درآمدی بر مفهوم مفصل در معماري

DDDIQ

مدیر ارشد
درآمدی بر مفهوم مفصل در معماري براساس روش هایدگریِ ريش هشناسي واژه*


ژیلا رضاخانی**
** عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر،

چکيده
اين پژوهش در حوزۀ نظري معماري جاي م يگيرد. هدف اوليۀ آن نيز ريشهي‌ابي واژۀ «مفصل » است؛ اما با دستيابي به آن، مسير كشف اهداف والاتر اين پژوهش كه در آينده قابل دستيابي است، نيز طي م يشود؛ اهدافي نظير چيستي مفصل و در نتيجه چگونه طراح يكردن آن. باور بنيادين اين پژوهش را بدين مضمون مي توان مطرح کرد كه «يك مفصل شامل مفاهيمي والاتر از يك اتصال صرف است ». ازآنجاكه مسير عمدۀ اين گفتار ريش هشناسي واژه است،مطالعۀ اسنادي رويۀ برگزيده براي پژوهش و توصيف و تحليل دو شيوۀ پيگيريِ آن بود هاند. نقطۀ عزيمت در تدوين چهارچوب اين مقاله، تلقي مفصل به عنوان «محل اتصال و انفصال » ب هطور هم زمان است. همین امر مجموع های از مه مترین یافت ههای این تحقیق را رهنمون م یشود. حضور مفصل، معنابخشِ كليت و همراه با هماهنگي اجزاي اتصال است. يك مفصل قابليت آن را دارد كه انتظا مدهندۀ كليت معماري باشد. اجزای مفصلی می بایست در محل مفصل دگرگونی یابند تا در اندازۀ یکدیگر درآیند و به تعادل برسند.


کلیدواژه ها
مفصل، معماري، ريش هشناسي واژه، بند، اندازه، حد و آستانه، هماهنگی.

 

پیوست ها

  • درآمدی بر مفهوم مفصل در معماري.pdf
    1.7 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا