نمک ندارد. رطوبت زياد هوا و خيس بودن خاک، هر دو براى پسته مضر هستند و رشد و ميزان محصول آن را به شدت کاهش مى‌دهند.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
ارقام مهم:

در ايران با وجودى که اقام مختلفى از پسته مانند: اوحدي، اميري، حسني، شستى و غيره شناخته شده‌اند، رسم بر اين است که ميوه اين گياه را بر حسب شکل آن به دو دسته بادامى و فندقى تقسيم کنند که البته هر کدام، انواع متفاوت و درجات مختلف دارند. در آمريکا مهم‌ترين رقم پسته، کرمان نام دارد که در اصل از ايران به آنجا برده شده است.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
ازدياد نهال پسته


1- كاشت مستقيم بذر در زمينه اصلي :

پس از آماده سازي زمين به منظور احداث باغ ، بايد ابتدا جوي و پشته هايي به عرض 100-50 سانتيمتر و عمق 70-50 سانتيمتر ايجاد گردد. سپس آن را آبياري نموده و در فصل زمستان نسبت به كشت مستقيم بذور پسته رقم بادامي ريز اقدام مي شود. لازم است كه بذور به مدت 12 ساعت قبل از كاشت خيسانيده و با قارچ كش مناسب ضدعفوني شوند. در يك طرف پشته گودالهايي با عمق 3-2 سانتيمتر و با فاصله 3-2 متر از يكديگر ايجاد و پس از قراردادن بذور در داخل هر گودال روي آن با ماسه پوشانده خواهد شد. در مناطقي كه داراي شرايط شوري خاك و آب هستند ، عرض جويهاي كشت 5/1-1 مترو و عمق آنها حدود 30-20 سانتيمتر در نظر گرفته و كشت بذور در وسط جوي انجام مي شود لازم است محل كشت بذر از سطح جوي حدود 10-5 سانتيمتر بالاتر باشد تا در هنگام آبياري ، آب حدود 5 سانتي متر روي بذور را بپوشاند . طول جويهاي كشت در اين روش بين 50-30 متر و فواصل رديفها حدود 8-6 متر در نظر گرفته مي شود . آبياري بسته به شرايط آب و هوايي و ميزان آب موجود ، پس از سبزشدن بذور هر 15-10 روز يكبار انجام مي شود.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
2- كاشت پسته در گلدان:

براي اين منظور از كيسه هاي پلاستيكي سياه به قطر 15-10 سانتيمتر و ارتفاع 30-25 سانتيمتر استفاده مي شود . تركيب خاك گلدان شامل ماسه شيرين + خاك زراعي +كود حيواني پوسيده ( ترجيحاً‌ كود گاوي ) مي باشد . دراين روش ممكن است گلدانها به صورت آزاد در كنار يكديگر قرار گيرند يا بصورت كرتي درآيند.
پس از خيسانيدن بذور مورد نظر و ضدعفوني آنها ، 2 عدد بذر در عمق 3-2 سانتيمتري خاك گلدان قرار گرفته و روي آن با ماسه يا خاك اره پوشانيده مي شود. زمان كاشت در گلدان اواخر زمستان و اوايل بهار مي باشد . در صورت توليد نهال گلداني در شاسي يا گلخانه ، مي توان در پاييز يا اويل زمستان نيز اقدام به كاشت بذر نمود. از مزاياي اين روش بالا بودن بازده توليد نهال، سهولت و عدم محدوديت زماني درامر جابجايي گلدان مي باشد .
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
3- كاشت پسته در خزانه :

دراين روش از يك قطعه زمين به مساحت هاي 20×10 يا 30×20 متر استفاده مي شود. پس از آماده سازي زمين با افزودن كود حيواني پوسيده ( 20 تن در هكتار ) ، ماسه بادي ( 60 تن ) و مقداري كود شيميايي ( فسفات آمونيوم به ميزان 400 كيلوگرم در هكتار ) نسبت به اصلاح و تقويت زمين اقدام مي گردد. از اواسط اسفند تا اواسط فروردين ماه ، بذور پسته ارقام بادامي ريز يا قزويني را به مدت 12 ساعت خيسانيده و ضدعفوني مي كنند. در قطعه مورد نظر رديف هايي به فواصل 30-20 سانتيمتر ايجاد و بذور روي رديف ها به فاصله 15-10 سانتيمتري و در عمق 3 سانتيمتر كشت مي شوند. آبياري نهالها ابتدا هر 10-7 روز يك مرتبه و بعد هر 12-10 روز يك مرتبه انجام مي شود .
نهالهاي توليدي در زمستان سال اول يا دوم به زمين اصلي منتقل مي شوند . در هنگام انتقال نهالها بايد دقت لازم در زمان بيرون آوردن آنها از زمين خزانه صورت گيرد تا از قطع شدن نوك ريشه اصلي و پوشش ريشه جلوگيري شود. در صورت عدم رعايت اين مسئله ممكن است ميزان تلفات به 40-30درصد برسد.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی

4- پيوند درختان پسته :

سه نوع روش پيوندزني در ايران مرسوم است :
1- پيوند لوله اي 2- پيوند شكمي 3- پيوند اسكنه اي

پيوند اسكنه اي و پيوند شكمي از قديم الايام در ايران كاربرد داشته ، كه به تدريج كنار گذاشته شده است . هم اكنون استفاده از پيوند لوله اي به دليل سادگي ، سرعت عمليات و درصد بالاي جوش خوردن بين پايه با پيوندك رواج يافته و 99 درصد درختان پسته با استفاده از اين روش تكثير مي شوند. از آنجا كه درخت پسته از نوع درختان صمغ دار است ، ايجاد هرگونه خراش در تنه يا در شاخه هاي آن موجب تراوش صمغ مي گردد كه در مجاورت هوا سفت مي شود. بنابراين در پيوند شكمي نهال پسته ، شكاف افقي در پايين شكاف عمودي به شكل زده مي شود ( پيوند شكمي در درختان ميوه معمولاً‌ به شكل T است ) تا صمغ مترشحه از شكاف افقي مانع رويش و رشد جوانه پيوندك نشود .

آماده سازي پايه ، تهيه پيوندك وانجام عمل پيوند زني :
به منظور سهولت درعمل پيوند ، نخست پايه موردنظر انتخاب مي گردد.در اسفند ماه نهالهاي 3-2 ساله پسته در زمين اصلي سربرداري مي شوند.
پس از رشد جوانه هاي جانبي بر روي پايه سربرداري شده بسته به نوع آرايش تنه درخت 3-1 شاخه جانبي بر روي پايه اصلي نگهداري شده و ساير شاخه ها حذف مي شوند.
در پيوند لوله اي هم اندازه بودن قطر پايه و پيوندك ضروري است ، به همين منظور ابتدا پايه و شاخه مناسب پيوندك انتخاب مي شود.
زمان مناسب براي پيوندنهالهاي پسته به طور عمده در اواخر ارديبهشت تا اوايل خرداد يعني هنگامي است كه درخت به راحتي پوست مي دهد و دماي هوا در حد معتدل قرار دارد .
براي تهيه پيوندك حدود 3-2 سانتيمتر بالاتر از جوانه ، شاخه را قطع كرده ، سپس از 2 سانتي متري زير جوانه با چاقوي پيوندزني پوست دور تا دور بريده مي شود . بعد با انگشت پوست برش خورده را به آرامي چرخانده تا پوست حاوي جوانه را به راحتي و به طور كامل از چوب جدا شود.
پيوندك آماده شده به شكل استوانه اي حاوي جوانه مي باشد . شاخه هاي جانبي نگهداري شده بر روي پايه نيز سربرداري شده و سپس به فاصله 3-2 سانتي متر از بالا دور تا دور شاخه برش داده مي شود و به روش تهيه پيوندك ، پوست جدا مي شود.
پس از آماده شدن پايه و پيوندك ، پيوندك را كه به شكل استوانه است داخل چوب قرار داده و به آرامي به سمت پايين فرستاده تا در محل خود استقرار يابد.

نسبت درختان نر و ماده :
زمان گلدهي و طول دوره گلدهي ارقام مختلف بستگي به شرايط آب و هوايي هر منطقه دارد . انتخاب ارقام نر و ماده اي كه زمان گلدهي يكسان داشته باشند ، تطابق زمان گلدهي ايجاد كرده و درصد موفقيت تشكيل ميوه را بالا مي برد . با توجه به تجربيات و يافته هاي تحقيقاتي درايستگاههاي تحقيقاتي پسته در مناطق مختلف دنيا نسبت 9: 1 درختان نر به ماده در باغ توصيه مي شود. كه در هنگام پيوند درختان و يا احداث باغ بايد مورد توجه قرار گيرد.
معمولاً‌ به منظور اطمينان از وجود گرده كافي در زمان گلدهي ، در جهت عمود بر باد غالب منطقه يك رديف از مجموعه اي از ارقام نر زودگل ، متوسط گل و ديرگل پيوند مي گردد تا بتواند حداكثر همپوشاني را با ارقام ماده موجود ايجادنمايد.

عمليات بعد از پيوند :
پس از پيوند آبياري بايد منظم و به فواصل 14 روز يكبار انجام شود. جوانه ها و پاجوشهايي كه از زير محل پيوندك و بر روي پايه ايجاد مي شوند قطع گردد.
 

sps_119

New member
پسته

پسته

سلام عمليات بعد از پيوند :
پس از پيوند آبياري بايد منظم و به فواصل 14 روز يك بار انجام شود.
جوانه ها و پاجوش‍هایي كه از زير محل پيوندك و بر روي پايه ايجاد مي ‍شوند، قطع گردد.
هرس فرم درختان پسته :
هدف از انجام هرس فرم، ايجاد اسكلت قوي و محكم، شكل مناسب و مورد نظر تحريك رشد شاخه هاي مناسب براي ايجاد تاج متراكم و متوازن و افزايش رشد شاخه‍ هاي نگهداري شده مي باشد. هرس فرم جامي و شلجمي جهت ايجاد شكل مناسب درختان پسته توصيه مي شود و مراحل اجراي آن به شرح ذيل است در سال اول پس از كاشت نهال در محل باغ عمليات پيوند بر روي نهال هاي كاشته شده انجام می گيرد. در اولين فصل خواب عمليات سربرداي شاخه هاي پيوندي از ارتفاع 100-90 سانتي‍متري انجام مي ‍شود. در دومين فصل رشد، شاخه هاي جانبي اوليه ايجاد شده از درختان سربرداري شده به عنوان اسكلت اوليه درخت انتخاب مي ‍شوند. در دومين فصل خواب سربرداري شاخه هاي اوليه از ارتفاع 30-25 سانتي‍متري صورت می گيرد. در سومين فصل رشد عمليات حذف پاجوش و جلوگيري از رشد بيش از حد شاخه هاي جانبي انجام مي ‍شود. در فصل خواب سال سوم سربرداري شاخه هاي ثانويه همانند سال دوم خواهد بود. در چهارمين فصل رشد شاخ‍ه هاي مورد نظر و پاجوش هاي اضافي حذف مي ‍شوند. در فصل خواب سال چهارم فقط شاخ‍هاي باريك، بلند و آنهايي كه داراي رشد عمودي و باعث رقابت هستند، حذف مي شوند. در فصل خواب پنجم شكل و اسكلت مورد نظر بايستی تكميل شده باشد. اگر هرس برخي از شاخه ها، اثر مثبتي روي تكميل شكل دارد بايد .سريعاً انجام شود. متاسفانه در بيش از 90 درصد باغات پسته، هرس فرم انجام نشده و درختان موجود به شيوه سنتي (درختچه اي) پرورش يافته اند.
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
گلدهي درختان پسته (flowering):

گلدهي درختان پسته (flowering):

گلدهي درختان پسته (flowering):

پسته گياهي دو پايه و گل هاي نر و ماده به صورت خوشه و بطور جانبي بر روي شاخه هاي يك ساله ظاهر مي شوند. هر خوشه حاوي تعداد زيادي گل مي باشد(شكل 1 و 2). توليد جوانه هاي گل بر روي شاخه هاي رشد فصل جاري و گلدهي و تشكيل ميوه بر روي شاخه هاي يك ساله مي باشد.بع عبارتي گل انگيزي و اختصاصي شدن جوانه هاي گل ، در سال قبل از گلدهي انجام مي شود. جوانه هاي گل بزرگتر از جوانه هاي رويشي هستند و نوك آنها داراي انحناء بيشتري مي باشد كه در شرايط عادي به راحتي قابل تشخيص هستند.يكي از شرايط محيطي مورد نياز جهت توسعه و تكميل رشد جوانه هاي گل ، نياز سرمايي پسته ( تعداد ساعات دماي كمتر از 7 درجه سانتيگراد) بين ارقام پسته اهلي متفاوت و بين 450 تا 1100 ساعت (اوحدي) گزارش شده است. در صورتي كه اين نياز سرمايي تأمين نشود ، باز شدن جوانه هاي گل نامنظم شده و به تاخير مي افتد، همچنين باعث توليد برگ هاي ساده و 2 برگچه اي ، 4 برگچه اي و غير نرمال و تأخير زمان برگدهي مي شود. توليد گل به صورت جانبي و امنتهايي بر روي شاخه هاي رشد فصل جاري ، يكي ديگر از علائم آشكار عدم تأمين نياز سرمايي است.

شرايط آب و هوايي ، سرماي زمستانه ، رقم ، بافت خاك و شرايط تغذيه از جمله عوامل مؤثر در زمان شكوفايي ارقام مي باشد.در ارقام مختلف پسته ، درختان نر زودتر از درختان ماده به مرحله گلدهي مي رسند. زمان گلدهي ارقام ماده معمولاً هم زمان با شروع رشد رويشي است. زمان گلدهي و طول دوره گلدهي ارقام مختلف بستگي به شرايط آب و هوايي هر منطقه دارد. انتخاب ارقام نر و مادهاي كه زمان گلدهي يكساني داشته باشد ، تطابق زمان گلدهي ايجاد كرده و درصد موفقيت را بالا مي برد.

بطور كلي گلدهي ارقام نر حدود 5 تا 7 روز زودتر از ارقام ماده مي باشد و زمان شكوفايي در ارقام مختلف متفاوت است.زمان گلدهي ارقام نر در شرايط آب و هوايي رفسنجان از 5 تا 25 فروردين ماه مي باشد. طول دوره گلدهي در ارقام مختلف متفاوت و بين 3 تا 12 روز است . گلدهي ارقام ماده از 7 تا 30 فروردين ماه مي باشد و از نظر زمان گلدهي مي توان اين ارقام را به سه دسته زود گل ( كله قوچي ، ايتاليايي ) ، متوسط گل ( اوحدي ، احمد آقايي ، فندقي 48 ) و دير گل ( اكبري ، جندقي ) تقسيم بندي كرد.بنابراين با توجه به اختلاف موجود بين ارقام مختلف از نظر زمان گلدهي بايد با توجه به شرايط محيطي هر منطقه رقم مناسب و تجاري براي آن منطقه را انتخاب نمود .

گرده افشاني (pollination):

گرده افشاني پسته به وسيله باد انجام مي گيرد . با توجه به اين كه گل ها بدون گلبرگ هستند و جذابيتي براي حشرات مخصوصاً زنبور عسل نداشته ، ممكن است زنبور عسل براي جمع آوري گرده ، گلهاي نر را لمس كند ولي در گرده افشاني نقشي ندارد.

عدم جريان هوا (باد) و آب و هواي باراني ، شرايط نامساعدي را براي پراكندگي دانه هاي گرده ايجاد مي نمايد . همچنين بادهاي شديد و طوفاني باعث خشك شدن سطح كلاله و بارندگي باعث شستشوي سطح كلاله و از بين رفتن چسبندگي ان مي شود .

دوره پذيرش كلاله مادگي را حدود 3 تا 5 روز گزارش كرده اند كه در صورت وجود شرايط محيطي مناسب و تأ مين گرده مناسب و كافي ، دانه گرده جوانه زده ، لوله رشد كرده ، وارد تخمدان مي شود و پس از تركيب با سلول تخم ، جنين را به وجود مي آورد. در صورتي كه گرده افشاني انجام نگيرد ، ريزش گل اتفاق مي افتد يا ميوه ها پارتنوكارپ ( پوك ) مي شوند .

ريزش گلهاي گردافشاني نشده معمولاً ظرف مدت 4-3 هفته پس از مرحله تمام گل انجام مي شود. نسبت مناسب پايه هاي نر و ماده در يك باغ يكي از مهمترين عوامل مؤثر در گرده افشاني پسته است و رعايت نسبت يك درخت نر به ازاي هر 15-10 درخت ماده مي تواند گرده كافي و مورد نياز را تامين نموده و مشكل كمبود گرده را برطرف نمايد . كاشت يك رديف درختان نر عمود بر مسير باد غالب و در حاشيه باغ مي تواند علاوه بر توليد گرده مناسب و فراوان به عنوان بادشكن نيز عمل نمايد . در مناطقي كه گرده كافي وجود ند ارد يا شرايط محيطي مانع از انجام گرده افشاني طبيعي مي شود ، گرده افشاني مصنوعي به وسيله انسان امكان پذير بوده كه بايد از گرده هاي مطمئن ، سالم و تازه استفاده نمود و گرده افشاني را 2 يا 3 مرتبه تكرار كرد.


سال آوري (Alternate bearing):

سال آوري به توليد محصول فراوان در يك سال و كاهش يا عدم توليد آن در سال بعد گفته مي شود . اكثر درختان ميوه داراي پديده سال آوري هستند ولي مكانيسم سال آوري درختان پسته بر خلاف ديگر درختان ميوه ريزش باعث كاهش محصول سال بعد مي شود . اگر بر روي شاخه هاي يك ساله محصول زيادي وجود داشته باشد ، جوانه هاي گل موجود روي شاخه هاي رشد فصل جاري بين ماههاي تير و مرداد ريزش نموده و تنها 5 تا 7 درصد آنها باقي مي مانند و سال آينده محصول كمي توليد خواهد شد.زمان ريزش جوانه هاي گل پسته هم زمان با رشد سريع بذر ميوه هاي موجود بر روي همان شاخه است. تعداد ميوه هاي در حال نمو با ميزان ريزش جوانه گل روي رشدهاي فصل جاري ارتباط مستقيم دارد .

تحقيقات انجام شده نشان مي دهد رقابت براي جذب كربو هيدرات بين ميوه هاي در حال نمو و جوانه هاي گل ، عامل اصلي ريزش جوانه هاي گل مي باشد زيرا قدرت جذب ميوه هاي در حال نمو بيشتر از جوانه هاي گل است. اگر تنك ميوه قبل از دوره رشد مغز يا در طول دوره انجام شود، ريزش جوانه هاي گل كاهش مي يابد.

عوامل مؤثر بر سال آوري، شامل : خصوصيات ژنتيكي ، نوع پايه و رقم ، سن گياه ، محصول بيش از حد ، تغذيه و عوامل محيطي مي باشند . جهت كنترل سال آوري مي توان با انتخاب ارقام و پايه هاي مناسب ، روش هاي مختلف هرس ، تغذيه مناسب ، حلقه برداري و استفاده از تنظيم كننده هاي رشد و مواد شيميايي ، ميزان سال آوري را كاهش و به حداقل ممكن رساند.


هرس باردهي (Pruning):

به منظور حذف شاخه هاي خشك ، آلوده و آسيب ديده ، كنترل اندازه درخت و سال آوري درختان پسته ، انجام هرس باردهي ضروري مي باشد. تحقيقات انجام شده نشان مي دهد هرس بهترين روش جهت كنترل سال آوري مي باشد. هرس شديد درختان پسته پس از سال پر محصول ، باعث توليد شاخه هاي رويشي خيلي قوي در سال كم محصول مي شود كه چنانچه اين شاخه هاي قوي پس از سال كم محصول سربرداري شوند ، در سال پر محصول بعدي باعث توليد شاخه هاي جانبي همراه با جوانه هاي گل فراوان مي گردند.بنابراين در سال كم محصول بعدي محصول بيشتري توليد مي شود.


همچنين تحقيقات انجام شده نشان مي دهد سرزني درختان پسته قبل از سال كم محصول باعث ايجاد تغييراتي در رشد شاخه ، رشد تنه و بقاي جوانه هاي گل شده كه باعث كاهش سال آوري مي شود و هرس سالانه درختان پسته به منظور جلوگيري و كاهش سال آوري پسته بسيار مؤثر است. از فاكتورهاي بسيار مهم در هرس ، ميزان هرس ، زمان انجام هرس و شناخت كلي نسبت به ساختمان و وظايف اندامهاي مختلف مي باشد كه هرس با آگاهي از اين عوامل بايد انجام گيرد.

تحقيقات انجام شده نشان مي دهد هرس سربرداري درختان پسته اي كه داراي رشد رويشي زياد باعث جلوگيري از رشد بيش از حد ، شاخه زايي و ايجاد سطح ميوه دهي بيشتر ، تشكيل ميوه در سطح پايين تر ، كنترل اندازه درخت به منظور تسهيل عمليات داشت و كنترل سال آوري مي گردد. ميزان سربرداري بر حسب رقم متفاوت مي باشد.

هرس ساليانه درختان بارده به منظور حذف شاخه هاي خشك ، مريض و آلوده لازم و ضروري است. در غير اين صورت علاوه بر اينكه اين شاخه هاي آلوده باعث ايجاد مشكلاتي در عمليات داشت و برداشت مي گردند ، باعث توسعه و شيوع بيماري هاي مختلف نيز مي شود ، لذا در صورت عدم كنترل ، اين عوامل مي توانند باعث خشكيدگي تمامي قسمت هوايي درخت گردند.

www.ake.blogfa.com
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
ارقام پسته ایران‏:
مهمترين ارقام پسته در ايران عبارتند از : اكبري ، كله قوچي ، احمد آقائي ، اوحدي ، بادامي زرند، ممتاز خنجري دامغان ، ‏شاهپسند سفيد پسته نوق و قزويني .‏

پسته رقم اكبري :(محصولات)‏
‏ يكي از راقام تجاري پسته است كه از نظر اقتصادي داراي بالاترين ارزش مي ‍باشد. ميوه‍هاي آن بادامي شكل،كشيده و ‏درشت هستند . از خصوصيات اين رقم رشد رويشي زياد آن برگ‍هاي متراكم، سطح وسيع برگ محصول زياد، دير‍گلي و ‏ديررسي بوده كه در كه در دهه سوم شهريورماه قابل برداشت مي ‍باشد.‏


پسته رقم كله قوچي :(محصولات)‏
‏ درشتي ميوه فندقي شكل و عملكرد خوب اين رقم سبب شهرت و گسترش آن شده است. اين رقم نسبت به كمبودي آب و مواد ‏غذائي حساس بوده و اكثريت برگ‍هاي آن مركب 5 برگچه اي هستند و برگچه انتهائي بزرگ‍تر از برگچه هاي جانبي مي ‍باشد. ‏رقمي زودگل بوده و به همين دليل بيشتر در معرض خطر سرماي دير رس بهاره و خسارت ناشي از آن قرار دارد. اين رقم در ‏دهه دوم شهريور ماه قابل برداشت است و از اين نظر جز ارقام متوسط رس مي باشد.‏
پسته رقم بادامي : (محصولات)‏
‏ ميوه اين رقم بادامي شكل، ريز و خنجر مانند است، كه رنگي كدر دارد. منشا آن از باغات قديمي واقع در منطقه زرند ‏كرمان مي باشد. اكثريت برگ‍هاي آن 5 برگچه ‍اي هستند. رقمي زودگل بوده و در نيمه اول مرداد ماه قابل برداشت است و از اين ‏نظر جز ارقام خيلي زودرس مي‍باشد.‏پسته رقم احمد آقائي:‏
‏ درشتي ميوه بادامي شكل و سفيدي پوست استخواني اين رقم سبب گسترش آن شده است. اكثريت برگ‍هاي آن مركب سه برگچه ‏اي هستند رمقي متوسط گل بوده و در دهه سوم شهريور ماه قابل برداشت است، از اين نظر جز ارقام ديررس مي ‍باشد.‏


‏ ‏
پسته رقم اوحدي :‏
‏ يكي از گسترده ‍ترين ارقام تجاري پسته كشور محسوب مي ‍شود بسيار معروف و سازگار براي اكثر مناطق پسته ‍كاري است ‏كه طي 50 سال گذشته احداث شده اند. اكثريت برگ‍هاي آن مركب سه برگچه اي هستند و برگچه انتهائي آن بزرگتر از برگچه ‏هاي جانبي مي ‍باشد. رقمي متوسط گل بوده و در دهه اول شهريور ماه قابل برداشت است و از اين نظر جزارقام زودرس مي ‏باشد.‏

پسته رقم ممتاز : ‏
‏ ميوه هاي اين رقم بادامي شكل و مغز آن نسبت به ساير ارقام تجاري خوشمزه ‍تر مي ‍باشد. اكثريت برگ‍هاي آن ‏مركب سه برگچه اي هستند رقمي زودگل بوده و در دو دهه سوم شهريور ماه قابل برداشت است واز اين نظر جز ارقام ‏ديررس به حساب مي ‍آيد.‏

پسته رقم سفيد پسته نوق : ‏
‏ اين رقم پسته از زمان‍هاي دور در منطقه رفسنجان وجود داشته، به ويژه در منطقه نوق كه آب و هواي گرمتري نسبت به ‏رفسنجان دارد، گسترش بيشتري يافته است. ميوه اين رقم بادامي شكل و زودگل بوده كه در دهه سوم شهريور ماه قابل برداشت ‏است و از اين نظر جز ارقام ديررس مي ‍باشد.‏

پسته رقم خنجري دامغان :‏
‏ اين رقم يكي از ارقام تجاري پسته در منطقه دامغان است كه ميوه آن بادامي شكل مي‍باشد. اكثريت برگ‍هاي آن مركب از 3 ‏برگچه ‍اي هستند و برگچه انتهائي بزرگتر از برگچه‍هاي جانبي است. رقمي دير‍گل بوده و در دهه دوم شهريور ماه قابل برداشت ‏است، از اين نظر جز ارقام متوسط ‍رس مي ‍باشد

پسته رقم شاه پسند :‏
‏ اين رقم نيز يكي از ارقام تجاري پسته در منطقه دامغان بوده كه ميوه آن بادامي شكل مي‍باشد. اكثريت برگ‍هاي آن مركب از 3 ‏برگچه اي


http://www.ake.blogfa.com/post-2139.aspx
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
با تشکر .ار عکستان ، ممنون می شم اگه توضیحات اضافی در این خصوص مرقوم فرمائید
پیوند اسکنه ای -آنچه که ما از پیوند می دانیم نوع اسکنه ای است در گذشته زیاد استفاده می شد و معمولا نتیجه جالبی نداشت قدیمی ترین روش پیوند است و در این روش تهیه پایه بسیار راحت است قسمت انتهایی یک شاخه جوان را جدا کرده (حدود 20 سانتیمتر) و انتهای آنرا پارسی بر می کنیم یا از یک طرف یا از دو طرفاین روش مناسب پایه پیوند های ضخیم و محکم است تا در اثر شکافت از هم متلاشی نشوند در پیوند اسکنه ای پایه پیوند را از وسط می شکافند و پیوندک پارسی بر شده را داخل شکاف و مماس با پوست پایه قرار میدهند

برای درک بهتر میتونید یه فیلم کوتاه در مورد پیوند اسکنه ای از لینک زیر دریافت کنید:
http://uplod.ir/stqwqb9quikv/nb.3GP.htm
 

Similar threads

بالا