حفاظت خاک و کشت سیب زمینی

roshy

عضو جدید
کشت سیب زمینی معمولا "شامل خاکورزی شدید خاک در طول دوره کشت وداشت و برداشت می باشد, که اغلب موجب تخریب و فرسایش خاک و آبشویی نیترات می شود. در طی آماده سازی خاک ,تمام خاک فوقانی شل می شودو بخصوص در خاک های چسبنده برای اجتناب از تشکیل کلوخ ها در بستر بذر با نرم کردن به خاکدانه های کوچک تبدیل می کنند.وجین مکانیکی و برداشت مکانیزه نیز شامل مدیریت شدید خاک می باشد.کشاورزی حفاظتی یک سیستم نگهدارنده منبع تولید زراعی , چند روش مفید برای حفاظت خاک در تولید سیب زمینی ارائه می نماید.:redface:
 

roshy

عضو جدید
قرار دادن خاکپوش (مالچ ) در زراعت سیب زمینی

قرار دادن خاکپوش (مالچ ) در زراعت سیب زمینی

در سیستم های کشت سیب زمینی با خاکورزی متعارف ,خطر فرسایش خاک و آبشویی نیترات را می توان با استفاده از روش قراردادن خاکپوش کاهش داد. بستر سیب زمینی پیش از کاشت به خوبی آماده می شود-اگر بناست در بهار سیب زمینی کاشته شود, بستر را قبل از زمستان آمده می کنند-و با کود سبز گیاه پوششی بذر کاری می شود. بعد از کشت سیب زمینی بستر ها با بقایای گیاه زراعی پوشیده می شود. در کشت مکانیزه ,ردیفکار به دیسک های ویژه برای برش دادن در میان مالچ مجهز می باشد و با جداسازی مالچ و خاک , کشت را در بستر انجام می دهد.مالچ خاک را از فرسایش در طی هفته های اول کشت حفظ می کند. با رشد بوته های سیب زمینی ,درتغییر شکل بستر ها ,مالچ را باخاک مخلوط می نمایند.بذر گیاه زراعی کود سبز دوم را می توان در اواخر دوره رویش سیب زمینی ,با خشک شدن بوته های سیب زمینی کشت نمود. گیاه پوششی به خشک شدن بستر های سیب زمینی کمک می کند , در تولید غده های سیب زمینی سالمتر با کاهش خطر آسیب دیدن غده در هنگام برداشت موثر می باشد. کود سبز از سیب زمینی با برداشت مکانیکی جدا می شود و به عنوان پوشش مالچی بعد از برداشت روی زمین باقی می ماند , و خاک را از فرسایش حفظ می کند.مالچ گذاری در سیب زمینی کاری قسمت هایی از آلمان و سویس بخصوص در مناطقی که احتمال آلوده شدن آب های آشامیدنی به نیترا ت در اثر آبشویی نیترات وجود دارد, مورد استفاده قرار می گیرد.با وجود استفاده از روش مالچگذاری که خطر فرسایش و ابشویی نیترات را کاهش می دهد , حرکت خاک زیاد در اثر فرسایش وجود دارد.:redface:
 

roshy

عضو جدید
کشت سیب زمینی بدون خاکورزی

کشت سیب زمینی بدون خاکورزی

خاک را می توان با استفاده از روش کشت بدون خاکورزی , بیشتر حفظ نمود.در کشت بدون خاک ورزی غده سیب زمینی را با فشار روی سطح خاک قرار می دهند , سپس با لایه ضخیم مالچ که ترجیحا" کاه می باشد می پوشانند . مالچ کاه نسبتا" پایدار است و به طور سریع نمی پوسد. غده های سیب زمینی را باید در تاریکی نگه داشت تا کلروفیل یا ماده سبزینه تشکیل نشود.:redface:
 

Similar threads

بالا