دستور العمل توليد نشاء توت فرنگي

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

.
.
.
.
.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
مقدمه :
توت فرنگي يكي از ميوه هاي دانه ريز و بومي مناطق معتدله است كه طرفداران زيادي دارد و بهمين جهت روز به روز بر اهميت و سطح زيركشت آن در جهان افزوده مي شود. عليرغم وجود شرايط اقليمي مناسب در ايران وگذشت يك قرن از ورود توت فرنگي به كشورمان ،‌كشت اين محصول در مقايسه با ساير كشورهاي جهان توسعه نيافته است.
توت فرنگي به دليل وجود مقدار قابل توجهي ويتامين ث ، عناصر معدني و ساير موارد موردنياز بدن اهميت ويژه اي دارد. اين محصول علاوه بر آنكه به صورت تازه به مصرف مي رسد، در تهيه مربا،‌ ژله ، بستني و شيريني نيز كاربرد دارد و به همين دليل توجه بيشتري را جهت توسعه مي طلبد.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تاريخچه كشت توت فرنگي :
اولين گونه هاي توت فرنگي در حدود 2000 سال پيش اهلي شده اند و ارقام تجاري امروزي ananassa× Fragaria در 250 سال پيش به وجود آمده اند . توت فرنگي در باغهايي در ايتاليا و يونان پرورش داده مي شد. اولين نوشته درباره كشت توت فرنگي در اروپا به كشور فرانسه در قرن سيزدهم ميلادي بر مي گردد كه بر اساس آن چارلز پنجم پادشاه فرانسه ، توت فرنگي را در باغ سلطنتي خود پرورش مي داد. در قرون وسطي مصرف توت فرنگي در بين عوام رايج شد. گونه F.vesca براي چندين قرن در اروپا كشت مي شد ، تا اينكه در قرن شانزدهم گونه F.virginiana از آمريكاي شمالي به تدريج جايگزين آن شد.
از سويي ديگر ، گونه F.chiloensis كه منشاء‌ آن امريكايي جنوبي بود و سابقه كشت هزارساله در شيلي داشت در قرن هفدهم وارد اروپا شد. آنتوني نيكولاس دوچسني
گياه شناس معروف فرانسوي اولين كسي بود كه هيبريد طبيعي بين دو گونه اخير را در سال 1376 كشف كرد. و چون عطر ميوه اش شبيه آناناس است آن
ananassa×F ناميد. اين هيبريد منشاء ارقام تجاري امروزي است و از اوايل قرن 19 ميلادي كارهاي اصلاحي در اروپا و آمريكا بر روي آن انجام شده است
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
گياهشناسي توت فرنگي :
توت فرنگي گياه علفي دائمي است كه جزء گياهان نهاندانه دو لپه ، جدا گلبرگ ، از خانواده Rosaceae و از جنس Fragaria است . گونه اي كه امروزه كشت مي شود ananassa×F است كه از تلاقي گونه هاي F.virginiana و F.chiloensis به دست آمده است.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

مهمترين ارقام توت فرنگي :

در ايران كشت چندين رقم ( توده محلي ) از گذشته در استانهاي مختلف كشور متداول بوده كه در زير به برخي از آنها اشاره شده و سپس مشخصات مهمترين ارقام تجاري جهان برآورده مي شود .
ابريشمي ( شميراني ):
زودرس ، ميوه درشت ، عملكرد بالا، بازارپسند و معطر است ( كشت اين رقم در دهه 1340 در اطراف تهران معمول بوده است )
اتابكي :
ميوه ها كشيده و دوكي شكل ومتوسط به رنگ قرمز و معطر ، جداسازي كاسبرگها از ميوه مشكل است ، آبدار ، ميزان قند بالا، داراي سازگاري مطلوب در شرايط اقليمي مختلف و از ارقام يك بار بارده است .
محي كردستان :
رقم بومي كردستان بوده و روز كوتاه است.
Albion:
روز خنثي ، مقاوم به پژمردگي و رتسيليومي و پوسيدگي طوقه فيتوفترا،‌مناسب براي تازه خوري و فرآوري
Aliso :
زودرس ، مقاوم به حمل و نقل ، مناسب براي تازه خوري و فرآوري .

Aromas:
روز خنثي ، ميوه درشت و مخروطي ، سفت و بسيار براق ، عملكرد بالا ، مقاوم به فيتوفترا ، سفيدك پودري و پوسيدگي طوقه ناشي از آنتراكنوز.
Camarosa :
روز كوتاه ، از ارقام بسيار مهم در جهان، زوردس ، ميوه بسيار درشت و سفت ، پرمحصول و قدرت رشد بالا.
Chandler :
روز كوتاه ، از ارقام مهم جهان ، ميوه درشت و سفت ، گاهي با شانه هاي سفيد ، عملكرد بالا ، متحمل به ويروس ، مناسب براي تازه خوري و فرآوري
Diamante :
روز خنثي ،‌ميوه درشت ، براق ، سفت ،‌داراي رنگ روشن به شكل مخروطي طويل ، عملكرد بالا ، مقاوم به سفيدك پودري و كنه تارتن دونقطه اي .
Douglas :
روزكوتاه ، زودرس ، رنگ و عطر ميوه خوب ، شكل ميوه مخروطي بلند ، برداشت آسان.
Earliglow :
زودرس ، داراي طعم عالي ، مناسب براي فرآوري ، اندازه ميوه و عملكرد مناسب ، مقاوم به چندين بيماري برگي و ريشه اي و پوسيدگي برگي ناشي از بوتريتيس ، خيلي خوب براي تازه خوري و فرآوري .
Elsanta :
ويژه نواحي خنك ديررس ، ميوه درشت و سفت با رنگ قرمز
Erise :
زودرس ، ميوه به رنگ روشن و براق با بخش دروني به رنگ قرمز نارنجي ، با طعم عالي و عطر شديد.
Gaviota :‌
ميوه درشت و سفت ، گرد و مخروطي به رنگ تيره ، داراي طعم خوب ، مقاوم به سفيدك پودري و پوسيدگي ناشي از آنتراكنوز و متحمل به كنه تارتن دونقطه اي .
Idea :
ميانرس و ديررس ، داراي عملكرد بالا ، ميوه بسيار درشت به رنگ قرمز نارنجي ، سفتي متوسط، قدرت رشد بالا ، مقاوم در برابر عوامل بيماريزاي خاكزي
Irvince :
روز خنثي ، زودرس شكل ميوه مخروطي ، عطر و طعم عالي
Marak :
روز خنثي ، داراي عطر و طعم خوب ، ميوه مخروطي
Miranda :
ميانرس ، ميوه درشت به رنگ قرمز نارنجي ، براق ، متحمل به شوري و تنش
Miss :
زودرس ، ميوه بسيار درشت به رنگ قرمز روشن
Muir :
روز خنثي ، در كشت تابستانه و زمستانه كاربرد دارد ، ميوه مخروطي شكل ، رنگ روشن ، عطر زياد ، سفت و با قابليت حمل و نقل خوب
Oso Grand :
روز كوتاه ، پرمحصول ،‌ميوه درشت به شكل مخروطي و طعم عالي ، سفت ، قابليت حمل و نقل بالا ، مناسب براي تازه خوري و فرآوري
Pajaro :
روز كوتاه ، در كشت تابستانه كاربرد دارد كيفيت ميوه مناسب ، داراي دوره طولاني توليد ميوه ، ميوه ها بزرگ ، شكل ميوه مخروطي ، عطر خوب و رنگ يكنواخت ، قابليت حمل و نقل ميوه خوب، مناسب براي تازه خوري و فرآوري
Parker :
روزكوتاه ، در كشت زمستانه كاربرد دارد ، پرمحصول ، زودرس ، رنگ ميوه خوب ، شكل ميوه مخروطي بلند ، بافت ميوه محكم ، قابليت حمل و نقل خوب.
Seascape :
روز خنثي ،ميوه درشت و سفت به رنگ قرمز روشن ، مناسب براي تازه خوري و فرآوري
Selva :
روز خنثي ، در كشت تابستانه و زمستانه كاربرد دارد ، حساس به سفيدك ، ميوه درشت و سفت تا
اندازه اي اسفنجي ، بسيار پرمحصول، مناسب براي تازه خوري
Tethis :
ميانرس ، با فصل ميوه دهي طولاني ،ميوه بسيار درشت و سفت ، بخش بيروني ميوه به رنگ قرمز روشن و بخش دروني به رنگ قرمز ملايم .
Ventana :
روز كوتاه ، ميوه درشت ، زودرس ، عملكرد بالا
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار


ازدياد توت فرنگي

توت فرنگي را مي توان به چهارطريق تكثير كرد :
1- بذر :
روش استفاده از بذر اغلب براي اصلاح توت فرنگي و ايجادارقام جديد به كار مي رود. گياهاني كه از طريق بذر توليد مي شوند ، براي كشتهاي تجاري نامطلوب هستند ، چون گياه توت فرنگي تفرق صفات شديدي دارد. به همين دليل براي اين روش ازدياد از بسترهاي توت فرنگي كه سالهاي متمادي به كشت توت فرنگي اختصاص داشته اند استفاده نمي شود، چون ممكن است نشاء هايي كه شبيه به اصل نيستند و از محصول قبل به جاي مانده اند وجود داشته و باعث ايجاد گياهان ناخواسته شوند.

2- تقسيم طوقه:
تقسيم از طريق طوقه براي ارقامي كه از طريق ساقه رونده به راحتي تكثير نمي شوند، كاربرد دارد و در ساير ارقام روشي غيراقتصادي است و توصيه نمي شود.

3- كشت بافت:
كشت بافت براي توليد انبوه توت فرنگي استفاده مي شود و از كشت مريستم ساقه هاي رونده ، گياهان جديد به وجود مي آيد. اين روش معمولاً براي زدودن ويروس از توت فرنگي كاربرد دارد. زيرا در مناطقي كه ويروسها و نماتدها وجود دارند، عملكرد به نصف كاهش مي يابد ( هنكوك 1999 ) به دليل اهميت توليد گياهان عاري از ويروس به روش كشت بافت شرح مصوري از اين روش در ذيل مي آيد.

4- ساقه هاي رونده:
ساده ترين و تجاري ترين طريقه تكثير استفاده از ساقه هاي رونده است. بوته هاي يكساله اي كه قرار است از آنها براي تكثير استفاده شود نبايد به ميوه بنشينند. براي جلوگيري از اين عمل بايد آنها را در دماهاي بالاتر و طول روزبلند پرورش داد.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

تهيه نشاء توت فرنگي :

براي پرورش نشاء توت فرنگي گياهان مادري را در آغاز فصل رشد در خزانه مي كارند . اين گياهان مي توانند حاصل تكثير به روش كشت بافت يا تكثير با استفاده از ساقه رونده باشند. در طول روزهاي بلند تابستان ساقه هاي رونده رشد مي كنند و در آخر تابستان تمام سطح زمين را مي پوشانند.
در خزانه هاي مناطق سرد و مرتفع (‌900 تا 1100 متر از سطح دريا ) نشاء ها را در پاييز از خاك خارج مي كنند. اين گياهان بسته به اينكه درچه موقعيت جغرافيايي بوده اند يا چه موقعي كنده شده اند نياز سرمايي متفاوتي دريافت كرده اند.
نشاء هاي نيمه خواب كه نياز سرمايي خود را كاملاً تامين نكرده اند از اواسط مهر تا اواخر آبان از خزانه خارج مي شوند و به سرعت به مناطق پرورش توت فرنگي براي كشت زمستانه فرستاده مي شوند. نشاء هايي كه خيلي زود از خاك خارج شده اند، ( اواسط مهر) نارس هستند و قدرت رشد كافي ندارند . اگر اين نشاء ها را در انبار سرد با دماي 1 درجه سانتيگراد تا اواخر آبان قرار داده شوند، رشد آنها بدون آنكه گياه ساقه رونده زيادي توليد كند افزايش مي يابد . بقيه نياز سرمايي بوته در مزرعه بعداز كشت تامين مي شود. در ارقام روز كوتاه ، انباركردن بيش از حد نشاء ها در انبار سرد ( بيش از 2 تا 3 هفته ) يا كشت خيلي ديرهنگام باعث رشد سريع ساقه رونده شده و محصول را كاهش مي دهد. ارقام روز خنثي چون نياز سرمايي بالاتري دارند بهتر است به مدت 3 تا 4 هفته انبار شوند.
گياهان كاملاً خواب معمولاً در اوايل دي تا اواسط بهمن از خاك خارج شده و به مدت 7 ماه تا زمان كشت درتابستان درسردخانه نگهداري مي شوند. نشاء هاي موردنياز براي كشت تابستانه در خزانه كاريهاي مناطق كم ارتفاع توليد مي شوند. گياهان خارج شده از خاك به سرعت خنك شده و به صورت ريشه لخت در كارتنهاي استاندارد با لايه نازكي از پلي اتيلن ( به ضخامت 75/0 ميلي متر) بسته بندي مي شوند . پلاستيكهاي ضخيمتر از 2 ميلي متر نبايد استفاده شوند، چون اجازه تبادل كافي هوا را نمي دهند. جعبه هاي نشاء در دماي كمي زير صفر ( 1- تا 2/2- درجه سانتي گراد ) نگهداري مي شوند تا رشد گياه و ميكروارگانيسمهاي فاسد كننده گياه متوقف شود ( رشد گياه توت فرنگي و ميكروارگانيسمها دردماي صفر درجه سانتي گراد آغاز مي شود ) دماهاي پايين تر سبب صدمه به بافت تاج مي شود .اگر براي بسته بندي از اين جعبه ها استفاده شود ديگر نيازي به استفاده از پيت ماس يا مواد مشابه نيست . اتمسفر كنترل شده سبب افزايش طول دوره انبارداري و كاهش پوسيدگي مي شود (‌هنكوك 1999 ) در هر كارتن بسته به اندازه گياه 1000 تا 1500 عدد نشاء جاي داده مي شود. فضاي كافي مابين كارتنها بايستي وجود داشته باشد تا دماي مناسب در تمام سالن حفظ شود. اگر كارتنها به هم بچسبند گرماي ناشي از تنفس گياهان دماي درون جعبه ها را بالا برده و رشد گياه و رشد قارچها را افزايش مي دهد .
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
ساقه رونده

کشت بافت

بفرمایید، نوش جان...
 

Similar threads

بالا