حق شهروندي با تاكيد بر قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
حق شهروندي با تاكيد بر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳مقـدمــه

قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي(۱) *با قيد دوفوريت در جلسه علني روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، يعني فقط يكروز پس ازتصويب آن در مجلس، با همان ف