درباره سوجوک

آیورودا

کاربر ممتاز
مکتب درمانی سوجوک توسط Park Jae Woo دانشمند کره ای مطرح شد. واژه کره ای سو به معنی دست و جوک به معنی پاست. این مکتب در آغاز به روش های مختلفی برای فعال کردن سیستم های انطباقی دست و پا و اثر آنها در درمان بیماری می پرداخت، اما بعد از مدتی پارک جای وو به سیستم جامعی از مکانیزم های فیزیکی و متافیزیکی بدن رسید که مبنای طب او شد. این سیستم جامع، قوانینی مانند قانون یین و ینگ و تئوری هایی مانند محورهای سه گانه و هشت گانه بدن، تئوری شش انرژی، تئوری سیستم واحد انرژی، تئوری چاکراها و تئوری کانال های انرژی را در بر می گیرد و توصیف عمیقی از ارتباط میان آنها ارائه می کند.


مکتب درمانی سوجوک توسط پارک جای وو
دانشمند کره ای مطرح شد. واژه کره ای سو به معنی دست و جوک به معنی پاست. این مکتب در آغاز به روش های مختلفی برای فعال کردن سیستم های انطباق دست و پا و اثر آن ها در درمان بیماری می پرداخت، اما بعد از مدتی پروفسور پارک به سیستم جامعی از مکانیزم های فیزیکی و متافیزیکی بدن رسید که مبنای طب او شد. این سیستم جامع، از قوانین و تئوری های علمی دنیای نو بهره می گیرد و آن ها را در کنار تجارب ارزنده مکاتب کهن قرار می دهد و با تلفیق صحیح این دو، راه حل های جامع و کامل خود را برای درمان بیماری ارائه می کند.

سوجوک تراپی از تئوری های مدرنی مانند تئوری جهان هولوگرافیک، جهان کوانتومی، قوانین شباهت، جنین شناسی و سایر اکتشافات جدید، بهره می گیرد و آن ها را با علوم کهن مانند فلسفه یین و ینگ، عناصر پنجگانه، چاکراها و تئوری کانال های انرژی تطبیق می دهد و توصیف عمیقی از ارتباط میان آن ها ارائه می کند.
این مکتب درمانی از روش های مختلفی مانند اصلاح عملکرد ارگان ها در سطح فیزیکی، اصلاح سیستم انرژی در سطح یین و ینگ، اصلاح کانال های انرژی، اصلاح انرژی های شش گانه و هشت گانه، اصلاح وضعیت ذهنی ـ احساسی و اصلاح انرژی های زمان و فضا و ... برای بازگرداندن تعادلات بدن بهره می گیرد.علاوه بر این، تئوری های پیشرفته تری مانند تئوری سه مبدائی که از اکتشافات پروفسور پارک است و سیستم های هشت مبدایی و مارپیچی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
سوجوک با نگاهی نو به چرایی و چگونگی بیماری و با جامعیتی که کلید درک مکانیسم های پیچیده ی بیماری در بدن انسان است، می تواند استراتژی موثری برای درمان آنچه بیماری خوانده می شود ارائه کند.
در سوجوک تراپی که یک مکتب درمانی کل نگر است با تفسیر علایم ظاهری بیمار می توان به دلایل پنهان و عمیق آن رسید و با رفع این دلایل بنیادی، به درمان هایی عمیق و پایدار دست یافت. در سوجوک تراپی از هیچ دارویی استفاده نشده و بدن دستکاری نمی شود، از این رو احتمال آسیب به بیمار به صفر می رسد.
تکنیک هایی که در این مکتب استفاده می شوند هیچ محدودیتی ندارند، فشار و ماساژ، رنگ، نور، سنگ، سوزن، حرارت، گیاهان دارویی، میدان های مغناطیسی و ... همگی می توانند تغییرات شگرفی را باعث شوند و درمانگر می تواند از این هم فراتر رفته و بر پایه اصول و قوانین سوجوک روش های جدیدی را ابداع کند و این اتفاقی است که از اولین جلسات فراگیری آغاز می شود.
حمیدرضا غیاثی
 

Miss doctor

کاربر ممتاز
مکتب درمانی سوجوک توسط Park Jae Woo دانشمند کره ای مطرح شد. واژه کره ای سو به معنی دست و جوک به معنی پاست. این مکتب در آغاز به روش های مختلفی برای فعال کردن سیستم های انطباقی دست و پا و اثر آنها در درمان بیماری می پرداخت، اما بعد از مدتی پارک جای وو به سیستم جامعی از مکانیزم های فیزیکی و متافیزیکی بدن رسید که مبنای طب او شد. این سیستم جامع، قوانینی مانند قانون یین و ینگ و تئوری هایی مانند محورهای سه گانه و هشت گانه بدن، تئوری شش انرژی، تئوری سیستم واحد انرژی، تئوری چاکراها و تئوری کانال های انرژی را در بر می گیرد و توصیف عمیقی از ارتباط میان آنها ارائه می کند.


مکتب درمانی سوجوک توسط پارک جای وو
دانشمند کره ای مطرح شد. واژه کره ای سو به معنی دست و جوک به معنی پاست. این مکتب در آغاز به روش های مختلفی برای فعال کردن سیستم های انطباق دست و پا و اثر آن ها در درمان بیماری می پرداخت، اما بعد از مدتی پروفسور پارک به سیستم جامعی از مکانیزم های فیزیکی و متافیزیکی بدن رسید که مبنای طب او شد. این سیستم جامع، از قوانین و تئوری های علمی دنیای نو بهره می گیرد و آن ها را در کنار تجارب ارزنده مکاتب کهن قرار می دهد و با تلفیق صحیح این دو، راه حل های جامع و کامل خود را برای درمان بیماری ارائه می کند.

سوجوک تراپی از تئوری های مدرنی مانند تئوری جهان هولوگرافیک، جهان کوانتومی، قوانین شباهت، جنین شناسی و سایر اکتشافات جدید، بهره می گیرد و آن ها را با علوم کهن مانند فلسفه یین و ینگ، عناصر پنجگانه، چاکراها و تئوری کانال های انرژی تطبیق می دهد و توصیف عمیقی از ارتباط میان آن ها ارائه می کند.
این مکتب درمانی از روش های مختلفی مانند اصلاح عملکرد ارگان ها در سطح فیزیکی، اصلاح سیستم انرژی در سطح یین و ینگ، اصلاح کانال های انرژی، اصلاح انرژی های شش گانه و هشت گانه، اصلاح وضعیت ذهنی ـ احساسی و اصلاح انرژی های زمان و فضا و ... برای بازگرداندن تعادلات بدن بهره می گیرد.علاوه بر این، تئوری های پیشرفته تری مانند تئوری سه مبدائی که از اکتشافات پروفسور پارک است و سیستم های هشت مبدایی و مارپیچی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
سوجوک با نگاهی نو به چرایی و چگونگی بیماری و با جامعیتی که کلید درک مکانیسم های پیچیده ی بیماری در بدن انسان است، می تواند استراتژی موثری برای درمان آنچه بیماری خوانده می شود ارائه کند.
در سوجوک تراپی که یک مکتب درمانی کل نگر است با تفسیر علایم ظاهری بیمار می توان به دلایل پنهان و عمیق آن رسید و با رفع این دلایل بنیادی، به درمان هایی عمیق و پایدار دست یافت. در سوجوک تراپی از هیچ دارویی استفاده نشده و بدن دستکاری نمی شود، از این رو احتمال آسیب به بیمار به صفر می رسد.
تکنیک هایی که در این مکتب استفاده می شوند هیچ محدودیتی ندارند، فشار و ماساژ، رنگ، نور، سنگ، سوزن، حرارت، گیاهان دارویی، میدان های مغناطیسی و ... همگی می توانند تغییرات شگرفی را باعث شوند و درمانگر می تواند از این هم فراتر رفته و بر پایه اصول و قوانین سوجوک روش های جدیدی را ابداع کند و این اتفاقی است که از اولین جلسات فراگیری آغاز می شود.
حمیدرضا غیاثی
تنکس جالب بود
 

Similar threads

بالا