دستورالعملي براي تصميم گيري ساخت انباشتگاههاي كمعيار درمعادن روباز فلزي

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نويسند‌گان:
[ نبي اله اديبي ] - دانشجوي دكتري مهندسي استخراج معدن، دانشگاه اميركبير،دانشكده مهندس
[ مجيد عطايي پور ] - دانشيار دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مهندسي معدن،

خلاصه مقاله:
وقتي بخشي از مواد داخل معدن روباز استخراج مي شود بايد در خصوص مقصد آن تصميم گيري شود. با توجه به عيار حد و نوع مواد استخراجي ممكن است چهار مقصد كارخانه پرعياركني، اسيد شويي، دامپ باطله و انباشتگاهها براي آنها در نظرگرفته شود. انباشتگاهها انواع مختلفي دارد كه انباشتگاههاي مياني، حائل و انباشتگاه جهت اختلاط عيارها از آن جمله هستند. دسته ديگري از انباشتگاهها نيز ممكن است در معدن احداث گردند كه مواد آنها داراي عياري كمتر از عيار حد بوده و دربرآورد سود و زيان به عنوان باطله محسوب مي گردند. اما دلايلي نظير احتمال افزايش قيمت محصول در آينده يا كاهشهزينه ها و بالا رفتن راندمانها با ورود تكنولوژي هاي جديد در عرصه ماشين آلات و كارخانجات معدني سبب ميشود كه برخي از مديران معادن تصميم مي گيرند تا نسبت به احدث انباشتگاههاي كمعيار اقدام نمايند. در اين مقاله دستورالعملي ارائهميشودكه به مديران كمك مي كند تا بر مبناي ارزش انتظاري و تكنيكهاي تصميم گيري، تصميم بگيرند كه آيا نيازي به احداث انباشتگاههاي كم عيار در معدن هست يا خير و در صورت احداث انباشتگاه كم عيار، چه عيارهايي را بايد در آن نگهداري نمود.


كلمات كليدي:
انباشتگاههاي كم عيار، معادن روباز، ارزش انتظاري، تكنيكAHP

_____________________________________
IMEC04_115_1886697.pdf
 
بالا