درفش کاویانی از افسانه تا واقعیت

nimaa24

عضو جدید
نخستین اشاره در تاریخ اساطیر ایران به وجود پرچم ، به قیام کاوه آهنگر علیه ظلم و ستم آژی دهاک (ضحاک) بر میگردد.در آن هنگام کاوه برای آنکه مردم را علیه ضحاک بشوراند پیشبند چرمی خود را بر سر چوبی کرد و آن را بالا گرفت تا مردم گرد او جمع شدند سپس کاخ فرمانروای خونخوار را در هم کوبید و فریدون را بر تخت پادشاهی نشاند.فریدون نیز پس از آنکه فرمان داد تا پاره چرم پیشبند کاوه را با دیباهای زرد وسرخ و بنفش آراستند و در و گوهر به آن افزودند،آن را درفش شاهی خواند و بدین سان درفش کاویان پدید آمد.
نخستین رنگهای پرچم ایران زرد و سرخ و بنفش بود،بدون آنکه نشانه ای ویژه بر روی آن وجود داشته باشد.درفش کاویان صرفآ افسانه نبوده و به استناد تاریخ تا پیش از حمله اعراب به ایران به ویژه در زمان ساسانیان و هخامنشیان پرچم ملی و نظامی ایران را درفش کاویان میگفتند.طبری در کتاب تاریخ خود به نام الامم والملوک چنین مینویسد: درفش کاویان از پوست پلنگ درست شده به درازای دوازده ارش که اگر هر ارش را که فاصله بین نوک انگشتان دست تا بندگاه آرنج است شصت سانتیمتر به حساب آوریم؛تقریبا پنج متر عرض و هفت متر طول میشود.ابواحسن مسعودی در مربج اهب نیز به همین موضوع اشاره میکند.به روایت اکثر کتب تاریخی درفش کاویان زمان ساسانیان از پوست شیر یا پلنگ ساخته شده بود،بدون آنکه نقش جانوری بر روی آن باشد.هر پادشاهی که بر قدرت میرسید تعدادی جواهر بر آن می افزود.به هنگام حمله اعراب بر ایران در جنگی که در اطراف شهر نهاوند در گرفت درفش کاویان به دست آنان افتاد و چون آن را همراه با فرش مشهور "بهارستان" نزد عمربن خطاب خلیفه مسلمانان بردند وی از دیدن گوهر ها،درها و جواهراتی که به درفش آویخته شده بود دچار شگفتی شد.
با فتح ایران به دست اعراب ایرانیان تادویست سال هیچ درفش یا پرچمی نداشتند و تنها دو تن از قهرمانان ملی ایران زمین ،یعنی ابومسلم خراسانی و بابک خرمدین دارای پرچم بودند.ابومسلم خراسانی پرچمی یکسره سیاه رنگ داشت و بابک خرمدین پرچمی یکسره سرخ رنگ،به همین علت بود که طرفداران این دو را سیاه جامگان و سرخ جامگان می خواندند.از آنجایی که علمای اسلام تصویر برداری و نگارگری را حرام میدانستند تا سالهای مدید هیچ نقش و نگاری از جانداران بر روی درفش ها تصویر نمیشد.
1614335809959.png
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Similar threads

بالا