****<< جلسه هفتگی قرائت قرآن باشگاه مهندسان ایران >>****

sara.hoseini90

کاربر ممتاز
سلام دوستان عزیز

نیت:
این جزء رو تقدیم میکنیم به حضرت محمد(ص) و امیرالمومنین علی (ع) .

جزء بیست و دوم قرآن کریم


صفحه 422.......آیه 31 تا 35 سوره احزاب..........................................nafis.68
صفحه 423.......آیه 36 تا 43 سوره احزاب
صفحه 424.......آیه 44 تا 50 سوره احزاب
صفحه 425.......آیه 51 تا 54 سوره احزاب
صفحه 426.......آیه 55 تا 62 سوره احزاب
صفحه 427.......آیه 63 تا 73 سوره احزاب
صفحه 428.......آیه 1 تا 7 سوره سبا ................................................Hodaa37
صفحه 429.......آیه 8 تا 14 سوره سبا
صفحه 430.......آیه 15 تا 22 سوره سبا
صفحه 431.......آیه 23 تا 31 سوره سبا
صفحه 432.......آیه 32 تا 39 سوره سبا
صفحه 433.......آیه 40 تا 48 سوره سبا............................................Behnegar_mehraz8
صفحه 434.......آیه 49 تا 54 سوره سبا-آیه 1 تا 3 سوره فاطر
صفحه 435.......آیه 4 تا 11 سوره فاطر
صفحه 436.......آیه 12 تا 18 سوره فاطر
صفحه 437.......آیه 19 تا 30 سوره فاطر
صفحه 438......آیه 31 تا 38 سوره فاطر
صفحه 439.......آیه 39 تا 44 سوره فاطر
صفحه 440.......آیه 45 فاطر-آیه 1 تا 12 سوره یس
صفحه 441.......آیه 13 تا 27 سوره یس

التماس دعا دوستان
( ان شاالله خدا از هممون قبول کنه.)


 

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
سلام دوستان عزیز

نیت:
این جزء رو تقدیم میکنیم به حضرت محمد(ص) و امیرالمومنین علی (ع) .

جزء بیست و دوم قرآن کریم


صفحه 422.......آیه 31 تا 35 سوره احزاب..........................................nafis.68
صفحه 423.......آیه 36 تا 43 سوره احزاب
صفحه 424.......آیه 44 تا 50 سوره احزاب
صفحه 425.......آیه 51 تا 54 سوره احزاب
صفحه 426.......آیه 55 تا 62 سوره احزاب
صفحه 427.......آیه 63 تا 73 سوره احزاب
صفحه 428.......آیه 1 تا 7 سوره سبا ................................................Ho daa37
صفحه 429.......آیه 8 تا 14 سوره سبا
صفحه 430.......آیه 15 تا 22 سوره سب
صفحه 431.......آیه 23 تا 31 سوره سبا
صفحه 432.......آیه 32 تا 39 سوره سبا ............................................Hodaa37
صفحه 433.......آیه 40 تا 48 سوره سبا............................................Behnegar_mehraz8
صفحه 434.......آیه 49 تا 54 سوره سبا-آیه 1 تا 3 سوره فاطر
صفحه 435.......آیه 4 تا 11 سوره فاطر
صفحه 436.......آیه 12 تا 18 سوره فاطر
صفحه 437.......آیه 19 تا 30 سوره فاطر
صفحه 438......آیه 31 تا 38 سوره فاطر
صفحه 439.......آیه 39 تا 44 سوره فاطر
صفحه 440.......آیه 45 فاطر-آیه 1 تا 12 سوره یس...........................dl_khaste
صفحه 441.......آیه 13 تا 27 سوره یس............................................dl_khaste

التماس دعا دوستان
( ان شاالله خدا از هممون قبول کنه.)

 

ArChitect _90

کاربر ممتاز
سلام دوستان عزیز

نیت:
این جزء رو تقدیم میکنیم به حضرت محمد(ص) و امیرالمومنین علی (ع) .

جزء بیست و دوم قرآن کریم


صفحه 422.......آیه 31 تا 35 سوره احزاب..........................................nafis.68
صفحه 423.......آیه 36 تا 43 سوره احزاب.........................................yasna.68
صفحه 424.......آیه 44 تا 50 سوره احزاب ......................................architect_90
صفحه 425.......آیه 51 تا 54 سوره احزاب
صفحه 426.......آیه 55 تا 62 سوره احزاب
صفحه 427.......آیه 63 تا 73 سوره احزاب
صفحه 428.......آیه 1 تا 7 سوره سبا ................................................Ho daa37
صفحه 429.......آیه 8 تا 14 سوره سبا
صفحه 430.......آیه 15 تا 22 سوره سب
صفحه 431.......آیه 23 تا 31 سوره سبا
صفحه 432.......آیه 32 تا 39 سوره سبا ............................................Hodaa3 7
صفحه 433.......آیه 40 تا 48 سوره سبا............................................Behnegar_mehraz8
صفحه 434.......آیه 49 تا 54 سوره سبا-آیه 1 تا 3 سوره فاطر
صفحه 435.......آیه 4 تا 11 سوره فاطر
صفحه 436.......آیه 12 تا 18 سوره فاطر
صفحه 437.......آیه 19 تا 30 سوره فاطر
صفحه 438......آیه 31 تا 38 سوره فاطر
صفحه 439.......آیه 39 تا 44 سوره فاطر
صفحه 440.......آیه 45 فاطر-آیه 1 تا 12 سوره یس...........................dl_khaste
صفحه 441.......آیه 13 تا 27 سوره یس............................................dl_kha ste

التماس دعا دوستان
( ان شاالله خدا از هممون قبول کنه.)


 

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
سلام دوستان عزیز

نیت:
این جزء رو تقدیم میکنیم به حضرت محمد(ص) و امیرالمومنین علی (ع) .

جزء بیست و دوم قرآن کریم


صفحه 422.......آیه 31 تا 35 سوره احزاب..........................................nafis.68
صفحه 423.......آیه 36 تا 43 سوره احزاب.........................................yasna.68
صفحه 424.......آیه 44 تا 50 سوره احزاب ......................................architect_90
صفحه 425.......آیه 51 تا 54 سوره احزاب
صفحه 426.......آیه 55 تا 62 سوره احزاب
صفحه 427.......آیه 63 تا 73 سوره احزاب
صفحه 428.......آیه 1 تا 7 سوره سبا ................................................Ho daa37
صفحه 429.......آیه 8 تا 14 سوره سبا...............................................mahdieh1991
صفحه 430.......آیه 15 تا 22 سوره سب
صفحه 431.......آیه 23 تا 31 سوره سبا
صفحه 432.......آیه 32 تا 39 سوره سبا ............................................Hodaa3 7
صفحه 433.......آیه 40 تا 48 سوره سبا............................................Behnegar_mehraz8
صفحه 434.......آیه 49 تا 54 سوره سبا-آیه 1 تا 3 سوره فاطر
صفحه 435.......آیه 4 تا 11 سوره فاطر
صفحه 436.......آیه 12 تا 18 سوره فاطر
صفحه 437.......آیه 19 تا 30 سوره فاطر
صفحه 438......آیه 31 تا 38 سوره فاطر
صفحه 439.......آیه 39 تا 44 سوره فاطر
صفحه 440.......آیه 45 فاطر-آیه 1 تا 12 سوره یس...........................dl_khaste
صفحه 441.......آیه 13 تا 27 سوره یس............................................dl_kha ste

التماس دعا دوستان
( ان شاالله خدا از هممون قبول کنه.)

 

island1991

کاربر ممتاز
خدا مرا از بهشت راند و از زمین ترساند ...شما مرا از زمین راندید و از خدا ترساندید!
هم اکنون در کنار شیطان آرامیده ام! نه مرا از خود می راند و نه از خود می ترساند ...!


بهشت ارزونی خودتون...
نخواستیم!
:razz:

بدرود همگی!
 
آخرین ویرایش:

sara.hoseini90

کاربر ممتاز
سلام دوستان عزیز

نیت:
این جزء رو تقدیم میکنیم به حضرت محمد(ص) و امیرالمومنین علی (ع) .

جزء بیست و دوم قرآن کریم


صفحه 422.......آیه 31 تا 35 سوره احزاب..........................................nafis.68
صفحه 423.......آیه 36 تا 43 سوره احزاب.........................................yasna.68
صفحه 424.......آیه 44 تا 50 سوره احزاب ......................................architect_90
صفحه 425.......آیه 51 تا 54 سوره احزاب........................................nafis.68
صفحه 426.......آیه 55 تا 62 سوره احزاب
صفحه 427.......آیه 63 تا 73 سوره احزاب.........................................aphrodait
صفحه 428.......آیه 1 تا 7 سوره سبا ................................................Ho daa37
صفحه 429.......آیه 8 تا 14 سوره سبا...............................................mahdieh1991
صفحه 430.......آیه 15 تا 22 سوره سبا
صفحه 431.......آیه 23 تا 31 سوره سبا
صفحه 432.......آیه 32 تا 39 سوره سبا ............................................Hodaa3 7
صفحه 433.......آیه 40 تا 48 سوره سبا............................................Behnegar_mehraz8
صفحه 434.......آیه 49 تا 54 سوره سبا-آیه 1 تا 3 سوره فاطر
صفحه 435.......آیه 4 تا 11 سوره فاطر............................................After The Rain
صفحه 436.......آیه 12 تا 18 سوره فاطر.........................................aphrodait
صفحه 437.......آیه 19 تا 30 سوره فاطر.........................................aphrodait
صفحه 438......آیه 31 تا 38 سوره فاطر.........................................aphrodait
صفحه 439.......آیه 39 تا 44 سوره فاطر.........................................aphrodait
صفحه 440.......آیه 45 فاطر-آیه 1 تا 12 سوره یس...........................dl_khaste
صفحه 441.......آیه 13 تا 27 سوره یس............................................dl_kha ste

التماس دعا دوستان
( ان شاالله خدا از هممون قبول کنه.)

 

sara.hoseini90

کاربر ممتاز
خدا مرا از بهشت راند و از زمین ترساند ...شما مرا از زمین راندید و از خدا ترساندید!
هم اکنون در کنار شیطان آرامیده ام! نه مرا از خود می راند و نه از خود می ترساند ...!


بهشت ارزونی خودتون...
نخواستیم!
:razz:

بدرود همگی!

ایشاالله همه بچه های کنکوری عالی بدن کنکورشونو;)
 

A R M A N

New member
صفحه 430.......آیه 15 تا 22 سوره سبا...........dordoone

صفحه 431.......آیه 23 تا 31 سوره سبا
 
آخرین ویرایش:

A R M A N

New member
سلام دوستان عزیز

نیت:
این جزء رو تقدیم میکنیم به حضرت محمد(ص) و امیرالمومنین علی (ع) .

جزء بیست و دوم قرآن کریم


صفحه 422.......آیه 31 تا 35 سوره احزاب..........................................nafis.68
صفحه 423.......آیه 36 تا 43 سوره احزاب.........................................yasna.68
صفحه 424.......آیه 44 تا 50 سوره احزاب ......................................architect_90
صفحه 425.......آیه 51 تا 54 سوره احزاب........................................nafis.68
صفحه 426.......آیه 55 تا 62 سوره احزاب........................................princesss
صفحه 427.......آیه 63 تا 73 سوره احزاب.........................................aphrodait
صفحه 428.......آیه 1 تا 7 سوره سبا ................................................Ho daa37
صفحه 429.......آیه 8 تا 14 سوره سبا...............................................mahdieh1991
صفحه 430.......آیه 15 تا 22 سوره سبا ...............................................dordoone
صفحه 431.......آیه 23 تا 31 سوره سبا...............................................Ma$ouD
صفحه 432.......آیه 32 تا 39 سوره سبا ............................................Hodaa3 7
صفحه 433.......آیه 40 تا 48 سوره سبا............................................Behnegar_mehraz8
صفحه 434.......آیه 49 تا 54 سوره سبا-آیه 1 تا 3 سوره فاطر................malina
صفحه 435.......آیه 4 تا 11 سوره فاطر............................................After The Rain
صفحه 436.......آیه 12 تا 18 سوره فاطر.........................................aphrodait
صفحه 437.......آیه 19 تا 30 سوره فاطر.........................................aphrodait
صفحه 438......آیه 31 تا 38 سوره فاطر.........................................aphrodait
صفحه 439.......آیه 39 تا 44 سوره فاطر.........................................aphrodait
صفحه 440.......آیه 45 فاطر-آیه 1 تا 12 سوره یس...........................dl_khaste
صفحه 441.......آیه 13 تا 27 سوره یس............................................dl_kha ste

التماس دعا دوستان
( ان شاالله خدا از هممون قبول کنه.)


 
آخرین ویرایش:

dordoone

کاربر ممتاز
مسئولین عزیز سلام..من صفحه 442..اولین صفحه جز بعدو میخونم..التماس دعا..ببخشید زودتر از موعد گذاشتم آخه شاید تا برسم تموم بشه...
 

sara.hoseini90

کاربر ممتاز
سلام دوستان

این جز تقدیم میکنیم به حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س).

حکمت 62 نهج البلاغه:

چون تو را ستودند ،بهتر از آنان ستايش كن ،و چون به تو احسان كردند ، بيشتر از آن ببخش ، به هر حال پاداشِ بيشتر از آنِ آغاز كننده است .
جزء بیست و سوم قرآن کریم
صفحه 442.......آیه 28 تا 40 سوره یس....................................dordoone
صفحه 443.......آیه 41 تا 54 سوره یس....................................sara.hoseini90
صفحه 444.......آیه 55 تا 70 سوره یس
صفحه 445.......آیه 71 تا 83 سوره یس
صفحه 446.......آیه 1 تا 24 سوره صافات
صفحه 447.......آیه 25 تا 51 سوره صافات
صفحه 448.......آیه 52 تا 76 سوره صافات
صفحه 449.......آیه 77 تا 102 سوره صافات
صفحه 450.......آیه 103 تا 126 سوره صافات
صفحه 451.......آیه 127 تا 153 سوره صافات
صفحه 452.......آیه 154 تا 182 سوره صافات
صفحه 453.......آیه 1 تا 16 سوره ص
صفحه 454.......آیه 17 تا 26 سوره ص
صفحه 455.......آیه 27 تا 42 سوره ص
صفحه 456.......آیه 43 تا 61 سوره ص
صفحه 457.......آیه 62 تا 83 سوره ص
صفحه 458.......آیه 84 تا 88 سوره ص-آیه 1 تا 5 سوره زمر
صفحه 459.......آیه 6 تا 10 سوره زمر
صفحه 460.......آیه 11 تا 21 سوره زمر
صفحه 461.......آیه 22 تا 31 سوره زمر
 

sara.hoseini90

کاربر ممتاز
این جز تقدیم میکنیم به حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س).

حکمت 62 نهج البلاغه:

چون تو را ستودند ،بهتر از آنان ستايش كن ،و چون به تو احسان كردند ، بيشتر از آن ببخش ، به هر حال پاداشِ بيشتر از آنِ آغاز كننده است .
جزء بیست و سوم قرآن کریم
صفحه 442.......آیه 28 تا 40 سوره یس....................................dordoone
صفحه 443.......آیه 41 تا 54 سوره یس....................................sara.hoseini90
صفحه 444.......آیه 55 تا 70 سوره یس....................................Behnegar_mehraz8
صفحه 445.......آیه 71 تا 83 سوره یس...................................niloo66
صفحه 446.......آیه 1 تا 24 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 447.......آیه 25 تا 51 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 448.......آیه 52 تا 76 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 449.......آیه 77 تا 102 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 450.......آیه 103 تا 126 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 451.......آیه 127 تا 153 سوره صافات...................................niloo66
صفحه 452.......آیه 154 تا 182 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 453.......آیه 1 تا 16 سوره ص...............................................nafis.68
صفحه 454.......آیه 17 تا 26 سوره ص
صفحه 455.......آیه 27 تا 42 سوره ص
صفحه 456.......آیه 43 تا 61 سوره ص
صفحه 457.......آیه 62 تا 83 سوره ص
صفحه 458.......آیه 84 تا 88 سوره ص-آیه 1 تا 5 سوره زمر
صفحه 459.......آیه 6 تا 10 سوره زمر
صفحه 460.......آیه 11 تا 21 سوره زمر
صفحه 461.......آیه 22 تا 31 سوره زمر
 
آخرین ویرایش:

memmar

کاربر ممتاز
این جز تقدیم میکنیم به حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س).

حکمت 62 نهج البلاغه:

چون تو را ستودند ،بهتر از آنان ستايش كن ،و چون به تو احسان كردند ، بيشتر از آن ببخش ، به هر حال پاداشِ بيشتر از آنِ آغاز كننده است .
جزء بیست و سوم قرآن کریم
صفحه 442.......آیه 28 تا 40 سوره یس....................................dordoone
صفحه 443.......آیه 41 تا 54 سوره یس....................................sara.hoseini90
صفحه 444.......آیه 55 تا 70 سوره یس....................................Behnegar_mehraz8
صفحه 445.......آیه 71 تا 83 سوره یس...................................niloo66
صفحه 446.......آیه 1 تا 24 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 447.......آیه 25 تا 51 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 448.......آیه 52 تا 76 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 449.......آیه 77 تا 102 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 450.......آیه 103 تا 126 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 451.......آیه 127 تا 153 سوره صافات...................................niloo66
صفحه 452.......آیه 154 تا 182 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 453.......آیه 1 تا 16 سوره ص...............................................nafis.68
صفحه 454.......آیه 17 تا 26 سوره ص
صفحه 455.......آیه 27 تا 42 سوره ص
صفحه 456.......آیه 43 تا 61 سوره ص
صفحه 457.......آیه 62 تا 83 سوره ص
صفحه 458.......آیه 84 تا 88 سوره ص-آیه 1 تا 5 سوره زمر
صفحه 459.......آیه 6 تا 10 سوره زمر
صفحه 460.......آیه 11 تا 21 سوره زمر
صفحه 461.......آیه 22 تا 31 سوره زمر


454.................
 

sara.hoseini90

کاربر ممتاز
این جز تقدیم میکنیم به حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س).

حکمت 62 نهج البلاغه:

چون تو را ستودند ،بهتر از آنان ستايش كن ،و چون به تو احسان كردند ، بيشتر از آن ببخش ، به هر حال پاداشِ بيشتر از آنِ آغاز كننده است .
جزء بیست و سوم قرآن کریم
صفحه 442.......آیه 28 تا 40 سوره یس....................................dordoone
صفحه 443.......آیه 41 تا 54 سوره یس....................................sara.hoseini90
صفحه 444.......آیه 55 تا 70 سوره یس....................................Behnegar_mehraz8
صفحه 445.......آیه 71 تا 83 سوره یس...................................niloo66
صفحه 446.......آیه 1 تا 24 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 447.......آیه 25 تا 51 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 448.......آیه 52 تا 76 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 449.......آیه 77 تا 102 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 450.......آیه 103 تا 126 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 451.......آیه 127 تا 153 سوره صافات...................................niloo66
صفحه 452.......آیه 154 تا 182 سوره صافات ...................................niloo66
صفحه 453.......آیه 1 تا 16 سوره ص...............................................nafis.68
صفحه 454.......آیه 17 تا 26 سوره ص.............................................memmar
صفحه 455.......آیه 27 تا 42 سوره ص
صفحه 456.......آیه 43 تا 61 سوره ص
صفحه 457.......آیه 62 تا 83 سوره ص
صفحه 458.......آیه 84 تا 88 سوره ص-آیه 1 تا 5 سوره زمر
صفحه 459.......آیه 6 تا 10 سوره زمر
صفحه 460.......آیه 11 تا 21 سوره زمر
صفحه 461.......آیه 22 تا 31 سوره زمر

 
بالا