جزوه زراعت عمومی جهت شرکت در آزمون دکترا

sey

New member
[FONT=&quot]به نام خدا[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]گروه زراعت و اصلاح نباتات[/FONT]​
[FONT=&quot]دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]زراعت عمومی[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]تهيه و تنظيم[/FONT]​
[FONT=&quot]محمد رضا چايی چی[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]1384[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]فهرست مطالب[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]فصل اول: پيشگفتار............................................................ [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]منحنی رشد.......................................................................... [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]هدف نهايی از کشاورزی....................................................... [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]كشاورزي پايدار ([/FONT][FONT=&quot]Sustainable Agriculture[/FONT][FONT=&quot]).................. [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1ـ کشتازي[/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](Organic Farming[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot].................................. [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2ـ سيستم كشت حفاظتي[/FONT][FONT=&quot] يا حداقل ([/FONT][FONT=&quot]Minimum Tillage[/FONT][FONT=&quot])...... [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]رابطه اقليم با گياهان زراعي.................................................... [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]هوا...................................................................................... [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]رطوبت................................................................................ [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]حرارت................................................................................ [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]جذب تجملي عناصر غذايي ([/FONT][FONT=&quot]Luxary absorbtion[/FONT][FONT=&quot])............ [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نقطه پژمردگي موقت ([/FONT][FONT=&quot]Temporary wilting poin[/FONT][FONT=&quot])............ [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نقطة پژمردگي دائم ([/FONT][FONT=&quot]Permanent wilting point[/FONT][FONT=&quot])............. [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]درجه روز رشد ([/FONT][FONT=&quot]Growing Degree Day (GDD[/FONT][FONT=&quot]............ [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]خشکی................................................................................ [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]مكانيسم مقابله با خشكي........................................................ [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]سرما.................................................................................... [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]عوارض سرما در زراعت........................................................ [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]فصل دوم: آب (رطوبت) [/FONT][FONT=&quot]Moisture[/FONT][FONT=&quot] و نور[/FONT][FONT=&quot]..................... [/FONT][FONT=&quot]Error! Bookmark not defined.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]نقش آب در زراعت...................................................................................................................... 11[/FONT]
[FONT=&quot]جذب آب................................................................................................................................... 11[/FONT]
[FONT=&quot]رشد گياه [/FONT][FONT=&quot]Plant growth[/FONT][FONT=&quot]........................................................................................................... 13[/FONT]
[FONT=&quot]تامين آب برای کشاورزی.............................................................................................................. 14[/FONT]
[FONT=&quot]رابطة نور و توليد........................................................................................................................... 15[/FONT]
[FONT=&quot]انرژی.......................................................................................................................................... 15[/FONT]
[FONT=&quot]منبع نور: [/FONT][FONT=&quot]Light Source[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]كيفيت نور [/FONT][FONT=&quot]Light Quality[/FONT][FONT=&quot]......................................................................................................... 16[/FONT]
[FONT=&quot]تشعشعات فعال فتوسنتزي[/FONT][FONT=&quot]................................................................................................................ 17[/FONT]
[FONT=&quot]شدت نور [/FONT][FONT=&quot]Light intensity[/FONT][FONT=&quot]........................................................................................................ 17[/FONT]
[FONT=&quot]خورشيدي شدن [/FONT][FONT=&quot]Solarization[/FONT][FONT=&quot]................................................................................................... 18[/FONT]
[FONT=&quot]ماده سازی خالص (فتوسنتز خالص) [/FONT][FONT=&quot] Net Assimiltion[/FONT][FONT=&quot]................................................................. 18[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]فصل سوم: خاک و نقش آن در کشاورزی ([/FONT][FONT=&quot]Edaphology[/FONT][FONT=&quot]) ................................................. 19[/FONT]
[FONT=&quot]خاكشناسي از ديدگاه زراعي[/FONT][FONT=&quot].......................................................................................................... 19[/FONT]
[FONT=&quot]تعريف خاك[/FONT][FONT=&quot]............................................................................................................................... 19[/FONT]
[FONT=&quot]مباحث خاكشناسی........................................................................................................................ 20[/FONT]
[FONT=&quot]عوامل فيزيكي تخريب سنگها......................................................................................................... 21[/FONT]
[FONT=&quot]عوامل بيولوژيك تخريب سنگها..................................................................................................... 21[/FONT]
[FONT=&quot]مراحل تشکيل خاک..................................................................................................................... 22[/FONT]
[FONT=&quot]افق های مختلف در خاک.............................................................................................................. 23[/FONT]
[FONT=&quot]تحولات خاک............................................................................................................................. 24[/FONT]
[FONT=&quot]خصوصييات فيزيکی خاک............................................................................................................ 25[/FONT]
[FONT=&quot]تقسيم‌بندي خاكها براساس نوع بافت............................................................................................... 26[/FONT]
[FONT=&quot]انواع نيروهاي ملكولي در خاك...................................................................................................... 28[/FONT]
[FONT=&quot]ساختمان خاک [/FONT][FONT=&quot]Soil Structure[/FONT][FONT=&quot]................................................................................................. 29[/FONT]
[FONT=&quot]اشکال مختلف آب در خاک.......................................................................................................... 32[/FONT]
[FONT=&quot]صفات شيميايی خاک................................................................................................................... 34[/FONT]
[FONT=&quot]اسيدي يا قليايي بودن خاك ([/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] خاك)........................................................................................ 36[/FONT]
[FONT=&quot]حاصلخيزی خاک........................................................................................................................ 38[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]فصل چهارم: عمليات تهيه زمين و کاشت گياهان زراعی........................................................ 42[/FONT]
[FONT=&quot]عمليات تهيه بستر بذر[/FONT][FONT=&quot].................................................................................................................... 42[/FONT]
[FONT=&quot]ابزار شخم زمين............................................................................................................................ 43[/FONT]
[FONT=&quot]روشهای مختلف شخم زمين........................................................................................................... 44[/FONT]
[FONT=&quot]ادوات شخم زمين......................................................................................................................... 45[/FONT]
[FONT=&quot]اقسام شخم................................................................................................................................... 46[/FONT]
[FONT=&quot]فصل شخم [/FONT][FONT=&quot]Plow Season[/FONT][FONT=&quot]......................................................................................................... 47[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] فصل پنجم: بذر........................................................................................................................ 50[/FONT]
[FONT=&quot]عوامل مؤثر در قدرت ناميه بذر[/FONT][FONT=&quot]........................................................................................................ 50[/FONT]
[FONT=&quot]چرخه زندگی............................................................................................................................... 50[/FONT]
[FONT=&quot]جوانه زنی بذر [/FONT][FONT=&quot]Seed Germination[/FONT][FONT=&quot]........................................................................................... 51[/FONT]
[FONT=&quot]مرغوبيت بذر................................................................................................................................ 51[/FONT]
[FONT=&quot]دانه سختی................................................................................................................................... 51[/FONT]
[FONT=&quot]خواب بذر.................................................................................................................................... 51[/FONT]
[FONT=&quot]قوه ناميه[/FONT][FONT=&quot]....................................................................................................................................... 52[/FONT]
[FONT=&quot]قدرت رويشی............................................................................................................................... 52[/FONT]
[FONT=&quot]خلوص بذر.................................................................................................................................. 52[/FONT]
[FONT=&quot]ضدعفونی بذر.............................................................................................................................. 52[/FONT]
[FONT=&quot]کرک گيری................................................................................................................................ 53[/FONT]
[FONT=&quot]بذر کاری.................................................................................................................................... 54[/FONT]
[FONT=&quot]عوامل موثر در رشد بذر................................................................................................................. 54[/FONT]
[FONT=&quot]فصل کاشت (فصل بذر کاری)....................................................................................................... 54[/FONT]
[FONT=&quot]تراكم كاشت يا مقدار بذر در هكتار [/FONT][FONT=&quot]Sowing Density[/FONT][FONT=&quot]................................................................. 56[/FONT]
[FONT=&quot]روشهای بذرکاری......................................................................................................................... 57[/FONT]
[FONT=&quot]روشهای کشت مستقيم................................................................................................................... 58[/FONT]
[FONT=&quot]روشهای کشت غير مستقيم ............................................................................................................ 59[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]فصل ششم: نقش مديريت در کشاورزی................................................................................... 61[/FONT]
[FONT=&quot]آيش بندی و تناوب....................................................................................................................... 62[/FONT]
[FONT=&quot]نکات فنی تناوب.......................................................................................................................... 66[/FONT]
[FONT=&quot]تناوب كشت غله ـ مرتع [/FONT][FONT=&quot]Ley Farming[/FONT][FONT=&quot]....................................................................................... 67[/FONT]
[FONT=&quot]عمليات داشت.............................................................................................................................. 67[/FONT]
[FONT=&quot]آبياری......................................................................................................................................... 67[/FONT]
[FONT=&quot]زمان آبياری................................................................................................................................. 69[/FONT]
[FONT=&quot]روشهای آبياری............................................................................................................................ 70[/FONT]
[FONT=&quot]تنک کردن.................................................................................................................................. 73[/FONT]
[FONT=&quot]دوباره کاری (واکاری).................................................................................................................. 74[/FONT]
[FONT=&quot]خاک دادن پای بوته...................................................................................................................... 74[/FONT]
[FONT=&quot]سله شکنی.................................................................................................................................... 74[/FONT]
[FONT=&quot]وجين.......................................................................................................................................... 75[/FONT]
[FONT=&quot]مبارزه با آفات و بيماريهای گياهی.................................................................................................. 75[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT] [h=1][FONT=&quot]پيشگفتار[/FONT][/h] [FONT=&quot]هر گياه زراعي كه در طبيعت وجود دارد، داراي يك جد وحشي است[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]كه انسان در برخورد به آن گياه قابل مصرف بودن آن را درك كرده است و بذر آن را به صورت مصنوعي گسترش داده و در اثر انتخاب آن را براي مصرف به كار برده است (مانند توتون). در طبيعت پديده مهمي وجود دارد كه در واقع تضمين كننده حيات و بقا در طبيعت است كه به آن ([/FONT][FONT=&quot]Biodiversity[/FONT][FONT=&quot]) گويند. كشاورزي يك پديده مبارزه دايمي با طبيعت است. مثلاً براي كاشت برنج با طبيعت مبارزه مي‌شود تا علفهاي هرز رشد ننموده و برنج يا گندم در اثر حمايت ما رشد كند. در نهايت زميني را كه بايد 20 نوع گياه منطقه‌اي در آن رشد بكند، به زميني كه داراي يك نوع گياه است تبديل مي‌نمائيم. نقطه مقابل اين قضيه مراتع هستند. در ايران حدود 100 ميليون هكتار مرتع وجود دارد كه تحت مراقبت و حمايت انسان براي سم‌پاشي و كوددادن و بذر پاشيدن قرار ندارد. اما علي‌رغم اينكه بيماريهايي نظير لك قهوه‌اي و [/FONT][FONT=&quot]…[/FONT][FONT=&quot] به آنها هجوم آورده، اين مراتع سرسبز باقي مانده‌اند.[/FONT]
[FONT=&quot]زمانيكه بيماري به يك جامعه هجوم مي‌آورد تمام افراد اين جامعه در برابر بيماري يكسان عمل نمي‌كنند زيرا از نظر ژنتيكي برابر نيستند. اين مسئله همان [/FONT][FONT=&quot](Biodiversity)[/FONT][FONT=&quot] است كه باعث بقاء سيستم مي‌شود. اساساً زراعت يعني به كارگيري كليه فنون و دانشهايي كه موجب مي‌شود تا از حد اكثر قدرت توليدي يك محصول زراعي بهره‌برداري شود.[/FONT]
[FONT=&quot]گياه محور زراعت است و يك زارع يا كشاورز موظف است كه از نهاده‌هاي كشاورزي (آب ـ نور ـ رطوبت ـ زمين و مواد غذايي) طوري استفاده كند تا حداكثر توان رويشي گياه به مرحله ظهور برسد. زراعت يعني گياه با شرايط ژنتيكي كه دارد با حمايت ما به حدي برسد تا حداكثر توان خود را به مرحله ظهور برساند.[/FONT]
[FONT=&quot]هر گاه عوارض طبيعي موجب شود كه فاصله‌اي بين عوامل حياتي يك منطقه به وجود بيايد خود به خود تنوع نيز به وجود مي‌آيد.[/FONT]
[FONT=&quot]با توجه به اينكه در آينده دوره‌اي به نام دورة جنگ غذا خواهيم داشت. كاشت و برداشت مواد غذايي و فرآهم آوردن امكانات لازم جهت كاشت مواد لازم اهميت خاصي دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]گندم وارداتي كشور از كشورهاي عربستان ـ آرژانتين ـ كانادا [/FONT][FONT=&quot]…[/FONT][FONT=&quot] خواهد بود. ولي دولت هيچگاه تمام گندم وارداتي خود را از يك كشور وارد نمي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]بيشترين واردات كشور در زمينة گياهان علوفه‌اي است كه 4/3 تن در سال وارد مي‌كنيم. در كشور در سال در حدود 6/6 ميليون تن علوفه توليد مي‌شود درحاليكه 10 ميليون تن مصرف داخلي است.[/FONT]
[FONT=&quot]سرزمين ايران داراي وسعتي در حدود 165 ميليون هكتار است. با توجه به جمعيت ايران (60 ميليون نفر) به هر فردي حدود 5/2 هكتار زمين مي‌رسد. از اين زمينها [/FONT][FONT=&quot]M/ha[/FONT][FONT=&quot] 100 زمين مرتع است. مراتع نيز به خوب، متوسط و ضعيف تقسيم مي‌شوند.[/FONT]
[FONT=&quot]ايران داراي [/FONT][FONT=&quot]Mha[/FONT][FONT=&quot] 34 زمين بياباني است و [/FONT][FONT=&quot]Mha[/FONT][FONT=&quot] 8/18 آن زمين كشاورزي است كه 5/11% را به خود اختصاص مي‌دهد (3/7% آن براي كاشت ديم است و 4% بقيه در كشت آبي اختصاص دارد).[/FONT]
[FONT=&quot]در كشورهاي پيشرفته جمعيت افراد فعال در بخش كشاورزي به 2% تقليل يافته و بيشتر كارها را بوسيله ماشين‌آلات انجام مي‌دهند.[/FONT]
[FONT=&quot]كشاورزي كشور ما سنتي است. به دليل اينكه در كل 6/18 ميليون هكتار زمين براي كشت اقتصادي وجود دارد كه در دست 3/4 ميليون نفر مي‌باشد. با توجه به تقسيم آن به هر فردي در حدود 3/4 هكتار زمين خواهد رسيد كه 3 هكتار آن ديم و 3/1 هكتار آن كشت آبي است. به همين دليل كشاورزي مردم ما سنتي است. ايران جزو كشورهاي خشك و نيمه خشك دنيا است.
زيرا
[/FONT][FONT=&quot]mm[/FONT][FONT=&quot] 300ـ250 بارش سالانه دارد كه [SUB]4[/SUB]/[SUP]1[/SUP] ميانگين بارش ساليانه دنيا است. نكاتي كه بايد فراهم شود تا از امكانات بالا بهره‌برداري كرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1ـ ارتقاء سطح دانش فني در كشور[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ جايگزيني اين نيروها در محلهايي كه بايد حداكثر كارآيي خود را داشته باشند.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ ايجاد تأسيسات و انگيزه‌هاي زيربنايي.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]در اين ارتباط وضعيت حاكم در كشور به اين شرح است.[/FONT][/h] [FONT=&quot]از 18 ميليون هكتار زمين‌هاي قابل كشت كشور 8 ميليون هكتار آن زير كشت گندم است. گندم يك كالاي سياسي در كل دنيا است. از طرفي كشاورزان نيز به دليل كشت سنتي آن علاقه‌مند به كشت گندم برنج هستند. همچنين [/FONT][FONT=&quot]Mha[/FONT][FONT=&quot] 12 از ارضي كشور جنگل است كه 3/7% از مساحت كشور را به خود اختصاص داده كه 7/0% آن تجاري و 5/6% آن غير تجاري است. نيروهاي فعال جامعه در حدود [SUB]4[/SUB]/[SUP]1[/SUP] جمعيت اقتصادي كشور را تشكيل مي‌دهد. در اين زمينه بايد ابتدا به فكر فراهم آوردن امكانات زندگي براي هر خانواده بود. علاوه بر اين بايد به فكر پس آنداز خانواده باشد و نيز هزينه‌هاي لازم براي خريد امكانات كشاورزي را كنار بگذارد. پس اگر از اين مثال براي كل ايران در نظر بگيريم و يك خانوادة كوچك را به كل كشور بزرگ ايران نسبت دهيم، بايد بدانيم كه آيا محور توسعة اقتصادي كشور ايران كشاورزي است يا خير. بايد از نظر كشاورزي تا حدي پيشرفت كنيم كه تمام امكانات و احتياجات مردم ايران فراهم آيد و نبايد از امكانات نفتي و يا سرمايه‌هاي غير كشاورزي استفاده شود. زماني ايران به توسعة كامل از نظر تكنولوژي مي‌رسد كه كشاورزي امكانات رشد اقتصادي كشور را فراهم آورد و در زمينه‌هاي مختلف آن پيشرفت كامل را داشته باشيم.[/FONT]
[FONT=&quot]عوامل و نهاده‌هاي گفته شده براي تمام گياهان يكسان عمل نمي‌كنند. خود گياه نيز در شرايط مختلف رشد خود نسبت به محيط‌هاي مختلف رشد خودش عكس‌العمل يكساني نشان نمي‌دهد. مثلاً گندم در زماني كه به گل نشسته و يا زماني كه دانه بندي آن كامل مي‌شود اگر گرماي شديد به آن بخورد تأثيري در رشدش ندارد اما اگر در غير اين زمان تحت تأثير گرماي شديد قرار گيرد، از بين مي‌رود. پس گياه در يك محيط رشد و تحت شرايط رويشي مختلف عكس‌العمل‌هاي مختلفي دارد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]منحني رشد يا منحني [/FONT][FONT=&quot]Sigmoid[/FONT][FONT=&quot] (شكل[/FONT][FONT=&quot] 1[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][/h] file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.gif[FONT=&quot]گياه در مرحله اول رشد بطني يا كند دارد. و در مرحلة بعدي داراي رشد زياد بوده و در آن از حالت ابتدايي به رشد زياد رسيده و سپس در مرحله نهايي به گُل رفته و به رشد كامل مي‌رسد. در اين حالت گفته مي‌شود كه منحني رشد فيزيولوژيك گياه كامل شده است. براي رشد كامل گياه بايد در هر مرحله رشد امكانات و شرايط رشد متناسب با آن مرحله فراهم گردد. مثلاً در مرحلة رشد سريع[/FONT][FONT=&quot]،[/FONT][FONT=&quot] گياه احتياج به نيتروژن دارد و يا در مرحلة گل دادن احتياج به فسفر دارد و نيز در مرحله رشد اوليه احتياج به نور و آب مناسب و كافي دارد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]ا[/FONT][FONT=&quot]هد[/FONT][FONT=&quot]ا[/FONT][FONT=&quot]ف نهايي از كشاورزي؟[/FONT][/h] [FONT=&quot]1ـ تأمين نيازهاي اجتماعي (مواد غذايي جامعه)[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ ايجاد اشتغال[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ كسب درآمدهاي ارزي[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]براي تأمين نيازهاي اجتماعي از دو طريق عمل مي‌شود:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ افزايش سطح زير كشت[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ افزايش عملكرد در هكتار[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=3][FONT=&quot]كشاورزي پايدار ([/FONT][FONT=&quot]Sustainable Agriculture[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][/h] [FONT=&quot]ـ خاك محور توليد است. نبايد شرايطي را فراهم كنيم كه خاك قابليت توليد خود را از دست بدهد.[/FONT]
[FONT=&quot]ـ شخم زدن بيش از حد زمين اثر منفي روي بافت و تركيبات خاك دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]ـ بكار بردن كودهاي شيميايي باعث بروز اثرات منفي روي خاك مي‌شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]بر اين مبنا دو سيستم جديد در كشاورزي در دنيا بكار مي‌رود كه عبارتند از:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1ـ[/FONT][FONT=&quot] کشتازي[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](Organic Farming[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سيستم كشت بدون بكار بردن كود و مواد شيميايي.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ سيستم كشت حفاظتي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]يا حداقل[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]M[/FONT][FONT=&quot]inimum Tillage[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] با حداقل شخم زدن.[/FONT]
[FONT=&quot]براي افزايش عملكرد محصول در هكتار نبايد كاري كرد كه[/FONT][FONT=&quot] به[/FONT][FONT=&quot] بنيان خاك آسيب وارد شود. اين موضوع شامل اين مسئله است كه نبايد از كود شيميايي و شخم‌هاي عميق استفاده [/FONT][FONT=&quot]نمو[/FONT][FONT=&quot]د. با [/FONT][FONT=&quot]انجام[/FONT][FONT=&quot] اين روش‌ها عملكرد بالا مي‌رود اما به بافت و ساختمان خاك[/FONT][FONT=&quot] نيز[/FONT][FONT=&quot] آسيب مي‌رسد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عمليات اصولي كه در زراعت يا كشاورزي بكار مي‌روند عبارتند از[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ تهيه و نگهداري بذر گياه مورد نظر[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ از بين بردن علفهاي هرز[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ تهيه بستر بذر[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ كاشت بذر در بستر مناسب و فصل مناسب[/FONT]
[FONT=&quot]5ـ حفظ گياه در برابر آفات و بيماريها و شرايط محيطي[/FONT]
[FONT=&quot]6ـ تأمين نيازهاي گياه از نظر آب و مواد غذايي[/FONT]
[FONT=&quot]7ـ برداشت محصول و نگهداري آن در شرايط مناسب تا زمان مناسب[/FONT]
[FONT=&quot]8ـ فيزيولوژي بعد از برداشت [/FONT][FONT=&quot]Post Harvest Physiology[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=2][FONT=&quot]رابطه اقليم با گياهان زراعي[/FONT][/h] [FONT=&quot]ارتباط و تعادلي كه بين گياه و شرايط آب و هوايي و محيطي كه در آن زندگي مي‌كند تعيين كننده بومي شدن و بقاء آن گياه با محيط خود است.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] گياه يونجة يكساله داراي خصوصيتي به نام [/FONT][FONT=&quot]"[/FONT][FONT=&quot]دانه سختي[/FONT][FONT=&quot]"[/FONT][FONT=&quot] است. يعني گياه رشد كرده و بذر توليد مي‌كند. ولي اين بذر بلافاصله[/FONT][FONT=&quot] پس از[/FONT][FONT=&quot] رشد نمي‌كند. زيرا داراي[/FONT][FONT=&quot] يک[/FONT][FONT=&quot] پوسته [/FONT][FONT=&quot]ژلاتينی[/FONT][FONT=&quot] غير قابل نفوذ است[/FONT][FONT=&quot] که[/FONT][FONT=&quot] بايد تحت تأثير گرماي خورشيد و سرماي شب منقبض و منبسط شود [/FONT][FONT=&quot]تا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]پاره شده[/FONT][FONT=&quot] و بذر جوانه زده و رشد‌كند. اين گياه چنين خصلتي دارد زيرا اين گياه مخصوص مناطق مديترانه و نيمه مديترانه‌اي است كه در آن بارندگي[/FONT][FONT=&quot] های[/FONT][FONT=&quot] تابستاني داريم. اگر بنا بر اين باشد گياه در هر زمان كه باران بيايد آب جذب كند و رشد كند، حيات و بقاء آن به مخاطره مي‌افتد[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot] زيرا فصل[/FONT][FONT=&quot] تابستان برای [/FONT][FONT=&quot]رويش گياه مناسب نبوده و گياه تحت تأثير بارانهاي نابجا جوانه زده و سپس در اثر خشكي از بين مي‌رود. به همين دليل گياه ابتدا با طبيعت به تعادل رسيده و سپس رشد مي‌كند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]عوامل آب و هوايي نوع و شرايط خاك و امراض محيطي عوامل تعيين كننده بومي شدن[/FONT][FONT=&quot] يک[/FONT][FONT=&quot] گياه[/FONT][FONT=&quot] در[/FONT][FONT=&quot] يك منطقه هستند.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بافت خاك را با اضافه كردن مواد مختلف مي‌توان تغيير داد. مثلاً براي بهتر كردن بافت خاك مي‌توان از كود و مواد آلي استفاده كرد.[/FONT][FONT=&quot] ولی [/FONT][FONT=&quot]عوامل آب و هوايي[/FONT][FONT=&quot] غالبا در اختيار بشر نمی باشند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=3][FONT=&quot]هوا[/FONT][/h] [FONT=&quot]تركيبات هوا: ([/FONT][FONT=&quot]O[SUB]2[/SUB][/FONT][FONT=&quot] = 21% ، [/FONT][FONT=&quot]CO[SUB]2[/SUB][/FONT][FONT=&quot] = 02/0% ، [/FONT][FONT=&quot]N[SUB]2[/SUB][/FONT][FONT=&quot] = 78% و بقيه گازهاي ديگر و گرد و غبار معلق در هوا)[/FONT]
[FONT=&quot]براي تعيين نقش هوا در رشد و نمو گياهان دانشمندي به نام وان هلمونت آزمايش زير را انجام داده است.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بدين ترتيب كه در گلدان[/FONT][FONT=&quot]ی[/FONT][FONT=&quot] خاك آن را وزن كرد و بذر[/FONT][FONT=&quot] لوبيا[/FONT][FONT=&quot] در آن كاشت تا گياه رشد كامل كرد. سپس گياه، خاك و [/FONT][FONT=&quot]…[/FONT][FONT=&quot] را خشك كرد و سپس دوباره گلدان را وزن كرد. با ناباوري ملاحظه كرد كه وزن گياه و رشد آن تأثيري در كم شدن وزن خاك ندارد. پس نتيجه گرفت كه گياه بيشتر نياز خود را از هوا مي‌گيرد نه از خاك. بنابراين در ساختمان گياه بيشتر [/FONT][FONT=&quot]O[/FONT][FONT=&quot] ، [/FONT][FONT=&quot]H[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه آنرا از هوا مي‌گيرد. نيتروژن هوا تأمين كننده نيتروژن يا نيتروژن گياه است. كه گياه [/FONT][FONT=&quot]N[SUB]2[/SUB][/FONT][FONT=&quot] مورد نياز خود را از هوا گرفته و با باكتريهاي[/FONT][FONT=&quot]Rhizobium, Azotobocter & Colestridium) [/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot]N[SUB]2[/SUB][/FONT][FONT=&quot] هوا را مورد استفاده قرار مي‌دهد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]باكتري [/FONT][FONT=&quot]Rhizobium[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ب[/FONT][FONT=&quot]ا گياهان خانوادة لگومينوز (پروانه آسا) زندگي همزيستي داشته و طي فرآيند [/FONT][FONT=&quot](Symbiosis)[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]N[SUB]2[/SUB][/FONT][FONT=&quot] مورد نياز[/FONT][FONT=&quot] گياه و مواد غذايي [/FONT][FONT=&quot]مورد نياز خود را تهيه مي‌كند.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در ساير گياهان نيتروژن را از طريق كودهاي شيميايي و طبيعي (كودهاي دامي، كودهاي سبز) در اختيار گياه مي‌گذاريم.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=3][FONT=&quot]رطوبت[/FONT][/h] [FONT=&quot]هوا مانند هر مادة ديگر قدرت جذب رطوبت دارد. هرچه ميزان حرارت هوا بالاتر رود ظرفيت جذب رطوبت هوا زيادتر مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]هواي اشباع شده:[/FONT][FONT=&quot] يعني جذب رطوبت در حداكثر ظرفيت به وسيلة هوا.[/FONT]
[FONT=&quot]رطوبت نسبي:[/FONT][FONT=&quot] يعني نسبت رطوبت موجود در هوا به حداكثر ظرفيت رطوبت هوا.[/FONT]
[FONT=&quot]هرچه رطوبت نسبي هوا كمتر باشد محيط خشك‌تر است. پس ميزان تبخير از سطح خاك و نيز ميزان تعرق از سطح برگ زيادتر مي‌شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ميزان رطوبت تعيين كننده[/FONT][FONT=&quot] طول[/FONT][FONT=&quot] فصل رويش است.[/FONT]
[FONT=&quot]هرچه رطوبت هوا كمتر باشد، محيط خشك‌تر، دورة رشد كوتاهتر، زمان رسيدن به رشد فيزيولوژيك[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]كمتر و رشد گياه كمتر است و برعكس اگر در منطقه‌اي رطوبت بالاتر است محيط براي رشد باكتري‌ها زيادتر است. مثلاً در نقاطي مثل گيلان و مازندران رطوبت زيادتر بوده و بيماري‌هاي انساني و حيواني زيادتر است و ميكروبها بهتر باقي مي‌مانند.[/FONT]
[FONT=&quot]دليل مقاومت كمتر گياهان مناطق مرطوب نسبت به آفات و بيماريها اين است كه هرچه هوا مرطوبتر باشد، گياه لطيف‌تر، كوتيكول برگ گياه نازكتر، قابليت نفوذ بيماري به گياه بيشتر و جذب سموم با راحتي بيشتري صورت مي‌گيرد. در مناطق خشك[/FONT][FONT=&quot] خصوصيات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گياهان بر عكس مناطق مرطوب[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=3][FONT=&quot]حرارت[/FONT][/h] [FONT=&quot]مهمترين منابع حرارت در جهان عبارتند از:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ سوخت فسيلي: نفت، گازوئيل و [/FONT][FONT=&quot]…[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2ـ متابوليسم مواد آلي: هر مادة آلي تحت تأثير اكسيداسيون مي‌سوزد و حرارت توليد مي‌كند اما حرارت آن بطئي و كم است.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ نور خورشيد: بزرگترين منبع حرارتي در جهان[/FONT]
[FONT=&quot]بطور كلي بين صفر تا 50 درجه سانتيگراد فعاليت بيولوژيك صورت مي‌گيرد. زيرا در نقطة انجماد آب را داريم كه در آن براي اكثر موجودات زنده فعاليت بيولوژيك متوقف مي‌شود. مقاومت گياهان به حرارت بالاي 50 و زير صفر مكانيسم خاصي دارد كه برخي موجودات مي‌توانند در برابر آن مقاوت كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]هر گياهي داراي يك حداقل درجه حرارت قابل تحمل و يك حداكثر درجه قابل تحمل و يك اپتيمم است.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ درجه حرارت پايين باعث توقف رشد و فعاليتهاي متابوليكي گياه مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ درجه حرارت بالا باعث پژمردگي برگ گياه شده و مرگ گياه را به همراه مي‌آورد.[/FONT]
[FONT=&quot]درجه حرارت بالا در مرحلة گل‌دهي موجب از بين رفتن دانه‌هاي گرده و مرگ آنها و در نهايت از بين رفتن تلقيح و ادامة نسل مي‌شود. در درجه حرارت بالا گياه فتوسنتز را به خوبي انجام دهد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]درجه حرارت حداقل:[/FONT][FONT=&quot] حداقل درجه حرارتي كه براي شروع برخي از مراحل رشد گياه لازم است.[/FONT]
[FONT=&quot]درجه حرارت بحراني:[/FONT][FONT=&quot] حداقل درجه‌اي كه در پايين‌تر از آن درجه گياه مي‌ميرد.[/FONT]
[FONT=&quot]درجه حرارت بحراني متناسب با شرايط و مراحل رويش متفاوت است.[/FONT]
[FONT=&quot]در گياهان دو نوع جوانه‌زني داريم:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ اپي‌ژيل [/FONT][FONT=&quot](جوانه‌هاي آشكار)[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ هايپوژيل[/FONT][FONT=&quot] (جوانه‌زني پنهان)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]هنگاميكه گياه در داخل خاك جوانه مي‌زند و جوانه از خاك بيرون مي‌آيد اپي‌ژيل است و لپه‌ها را همراه خود بيرون مي‌آورد (لوبيا).[/FONT]
[FONT=&quot]وقتي گياهي مثل گندم جوانه زده ولي لپه‌ها و جوانه از خاك خارج نمي‌شود، سيستم جوانه‌زني هايپوژيل است.[/FONT]
[FONT=&quot]در لوبيا درجه حرارت بحراني وقتي كه لپه‌ها بيرون آمده نسبت به زمانيكه لپه‌ها تحليل مي‌روند و ريشه و ساقه بوجود مي‌آيد، كمتر است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]گندم‌هاي مقاوم به سرما[/FONT]
[FONT=&quot]درجه حرارت بحراني در مرحلة رويشي 20- درجه[/FONT]
[FONT=&quot]چاودار مقاوم به سرما[/FONT]
[FONT=&quot]درجه حرارت بحراني در مرحلة رويشي 25- درجه[/FONT]
[FONT=&quot]يولاف و جو بهاره[/FONT]
[FONT=&quot]درجه حرارت بحراني در مرحلة رويشي 54- درجه[/FONT]
[FONT=&quot]سيب‌زميني[/FONT]
[FONT=&quot]درجه حرارت بحراني در مرحلة رويشي 1- تا 0 درجه[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]در زير درجه حرارت قابل تحمل و بالاتر از آن گياه از بين مي‌رود. اما در درجه حرارت اپتيمم گياه حداكثر فعاليت خود را انجام مي‌دهد.[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان به لحاظ نياز حرارتي در دورة رويش به چند دسته تقسيم مي‌شوند.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ سرما دوست [/FONT][FONT=&quot]Cool Season[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2ـ گرما دوست [/FONT][FONT=&quot]Warm Season[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در طبيعت در كلية فصلهاي رويشي بعضي گياهان در يك دورة گرمايي و بعضي ديگر در يك دورة سرمايي رشد مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]حداقل حرارتي كه در آن هر گونه فعاليت گياه متوقف مي‌شود از گياهي به گياهي ديگر متفاوت است و صفر گياه ناميده مي‌شود. اين تعريف با حداقل درجه حرارتي كه گياه مي‌ميرد فرق مي‌كند (در اين دما رشد متوقف مي‌شود).[/FONT]
[FONT=&quot]صفر گياه [/FONT][FONT=&quot]Cool Season[/FONT][FONT=&quot] پائين تر از صفر گياه [/FONT][FONT=&quot]Warm Season[/FONT][FONT=&quot] است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]صفر گياه گندم زمستانه: خلر (گياه علوفه‌اي زمستاني)[/FONT][FONT=&quot] 3[/FONT][FONT=&quot] درجه سانتيگراد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]گياه بهاره: ذرت 9 درجه سانتيگراد، ذرت خوشه‌اي 8 درجه سانتيگراد، سيب‌زميني 10 درجه سانتيگراد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]به طور كلي هرچه غلظت شيرة سلولي بيشتر باشد و مواد خشن و زبر در ديواره سلولي افزايش يابد مقاومت گياه در مقابل سرما افزايش مي‌يابد. دادن كود پتاسه در پائين نيز موجب افزايش مقاومت در برابر سرما در گياهان خانواده غلات مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=3][FONT=&quot]جذب تجملي عناصر غذايي ([/FONT][FONT=&quot]Luxary absorbtion[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][/h] [FONT=&quot]جذب تجملي يعني گياه بيش از آنكه به ماده‌اي احتياج داشته باشد آنرا جذب كرده و در بافتهاي خود ذخيره مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]حرارت شديد باعث بروز پديده‌هاي زير در گياهان مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ تشديد تبخير[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ پژمردگي سلولي[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ نهايتاً مرگ گياه در اثر منعقد شدن سيتوپلاسم سلولي.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]گياه قبل از اينكه به مرحله مرگ برسد، دو مرحله را طي مي‌كند. سيتوپلاسم پس از انعقاد ديگر برگشت پذير نيست. گياهان با توجه به قدرت مكشي كه دارند هر كدام حدي از آب موجود در داخل خاك را مي‌توانند جذب كنند و اين امر جدا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]كننده يك گياه از گياه ديگر است (به لحاظ مقاومت در برابر خشكي).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]نقطه پژمردگي موقت.................................................................. [/FONT][FONT=&quot]Temporary wilting point[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]در اين حالت اگر به گياه آب بدهيم دوباره حالت طبيعي خود را پيدا مي‌كند (چون غلظت اسمزي در برگها زياد است). اگر به گياه آب بدهيم گياه آب جذب مي‌كند. ولي در روز هنگام تابش نور خورشيد گياه آب خود را از دست مي‌دهد و مجدداً پژمرده مي‌شود. به اين خاصيت پژمردگي موقت گفته مي‌شود (كه براي گياهان مختلف متفاوت بوده و موقت است).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]نقطة پژمردگي دائم............................................................................................................................. [/FONT][FONT=&quot]Permanent wilting point[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]در اين مرحله اگر گياه در روز پژمرده شد در شب در اثر جذب آب حالت طبيعي نمي‌يابد.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اگر گياه مدام در آب باشد و در همان حال دما را بال[/FONT][FONT=&quot]ا[/FONT][FONT=&quot] ببريم گياه به حالت پژمردگي مي‌رسد[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot] هر گاه ميزان جذب با ميزان تعرق يكسان نباشد پژمردگي پديد مي‌آيد.[/FONT][FONT=&quot] زمان [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بروز[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اين حالت به [/FONT][FONT=&quot]قدرت [/FONT][FONT=&quot]مكش گياه نيز بستگي دارد. [/FONT][FONT=&quot]با توجه به اينکه[/FONT][FONT=&quot] در نهايت [/FONT][FONT=&quot]قدرت[/FONT][FONT=&quot] مكش[/FONT][FONT=&quot] گياه[/FONT][FONT=&quot] مقدار ثابتي است[/FONT][FONT=&quot]،[/FONT][FONT=&quot] اگر دما [/FONT][FONT=&quot]از حد تحمل گياه[/FONT][FONT=&quot] بالا[/FONT][FONT=&quot]تر[/FONT][FONT=&quot] برود پژمردگي پديد مي‌آيد.[/FONT]
[FONT=&quot]حرارت مورد نياز گياهان براي رسيدن به مرحله خاصي از رشد فيزيولوژيك خود عامل پراكندگي گياه در نقاط مختلف كره زمين است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]درجه روز رشد..................................................................... [/FONT][FONT=&quot]Growing Degree Day (GDD[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]مجموع حرارت لازم براي تكميل دورة رشد فيزيولوژيك يك گياه را [/FONT][FONT=&quot]Growing Degree Day (GDD)[/FONT][FONT=&quot] گويند.[/FONT]
[FONT=&quot]عرض شمالي[/FONT]​
[FONT=&quot]درجه حرارت[/FONT]​
[FONT=&quot]GDD[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]70[/FONT]​
[FONT=&quot]1900ـ1200[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]60[/FONT]​
[FONT=&quot]2400ـ1900[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]50[/FONT]​
[FONT=&quot]3000ـ2000[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]حدود پراكنش گياه بستگي به مقدار [/FONT][FONT=&quot]GDD[/FONT][FONT=&quot] آن دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان مناطق حاره يا گرمسير گياهاني هستند كه داراي [/FONT][FONT=&quot]GDD[/FONT][FONT=&quot] بالايي هستند.[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان مناطق سردسير گياهاني هستند كه داراي [/FONT][FONT=&quot]GDD[/FONT][FONT=&quot] كمتري هستند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]همواره مترادف با حرارت شديد، خشكي شديد نيز همراه است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]خشكي:[/FONT][FONT=&quot] عبارت است از افزايش درجه حرارت به همراه كاهش ميزان رطوبت خاك.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[h=4][FONT=&quot] [/FONT][/h] [h=4][FONT=&quot]مكانيسم مقابله با خشكي:[/FONT][/h] [FONT=&quot]فيزيولوژيك[/FONT][FONT=&quot].................................................................. 1ـ تغيير در كيفيت و قدرت حياتي سيتوپلاسم[/FONT]
[FONT=&quot]مرفولوژيك[/FONT][FONT=&quot].............. 2ـ تغيير در مرفولوژي گياه ايجاد لايه ضخيم كوتيكول، ايجاد كرك در برگها، كم
شدن روزنه‌ها و قرار گرفتن روزنه‌ها در فرورفتگي برگ
[/FONT]
[FONT=&quot] ...... 3ـ كاهش سطح برگها و تغيير شكل آنها به تيغ و نيز ايجاد پيچيدگي در برگها مثل
نيشكر و ذرت.
[/FONT]
[FONT=&quot]آناتوميك[/FONT][FONT=&quot]........................ 4ـ افزايش ضخامت ديواره سلولي و افزايش غلظت شيره سلولي در نهايت باعث
افزايش فشار اسمزي در سلول مي‌شود.
[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]فشار سلولي براي گياهان به شرح ذيل است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اتمسفر 20- تا 10- = براي گياه غير مقاوم[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اتمسفر 40- تا 30- = براي گياهان مناطق نيمه خشك[/FONT]
[FONT=&quot] اتمسفر 200- = براي گياهان مناطق بياباني[/FONT]
[FONT=&quot] ...... 5ـ افزايش فشار مكش ريشه[/FONT]
[FONT=&quot] ...... 6ـ افزايش حجم و پراكنش ريشه[/FONT]
[FONT=&quot]اكولوژيك[/FONT][FONT=&quot]..................................................................... 7ـ كوتاه كردن دوره رويش و فرار از خشكي[/FONT]
[FONT=&quot] ...... 8ـ به خواب رفتن و به حالت كما درآمدن گياه (يونجه)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نوع پروتئين موجود در سيتوپلاسم گياهان مقاوم به خشكي با نوع پروتئين‌هاي گياهان ديگر متفاوت بوده و سبب مي‌شود كه گياه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در برابر خشكي مقاوم يا غير مقاوم شود.[/FONT]
[FONT=&quot]گياه تاغ و گز ([/FONT][FONT=&quot]Haloxylon & Tamarix[/FONT][FONT=&quot]) گياهان مقاوم در برابر خشكي هستند. گياه تاغ براي جلوگيري از حركت شنهاي روان كاشته مي‌شود و گياهي بسيار خشن و زبر است.[/FONT]
[FONT=&quot]افزايش غلظت شيره سلولي دو مكانيسم ايجاد مي‌كند:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ مقاومت در برابر سرما[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ مقاومت در برابر گرما[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مقاومت در مقابل اين دو پديدة طبيعي از طريق روشهاي زير در گياه القاء مي‌گردد.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ جلوگيري از انجماد[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ جلوگيري از خشك شدن[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ افزايش حداكثر مقدار جذب آب توسط ريشه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]گياه [/FONT][FONT=&quot]Anabasis[/FONT][FONT=&quot] يك گياه شاخص بياباني بوده و تا 200 اتمسفر فشار وارد نموده و آب از خاك مي‌‌گيرد.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از عواملي كه تا حدودي در مقاومت در برابر خشكي مؤثر است راندمان مصرف آب است[/FONT][FONT=&quot]Water)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] Use Efficiency[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]راندمان مصرف آب يعني اينكه براي توليد يك كيلوگرم ماده خشك از يك گياه زراعي چه مقدار آب مورد نياز است؟ براي توليد يك كيلوگرم ماده خشك در يونجه بين 700 تا 800 ليتر آب لازم است. براي توليد يك كيلوگرم ذرت 400 تا 500 ليتر آب لازم است. پس چرا يونجه را گياهي مقاومتر از ذرت در برابر خشكي مي‌دانند؟[/FONT]
[FONT=&quot]عامل مهم فشار مكش ريشه است. گياه يونجه با فشار بيشتر مي‌تواند آب را از خاك جذب كند. درحاليكه ذرت با فشار كمتري آب را جذب مي‌كند پس يونجه مقاومتر است. گرچه آب زيادتري لازم دارد اما ريشه آن عميقتر فرو رفته و آب را تهيه مي‌كند و در حاليكه ذرت اينطور نيست و براي جذب آب از خاك مي‌بايست همواره رطوبت خاك در حدود ظرفيت زراعي مزرعه باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]سرما[/FONT]
[FONT=&quot]عبارت است از افت شديد درجه حرارت هوا و خاك كه موجب يخ زدگي شيره سلولي و در نهايت مرگ گياه مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]عكس العمل گياهان مقاوم به سرما:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ افزايش غلظت شيره سلولي و كم شدن مقدار آب در سيتوپلاسم[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ افزايش مقدار مواد قندي و پروتئينها در گياه[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ افزايش مواد خشن در گياه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عوارض سرما در زراعت[/FONT]
[FONT=&quot]يخ زدگي خاك هميشه پديده منفي نيست زيرا يخ‌زدگي خاك منجر به از بين رفتن باكتريها و قارچها و عوامل بيماريزا مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]عوارض يخ زدگي خاك عبارتند از:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ بسته شدن خلل و فرج خاك و كاهش اكسيژن[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ عدم جذب آب بوسيله گياه (وقتي كه هوا گرم مي‌شود)[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ قطع شدن ريشه‌ها بعلت افزايش حجم خاك (پس از اينكه ريشه قطع شد براي اينكه ريشه گياه به خاك بچسبد از گوسفند دواني يا غلطك استفاده مي‌كنند)[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ بروز بعضي از امراض و بيماريها مانند پوسيدگي طوقه گندم [/FONT][FONT=&quot]Fusarium[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]5ـ خفگي زير برف و يخ به علت عدم تنفس گياه[/FONT]
[FONT=&quot]6ـ كمبود مواد غذايي به علت تنفس دروني گياه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]وجود برف و يخ در طول دوره زمستان موجب مي‌شود كه گياه در معرض تغييرات حرارت شديد قرار نگيرد.[/FONT]
[FONT=&quot]تنفس دروني:[/FONT][FONT=&quot] در اين حالت گياه از مواد قندي موجود در داخل خود استفاده كرده و آن را مي‌سوزاند (براي بقاء خودش). اگر اين مواد سوزانده شوند ديگر جايگزين نمي‌شوند و گياه مي‌ميرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 

sey

New member
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=1][FONT=&quot]آب (رطوبت) [/FONT][FONT=&quot]Moisture[/FONT][/h] [FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]نقش آب در زراعت [/FONT][/h] [FONT=&quot]1ـ تعديل درجه حرارت محيط[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ حلال مواد غذايي و عامل حمل و نقل آن[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ كاتاليزور فعل و انفعالات بيوشيميايي در گياه[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ تأمين كننده فشار هيدرواستاتيكي در سلولهاي گياهي و عامل رشد و نمو در گياه[/FONT]
[FONT=&quot]5ـ تنظيم كننده درجه حرارت گياه[/FONT]
[FONT=&quot]نكته:[/FONT][FONT=&quot] هر چه محيط خشك تر باشد تغييرات درجه حرارت زيادتر است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نقش آب در گياه به لحاظ تنظيم درجه حرات[/FONT]
[FONT=&quot]آب تحت سه نيرو عمل مي‌كند[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ نيروس فشار اسمزي (پتانسيل اسمزي): نيرويي كه آب تحت تأثير آن از بيرون محيط (رقيق) به درون سلول (محيط غليظ) مي‌رود.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ نيروي فشار هيدوراستاتيكي (پتانسيل هيدرواستاتيكي): نيرويي است كه تحت تأثير آن آب از درون سلول به بيرون آن حركت مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ فشار متريك (پتانسيل متريك): اين نيرو در مواقع خشكي بروز مي‌كند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]علت بروز فشار متريك تمايل سطوح آب براي حذب ملكولها به يكديگر است و در مواقع خشك بروز مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]بين ملكولهاي دو جسم ناهمگن (مثل آب و قلم) نيروي [/FONT][FONT=&quot]Adhesion[/FONT][FONT=&quot] وجود دارد (چسبندگي)[/FONT]
[FONT=&quot]بين ملكولهاي همگن سازنده يك جسم خاص نيروي [/FONT][FONT=&quot]Cohesion[/FONT][FONT=&quot] وجود دارد (پيوستگي).[/FONT]
[FONT=&quot]فشار متريك باعث مي‌شود در همان شرايطي كه آب از برگها تعرق مي‌كند به همان نسبت ريشه آب را جذب مي‌كند. اين دو عمل مانند يك پمپ فعال است كه گياه را شاداب نگه مي‌دارد. اگر تعرق زيادتر از جذب باشد گياه پژمرده مي‌شود. همواره بين دو نيروي اسمز و هيدرواستاتيك تعادل وجود دارد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]جذب آب[/FONT]
[FONT=&quot]سيستم جذب آب توسط گياه[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ جذب فعال (با صرف انرژي)[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ جذب غير فعال (بدون صرف انرژي): همواره فشار اسمزي سلولهاي ريشه بالاتر از محيط اطراف است و بدون صرف انرژي تحت اثر فشار اسمزي آب جذب مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]در جذب فعال فشار اسمزي سلولهاي ريشه كمتر است ولي با صرف انرژي آب را جذب مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان از نظر نياز آبي به سه گروه تقسيم مي‌شوند:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1ـ آبدوست:[/FONT][FONT=&quot] يا گياهان رطوبت پسند. [/FONT][FONT=&quot]Hydrophytes[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2ـ گياهان كم مصرف يا مقاوم به خشكي:[/FONT][FONT=&quot] (خشكي پسند) [/FONT][FONT=&quot]Xerophytes[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3ـ گياهان عادي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Mesophytes[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در مورد گياهاني كه آبياري مي‌شوند بايد دقت كرد كه آب موجود در خاك بيش از 50 يا 75 درصد رطوبت قابل استفاده براي گياه مصرف نشود. نسبت توليد مادة خشك به آب مصرفي در آب زراعي بين [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] تا [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image004.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] مي‌باشد. با افزايش رطوبت و مواد غذايي اين نسبت افزايش مي‌يابد.[/FONT]
[FONT=&quot]اگر ذرات شن در كنار هم قرار گيرد بين آنها خلل و فرج بزرگ وجود داد ([/FONT][FONT=&quot]Macroprosity[/FONT][FONT=&quot]).[/FONT]
[FONT=&quot]اگر ذرات رس در كنار هم قرار گيرند بين آنها خلل و فرج كوچك وجود داد ([/FONT][FONT=&quot]Microprosity[/FONT][FONT=&quot]).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اندازه ذرات تشكيل دهندة بافت خاك به شرح ذيل مي‌باشند:[/FONT]
[FONT=&quot]رس (02/0 - 002/0 ميليمتر (20 - 2 ميكرون)[/FONT]
[FONT=&quot]ليمون 2/0 - 02/0 ميليمتر[/FONT]
[FONT=&quot]شن (2 - 2/0) ميليمتر[/FONT]
[FONT=&quot]قلوه سنگ 20 - 2 ميليمتر[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خلل و فرج كوچك خاك مخزن نگهداري آب در خاك است ([/FONT][FONT=&quot]Microprosity[/FONT][FONT=&quot]).[/FONT]
[FONT=&quot]چرا [/FONT][FONT=&quot]Microprosity[/FONT][FONT=&quot] مخزن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نگهداري آب در خاك نيست؟[/FONT]
[FONT=&quot]چون نيروي پيوستگي مولكولهاي آب كم و نيز نيروي چسبندگي بين آب و ذرات خاك كم مي‌باشد در [/FONT][FONT=&quot]Macroprosity[/FONT][FONT=&quot] آب به راحتي تحت تأثير ثقل زمين به پايين كشيده مي‌شود. اما در [/FONT][FONT=&quot]Microprosity[/FONT][FONT=&quot] اينگونه نيست. زيرا خلل و فرج كوچكتر بوده و عبور آب دشوارتر است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]چند درصد حجم خاك را آب فرا گرفته و در آن باقي مي‌ماند؟[/FONT]
[FONT=&quot]به ميزان [/FONT][FONT=&quot]Microprosity[/FONT][FONT=&quot] موجود در خاك يعني 25 تا 30 درصد خاك را آب فرا مي‌گيرد كه بين ذرات خاك باقي مي‌ماند. اندازه ميكروپروزيته دخيره كننده آب از 8 ميكرون به پايين مي‌باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]وقتي آب از خاك جذب مي‌شود (توسط گياه)، ريشة ابتداي آنرا از [/FONT][FONT=&quot]Macroprosity[/FONT][FONT=&quot] ها جذب مي‌كند و سپس از [/FONT][FONT=&quot]Microprosity[/FONT][FONT=&quot]. ريشه ابتدا آب ار از ميكروپورزيته‌هاي با قطر 7 و 6 و 5 ميكرون جذب مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]چون هرچه قطر [/FONT][FONT=&quot]Microprosity[/FONT][FONT=&quot] كمتر باشد نيروي وارده به آب بيشتر است، بنابراين با گذشت زمان جذب براي گياه دشوارتر مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]با افزايش مواد غذايي راندمان مصرف آب افزايش مي‌يابد.[/FONT]
[FONT=&quot]راندمان مصرف آب ([/FONT][FONT=&quot]Water use efficency[/FONT][FONT=&quot]): مقدار آبي كه براي توليد يك كيلوگرم مادة خشك لازم است راندمان آب گويند.[/FONT]
[FONT=&quot]وقتي به گياه كود داده مي‌شود:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ مصرف آب زياد مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ راندمان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مصرف آب[/FONT][FONT=&quot] نيز[/FONT][FONT=&quot] زياد مي‌شود. چرا؟[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ وقتي تراكم عناصر غذايي را زياد مي‌كنيم گياه اين مواد را جذب مي‌كند پس غلظت شيرة سلولي زياد مي‌شود و فشار اسمزي زيادتري دارد. بهمين دليل آب زيادي را جذب مي‌كند. بنابراين مصرف آب بالا مي‌رود (فشار تورژسانس متعادل مي‌شود).[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ متناسب با توليد بيشتر راندمان آب هم بالا مي‌رود.[/FONT]
[FONT=&quot]مثلاً:[/FONT][FONT=&quot] اگر گياهي به ازاء يك كيلوگرم مادة خشك 500 ليتر آب مصرف مي‌كرد اكنون به ازاء توليد يك كيلوگرم مادة خشك اين بار 400 ليتر آب مصرف مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]گياهاني مانند ذرت خوشه‌اي و چغند علوفه‌اي داراي راندمان آب بالا مي‌باشند.[/FONT]
[FONT=&quot]جو و يولاف و گندم و لوبياي چشم بلبلي داراي راندمان آب متوسط هستند.[/FONT]
[FONT=&quot]يونجه داراي راندمان آب پائين است. ولي به خشكي مقاومتر است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نكته:[/FONT][FONT=&quot] در شرايط كشت ديم بارندگي به موقع بيش از رطوبت ذخيره شده در توليد محصول مؤثر است:[/FONT]
[FONT=&quot]علت:[/FONT][FONT=&quot] رطوبت در كشت ديم نقش اساسي دارد. (3 عامل)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1ـ محل ذخيره شدن آب در خاك مهم است.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ بارندگي: اگر وقوع بارندگي در زمان حساس رشد گياه اتفاق بيافتد خيلي اهميت دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ درصدي از باران كه در منطقة ريشه و توسعه ريشه ذخيره مي‌شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نكته:[/FONT][FONT=&quot] چگونگي پراكنش باران بيش از تعداد بارش و مقدار باران اهميت دارد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]گياهان در دو مرحله حساس به خشكي هستند.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ در مرحله جوانه زدن (براي گياهاني كه [/FONT][FONT=&quot]دارای روش جوانه زنی [/FONT][FONT=&quot]اپي‌ژيل[/FONT][FONT=&quot] می باشند[/FONT][FONT=&quot]). [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2ـ در مرحله[/FONT][FONT=&quot] گلدهی و[/FONT][FONT=&quot] تشكيل دانه (براي گياهاني كه براي توليد بذر كشت مي‌شوند).[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]رشد گياه [/FONT][FONT=&quot]Plant growth[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]1ـ رشد رويشي [/FONT][FONT=&quot]Vegetative[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2ـ رشد زايشي [/FONT][FONT=&quot]Generative[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]به طور كلي گياهاني كه از رشد زايشي آنها به عنوان محصول استفاده مي‌كنيم براي رسيدن به مرحلة توليد ابتدا بايد مرحله‌اي از رشد رويشي را پشت سر بگذارند و سپس به رشد زايشي بپردازند. به اين عمل آستانه توليد گويند (گوجه فرنگي).[/FONT]
[FONT=&quot]هر چه آستان[/FONT][FONT=&quot]ه[/FONT][FONT=&quot] توليد كوتاهتر باشد به نفع سرمايه گذار است.[/FONT]
[FONT=&quot]بنابراين آستانه توليد يعني:[/FONT]
[FONT=&quot]مرحله‌اي از رشد رويشي گياه كه از آن پس گياه وارد رشد زايشي يا توليد زراعي مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]مثال:[/FONT][FONT=&quot] در منطقه‌اي كه داراي 450 ميليمتر بارندگي هستيم و آستانه توليد محصول ما (جو) حدود 300 ميلي‌متر بارندگي است[/FONT][FONT=&quot]،[/FONT][FONT=&quot] اگر براي هر 10 ميليمتر بارندگي اضافي 50 كيلوگرم توليد جو داشته باشيم چقدر انتظار توليد جو داريم؟[/FONT]
[FONT=&quot]150 = 300 - 450[/FONT]
[FONT=&quot]15 = 10 ÷ 150[/FONT]
[FONT=&quot]kg[/FONT][FONT=&quot] در هكتار 750 = 50 × 15[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تمرين:[/FONT][FONT=&quot] در منطقه‌اي كه داراي 450 ميليمتر بارندگي است 300 ميليمتر آن قابل ذخيره شدن در عمق ريشه است و 120 ميليمتر آن ميزان آب مورد نياز گياه براي رسيدن به آستانه توليد است. چنانچه در ازاء هر 10 ميليمتر رطوبت اضافي انتظار توليد 10 كيلوگرم محصول داشته باشيم مقدار عملكرد مورد نظر چقدر است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تأمين آب براي كشاورزي:[/FONT]​
[FONT=&quot]الف[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] آب باران[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] سرنوشت آب باران به صور زير خواهد بود[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ جاري روي زمين: روان آب كه روي زمين جاري مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ تبخير و تعرق: از سطوح خاك و گياه[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ نفوذ به داخل خاك:[/FONT]
[FONT=&quot]الف ـ جذب توسط گياه كه در چرخة حيات وارد مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]ب ـ نفوذ به اعماق خاك و تغذيه سفره‌هاي آب زير زميني[/FONT]
[FONT=&quot]باران بعد از نفوذ در خاك در لايه‌هاي غير قابل نفوذ رس و مارن (رس و آهك) مي‌ايستد.[/FONT]
[FONT=&quot]در اين حالت با حفر چاه مي‌توان به آب رسيد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ب- [/FONT][FONT=&quot]چاه[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] انواع چاه عبارتند از:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ نيمه عميق (غير عميق) دستي: معمولاً از عمق 30 متر بيشتر نمي‌رسد.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ عميق: سفره‌هاي آب زير زميني پايين تر را مي‌توان برداشت كرد و بوسيلة مته اين چاهها را حفر مي‌كنند و بيشتر از 100 متر عمق دارند. بسته به عمق خاك و سفره‌هاي زيرزميني اين نوع چاه تعدادي از سفره‌هاي زيرزميني را قطع مي‌كند و آب چند سفره را برروي هم قرار مي‌دهد. (شكل )[/FONT]
[FONT=&quot]اگر آبي حاوي [/FONT][FONT=&quot]ppm[/FONT][FONT=&quot] 100 املاح را در يك هكتار به ارتفاع 10 سانتيمتر بريزيم مقدار 10 تن املاح به خاك اضافه مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]به طور كلي يكي از ويژگيهاي آبهاي ايران و مناطق خشك و نيمه خشك جهان، شوري و قليايي بودن منابع آبي آن است.[/FONT]
[FONT=&quot]آب در طبيعت همواره در چرخة آب شناختي يا [/FONT][FONT=&quot]Hydrolic cycle[/FONT][FONT=&quot] در چرخش است كه عبارت است از:[/FONT]
[FONT=&quot]تبخير [/FONT][FONT=&quot]Evaporation[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تراكم [/FONT][FONT=&quot]Condensation[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ريزش [/FONT][FONT=&quot]Percipitation[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]رابطة نور و توليد:[/FONT]
[FONT=&quot]نور امواج الكترو مغناطيسي است كه داراي انرژي است. يكي از دانشمندان به نام [/FONT][FONT=&quot]Monteith[/FONT][FONT=&quot] بيان مي‌دارد كه كشاورزي عبارت است از: بهره‌گيري از انرژي خورشيد كه به كمك آب و مواد غذايي رشد گياهان را فراهم مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]كشاورز كسي است كه بتواند بهره‌برداري بهينه از انرژي خورشيد (پديدة نور ـ پديده گرما) بكند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]انرژي[/FONT]
[FONT=&quot]انرژي پتانسيل:[/FONT][FONT=&quot] انرژي ذخيره‌اي كه معمولاً در باندهاي شيميايي موجود است.[/FONT]
[FONT=&quot]انرژي جنبشي:[/FONT][FONT=&quot] همان انرژي در حال حركت است.[/FONT]
[FONT=&quot]بر همين اساس موجودات زنده به دو دسته اتو تروف و هتروتروف تقسيم مي‌شوند:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اتوتروف[/FONT][FONT=&quot] (خود تغذيه كننده): اين گونه موجودات به شرح زير تقسيم‌بندي مي‌شوند:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ شيمو مورف: انرژي خود را از تبديل مواد آلي به مواد معدني بدست مي‌آورند[/FONT][FONT=&quot]: تجزيه کنندگان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]decomposers[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2ـ فوتومورف: موجودات كلروفيل داري هستند كه انرژي جنبشي حاصل از نور را تبديل به انرژي پتانسيل شيميايي و آلي مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]هتروتروف[/FONT][FONT=&quot] (ديگر خوار يا ديگر تغذيه كننده):[/FONT]
[FONT=&quot]براي تأمين انرژي مورد نياز خود از انرژي ذخيره شده در غالب مواد آلي استفاده مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]عملكرد گياهان زراعي بستگي به قدرت كارآيي فتوسنتز آنها دارد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]فتوسنتز:[/FONT][FONT=&quot] عبارت است از تثبيت انرژي يا كسب نور بعنوان يكي از منابع انرژي كه تحت تأثير مستقيم آن كلروفيل گياه گاز [/FONT][FONT=&quot]CO[SUB]2[/SUB][/FONT][FONT=&quot] موجود در هوا را تجزيه و كربن آن را به مصرف تهيه گلوسيدهاي مورد نياز خود مي‌رساند.[/FONT]
[FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image006.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]فرآيند فتوسنتز از چند مرحله تشكيل شده است.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ انتشار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Deffusion[/FONT][FONT=&quot]: مكانيسمي است كه منجر مي‌شود كه گازها از هوا به داخل برگ نفوذ كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ فتوشيميايي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Photochemical[/FONT][FONT=&quot]: تبديل انرژي نوراني به انرژي شيميايي است.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ بيوشيميايي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Biochemical[/FONT][FONT=&quot]: عبارت است از اينكه انرژي حاصله از نور جهت احياي [/FONT][FONT=&quot]CO[SUB]2[/SUB][/FONT][FONT=&quot] تحت تأثير حرارت بكار رود و با [/FONT][FONT=&quot]ADP[/FONT][FONT=&quot] و تركيبات 3 اتمي و 4 اتمي كربن را مي‌نمايد كه بر همين اساس گياهان به دو گروه [/FONT][FONT=&quot]C3[/FONT][FONT=&quot] (سرما دوست) و [/FONT][FONT=&quot]C4[/FONT][FONT=&quot] (گرما دوست) از هم تمايز مي‌يابند. گياه نه تنها به حرارت (براي فعال شدن يكسري از واكنشهاي بيوشيمي بلكه به نور مصنوعي (نوعي از نور طبيعي) نيز احتياج دارد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]منبع نور: [/FONT][FONT=&quot]Light Source[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]مهمترين منبع نور براي گياهان و موجودات زنده نور خورشيد است كه دو كار عمده انجام مي‌دهد.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ تأمين نور براي فتوسنتز و ديگر فعاليتهاي حياتي گياهان مثل آغاز گل دهي[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ تأمين حرارت لازم براي فعاليتهاي فيزيولوژيك[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]گياهان نسبت به نور واكنش نشان مي‌دهند:[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان روز بلند:[/FONT][FONT=&quot] اگر مدت نور از حد مشخصي مثلاُ 14 ساعت كمتر باشد گل نمي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان روز كوتاه:[/FONT][FONT=&quot] اگر طول روز يا روشنايي از حد مشخصي مثلاً 9 ساعت بيشتر باشد به گل نمي‌روند.[/FONT]
[FONT=&quot]خورشيد نوعي بمب هيدروژني است كه در رآكتور آن 4 اتم هيدروژن با جرم 008/1 با هم تركيب مي‌شوند و توليد يك اتم هليوم با وزن تقريبي 003/4 را مي‌كند. در اين تركيب تقريباً 029/0 جرم كسر مي‌شود كه با توجه به رابطة [/FONT][FONT=&quot]E = mc[SUP]2[/SUP][/FONT][SUP][FONT=&quot] [/FONT][/SUP][FONT=&quot]مقدار زيادي انرژي آزاد مي‌كند. [/FONT]
[FONT=&quot]E = mc[SUP]2[/SUP][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[SUP][FONT=&quot]2[/FONT][/SUP][FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]10[SUP]10 [/SUP]× 3) × 029/0 = [/FONT][FONT=&quot]E[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در هر دقيقه در خورشيد 120 ميليون تن ماده تبديل به انرژي مي‌شود. در اثر اين تبديل ماده به انرژي حدود [/FONT][FONT=&quot]Kcal/cm[SUP]2[/SUP][/FONT][FONT=&quot] 100000 انرژي به زمين مي‌رسد. از اين انرژي در سال [SUB]3[/SUB]/[SUP]1[/SUP] صرف تبخير آب مي‌شود و [/FONT][FONT=&quot]cal[/FONT][FONT=&quot] 67000 براي اعمال حياتي (فتوسنتز ـ فعاليتهاي فيزيولوژيك) و در عمل فقط [/FONT][FONT=&quot]cal/cm[SUP]2[/SUP][/FONT][FONT=&quot] 33 در سال ([/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image008.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]) انرژي صرف فتوسنتز مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]انرژي واصله به اتمسفر تقريباً [/FONT][FONT=&quot]cal/cm[SUP]2[/SUP][/FONT][FONT=&quot] 2 در دقيقه است كه به آن انرژي ثابت خورشيدي گويند كه 30% آن بنيتروژناب مي‌شود پس [/FONT][FONT=&quot]cal/cm[SUP]2[/SUP][/FONT][FONT=&quot] 4/1 به هر سانتي‌متر مربع زمين انرژي مي‌رسد كه به آن تشعشع گويند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]كيفيت نور [/FONT][FONT=&quot]Light Quality[/FONT][FONT=&quot] در رابطه با كيفيت نور بايد به طول موج نور دقت شود.[/FONT]
[FONT=&quot]هرچه طول موج امواج كمتر باشد نفوذ آنها بيشتر و قدرت برد آنها بيشتر مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]هر چه طول موج امواج بيشتر باشد نفوذ آنها كمتر و قدرت برد آنها كمتر خواهد بود.[/FONT]
[FONT=&quot]هر چه طول موجها از حدي زيادتر شود (از حد مادون قرمز بالاتر) انرژي زا يا گرما زا خواهد بود. اما وقتي طول موج پايين تر از ماوراي بنفش است [/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot]يا خود ماوراي بنفش[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] امواجي با طول موج كوتاه و نفوذ بالا هستند.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از طيف نور خورشيد 99% بين طول موجها 3/0 تا 4 ميكرون قرار دارد. طول موجهايي كه كمتر از 25/0 است طول موج ماوراي بنفش است كه براي انسان و حيوان مضر است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]طول موجهاي بين 39/0 تا 74/0ميكرون بيشترين تأثير را در فتوسنتز دارند. از مجموع انرژي خورشيد كه به زمين مي‌رسد ([/FONT][FONT=&quot]cal/cm[SUP]2[/SUP][/FONT][FONT=&quot] 2) 9% جزء طيف مارواء بنفش است و 41% [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از اين انرژي قابل رؤيت است (بين 74/0 تا 4/0) و 50% [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نيز انرژي مادون قرمز است كه طول موج آن بالاتر از مادون قرمز است و بيشتر از 74/0 ميكرون مي‌باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]شدت روشنائي معمولاً معيار قابل قبولي براي سنجش نور نيست و در واقع آن فتونهايي كه داراي طول موجهاي بين (39% تا 74%) هستند براي فتوسنتز اهميت دارد (41% كل نور).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تشعشعات فعال فتوسنتزي:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Photosyntetic Active Radiation[/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot]PAR[/FONT][FONT=&quot]) (39/0 [/FONT][FONT=&quot]>[/FONT][FONT=&quot] طول موج [/FONT][FONT=&quot]>[/FONT][FONT=&quot] 74/0) در مجموع 48% [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]از مجموع انرژي خورشيدي را تشكيل مي[/FONT] [FONT=&quot]دهد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شدت نور[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Light Intensity[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در رابطه با گياهان شدت نور و به كم، زياد، متوسط طبقه‌بندي مي‌شود[/FONT]
[FONT=&quot]در شدت نور كم به لحاظ فيزيولوژيك گياه آب بيشتري را جذب مي‌كند و اين امر به رشد رويشي گياه كمك مي‌كند. شدت نور متوسط غالباً موجب تحريك گلدهي در گياه مي‌شود و در شدت نور زياد اندامهاي ذخيره‌اي در گياه مثل ريشه و غده و دانه تشكيل مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان بسته به نياز نوري به چند دسته تقسيم مي‌شوند.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ گياهان سايه پسند[/FONT][FONT=&quot] (گياهان سايه دوست) [/FONT][FONT=&quot]Heliophobe[/FONT][FONT=&quot]: داراي برگهاي پهن و لطيف بوده و در شدت نور كم زندگي خود را ادامه مي‌دهند: مثل نخود فرنگي ـ كلم ـ گلهاي آپارتماني و گياهان جنگلهاي حارّه[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ گياهان نور پسند[/FONT][FONT=&quot] (گياهان نور دوست) [/FONT][FONT=&quot]Heliophile[/FONT][FONT=&quot]: گياهاني مثل گندم ـ جو ـ برنج ـ يولاف ـ چاودار.[/FONT]
[FONT=&quot]اين گياهان داراي برگهاي باريك و ضخيم هستند و زاويه برگهاي آنها نسبت به ساقه تند است. اغلب گياهان زراعي جزء گياهان آفتاب دوست هستند و در 2500 شمع نور به حالت اشباع مي رسند. درحاليكه گياهان سايه پسند در 1000 شمع نور به حالت اشباع مي‌رسند.[/FONT]
[FONT=&quot]شمع نور:[/FONT][FONT=&quot] نور حاصل از يك شمع استاندارد در فاصلة يك فوت يا 33 سانتيمتر را يك شمع فوت گويند.[/FONT]
[FONT=&quot]يك شمع نور در حدود 76/10 لوكس انرژي يا روشنايي ايجاد مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خورشيدي شدن [/FONT][FONT=&quot]Solarization[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]عبارت است تبخير ملكولهاي كلروفيل تحت تأثير نور خيلي زياد. اغلب گياهان زراعي در شدت نور [/FONT][FONT=&quot]cal/cm[SUP]2[/SUP][/FONT][FONT=&quot] 2/0 در دقيقه به حالت اشباع نوري مي‌رسند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ماده سازي خالص (فتوسنتز خالص) [/FONT][FONT=&quot]Net Assimilation[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]حداقل نور لازم براي فتوسنتز 10760 تا 5380 لوكس است كه در آن ميزان [/FONT][FONT=&quot]CO[SUB]2[/SUB][/FONT][FONT=&quot] جذب شده براي فتوسنتز و [/FONT][FONT=&quot]O[SUB]2[/SUB][/FONT][FONT=&quot] حاصل از آن بيشتر از [/FONT][FONT=&quot]CO[SUB]2[/SUB][/FONT][FONT=&quot] دفع شده و [/FONT][FONT=&quot]O[SUB]2[/SUB][/FONT][FONT=&quot] جذب شده از طريق تنفس است.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]خاك و نقش آن در كشاورزي ([/FONT][FONT=&quot]Edaphology[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاكشناسي از ديدگاه زراعي:[/FONT][FONT=&quot] بطور كلي در بسياري از اديان خاك ماده‌اي مقدس بوده است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]خاك يك موجود جامد بي‌ارزش و بي‌روح نيست. خاك مجموعه فعالي است كه داخل آن ملغمه‌اي از موجودات زنده و غير زنده[/FONT][FONT=&quot] با يکديگر[/FONT][FONT=&quot] تبادلات فيزيولوژيك[/FONT][FONT=&quot]، [/FONT][FONT=&quot]شيميايي و بيوشيميايي انجام [/FONT][FONT=&quot]دار[/FONT][FONT=&quot]ند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تعريف خاك:[/FONT][FONT=&quot] خاك به مجموعه فعالي گفته مي‌شود كه در حد فاصل جو ـ آب و قشر جامد زمين تشكيل مي‌شود و از اثر مشترك محيط (آب و هوا) و حيات (گياهان و جانوران) بر سنگ پديد مي‌آيد. و پس از تكامل تدريجي به حال تعادل مي‌رسد.[/FONT]
[FONT=&quot]علمي را كه راجع به چگونگي تكامل و تشكيل خاك بحث مي‌كند، [/FONT][FONT=&quot]Peddology[/FONT][FONT=&quot] گويند:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]قسمتهاي تشكيل دهنده خاك:[/FONT]
[FONT=&quot]قسمت جامد:[/FONT][FONT=&quot] شن، ليمون، تركيبات معدني (بوسيله كلوئيدها هم مي‌چسبند)[/FONT]
[FONT=&quot]قسمت كلوئيدها:[/FONT][FONT=&quot] هوموس، رس، هيدراتهاي آهن و آلومينيوم.[/FONT]
[FONT=&quot]كلوئيد:[/FONT][FONT=&quot] ذرات معدني خاك است كه از 002/0 ميليمتر به پايين قطر دارند و به دليل خصوصيات الكترومغناطيسي كه دارند به هم وصل مي‌شوند.[/FONT]
[FONT=&quot]قسمت مايع:[/FONT][FONT=&quot] آب و املاح محلول[/FONT]
[FONT=&quot]قسمت گاز:[/FONT][FONT=&quot] اكسيژن ـ گاز كربنيك ـ نيتروژن ـ بخار آب[/FONT]
[FONT=&quot]قسمت موجودات زنده جانوري:[/FONT][FONT=&quot] موجودان ذره‌بيني و كرمهاي خاكي[/FONT]
[FONT=&quot]كرمهاي خاكي نقش فعالي در حركت دادن مواد غذايي از سطح به عمق و از عمق به سطح دارند. اين كرمها در تبديل مواد معدني به مواد آلي نيز نقش دارند.[/FONT]
[FONT=&quot]نماتودها:[/FONT][FONT=&quot] كرمهايي كه با چشم غير مسلح ديده نمي‌شوند و بايد با ذره‌بين ديده شوند و در حد فاصل بين موجودات ميكروسكوپي و ماكروسكوپي قرار دارند.[/FONT]
[FONT=&quot]جمعيت آتروپودها (بند پايان، كنه)[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان ذره‌بيني:[/FONT][FONT=&quot] قارچ ـ اكتينوميسيت، باكتري‌ها[/FONT]
[FONT=&quot]باكتري:[/FONT][FONT=&quot] كوچكترين موجود گياهي قابل تكثير داراي كلروفيل.[/FONT]
[FONT=&quot]اكتينوميسيت:[/FONT][FONT=&quot] حد فاصل قارچ و باكتري است.[/FONT]
[FONT=&quot]اعضاء زير زميني گياهان:[/FONT][FONT=&quot] ريشه، ساقه‌هاي زيرزميني گياهان.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاك محل تلاقي آب و گاز و سنگ، موجودات زنده و مواد حاصل از تجزيه موجودات زنده است. پيكره گياهان خاصيت اسيدي دارد. آب باران با ريزيش روي آنها اسيدي مي‌شود و در اثر ورود به داخل روي سنگها آن را تجزيه مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]كلوملا دانشمندي يوناني است كه در دو هزار سال پيش اولين كتاب كشاورزي را نوشت. كلوملا در كتاب خود مي‌نويسد “مردم نمي‌دانند اگر باقلا بكارند چقدر به نفع آنهاست”. باقلا جزء گياهان گلومينوز است و باعث تثبيت نيتروژن خاك مي‌شود و سبب حاصلخيزي خاك مي‌شود. همچنين او مي‌گويد “اگر مي‌خواهيد بدانيد زميني براي كشاورزي مناسب است يا خير چاله‌اي در آن بكنيد و دوباره خاكهاي برداشته را در چاله بريزيد. اگر كافي بود واضافه نيامد خاك مناسبي است و در غير اين صورت خير”.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زيرا در صورت دوم: خاك فشرده است و اكسيژن كافي ندار[/FONT][FONT=&quot]د[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]“براي از بين بردن دشمن خود سنگها را روي زمين زراعتي آنها بريزيد زيرا حاصلخيزي خاك كم مي‌شود..”[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مباحث خاكشناسي:[/FONT]
[FONT=&quot]تشكيل خاك[/FONT]
[FONT=&quot]صفات فيزيكي و شيميايي خاك[/FONT]
[FONT=&quot]تحولات خاك[/FONT]
[FONT=&quot]تقسيم‌بندي خاك[/FONT]
[FONT=&quot]اصلاح و بهبود خاك[/FONT]
[FONT=&quot]فرسايش خاك[/FONT]
[FONT=&quot]ميكروبيولوژي خاك[/FONT]
[FONT=&quot]رابطه خاك و گياه[/FONT]
[FONT=&quot]حاصلخيزي خاك[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عوامل تجزيه و تخريب سنگها به ترتيب عبارتند از:[/FONT]
[FONT=&quot]هوا [/FONT][FONT=&quot]Atmosphere[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]آب [/FONT][FONT=&quot]Hydrosphere[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]موجودات زنده [/FONT][FONT=&quot]Biosphere[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در نتيجه تأثير اين عوامل بر ([/FONT][FONT=&quot]Litosphere[/FONT][FONT=&quot]) قشر جامد زمين تشكيل مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مهمترين ع[/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot]امل تجزيه و تخريب سنگها: فيزيكي، شيميايي، بيولوژيك[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عوامل فيزيكي تخريب سنگها:[/FONT]
[FONT=&quot]حرارت: انبساط وانقباض سنگها: سنگهاي تيره بازالت و ريوليت زود گرم مي‌شوند: تخريب سنگها[/FONT]
[FONT=&quot]آب: حركت سنگها و ايجاد ساييدگي (مكانيكي) نفوذ به داخل سنگها و ايجاد تركيدگي ـ ميزان فشار [/FONT][FONT=&quot]ton/m[SUP]2[/SUP][/FONT][FONT=&quot] 1600.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]اشكال تخريب بوسيلة آب:[/FONT][/h] [FONT=&quot]مكانيكي: سنگهاي رودخانه‌اي گرد علت فرسايش در اثر فشار مكانيكي آب[/FONT]
[FONT=&quot]فيزيكي: نفوذ به داخل شكاف سنگها و يخ زدن و انبساط آب و تركاندن سنگ (مخصوصاً اگر سنگ شكاف داشته باشد).[/FONT]
[FONT=&quot]باد: فرسايش بادي در اثر برخورد شديد ذرات شن و ماسه يا سنگها و صخره‌ها و (ايجاد رسوبات بادي [/FONT][FONT=&quot]Loss[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot]شنهاي روان و فرسايش سنگها در مسيرش. به خاك حاصل از اين فرسايش بادي خاك [/FONT][FONT=&quot]Loss[/FONT][FONT=&quot] گويند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عوامل شيميايي[/FONT]
[FONT=&quot]محلول شدن املاح در آب: آب حاوي گاز كربنيك و اسيدهاي آلي[/FONT]
[FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image010.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]سست و ناپايدار [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image012.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]هيدروليز [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image014.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اسيد آلومينيوم سيليكات[/FONT]
[FONT=&quot]اكسيد هيدراته آلومينيوم[/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image016.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اين عمل در مناطق گرم و مرطوب بيشتر از مناطق خشك صورت مي‌گيرد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اكسيداسيون و احياء مواد معدني: شامل آهن و منگنز[/FONT]
[FONT=&quot]تخريب شبكه سيليكاتي ............................................................................................................................ ناپايدار [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image018.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]آهن، انسجام دهنده شبكه سيليكاتي[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عوامل بيولوژيك تخريب سنگها:[/FONT]
[FONT=&quot]اثر موجودات زنده:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1ـ مستقيم:[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان عالي: با ترشح مواد اسيدي (اسيد ماليك ـ اسيد سيتريك ـ اسيد اگزاليك از طريق ريشه خود موجب حل املاح غير محلول مي‌گردند. گياه موادي را مي‌خواهد جذب كند مواد اسيدي ترشح مي‌كند و سنگ را تخريب مي‌كند. در مورد ديگر در زمين براي از بين بردن رقيب: مواد شيميايي پخش مي‌كند تا گياهان ديگر عقيم شود. اين عمل را اللوپاتي گويند.[/FONT]
[FONT=&quot]باكتريها:[/FONT][FONT=&quot] با توليد دياستازها باعث حل شدن املاح غير محلول در آب مي‌شوند. باكتريهاي فرومنيزي آهن و منيزيم را به حالت اكسيد در مي‌آورند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2ـ غير مستقيم:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] باكتريهاي [/FONT][FONT=&quot]Chemo-lithotroph[/FONT][FONT=&quot] (تغذيه شيميايي از مواد معدني)[/FONT]
[FONT=&quot]در خاك توليد هوموس مي‌كنند: آب هوموس دار بسياري از تركيبات فسفري را حل مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]پيكر باكتري‌هايي كه از بين مي‌روند، هوموس ايجاد كرده و آب اسيدي مي‌شود و ايجاد تخريب غير مستقيم كرده و باعث حل شدن تركيبات فسفري مي‌شوند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]باكتريهاي [/FONT][FONT=&quot]Chemo-organotroph[/FONT][FONT=&quot] روي ارگانيسم‌ها عمل مي‌كند. مانند نيترو فيكاتورها كه با توليد اسيد نيتريك باعث تخريب سنگها مي‌شوند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]مراحل تشكيل خاك:[/FONT][/h] [FONT=&quot]ابتدا در اثر گذشت زمان مقداري خاك روي سنگ مي‌نشيند سپس باكتريها فعاليت خود را آغاز كرده و مواد آلي موجود در خاك زياد مي‌شود. گياهان كوچك و پست مثل گلسنگ روي خاك تازه تشكيل شده رشد مي‌كند. مواد شيميايي سمي از گياه ترشح شده و در نهايت تخريب سنگها صورت مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تعادل خاك:[/FONT][FONT=&quot] خاك با پوشش گياهي و آب و هواي يك منطقه سازگاري يافته و به تعادل مي‌رسد اگر اكوسيستمي را از يك منطقه برداشته و به جاي ديگر منتقل كنيم تا وقتيكه از رطوبت و مواد غذايي موجود در خاك خودش استفاده مي‌كند سالم مي‌ماند ولي بعد از آن از بين مي‌رود چون هر اكوسيستمي با شرايط اقليمي خودش سازگار است. پس خاك و گياه و اقليم در هر اكوسيستم در حال تعادل با محيط خودش است.[/FONT]
[FONT=&quot]در اثر تخريب قسمت سطحي سنگ مادر بعلت عوامل فيزيكي، شيمايي و بيولوژيك (فعاليت ميكروارگانيسم‌ها) ([/FONT][FONT=&quot]mineralization[/FONT][FONT=&quot]) و همچنين گياهان ([/FONT][FONT=&quot]Assimulation[/FONT][FONT=&quot]) و موجودات زنده در آن: مواد آلي تشكيل شده و نهايتاً خاك توليد مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image020.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]مواد قليايي قابل حل بوسيله آب باران و غيره شسته شده و از خاك خارج مي‌گردد و بدينترتيب خاك رويي با سنگ مادر تفاوت مي‌يابد.[/FONT]
[FONT=&quot]حد فاصل خاك رويي با سنگ مادر [/FONT][FONT=&quot]خاك سخت [/FONT][FONT=&quot]مي‌باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]هوموس موجب تحريك حلاليت املاح و مهاجرت آنها به پايين مي‌شود و با گذشت زمان افق‌هاي گوناگوني در خاك بوجود مي‌آيد.[/FONT]
[FONT=&quot]افق‌هاي مختلف در خاك:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ افق[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بنابر شدت مهاجرت قليايي‌ها شتشو در آن بيشتر صورت گرفته است. مواد آلي زياد، رنگ خاك تيره، مقدار رس كمتر، محل رشد و نمو، و فعاليت ريشه گياهان در خاكهاي تكامل يافته زير افق‌هاي [/FONT][FONT=&quot]A0[/FONT][FONT=&quot]، [/FONT][FONT=&quot]A1[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]A2[/FONT][FONT=&quot] ديده مي‌شود. در مناطق جنگلي شامل لايه برگ [/FONT][FONT=&quot]A[SUB]01[/SUB][/FONT][FONT=&quot] و لايه در حال تخمير [/FONT][FONT=&quot]A[SUB]02[/SUB][/FONT][FONT=&quot] نيز مي‌باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]مواد مادري ([/FONT][FONT=&quot]Parent Material[/FONT][FONT=&quot]) عبارتست از مواد معدني موجود در خاك كه در اثر گذشت زمان آب و عوامل ديگر در آن نفوذ كرده و اين لايه‌هاي رسوبي فشرده را بصورت خاك در مي‌آورد. ممكن است مواد مادري سنگ نيز باشد اما اكثراً رسوبات فشرده است.[/FONT]
[FONT=&quot]سولوم ([/FONT][FONT=&quot]Solum[/FONT][FONT=&quot]): مجموعه افقهاي [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] كه بر روي مواد مادري تشكيل شده است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2ـ افق [/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]املاح شسته شده در اين افق تجمع مي‌يابد.[/FONT]
[FONT=&quot]افق تجمع ([/FONT][FONT=&quot]Acumulation Zone[/FONT][FONT=&quot]): [/FONT][FONT=&quot]حاوي رس، آهن، آلومينيوم، كربنات كلسيم، سولفات كلسيم، رنگ خاك روشن‌تر از خاك سطحي است. زيرا مواد آلي در اين بخش كمتر است. در خاكهاي تكامل يافته افقهاي [/FONT][FONT=&quot]B1[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]B2[/FONT][FONT=&quot] را مي‌توان مشاهده نمود. در اين لايه تماس با محيط كمتر و تغييرات نيز كمتر است. ريشة گياهان ترشح اسيدها را در اين لايه انجام مي‌دهند و آب به سختي افق [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] را پشت‌سر گذاشته و به افق [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] مي‌رسد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]3ـ افق ([/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] سنگ مادر يا مواد مادري:[/FONT][FONT=&quot] تغييرات در آن خيلي بطئي است و سازنده خاك رويين مي‌باشند. اگر در اثر رسوبات آبي بوجود آمده باشد [/FONT][FONT=&quot]Alluvial[/FONT][FONT=&quot] است. اگر در اثر رسوبات باد بوجود آمده باشد [/FONT][FONT=&quot]Loss[/FONT][FONT=&quot] است. اگر در اثر آب رودخانه يا باد جابجا شده باشد. ([/FONT][FONT=&quot]Transported[/FONT][FONT=&quot]) (حمل شده) و اگر بدون جابجايي باشد به آن [/FONT][FONT=&quot]Residual[/FONT][FONT=&quot] گويند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاكها همگي از اين اصول تبعيت نمي‌كنند بعضي ممكن است تمام افقها و برخي فقط تعدادي از آنها را داشته باشند.[/FONT]
[FONT=&quot]در مورد گلسنگ ريشه گياه در افق [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] (ريشه گياهان در آن فعال است) قرار مي‌گيرد و درست زير افق [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot]، افق [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] قرار دارد. پس خاكهاي جوان فقط داراي افقهاي [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] مي‌باشند.[/FONT]
[FONT=&quot]در خاكهاي تكامل يافته و فرسايش يافته افق [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] و افق [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] را داريم.[/FONT]
[FONT=&quot]به همين كيفيت خاكها را طبقه‌بندي مي‌كنيم.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي جوان[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]Entisol[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] كه افق [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] روي افق [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] ديده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي[/FONT][FONT=&quot] نيمه تکامل يافته ([/FONT][FONT=&quot]inceptisol[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] خاكها داراي افق [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] بوده ولي هيچكدام كامل و پيشرفته نيست. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي متكامل[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]Mulisol[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] كه به آنها خاكهاي پير هم مي‌گويند و همة افقها به طور كامل در آن تشكيل شده است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تحولات خاك:[/FONT]
[FONT=&quot]خاك پس از تشكيل در اثر عوامل آب، هوا و پوشش گياهي دچار تغييراتي مي‌شود. در نهايت نوع خاك متناسب با شرايط اقليمي و پوشش گياهي به تعادل يا كليماكس خود مي‌رسد. مانند كليماكس جنگلهاي شمالي ايران ـ جامعه راش و خاكهاي قهوه‌اي اسيدي.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خصوصيات فيزيكي خاك:[/FONT]
[FONT=&quot]بافت خاك:[/FONT][FONT=&quot] چگونگي خاك را از نظر نسبت مقدار ذرات تشكيل دهنده بافت خاك گويند.[/FONT]
[FONT=&quot]ذرات تشكيل دهنده بافت خاك عبارتند از: شن ـ ليمون ـ رس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اجزاء درشت (خيلي درشت):[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ سنگها و قلوه سنگها.................................................................................................. [/FONT][FONT=&quot]mm[/FONT][FONT=&quot] 20 به بالا[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ سنگ‌ريزه‌ها ....................................................................................................................................... [/FONT][FONT=&quot]mm[/FONT][FONT=&quot] 20 ـ 2[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اجزاء درشت:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ شن درشت.......................................................................................................................................... [/FONT][FONT=&quot]mm[/FONT][FONT=&quot] 2 ـ 2/0[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ شن ريز............................................................................................................................................... [/FONT][FONT=&quot]mm[/FONT][FONT=&quot] 2/0 ـ 02/0[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اجزاء ريز[/FONT]
[FONT=&quot]ليمون ([/FONT][FONT=&quot]Silt[/FONT][FONT=&quot])............................................................................................................................................ [/FONT][FONT=&quot]mm[/FONT][FONT=&quot] 02/0 ـ 002/0[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اجزاء خيلي ريز[/FONT]
[FONT=&quot]رس ([/FONT][FONT=&quot]clay[/FONT][FONT=&quot]) ............................................................................................................................................ [/FONT][FONT=&quot]mm[/FONT][FONT=&quot] 002/0 به پايين[/FONT]
[FONT=&quot]گروه‌هاي مختلف ذرات خاك را كه از لحاظ اندازه در يك گروه يا محدودة مشخص قرار گيرند يك ([/FONT][FONT=&quot]Separate[/FONT][FONT=&quot]) گويند، بنابراين چهار [/FONT][FONT=&quot]Separate[/FONT][FONT=&quot] در خاك داريم.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاك ترافرانش:[/FONT]
[FONT=&quot]خاكي كه داراي مقادير مناسب از اجزاء تشكيل دهندة بافت خاك باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]شن درشت.............................................................................................................................................. 18 درصد 54% اجزاء درشت[/FONT]
[FONT=&quot]شن ريز................................................................................................................................................... 36 درصد[/FONT]
[FONT=&quot]ليمون...................................................................................................................................................... 18 درصد[/FONT]
[FONT=&quot]رس........................................................................................................................................................ 20 درصد [/FONT]
[FONT=&quot]آهك..................................................................................................................................................... 3 درصد[/FONT]
[FONT=&quot]مواد آلي................................................................................................................................................. 5 درصد[/FONT]
[FONT=&quot]شن ........................................................................................................................................................ كمتر از 52 درصد[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاك لومي:[/FONT][FONT=&quot] خاكي كه داراي تقريباً 50% ذرات درشت و 50% ذرات ريز باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]ليمون...................................................................................................................................................... 50 ـ 28 درصد[/FONT]
[FONT=&quot]رس........................................................................................................................................................ 27 ـ 7 درصد[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تقسيم‌بندي خاكها براساس نوع بافت:[/FONT]
[FONT=&quot]خاك شني[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] (مقدار شن از مجموع رس و ليمون بيشتر است)[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حاصلخيزي كم ـ آنچه كه موجب تبادل كاتيوني در خاك مي‌شود و باعث حاصلخيزي است كلوئيد است. خاك شني كلوئيد كم دارد و ذرات درشت شني در تبادلات كاتيوني نقشي ندارند.[/FONT]
[FONT=&quot]ظرفيت نگهداري آب كم: (ذرات آن درشت بوده و ماكرو پروزيته بيشتري دارند كه فقط هوا را در خود ذخيره مي‌كند)[/FONT]
[FONT=&quot]غالباً در مناطق خشك ديده مي‌شود (زيرا تخريب سنگ مادري و هواديدگي در اين مناطق كمتر است)[/FONT]
[FONT=&quot]نفوذپذيري زياد (ذرات درشت دارند و آب از آن عبور مي‌كند) تهوية بالايي دارد. ذرات تشكيل دهندة آنها سيليس ـ كوارتز ـ ميكا ـ گرانيت و بازالت است.[/FONT]
[FONT=&quot]گرانيت (سنگ آذرين دروني): از نظر [/FONT][FONT=&quot]Ca[/FONT][FONT=&quot] فقير و به لحاظ [/FONT][FONT=&quot]K[/FONT][FONT=&quot] غني است.[/FONT]
[FONT=&quot]بازالت: [/FONT][FONT=&quot]Ca[/FONT][FONT=&quot] غني، [/FONT][FONT=&quot]K[/FONT][FONT=&quot] فقير (سنگ آذرين بيروني است).[/FONT]
[FONT=&quot]از نظر فيزيكي خاكي سنگين و از نظر زراعي خاكي سبك است.[/FONT]
[FONT=&quot]يك سانيمتر مكعب خاك شني وزن بالاتري نسبت به خاك ليموني و رسي هم حجم خود دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]مقاومت آن در برابر ادوات كشاورزي كم است. (نيروي پيوستگي كمي دارد)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نيروي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Adhesion[/FONT][FONT=&quot] (چسبندگي): نيروي كشش سطحي بين مولكول دو جسم ناهمگن (پيوستگي)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] نيروي [/FONT][FONT=&quot]Cohesion[/FONT][FONT=&quot] نيروي كشش سطحي بين مولكولهاي يك جسم همگن.[/FONT]
[FONT=&quot]تهوية خاكهاي شني زياد ـ حاصلخيزي كم ـ مواد كلوئيدي كم (چون نيروي چسبندگي كم است).[/FONT]
[FONT=&quot]اصلاح آن بوسيلة كودهاي سبز و كودهاي حيواني ـ مخلوط كردن با خاك رسي تحت الارض و كودهاي كلسيك (چون املاح در خاكهاي شني بيشتر شسته مي‌شود، بنابراين لازم است كود [/FONT][FONT=&quot]Ca[/FONT][FONT=&quot] داده شود).[/FONT]
[FONT=&quot]خاك شني مناسب براي درختكاري ـ چاودار ـ سيب زميني و بعضي گياهان علوفه‌اي (در درختكاري تهويه بالا لازم است زيرا ريشه گياهان بايد در اعماق زياد رشد كنند)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاك رسي:[/FONT]
[FONT=&quot]حاصل از ذرات ريز سيليس (سفيد رنگ) ذرات كوارتز و اكسيدهاي آهن (قرمز رنگ) ـ هيدرات آلومينيوم ـ تركيبات آلومينوسيليكات (مقدار رس در اين نوع خاك 40 ـ 35 درصد است) مي‌باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]از نظر فيزيكي سبك و به لحاظ زراعي سنگين است. در اثر جذب آب باد مي‌كند و ترك مي‌خورد. تهويه در خاك شني بيشتر از خاك رسي است. در خاك رسي در [/FONT][FONT=&quot]cm[SUP]3[/SUP][/FONT][FONT=&quot] 1 ميزان خلل و فرج بيشتر از خاك رسي است. خاك شني داراي خلل و فرج كمتر است اما بزرگترند و هوا و آب از آن عبور مي‌كند درحاليكه در رس خلل و فرج درشت كمتر است ولي در مجموع كل خلل و فرج از شني بيشتر است. اما چون كوچكتر هستند پس آب و هوا از آن عبور نمي‌كند بنابراين [/FONT][FONT=&quot]cm[SUP]3[/SUP][/FONT][FONT=&quot] 1 خاك رس سبك‌تر از [/FONT][FONT=&quot]cm[SUP]3[/SUP] [/FONT][FONT=&quot] 1 خاك شني است.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ ظرفيت نگهداري آب زياد (ميكروپروزيته زياد) 2ـ نفوذپذيري كم (ماكرو پروزيته كم) 3ـ خاصيت جذب عناصر آزاد محلول در خاك را دارد. (كلوئيد زياد) 4ـ فعاليت ميكروارگانيسم‌ها كم (زيرا تهويه كمتر است) 5ـ تجزيه مواد آلي به كندي صورت مي‌گيرد (كمبود ميكروارگانسيمها).[/FONT]
[FONT=&quot]اصلاح به وسيله ماسه، كودهاي دامي و كود سبز: (زيرا هر دو منشأ آلي دارند) و اين مواد خاصيت اسفنجي به خاك مي‌دهند. و باعث اتصال ذرات رس به هم شده و خاك‌دانه ماكروپروزيته‌ها را افزايش مي‌دهد. كلسيم هم اين خاصيت را دارد. عكس اين عمل را [/FONT][FONT=&quot]Na[/FONT][FONT=&quot] انجام مي‌دهد. [/FONT]
[FONT=&quot]استفاده از كودهاي كلسيت و در مناطق مورد نظر و مورد نياز كود سبز ـ زهكشي در مناطق پر باران لازم است.[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان قابل توصيه گياهان علوفه‌اي ـ گياهان علفي ـ پس از اصلاح گندم و لوبيا.[/FONT]
[FONT=&quot]كشش سطحي خاكهاي رسي زياد بوده و بنابراين باد نمي‌تواند آنها را منتقل كند. ولي ليمون داراي چسبندگي كمتر است و با باد حركت مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاك ليموني:[/FONT]
[FONT=&quot]اگر اين خاك از رسوبات رودخانه‌اي بوجود آمده باشد [/FONT][FONT=&quot]Alluvial[/FONT][FONT=&quot] و اگر حاصل از رسوبات بادي باشد [/FONT][FONT=&quot]Loss[/FONT][FONT=&quot] ناميده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]ذرات تشكيل دهنده: كوارتز ـ فلدسپات ـ ميكا ـ اكسيدهاي آهن.[/FONT]
[FONT=&quot]نفوذپذيري كمتر از شن ـ ظرفيت نگهداري آب بيشتر از شن ـ در اثر جذب آب سخت و محكم مي‌شود. اصلاح اين خاك بوسيلة كود سبز ـ ماسه (براي سبك كردن بافت خاك) ـ كود دامي: اين خاك به لحاظ مواد كلوئيدي فقير است (35% ليمون).[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان قابل توصيه: گياهان مرتعي ـ انواع گياهان زراعي پس از اصلاح.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]انواع نيروهاي ملكولي در خاك:[/FONT]
[FONT=&quot]Cohesion[/FONT][FONT=&quot] نيروي است كه بين ملكولهاي يك جسم يا مايع براي نگهداري آنها وجود دارد مانند كشش ذرات رس نسبت به هم.[/FONT]
[FONT=&quot]Adhesion[/FONT][FONT=&quot]: كشش ملكولي كه باعث مي‌شود سطوح دو مادة متفاوت بهم متصل شود مانند: آب و شن.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]بافت خاك سنگلاخي[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]ذرات تشكيل دهنده اين خاك بيش از [/FONT][FONT=&quot]mm[/FONT][FONT=&quot] 20 قطر دارند. اين نوع خاك براي جنگل و مرتع مناسب بوده و چنانچه ذرات ريز اين خاك بيش از 15% باشد براي تعدادي از زراعت‌هاي كم توقع قابل توصيه است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي آهكي:[/FONT]
[FONT=&quot]حاصل از تركيبات كلسيم و سولفات كلسيم.[/FONT]
[FONT=&quot]طبقه‌بندي [/FONT][FONT=&quot]Seltensbenger[/FONT][FONT=&quot] براي خاكهاي آهكي به لحاظ مقدار آهك موجود در خاك:[/FONT]
[FONT=&quot]زمين‌هاي بدون آهك............................................................................................................................... 0 ـ 1/0 درصد.[/FONT]
[FONT=&quot]زمين‌هاي خيلي كم‌آهك ......................................................................................................................... 1/0 ـ 1 درصد.[/FONT]
[FONT=&quot]زمين‌هاي كم آهك.................................................................................................................................. 1 ـ 5 درصد[/FONT]
[FONT=&quot]زمين‌هاي متوسط آهكي ........................................................................................................................... 5 ـ 10 درصد.[/FONT]
[FONT=&quot]زمين‌هاي آهكي....................................................................................................................................... 10 ـ 30 درصد[/FONT]
[FONT=&quot]زمين‌هاي خيلي آهكي.............................................................................................................................. بيش از 30 درصد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]در خاكهاي آهكي اگر شخم زياد بزنيم نابودي مواد آلي را به همراه خواهد داشت.[/FONT]
[FONT=&quot]از نظر فيزيكي خاكي سبك و از نظر زراعي نيز خاك سبك است.[/FONT]
[FONT=&quot]وقتي [/FONT][FONT=&quot]Ca[/FONT][FONT=&quot] بين كلوئيدهاي خاك وجود داشته باشد آنها را فوليكوله كرده و ادوات كشاورزي در آن به راحتي حركت مي‌كند. پس سبك است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ا[/FONT][FONT=&quot]صلاح خاك آهكي:[/FONT]
[FONT=&quot]استفاده از كودهاي آلي (سبز ـ دامي)، مخلوط كردن رس تحت الارض، اضافه كردن پتاس و فسفر، آهك قليائي است و موادي مانند كود دامي و كود سبز باعث كاهش ميزان قليائيت خاك مي‌شود. گياهان مناسب گياهان مصرف كننده كلسيم: گندم، جو، يونجه، اسپرس، سويا[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي هوموسي:[/FONT]
[FONT=&quot]درصد مواد آلي اين خاك زياد است و به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند.[/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي بدون هوموس.............................................................................................................................. 0 ـ 1 درصد[/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي فقير از هوموس............................................................................................................................ 1 ـ 5 درصد[/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي كمي هوموس‌دار......................................................................................................................... 5 ـ 10 درصد[/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي هوموس‌دار................................................................................................................................. 10 ـ 15 درصد[/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي خيلي هوموس............................................................................................................................. 15 ـ 20 درصد[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاكهايي كه بين 1 ـ 5 درصد مواد آلي داشته باشند جزو خاكهاي معدني دسته‌بندي مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي هوموسي با مبدأ با تلاقي بيش از 20% هوموس داشته و داراي بافت اسفنجي مي‌باشند قدرت جذب كلوئيدهاي اين نوع خاك زياد است.[/FONT]
[FONT=&quot]شخم زدن زياد باعث از بين رفتن هوموس مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]براي اصلاح اين خاك:[/FONT][FONT=&quot] اضافه كردن آهك، رس و شن مفيد است.[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان مناسب: سيب‌زميني ـ چاودار ـ شاهدانه ـ شبدر. گياهان دوستدار [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] اسيدي و كمي قليايي. خاكهاي داراي هوموس [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] اسيدي دارند و شخم زياد باعث مي‌شود كه تهويه در آن صورت گيرد و كليه مواد آلي بهتر اكسيد شود. در اين حالت مواد آلي به مواد معدني تبديل مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 

sey

New member
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تقسيم‌بندي هنن و گراس:[/FONT]
[FONT=&quot]خاك رسي ............................................................................................................................................ بيش از 35% رس[/FONT]
[FONT=&quot]خاك ليمون ........................................................................................................................................... بيش از 35% ليمون[/FONT]
[FONT=&quot]خاك شني.............................................................................................................................................. بيش از 55% شن[/FONT]
[FONT=&quot]خاك آهكي........................................................................................................................................... بيش از 50% آهك[/FONT]
[FONT=&quot]خاك هوموس ........................................................................................................................................ بيش از 20% هوموس[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=3][FONT=&quot]ساختمان خاك:................................................................................................. [/FONT][FONT=&quot]Soil Structure[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]ساختمان خاك عبارت است از تركيب يا ترتيب قرار گرفتن ذرات اوليه تشكيل دهندة خاك (شن، ليمون، رس) در كنار يكديگر، تشكيل واحدها ثانويه (خاك‌دانه) ممكن است به گونه‌اي در پروفيل خاك قرار گيرد كه از خود خصوصيات مشخصي با شكل مشخصي را نشان بدهد. خاك‌دانه‌ها را به لحاظ اندازه، شكل و خصوصياتي كه دارند تقسيم‌بندي و نام‌گذاري مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عوامل مؤثر در بوجود آمدن ساختمان خاك:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ خشك و مرطوب شدن خاك:[/FONT][FONT=&quot] باعث تغيير حجم خاك شده و ذرات بهم نزديك و دور شده و شكل بخصوصي دارند.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ يخ‌زدن و ذوب شدن آب در خاك:[/FONT][FONT=&quot] اين عمل باعث بوجود آمدن خاك‌دانه مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ فعاليت‌هاي فيزيكي ريشه گياهان و جانوران خاكزي:[/FONT][FONT=&quot] (ترشحات ريشه گياهان ـ خود ريشه و عبور آن از بين ذرات خاكها ـ تارهاي كشنده ريشه گياهان)[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ تأثير كاتيونهاي جذب شده روي كلوئيدها[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]5ـ عمليات زراعي[/FONT][FONT=&quot] شخم زدن ـ ديسك و [/FONT][FONT=&quot]…[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]6ـ مواد آلي[/FONT][FONT=&quot] و تركيبات حاصل از تجزيه ميكروبي آنها.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مهمترين عوامل استحكام دهندة ساختمان خاك رس و هوموس است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاك‌دانه:[/FONT][FONT=&quot] ذرات خاك (شن ـ ليمون) بوسيلة رس و اكسيدهاي هيدراته آهن و آلومينيوم، كربنات كلسيم و مواد آلي بهم مي‌چسبند (بوجود آمدن خاكدانه)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ساختمان خاك:[/FONT][FONT=&quot] عبارت است از چگونگي قرار گرفتن خاكدانه‌ها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در كنار يكديگر. عوامل تشكيل دهندة ساختمان خاك (عوامل نگهدارنده ساختمان خاك)[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ رس:[/FONT][FONT=&quot] رس بيشتر باعث مي‌شود كه ساختمان خاك‌دانه‌ها بهتر و وسيعتر تشكيل شود. رس در اثر رطوبت باد مي‌كند و در اثر خشكي ايجاد شكاف و ترك مي‌نمايد و بدينترتيب ايجاد خاكدانه مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]رطوبت بيش از حد باعث از بين رفتن خاصيت ارتجاعي رس و پراكندگي آن مي‌شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2ـ مواد آلي (هوموس):[/FONT][FONT=&quot] خاك بدون هوموس داراي ساختمان ناپايدار و ضعيف است.[/FONT]
[FONT=&quot]مهمترين تركيب هوموس در ساختمان خاك: [/FONT][FONT=&quot]اسيد هوميك[/FONT][FONT=&quot] مي‌باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]مونيه [/FONT][FONT=&quot]Monnie[/FONT][FONT=&quot] معتقد است [/FONT][FONT=&quot]Uronide[/FONT][FONT=&quot] (تركيب آلي با منشاء ميكروبي) در تشكيل خاكدانه‌ها مؤثر است.[/FONT]
[FONT=&quot]در هر فرآيند تخريب ساختمان خاك اول از بين رفتن مواد آلي را مشاهده مي‌كنيم.[/FONT]
[FONT=&quot]در مناطق خشك و نيمه خشك از شخم زدن زياد خاكهاي كشاورزي بپرهيزيد. زيرا هوموس و مواد آلي به سطح خاك آمده و تهويه زيادتر شده و تجزيه كنندگان و ميكروارگانيسم‌هاي هوازي به تجزيه هوموس و تركيبات آلي پرداخته و آنها را به مواد معدني تبديل مي‌كنند و به اين ترتيب ساختمان خاك از بين مي‌رود.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ اكسيدهاي هيدراته آهن و آلومينيوم:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در افق [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] خاكها خنثي و اسيدي [/FONT][FONT=&quot]Fe[SUP]2-[/SUP][/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]Al[SUP]3-[/SUP][/FONT][FONT=&quot] بار منفي كلوئيدهاي رس و هوموس را خنثي كرده و با فولوكوله شدن (خاكدانه‌شدن) رس و هوموس خاكدانه بوجود مي‌آيد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]4ـ كربنات كلسيم:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]CaCO[SUB]3[/SUB][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]آهك به تنهايي يا با مواد آلي اطراف ذرات خاك را مي‌گيرد و ايجاد ساختمان متخلخل مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]Ca[SUP]2-[/SUP][/FONT][FONT=&quot] عامل فولوكوله كردن ذرات خاك مي‌باشد، زيرا ميل تركيبي بالايي داشته، فراوانتر از بقيه كاتيونها بوده و ميل تركيبي هوموس و رس با [/FONT][FONT=&quot]Ca[SUP]2+[/SUP][/FONT][SUP][FONT=&quot] [/FONT][/SUP][FONT=&quot]زياد است.[/FONT]
[FONT=&quot]اگر كربنات كلسيم به صورت خميره آهكي ذرات خاك را به هم متصل كند: خاك سخت آهكي بوجود خواهد آمد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]املاح سديم:[/FONT][FONT=&quot] يون سديم [/FONT][FONT=&quot]Na[SUP]+[/SUP][/FONT][FONT=&quot] باعث پراكندگي خاكدانه‌ها مي‌شود. اگر مقدار يون [/FONT][FONT=&quot]Na[SUP]+[/SUP][/FONT][FONT=&quot] از 20% كل كاتيون‌هاي موجود روي كلوئيدهاي خاك تجاوز كند عمل پراكندگي شروع مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]بطور كلي هر چه ساختمان خاك داراي دانه‌بندي بهتري باشد، نفوذپذيري آب، هوا و تبادل گازي در آن بهتر صورت مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خلل و فرج خاك:[/FONT]
[FONT=&quot]مقدار حجمي از خاك را كه بوسيله هوا و آب اشغال گرديده خلل و فرج خاك مي‌نامند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]انواع خلل و فرج: [/FONT][FONT=&quot]Prosity[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]خلل و فرج بزرگ (ماكروپروزيته) ميكرون 8 [/FONT][FONT=&quot]>[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot]: در حالت طبيعي بوسيلة هوا و كمي آب اشغال شده است (قطر منافذ بيش از 8 ميكرون).[/FONT]
[FONT=&quot]خلل و فرج كوچك: (ميكروپروزيته) 8 [/FONT][FONT=&quot]<[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot]: معمولاً فقط از آب پر شده‌اند. قطر اين منافذ كمتر از 8 ميكرون است.[/FONT]
[FONT=&quot]حجم كل خلل و فرج خاك: ماكروپروزيته + ميكروپروزيته[/FONT]
[FONT=&quot]حجم كل خلل و فرج خاك = مقدار حجم هوا + مقدار حجم آب[/FONT]
[FONT=&quot]حجم خلل و فرج خاك: از تفاضل حجم ظاهري خاك از حجم قسمت جامد خاك بدست مي‌آيد.[/FONT]
[FONT=&quot] = V - v[/FONT][FONT=&quot]ً[/FONT][FONT=&quot]V[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]حجم بخش جامد - حجم كل خاك = حجم خلل و فرج[/FONT]
[FONT=&quot]D1[/FONT][FONT=&quot]: وزن مخصوص حقيقي خاك[/FONT]
[FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D2[/FONT][FONT=&quot]: وزن مخصوص ظاهري خاك[/FONT]
[FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image004.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]پروزيته [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image006.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]وزن مخصوص حقيقي خاك تقريباً ثابت است ([/FONT][FONT=&quot]gr/cm[SUP]3[/SUP][/FONT][FONT=&quot] 65/2) اين وزن مخصوص برابر با وزن مخصوص يك خاك متراكم شده است.[/FONT]
[FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image008.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اما وزن مخصوص ظاهري خاك براي خاكهاي مختلف متفاوت است.[/FONT]
[FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image010.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1ـ آب ثقل[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Gravity Water[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]مقداري آب اضافي كه پس از مرحله اشباع شدن خاك، بوسيلة قوة ثقل به اعماق زمين مي‌رود (فشار جذب آن بوسيلة ذرات خاك [/FONT][FONT=&quot]>[/FONT][FONT=&quot] [SUB]3[/SUB]/[SUP]1[/SUP] اتمسفر) (1/0 تا 2/0 اتمسفر) خروج آن الزامي است. اگر اين آب خارج نشود تهويه صورت نگرفته و گياه خفه مي‌شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2ـ آب ظرفيت نگهداري:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]................................................................ Field capacity[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]فشار جذب آب آن يك سوم اتمسفر است. حداكثر مقدار آبي است كه خاك مي‌تواند پس از خروج تمام آب ثقل در خود نگهدارد. مقدار اين آب بر حسب درصد مواد خشك تعيين مي‌گردد.[/FONT]
[FONT=&quot]مثال: 100 گرم خاك مرطوب در اثر 105 درجه سانتيگراد حرارت پس از 24 ساعت خشك مي‌شود در نتيجه 20 گرم كاهش وزن آب در اين خاك مشاهده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]معمولاً 24 ساعت پس از اينكه به حالت اشباع رسيد مي‌گوييم خاك به [/FONT][FONT=&quot]Field capacity[/FONT][FONT=&quot] يا ظرفيت نگهداري آب رسيده است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]بر طبق مثال فوق درصد آب يا رطوبت:[/FONT]
[FONT=&quot]رطوبت 25% = 100 × [SUB]80[/SUB]/[SUP]20[/SUP] ماده خشك [/FONT][FONT=&quot]gr[/FONT][FONT=&quot] 80 = 20 - 100[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خروج آب به وسيله ثقل و يا حركت و تبخير آن هيچوقت پايان نمي‌گيرد. آب ظرفيت نگهداري عدد دقيقي نمي‌باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]بهترين زمان براي انجام عمليات زراعي در خاك در مرحله [/FONT][FONT=&quot]FC[/FONT][FONT=&quot] است.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ آب كاپيلاريته (آب شعرفه قابل جذب):[/FONT][FONT=&quot] شعريه = مويي ميكروپوروزيه‌هايي كه قطر بين (ميكروپورهاي متوسط) 2/0 تا 8 ميكرون را اشغال مي‌نمايند. قطر اين قشر از آب 100 آنگستروم است و منبع تأمين آب براي گياهان مي‌باشد. در صفر درجه يخ مي‌بندد. حجم آن معمولاً 5/4 ـ 4 براي حجم آب ميكروسكوپيك است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]4ـ آب نقطه پژمردگي:[/FONT][FONT=&quot] مقدار آبي كه خاك از هنگامي كه گياه شروع به پژمردگي مي‌كند در خود نگه مي‌دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]پژمردگي موقت[/FONT][FONT=&quot] (فشار جذب آب [/FONT][FONT=&quot]atm[/FONT][FONT=&quot] 15)[/FONT]
[FONT=&quot]پژمردگي دائم[/FONT][FONT=&quot] (پس از آب دادن گياه ديگر شاداب نمي‌شود)[/FONT]
[FONT=&quot]آب نقطه پژمردگي تحت تأثير نوع گياه و بافت خاك است.[/FONT]
[FONT=&quot]نقطه پژمردگي براي خاكها مختلف بر اساس بافت.[/FONT]
[FONT=&quot]خاك شني: 5/1 تا 30 درصد..................................................................... خاك ليموني 5 تا 15 درصد[/FONT]
[FONT=&quot]خاك رسي 15 تا 30 درصد (ميكروپروزيته‌ها خيلي زياد بوده و آب زيادي در خود نگه مي‌دارد. اما در اختيار گياه قرار نمي‌گيرد).[/FONT]
[FONT=&quot]خاك هوموسي 35 درصد ........................................................................................................................ تورب 35 تا 50 درصد[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]5ـ آب ذخيره‌اي:[/FONT][FONT=&quot] بستگي به عمق و بافت خاك زراعي دارد. تفاوت [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 5 در عمق باعث 15 روز مقاومت بيشتر به خشكي مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]آب نقطه پژمردگي ـ آب ظرفيت نگهداري = آب ذخيره‌اي[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]6ـ آب شعريه غير قابل جذب:[/FONT][FONT=&quot] ميكروپروزيته‌هايي كه كمتر از 2/0 ميكرون قطر دارند را اشغال كرده است. اين آب با قدرتي بيشتر از [/FONT][FONT=&quot]atm[/FONT][FONT=&quot] 15 به كلوئيدهاي خاك چسبيده است و براي گياهان غير قابل جذب است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]7ـ آب هيگروسكوپيسته:[/FONT][FONT=&quot] مقداري از رطوبت هوا بوسيله خاك كاملاً خشك جذب مي‌شود. قطر اين آب در اطراف كلوئيدهاي خاك 5/2 آنگستروم است. فشار جذب آب بوسيله كلوئيدها 31 اتمسفر است و در 0 تا 78- درجه يخ نمي‌بندد. اين آب غير قابل استفاده براي گياهان است. اما مقداري از گياهان مانند مرغ و [/FONT][FONT=&quot]Anabasis[/FONT][FONT=&quot] از آب هيگروسكوپيسته استفاده مي‌نمايند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=1][FONT=&quot]صفات شيمايي خاك[/FONT][/h] [FONT=&quot]عناصر معدني خاك از نظر صفات شيمايي به گروههاي زير تقسيم مي‌شوند. [/FONT]
[FONT=&quot]الف: عناصر معدني غير محلول: [/FONT]
[FONT=&quot]بصورت تركيبات مختلف در ساختمان خاك غير قابل جذب براي گياه كه در افق [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] يا سنگ مادري قرار دارند و فقط گياهاني مي‌توانند اينها را جذب كنند كه از ريشه خرد مواد شيميايي ترشح مي‌كنند، اين مواد را حل مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ب: عناصر معدني جذب شده در لايه كاني:[/FONT]
[FONT=&quot]خود رس شامل سيليس و [/FONT][FONT=&quot]SiO.Al[/FONT][FONT=&quot] بكار رفته در ساختمان رس قابل جذب ريشه گياه نيست. بعضي از رسها مثل رس ايليت [/FONT][FONT=&quot]K[/FONT][FONT=&quot] دارد و پتاسيم بكار رفته در اين رسها قابل جذب براي گياهان نيست.[/FONT]
[FONT=&quot]اين عناصر در حداقل مقدار خود در خاكها در اثر واكنش‌هاي متعددي داخل ورقه‌هاي رس گرديده و به صورت غير قابل جذب براي گياهان در مي‌آيند. اين عمل در خاكشناسي به رتروگراداسيون معروف است.[/FONT]
[FONT=&quot]ج: عناصر تبادلي خاك:[/FONT]
[FONT=&quot]عناصر آزاد خاك مخصوصاً كاتيونهاي فلزي جذب كلوئيدهاي خاك گرديده و عناصر تبادلي خاك را تشكيل مي‌دهند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]د: جذب عناصر معدني توسط كلوئيدهاي خاك:[/FONT]
[FONT=&quot]كلوئيدهاي خاك از نظر نوع بار الكتريكي به دو دسته تقسيم مي‌شوند.[/FONT]
[FONT=&quot]الف: كلوئيدهاي الكترونگاتيو: [/FONT][FONT=&quot]Electronegative[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]كلوئيدهاي الكترونگاتيو داراي بار كاتيون (-):[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ هيدروفوب [/FONT][FONT=&quot]Hydrophobes[/FONT][FONT=&quot] (رس)[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ هيدروفيل [/FONT][FONT=&quot]Hydrophile[/FONT][FONT=&quot] (هوموس)[/FONT]
[FONT=&quot]كلوئيدهاي هيدروفيل داري قابليت جذب آب بيشتر از هيدروفوب‌ها مي‌باشند.[/FONT]
[FONT=&quot]ب: الكتروپازيتيو: [/FONT][FONT=&quot]Electropositive[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]مانند هيدراتهاي آهن و آلومينيوم (اكسيدهاي هيدراته آهن و آلومينيوم) اين كلوئيدها به علت داشتن بار مثبت ذرات رس و هوموس را به يكديگر متصل كرده و كمپلكس جذب كننده هوموس را در خاك بوجود مي‌آورند.[/FONT]
[FONT=&quot]تقسيم‌بندي كلوئيدهاي خاك از لحاظ جنس و ساختمان:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ كلوئيد آلي (هوموس)[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ كلوئيد معدني (رس):[/FONT]
[FONT=&quot]الف) رسهاي بدون شكل مشخص ([/FONT][FONT=&quot]Amorphus clay[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ اكسيد آهن 2ـ اكسيد آلومينيوم 3ـ اكسيد سيلسيوم[/FONT]
[FONT=&quot]ب) رسهاي داراي ساختمان و شكل مشخص ([/FONT][FONT=&quot]Crystal clay[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ كائولينيت 1:1 2ـ مونت موريلينت 2:1 ([/FONT][FONT=&quot]K[/FONT][FONT=&quot] ندارد) 3ـ ايليت 2:1 ([/FONT][FONT=&quot]K[/FONT][FONT=&quot] در ساختمان دارد.)[/FONT]
[FONT=&quot]كائولين خالص: خاك‌چيني[/FONT]
[FONT=&quot]مونت موريلينت: خاصيت ترك برداشتن و خواص خاك رس را نشان مي‌دهد، آب جذب مي‌كند. باد مي‌كند و وقتي آب از دست مي‌دهد ترك بر مي‌دارند. ساختمان اين رس به شكل زير است.[/FONT]
[FONT=&quot]2:1 2 لايه [/FONT][FONT=&quot]Al[/FONT][FONT=&quot] و 1 لايه سيليكات[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]اسيدي يا قليايي بودن خاك ([/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] خاك):[/FONT][/h] [FONT=&quot]قسمتي از آب خالص يونيزه شده و به [/FONT][FONT=&quot]H[SUP]+[/SUP][/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]OH[SUP]-[/SUP][/FONT][FONT=&quot] تجزيه مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]اگر نسبت مولكولهاي تجزيه شده را به كل مولكولهايي كه [/FONT][FONT=&quot]OH[SUP]-[/SUP][/FONT][FONT=&quot] + [/FONT][FONT=&quot]H[SUP]+[/SUP][/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image012.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]H[SUB]2[/SUB]O[/FONT][FONT=&quot] در ابتداي امر در محيط بودند [/FONT][FONT=&quot]K[/FONT][FONT=&quot] بناميم چون غلظت آنرا بعلت ضعيف بودن يونيزاسيون مي‌توان ثابت فرض كرد اين عدد ثابت در 16 درجه سانتيگراد مساوي [SUP]14-[/SUP]10 است. چون در مورد آب [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image014.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] مي‌باشد بنابراين هر محلولي كه مانند آب خنثي باشد غلظت [/FONT][FONT=&quot]H[/FONT][FONT=&quot] برابر با [SUP]7-[/SUP]10 و [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] برابر با 7 و محيط خنثي است.[/FONT]
[FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] كمتر از 7 محيط اسيدي و بيشتر از 7 محيط قليايي است. در خاك [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] بين 11 ـ 3 تغيير مي‌كند. و 8 ـ 5 = [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] مناسب كشاورزي است.[/FONT]
[FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image016.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]تقسيم‌بندي خاكها براساس [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي اسيدي [/FONT][FONT=&quot]pH < 7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]عوامل اسيدي شدن خاكها:[/FONT]
[FONT=&quot]وجود مواد آلي زياد (در اثر تجزيه اين مواد نهايتاً اسيدهاي آلي و معدني توليد مي‌گردد).[/FONT]
[FONT=&quot]شستشوي خاك و مواد معدني (بستگي به ميزان بارندگي، آبياري و نفوذپذيري خاك دارد)[/FONT]
[FONT=&quot]ضعيف بودن سنگ‌ها از كاتيونهاي قليايي ـ گرانيت[/FONT]
[FONT=&quot]جذب عناصر قليايي بوسيله گياهان و جانشين شدن [/FONT][FONT=&quot]H[SUP]+[/SUP][/FONT][FONT=&quot] به جاي آنها[/FONT]
[FONT=&quot]استمرار استفاده از كودهاي شيميايي با بنيان اسيدي قوي[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان مناسب براي خاكهاي اسيدي مانند شبدر[/FONT]
[FONT=&quot]در خاكهاي زراعي دو نوع [/FONT][FONT=&quot]H[SUP]+[/SUP][/FONT][FONT=&quot] وجود دارد. چسبيده به كلوئيدهاي خاك ([/FONT][FONT=&quot]Potential acidity[/FONT][FONT=&quot]) و [/FONT][FONT=&quot]H[SUP]+[/SUP][/FONT][FONT=&quot] موجود در محلول خاك ([/FONT][FONT=&quot]Active acidity[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي قليايي: [/FONT][FONT=&quot]pH > 7[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]Alkaline soils[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot]تراكم يون [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image018.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] در اين خاك بيشتر از [/FONT][FONT=&quot]H[SUP]+[/SUP][/FONT][FONT=&quot] است.[/FONT]
[FONT=&quot]اصولاً بالا بودن [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] خاك بستگي به وجود كربنات كلسيم و كربناتهاي محلول دارد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] خاك يك واحد بالا مي‌رود [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image020.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] در عمق [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 30 افزوده شود [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image022.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] يك كيلوگرم [/FONT][FONT=&quot]CaCO[SUB]3[/SUB][/FONT][FONT=&quot] در يك متر مربع خاك[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاكهاي خنثي: [/FONT][FONT=&quot]Netural soil[/FONT][FONT=&quot] (تراكم [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image024.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot]قابليت خاك در مقابله با تغييرات [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]را ظرفيت تامپوني مي‌نامند.[/FONT]
[FONT=&quot]ظرفيت تامپوني خاك با بافت، ظرفيت تبادلي كاتيونهاي خاك و نوع رس موجود در آن بستگي دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image026.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] ظرفيت تامپوني [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image020.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] بافت نرمتر[/FONT]
[FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image026.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] ظرفيت تامپوني [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image020.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image026.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]CEC[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]خاكها را بر اساس نمكهاي محلول و [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] به گروههاي زير تقسيم بندي مي‌كنند:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]خاكهاي شور[/FONT][/h] [FONT=&quot]در مناطق خشك در سالهاي كم‌آبي (خشكسالي) قسمت سطحي خاك از نمك سفيد مي‌شود كه به آن [/FONT][FONT=&quot]White Alkaline soils[/FONT][FONT=&quot] مي‌گويند. نوع نمكهايي كه در اين خاكها وجود دارد از نوع خنثي است و به همين علت [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] كمتر از 5/8 است ([/FONT][FONT=&quot]pH < 8.5[/FONT][FONT=&quot]) است.[/FONT]
[FONT=&quot]در آب خالص نمكي وجود ندارد زيرا [/FONT][FONT=&quot]10[SUP]-7[/SUP] = H[SUP]+[/SUP] = [/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image028.gif[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]، [/FONT][FONT=&quot]EC < 4 m mohs/cm[/FONT][FONT=&quot] هدايت الكتريكي ندارد. چون آبها نوعاً داراي املاح محلول هستند خاصيت هدايت دارند و نسبت سديم قابل تبادل كمتر از 15 درصد است ([/FONT][FONT=&quot]ESP < 15%[/FONT][FONT=&quot]).[/FONT]
[FONT=&quot]مهمترين يون قليايي خاك [/FONT][FONT=&quot]Na[/FONT][FONT=&quot] است. وقتي بيش از 15% از ظرفيت منفي كلوئيدهاي خاك بوسيله [/FONT][FONT=&quot]Na[/FONT][FONT=&quot] اشغال شود خاك خاصيت قليايي نشان مي‌دهد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]خاكهاي قليايي: [/FONT][FONT=&quot]Sodic soils[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]در اين نوع خاكها بيشتر نمكهاي موجود از نوع كربناتها هستند كه در اثر هيدروليز باعث افزايش [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] مي‌گردند.[/FONT]
[FONT=&quot]pH > 8.5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]مقدار كل نمك خام كم است (شور نيست)................................................................... [/FONT][FONT=&quot]ESP > 15%[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]EC < 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]خاكهاي شور و قليايي[/FONT][/h] [FONT=&quot]در اين نوع خاك اگر شستشو انجام گيرد [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] افزايش مي‌يابد زيرا نمكهاي خنثي از بين مي‌روند و چون [/FONT][FONT=&quot]Na[SUP]+[/SUP][/FONT][FONT=&quot] قابل تعويض روي كلوئيدها باقي مي‌ماند، باعث افزايش [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]pH < 8.5[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]ESP > 15%[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]EC > 4[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]هوموس: جزء پيكره خاك است و نمي‌توان از آن جدا كرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=1][FONT=&quot]حاصلخيزي خاك[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تمدن برنج: چين[/FONT]
[FONT=&quot]تمدن گندم: آسيا[/FONT]
[FONT=&quot]تمدن ذرت: آمريكا[/FONT]
[FONT=&quot]دو ديدگاه خاك: فيزيكي، شيميايي.[/FONT]
[FONT=&quot]خاك تحت تأثير عوامل هوازدگي بوجود مي‌آيد و بر اساس نوع سنگ مادري بوجود آمده با هم فرق مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]اگر خاك در اثر رسوبات آبي بوجود آمده باشد [/FONT][FONT=&quot]Alluvial[/FONT][FONT=&quot] است و اگر در اثر رسوبات بادي بوجود آمده باشد [/FONT][FONT=&quot]Loss[/FONT][FONT=&quot] گفته مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]انواع مطالعات خاكشناسي[/FONT]
[FONT=&quot]اجمالي:[/FONT][FONT=&quot] به فاصله 200 متر پروفيل خاك مي‌زنند.[/FONT]
[FONT=&quot]نيمه تفصيلي:[/FONT][FONT=&quot] به فاصله 1000 متر پروفيل خاك مي‌زنند.[/FONT]
[FONT=&quot]تفصيلي:[/FONT][FONT=&quot] به فاصله هر 5000 متر به 500 متر پروفيل خاك مي‌زنند.[/FONT]
[FONT=&quot]پروفيل:[/FONT][FONT=&quot] طول 5/1 متر، عرض 80 سانتيمتر و عمق 5/1 متر.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مشخصات خاك خوب[/FONT]
[FONT=&quot]ذرات خاك............................................................................................................................................ 50%[/FONT]
[FONT=&quot](ماكروپروزيته) هوا...................................................................................................................... 20%[/FONT]
[FONT=&quot](آب) ميكروپروزيته..................................................................................................................... 30%[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان مناسب براي خاك شني: مقاومت زياد به خشكي، ريشه‌هاي عميق و تهويه بالا نياز دارند.[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان مناسب براي خاك ليموني: حد فاصل بين خاك شني و خاك رسي 02/0 ـ 002/0[/FONT]
[FONT=&quot]خاك رسي (مونت موريلونيت) عيب: در هنگام ترك برداشتن ريشه گياهان را پاره مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Organic Material[/FONT][FONT=&quot]: پيكره موجود مرده كه يك مرحله تجزيه مي‌شود و به مواد آلي ([/FONT][FONT=&quot]Organic Matter[/FONT][FONT=&quot]) تبديل مي‌شود و جزء پيكره خاك نيست و قابل جدا كردن است.[/FONT]
[FONT=&quot]شرط لازم: داشتن بافت و ساختمان خوب[/FONT]
[FONT=&quot]شرط كافي: (وجود كل) وجود عناصر لازم است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]در هنگام جوانه زدن گياهان به دو گروه تقسيم مي‌شوند:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ اپي‌ژيل: جوانه هنگام خارج شدن لپه‌ها را خارج مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ هايپوژيل: جوانه‌ها هنگام خروج لپه‌ها را خارج نمي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]گياه بسياري از نيازهاي خود را از طريق فتوسنتز از هوا مي‌گيرد. (93%) و فقط 7% نيازمندي گياه از خاك تأمين مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عناصر معدني مورد نياز گياه:[/FONT]
[FONT=&quot]ماكروالمنت‌ها: عناصر اوليه ([/FONT][FONT=&quot]N. P. K.[/FONT][FONT=&quot]) كه به مقدار زياد مورد مصرف گياه قرار مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot]عناصر غذايي ثانويه ([/FONT][FONT=&quot]Ca, S, Mg[/FONT][FONT=&quot]) كه كمتر از عناصر اوليه مورد مصرف قرار مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot]عناصر كم مصرف [/FONT][FONT=&quot]Fe, Cu, Zn, B, Mn, Cl, Mo[/FONT][FONT=&quot] كه به مقدار بسيار كم بوسيله گياه مصرف مي‌شوند.[/FONT]
[FONT=&quot]نيتروژن ([/FONT][FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot]): در داخل خاك خيلي متحرك است اگر كود نيتروژن را به سطح خاك بدهيم با يك آب دادن شسته شده و خيلي سريع به اعماق خاك مي‌رسد.[/FONT]
[FONT=&quot]P[/FONT][FONT=&quot]: تحرك خيلي كمي دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]K[/FONT][FONT=&quot]: مابين [/FONT][FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]P[/FONT][FONT=&quot] است. غالباً در افق [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] قرار مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]به همين دليل كود نيتروژن را در مراحل مختلف رشد به گياه مي‌دهند. اول كشت، وسط كشت و مرحلة نزديك به بهره‌وري. زيرا اگر همه را يكجا بدهند گياه قبل از اينكه همه را مصرف كند از بين مي‌رود و نيتروژن از محيط بدليل تحرك زياد فرار مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]چرا در شرايط مساوي بعضي از گياهان كمبود نشان مي‌دهند و بعضي نشان نمي‌دهد؟[/FONT]
[FONT=&quot]به سه علت:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ عمق ريشه: ريشه‌اي كه رشد كمتري دارد بيشتر دچار كمبود مي‌شود. زيرا در منطقه كوچكتري بدنبال عناصر مورد نياز خود مي‌گردد.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ نياز گياهان به عناصر يكسان نيست.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ. مصرف نسبي گياهان متفاوت است. يونجه مهمترين مصرف كننده نيتروژن است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]قانون ليبيگ:[/FONT]
[FONT=&quot]همواره آن عنصري كه در حداقل مقدار خود در خاك قرار دارد. عامل محدود كننده اپتيموم توليد گياه است. عنصري كه از همه كمتر است تعيين كننده رشد گياه است. پس از تأمين كردن آن عنصر ديگري كه كمتر است خود را نشان مي‌دهد تا به حد استاندارد برسند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]بيماري[/FONT]
[FONT=&quot]عوامل بيماري‌زا به چند گروه تقسيم مي‌شوند:[/FONT]
[FONT=&quot]عوامل پاتوژن:[/FONT][FONT=&quot] ويروس يا قارچ و باكتري[/FONT]
[FONT=&quot]عوامل فيزيولوژيك:[/FONT][FONT=&quot] در اثر كمبود برخي عناصر موجود در گياه بوجود مي‌آيد و علائم آن بر روي برگ گياه ظاهر مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]براي ترميم كمبودهاي عناصر غذايي از انواع كودهاي آلي (دامي و كود سبز) و شيميايي استفاده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]كود دامي:[/FONT][/h] [FONT=&quot]محاسن:[/FONT][FONT=&quot] مقدار زيادي مواد آلي دارد كه حاصلخيزي خاك و نيز ساختمان خاك را بهتر مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]معايب: گران بودن،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هزينه حمل و نقل زياد است، بذر علف هرز دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]نحوة نگهداري كودهاي شيميايي در انبار مهم است. اگر شرايط خوب نباشد، نور و رطوبت باعث سنگ شدن كود شيميايي مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]روشهاي كود دادن:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ كود و بذر با هم كاشته شود [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 2 زير بذر و [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 3 كنار بذر[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ دست‌پاش كردن[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ با ماشين كودپاش پخش كردن به كمك سانتريوفوژ[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ نواري و كنار محصول كاشتن[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نكته:[/FONT][FONT=&quot] در ازاء هر [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] قطر درخت [/FONT][FONT=&quot]gr[/FONT][FONT=&quot] 100 مخلوط كود فسفره و نيتروژنه داده مي‌شود و كود را در منطقة سايه‌انداز درخت زير سرشاخه‌هاي درخت مي‌ريزيم.[/FONT]
[FONT=&quot]5ـ محلول پاشي: عناصر ميكرو كه براي گياه كمترين مصرف را دارند مثل [/FONT][FONT=&quot]Cu, Fe, Zn, Mn[/FONT][FONT=&quot] و غيره را به صورت محلول روي گياه مي‌پاشند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]محاسن:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ كود و سم را با هم مخلوط كرده و مي‌پاشند.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ كود را در نقطه‌اي كه كمبود است مي‌پاشيم و جذب سطحي مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ اگر خاك از نظر [/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] مناسب نباشد محلول پاشي جذب را بهبود مي‌بخشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]معايب:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ اگر هنگام پاشيدن آفتاب شديد باشد برگ مي‌سوزد[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ اگر هنگام پاشيدن باران بيايد همه را مي‌شويد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]افزايش حاصلخيزي خاك براي بالا بردن محصول شرط لازم است، اما كافي نيست. وقتي كافي است كه با بيماريها، علفهاي هرز و آفات مبارزه شود. كود به روش صحيح نواري داده باشيم از رقم مناسب گياه براي كشت استفاده نموده و روش كاشت صحيح باشد. به مسائل زهكشي خاك توجه نمائيم.[/FONT]
[FONT=&quot]زهكشي:[/FONT][FONT=&quot] خارج كردن آبهاي اضافي از مزرعه.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]عمليات تهيه زمين و كاشت گياهان زراعي[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]براي اينكه يك گياه زراعي بتواند جوانه بزند و رشد كند بايد به خاك تماس كافي داشته باشد و هواي كافي در اختيارش باشد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عمليات تهيه بستر بذر:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ عمليات فيزيكي تهيه زمين: (شخم، ديسك، هرس، تسطيح جوي و پشته)[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ عمليات شيمايي تهيه زمين: (حاصلخيزي، كود دهي شيمايي و دامي)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]عمليات فيزيكي تهيه زمين:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1ـ نرم كرن خاك: [/FONT][FONT=&quot]باعث مي‌شود كه تماس بذر با خاك براي افزايش جذب رطوبت بيشتر باشد و براي گياهان كه بذر ريز دارند،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خاك بايد بيشتر نرم شود.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ افزايش خلل و فرج خاك: [/FONT][FONT=&quot]هر چه ميزان خلل و فرج خاك بيشتر باشد تنفس بيشتر خواهد بود.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ برگرداندن خاك: [/FONT][FONT=&quot]در طول دورة رويش عناصر غذايي در اثر شستشو به افق [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] مي‌رود و با برگرداندن خاك باعث مي‌شويم مواد در خاك زياد شود.[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ ايجاد محيط مناسب براي فعاليت ميكروارگانيسم‌ها: [/FONT][FONT=&quot]با ايجاد خلل و فرج بيشتر و تهويه بيشتر ميزان فعاليت بيشتر مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]5ـ مبارزه با علفهاي هرز: [/FONT][FONT=&quot]هر گياهي خارج از مكان زراعي‌اش علف هرز است.[/FONT]
[FONT=&quot]6ـ زير خاك كردن بقاياي گياهي.[/FONT]
[FONT=&quot]7ـ ميزان ذخيره سازي رطوبت افزايش يابد: [/FONT][FONT=&quot]با شخم زدن ميزان خلل و فرج با قطر 8 ـ 2/0 ميكرون افزايش مي‌يابد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]يكي ديگر از راههاي تهيه زمين آتش زدن است.[/FONT]
[FONT=&quot]خسارات ناشي از آتش زدن بقايايي كاه و كلش:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ نابودي ميكروارگانيسم‌ها[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ نابودي مواد آلي خاك[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ آلوده سازي هوا و محيط[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ در معرض فرسايش قرار گرفتن خاك[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]منافع آتش زدن بقاياي كاه و كلش[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ مبارزه با آفات و علفهاي هرز[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ تسريع در تهية زمين[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ افزايش مواد معدني قابل جذب گياه.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]كليه عمليات زراعي خصوصاً شخم بايد در مرحلة گاو رو بودن زمين صورت گيرد. اين اصطلاح بدان معناست كه زمين در مرحله‌اي از رطوبت باشد كه وقتي گاو روي آن راه مي‌رود، پايش درگل فرو نرود. به بيان ديگر خاك به لحاظ رطوبت در مرحلة [/FONT][FONT=&quot]FC[/FONT][FONT=&quot] باشد يعني [/FONT][FONT=&quot]Field Capacity[/FONT][FONT=&quot]
(30 ـ 25 درصد رطوبت).
[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ابزار شخم زمين:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ شخم دستي:[/FONT][FONT=&quot] استفاده از بيل كه بيشتر در سبزيكاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot]معايب:[/FONT][FONT=&quot] هزينه آن بالاست.[/FONT]
[FONT=&quot]منافع:[/FONT][FONT=&quot] دقيق شخم مي‌زند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2ـ گاو آهن ايراني:[/FONT][FONT=&quot] از نيروي گاو براي كشيدن آن استفاده مي‌شود از زمانهاي قديم مورد استفاده بوده است (شكل).[/FONT]
[FONT=&quot]اجزاء گاو آهن ايراني عبارتند از:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ خيش:[/FONT][FONT=&quot] قطعة فولاد نوك‌تيز كه شكافتن زمين را انجام مي‌دهد.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ كنده:[/FONT][FONT=&quot] از يك طرف به ديرك و از طرف ديگر به خيش متصل است.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ ديرك:[/FONT][FONT=&quot] تنظيم عمق شخم را انجام مي‌دهد و محور اصلي گاو آهن است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]منافع:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ گاو آهن ايراني فقط زمين را مي‌شكافد و پاره مي‌كند و برنمي‌گرداند و چون خاك را زير و رو نمي‌كند به حفظ مواد آلي موجود در خاك كمك مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ چون در ايران ساخته شده در مناطق كوهستاني پرشيب كارآيي خوبي دارد. در شرايط ديم زمين نبايد شخم برگردان شود بلكه بايد تنها بستر بذر آماده گردد. در اين مناطق امروزه از نوع پيشرفتة گاو آهن ايراني (كولتيواتور) استفاده مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ براي مخلوط كردن بذر با خاك خوب است.[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ براي سله شكني مناسب است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]معايب:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ سرعت كار كم است.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ مبارزه با علفهاي هرز خوب نيست (براي اينكه مشكل حل شود بايد از دو طرف عمود بر هم شخم زده شود).[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3ـ گاو آهن اروپايي برگرداندار:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ شاسي. 2ـ محور تنظيم شخم 3ـ تيغه در زمين به شكل شيبدار برش داده و حركت مي‌كند و خاك را به صفحه برگردان وارد كرده و برمي‌گرداند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]قسمتهاي تشكيل دهنده:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ مالبند معادل يوغ 2ـ قلاب بستن زنجير اتصال 3ـ كرپي اتصال دارد. 4ـ كارد 5ـ پايه 6ـ تيغه
7ـ خاك برگردان 8ـ پاشنه 9ـ دسته‌ها 10ـ محافظ دسته‌ها
[/FONT]
[FONT=&quot]سر ديرك روي محمل قرار مي‌گيرد و در نهايت همه تشكيلات روي شاسي قرار مي‌گيرند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1ـ نيروي محركه دامي:[/FONT]
[FONT=&quot]مزايا:[/FONT][FONT=&quot] وقتي از دام استفاده مي‌شود مزاياي توليد فرآورده‌هاي جانبي هم وجود دارد (مانند گوشت و كود دامي) احتياج به تخصص فني زياد وجود ندارد.[/FONT]
[FONT=&quot]معايب:[/FONT][FONT=&quot] كارآيي كم. تيمار داري دام لازم است. براي مساحت‌هاي كوچك قابل استفاده است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2ـ نيروي محركه موتوري:[/FONT]
[FONT=&quot]مزايا:[/FONT][FONT=&quot] سرعت عمل بالا. مساحت‌هاي زياد را مي‌توان زير كشت برد. كارهاي سنگين مثل حمل و نقل غيره انجام مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]معايب:[/FONT][FONT=&quot] وابستگي به خارج، آلوده‌سازي محيط، كمبود قطعات يدكي و لازم بودن تخصص فني.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=2][FONT=&quot] [/FONT][/h] [h=2][FONT=&quot]روشهاي مختلف شخم زمين[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot] [/FONT]
[h=3][FONT=&quot]شخم پيراموني[/FONT][/h] [FONT=&quot]عرض كار شخم را 70 ـ 80 متر در نظر گرفته از كنار زمين شخم را شروع كرده و به طرف داخل دور مي‌زنند. معمولاً در وسط قطعه‌اي باقي مي‌ماند كه بعداً شخم مي‌زنند. با اين كار قسمتي از زمين‌هاي شخم زده را فشرده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]مزايا:[/FONT][FONT=&quot] كارآيي بالا[/FONT]
[FONT=&quot]معايب:[/FONT][FONT=&quot] فشرده كردن قسمتي از كار (شكل).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=3][FONT=&quot]شخم كناري[/FONT][/h] [FONT=&quot]مزايا:[/FONT][FONT=&quot] قسمت شخم زده را خراب نمي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]معايب:[/FONT][FONT=&quot] هر دفعه كه شخم مي‌زند خاك را در قسمت راست خود مي‌ريزد و با اين كار قسمت وسط زمين را گود مي‌سازد.[/FONT]
[h=3][FONT=&quot] [/FONT][/h] [h=3][FONT=&quot]شخم مياني[/FONT][/h] [FONT=&quot]عكس روش كناري است (شكل).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=3][FONT=&quot]ادوات شخم زمين[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]در هر مزرعه محلي به نام هانگار وجود دارد كه ادوات كشاورزي در آن نگهداري مي‌شود و از اين وسايل در مواقع ضروري استفاده مي‌شود. گاهي اوقات از هانگار به عنوان انبار استفاده مي‌شود. كه اشتباه است[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot] انبار[/FONT][FONT=&quot] محل نگهداری بذر و کود است که[/FONT][FONT=&quot] بايد خشك، خنك و تاريك باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]گاوآهن بشقابي:[/FONT]
[FONT=&quot]شامل بشقابهاي گرد و مستقل است و نسبت به سطح خاك زاويه دارد و در خاكها بسيار سخت و سنگلاخي ـ خاكهاي پر از چمن و ريشه استفاده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]وقتي تراكتور روي سطح زمين حركت مي‌كند، خاك را فشرده مي‌كند. فشاري كه چرخهاي تراكتور به زمين وارد مي‌كند باعث فشرده شدن خاك در عمق مي‌شود. پس از چند سال لاية سختي از خاك در عمق خاك بوجود مي‌آيد كه [/FONT][FONT=&quot]Hard pan[/FONT][FONT=&quot] ناميده مي‌شود و مانع فعاليت ريشه گياهان مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]براي از بين بردن [/FONT][FONT=&quot]Hard pan[/FONT][FONT=&quot] از زير شكن [/FONT][FONT=&quot]Sub Soiler[/FONT][FONT=&quot] استفاده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]چيزل:[/FONT][FONT=&quot] نوعي [/FONT][FONT=&quot]Sub Soiler[/FONT][FONT=&quot] يا زير شكن است. خاك را زير و رو نمي‌كند و فقط بستر كشت را فراهم مي‌كند. دو تيغة جلو و يك تيغه در وسط دو تيغه و عقب‌تر از آنها روي شاسي [/FONT][FONT=&quot]Sub Soiler[/FONT][FONT=&quot] وجود دارد. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]گاو آهن دو طرفه:[/FONT]
[FONT=&quot]حسن اين گاو آهنها اين است كه وقتي يكبار زمين را شخم زد و به سمت راست ريخت در انتهاي زمين با زدن دكمه‌اي گاو آهن مي‌چرخد و به سمت چپ مي‌ريزد و مانند روشهاي مثل مياني و كناري جوي و پشته نمي‌سازد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عمق شخم:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Plow Depth[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]عمق شخم بستگي به قطر افق‌هاي [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] دارد. اگر در مكاني افق [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] برابر با 15 سانتيمتر باشد و ما به عمق 20 سانتيمتر شخم بزنيم، افق [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] را مخلوط كرده‌ايم و به اين ترتيب بافت خاك تخريب مي‌شود. در اين شرايط بايد از [/FONT][FONT=&quot]Sub Soiler[/FONT][FONT=&quot] استفاده شود كه خاك را نرم مي‌كند ولي بافت آن را نابود نمي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]چيزل هم نوعي [/FONT][FONT=&quot]Sub Soiler[/FONT][FONT=&quot] است كه در عمق [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 30 كار مي‌كند و بيشتر براي جمع‌[/FONT][FONT=&quot]آ[/FONT][FONT=&quot]وري ريشه گياهان استفاده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]فرق چيزل و [/FONT][FONT=&quot]Sub Soiler[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]Subsoiler[/FONT][FONT=&quot]: ثابت است و تا عمق [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 80 كار مي‌كند. ولي بيشتر تا عمق [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 50 استفاده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]چيزل: فنري است و تا عمق [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 30 مورد استفاده قرار مي‌گيرد[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=3][FONT=&quot]اقسام شخم[/FONT][/h] [FONT=&quot]1ـ سطحي 2ـ متوسط 3ـ عميق 4ـ خيلي عميق[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ شخم سطحي[/FONT]
[FONT=&quot]خاك را تا عمق [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 15 ـ 8 زير و رو مي‌كند و فقط افق [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] مورد فعاليت قرار مي‌گيرد. در اين نوع شخم[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ اگر علف هرز وجود داد از بين مي‌رود.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ كود شميائي با خاك مخلوط مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]شخم سطحي يك شخم مكمل است. يكي از مهمترين مسائل در بهداشت زراعي مبارزه با علفهاي هرز و ميكروبها است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2ـ شخم متوسط[/FONT]
[FONT=&quot]عمق اين شخم بين [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 15 ـ 25 است.[/FONT]
[FONT=&quot]براي گياهان با ريشه افشان مورد استفاده دارد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]3ـ شخم عميق[/FONT]
[FONT=&quot]عمق شخم تا [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 30 مي رسد و با انجام اين كار هميشه بخشي از خاك تحت الارض را با سطح الارض مخلوط مي‌كنيم[/FONT]
[FONT=&quot]معمولاً دو هدف دارد: 1ـ شرايط خاك براي ذخيره آب بيشتر مناسب مي‌شود. 2ـ اصلاح فيزيكي خاك صورت مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot]با افزايش تدريجي عمق شخم:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ اصلاح ساختمان فيزيكي خاك[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ عناصر شستشو شده از سطح به بالا رفته و خاك غني مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مقاومت گياه در برابر خشكي در اثر شخم عميق زياد مي‌شود و خاك حالت اسفنجي پيدا مي‌كند. خلل و فرج ([/FONT][FONT=&quot]Macro Prosity[/FONT][FONT=&quot]) بلافاصله پس از شم عميق زياد مي‌شود كه مطلوب نيست (زيرا تماس خاك با بذر را كم مي‌كند). براي اينكه از ين طريق صدمه وارد نشود معمولاً شخم عميق را 5 ـ 4 ماه قبل از كاشت مي‌زنند. اين عمل باعث مي‌شود كه: 1ـ خاك نشست كند. 2ـ كود با خاك مخلوط شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]4ـ شخم خيلي عميق[/FONT]
[FONT=&quot]عمق از [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 30 بيشتر است.[/FONT]
[FONT=&quot]اين شخم‌ها را فقط با هدف اصلاح خاك و يا ذخيره‌سازي رطوبت مي‌زنند.[/FONT]
[FONT=&quot]بهترين زمان پاييز است تا در بهار از آن استفاده شود. براي اينكه در پاييز و زمستان رطوبت كافي در خاك ذخيره مي‌شود. نبايد عمق يكباره افزايش يابد زيرا باعث تخريب بافت و ساختمان خاك خواهد شد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=3][FONT=&quot]فصل شخم [/FONT][FONT=&quot]Plow Season[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]بهترين زمان شخم زدن زمان گاو رو شدن زمين است. اگر رطوبت خاك زياد باشد خاك در ضمن شخم عميق توسط گاو آهن فشرده شده و اصطلاحاً آينه مي‌شود. فشار زياد خيش باعث براق شدن خاك و ايجاد لايه [/FONT][FONT=&quot]Hard pan[/FONT][FONT=&quot] در آن مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]چگونه زمان شخم را تعيين مي‌كنيم.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ با نمونه گيري و آزمايش رطوبت خاك (25% درصد مناسب است).[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ از روي تجربه و عبور گاو از روي زمين.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]در زمان گاو رو شدن خاك در اثر مشت كردن شكل مي‌گيرد ولي بدست نمي‌چسبد. در عين حال با باز كردن دست خاك خرد نمي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]هر چه از پاييز به طرف زمستان پيش رويم احتمال بارندگي بيشتر است. هر چه زمين رسي را ديرتر شخم بزنيم بارانهاي كمتري در آن ذخيره شده و كلوخهايي كه ايجاد شده است مدت كمتري براي نرم و خرد شدن خود در اختيار خواهند داشت. بنابراين بهتر است اول خاكهاي رسي را شخم عميق بزنند تا كلوخها زمان لازم براي نرم شدن را داشته باشند. پس از خاكهاي رسي، خاكهاي شني را شخم مي‌زنند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تعداد شخم:[/FONT][FONT=&quot] يك شخم عميق در پاييز ـ شخم متوسط در بهار براي تكميل قبل از بذر كاري. معمولاً در شخم متوسط كود را به خاك اضافه مي‌كنند. در مورد غلات شخم عميق در بهار و شخم سطحي يا متوسط را در پاييز مي‌زنند كه در پاييز كود اضافه مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عمليات تكميلي تهيه زمين:[/FONT]
[FONT=&quot]شامل چند كار است: 1ـ ديسك زدن 2ـ هرس زدن 3ـ مرزكشي كردن 4ـ تسطيح كردن.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اهداف[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ خرد كردن كلوخه‌ها تا عمق 10 تا 15 زيرا اگر كلوخه‌ها بماند كيفيت كم مي‌شود[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ از بين بردن پستي و بلندي: در غير اينصورت زمين ناهموار بوده و آبگير مي‌شود و حالت مانداب پيدا مي‌كند و امكان كشت نخواهد بود.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ جمع آوري ريشه‌ها و ساقه‌هاي زراعت قبلي. مثلاً اگر در زمين در سال قبل پنبه كشت شده باشد ريشه آن عميق است و اگر در سال بعد گياه ديگري بكاريم ريشه‌هاي پنبه مانع كار و فعاليت ريشه‌هاي جديد مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ احداث جوي پشته براي آبياري: كشت رديفي شده و آبياري آسانتر مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]ديسك:[/FONT]
[FONT=&quot]بهترين وسيله براي خرد كردن كلوخه‌ها است و ممكن است در دو رديف يا يك رديف قرار گيرد و موجب خرد شدن كلوخه‌ها گردد.[/FONT]
[FONT=&quot]انواع ديسك:[/FONT][FONT=&quot] 1ـ ساده 2ـ قيچي[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]دستگاه هرس (دندانه) [/FONT][FONT=&quot]Tooth harrow[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]دو نوع هرس وجود دارد (ثابت و فنري): كار هرس نرم كردن و آماده كردن بستر كشت است با حركت خود تا عمق [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 15 ـ 10 را به هم زده و لوله‌هاي موئين را به هم مي‌زند. چون لوله‌هاي موئين در زمستان تشكيل مي‌شود و در بهار باعث از بين رفتن آب مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]غلطك[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Roller[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] استوانة بزرگي است كه به حالت دوراني روي زمين حركت مي‌كند و خاك را از حالت اسفنجي خارج مي‌كند. خاك را فشرده مي‌كند. انواع از آن داراي لبه‌هاي تيز است و كار ديسك را هم انجام مي‌دهد.[/FONT]
[FONT=&quot]در كشت گندم در پاييز در اثر يخبندان خاك، ريشه‌ها از خاك جدا مي‌شود. در اين صورت غلطك را روي زمين مي‌شكند تا ريشه گياه به خاك بچسبد. از غلتك در خاكهاي ايران استفاده نمي‌كنيم زيرا خاكهاي ايران خاصيت اسفنجي ندارد و مواد آلي آن كم است. اگر غلتك زده شود خاك مانند بتون محكم مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ماله [/FONT][FONT=&quot]Leveler[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در ايران از يك تير آهن كه در مركز ثقل آن يك زنجير متصل شده استفاده مي‌شود كه به انتهاي تراكتور وصل مي‌شود. در نوع اروپايي ماله شكل خاص خود را دارد. چارچوب فلزي دارد كه صفحه‌هاي خاصي بر روي آن قرار گرفته است. اين تيغه‌ها كپه‌هاي خاك را مي‌برند و در چاله مي‌ريزند. در انتها يك صفحه ديگر است كه كار تكميلي قسمت جلو را انجام مي‌دهد. از گريدر نيز براي صاف كردن زمين استفاده مي‌شود كه با نيروي هيدروليك اين كار را انجام مي‌دهد. اگر زمين مسطح نباشد بذر افشاني به صورت يكنواخت صورت نمي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مرحلة انتهايي مرحلة جوي پشته‌بندي است.[/FONT]
[FONT=&quot]Furrower[/FONT][FONT=&quot]: اين دستگاه چند جويكن كوچك دارد. جويكنها مانند دو خيش به هم چسبيده است. در زميني كه كاملاً تسطيح شده از اين دستگاه استفاده مي‌شود. بعد از بذر افشاني و ديسك زني از [/FONT][FONT=&quot]Furrower[/FONT][FONT=&quot] استفاده مي‌شود و بذرها فقط در روي پشته‌ها قرار مي‌گيرند. در بعضي مواقع [/FONT][FONT=&quot]Furrower[/FONT][FONT=&quot] خود روي بذر افشان سوار مي‌شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]وجين كن: [/FONT][FONT=&quot]Cultivator[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]عمل نرم كردن سطح خاك و جمع آوري علفهاي هرز (بعد از جوي و پشته زني) در فواصل بين رديفها را انجام مي‌دهد. قبل از استفاده از [/FONT][FONT=&quot]Cultivator[/FONT][FONT=&quot] ابتدا كود سرك را به خاك اضافه كرده و بعد همراه با كندن علفهاي هرز كود نيز با خاك مخلوط مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]اگر در پشت [/FONT][FONT=&quot]Cultivator[/FONT][FONT=&quot] از يك [/FONT][FONT=&quot]Furrower[/FONT][FONT=&quot] استفاده شود همزمان مي‌توان جوي‌هاي بهم خورده را مجدداً احياء كرد.[/FONT]
[FONT=&quot]در كشت ديم به مقدار زيادي از اين دستگاه استفاده مي‌شود. هر تيغه [/FONT][FONT=&quot]Cultivator[/FONT][FONT=&quot] مانند سوك گاو آهن عمل مي‌كند. براي آماده سازي زمين بكار مي‌رود و فقط خاك را به هم مي‌زند و زير و رو مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]Cultivator[/FONT][FONT=&quot] ساده براي زمينهاي معمولي وفنري براي زمينهاي سنگلاخي مناسب است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مرزبند:[/FONT]
[FONT=&quot]از مرزبند در موقع آبياري غرقابي استفاده مي‌شود. بستر بذر را متناسب با شيب زمني قطعه قطعه كرده و با اين كار آب روي زمين مي‌ماند و حالت غرقابي مي‌گيرد. براي فرار نگردن آب از سطح زمين از مرز بند استفاده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نهر كن:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Ditcher[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]بزرگتر از [/FONT][FONT=&quot]Furrower[/FONT][FONT=&quot] و عمقش به ميل ما تعيين مي‌شود. قبل از استفاده از آن زمين بايد شخم ديسك شده شده باشد. داراي سوك و بال بزرگ است كه باعث مي‌شود جويهاي بزرگ داخل زمين ايجاد كند. نهرها را با آن حفر مي‌كنند. براي زهكشي هم استفاده مي‌شود. درخاكهايي كه نياز به زهكشي دارد تپوگرافي زمين طوري است كه آب در آن جمع مي‌شود و سطح آب زير زميني بالا است. براي اينكه نمكها بالا آمده از عمق خاك ايجاد اشكال نكند در آنها جويهاي عميق ايجاد مي‌كنند. آب اضافي داخل نهر مي‌شود و از محيط مزرعه به خارج هدايت مي‌گردد. به اين عمل زهكشي كردن مي‌گويند كه داراي انواع زهكش مي‌باشيم: تن پوشه‌اي ـ سطحي و [/FONT][FONT=&quot]…[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
 

sey

New member
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=1][FONT=&quot]بذر [/FONT][FONT=&quot]Seed[/FONT][/h] [FONT=&quot] [/FONT]
[h=4][FONT=&quot]تعريف بذر[/FONT][/h] [FONT=&quot]هر بخشي از گياه كه داراي مجموعه‌اي از جنين است كه در اثر شكست يا قرار گرفتن در خاك توليد گياه جديد مي‌نمايد، بذر ناميده مي‌شود. دانه مانند نخود ـ ساقه مانند نيشكر ـ غده مانند سيب زميني ـ پياز برگ مانند گل گلايول ـ ريشه مانند چغندر قند.[/FONT]
[FONT=&quot]عوامل نا مساعد محيطي (تنش [/FONT][FONT=&quot]Stress[/FONT][FONT=&quot]) در مرحلة نونهالي براي گياه خطرناك است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عوامل مؤثر در قدرت ناميه بذر[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ محل نگهداري خشك و خنك و تاريك باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ نوع گياه: يعني هر چه پوسته غلاف كمتر باشد قوه ناميه بذر بيشتر حفظ مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ ميزان رطوبت بذر كه هر چه كمتر باشد دوام و قوة ناميه آن بيشتر حفظ مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ تهويه هرچه شديدتر باشد قوة ناميه بيشتر مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]5ـ مواد شيميايي داخل بذر (هر چه روغن بالاتر باشد قوة ناميه پايين‌تر است).[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]چرخة زندگي[/FONT]
[FONT=&quot]چرخة زندگي گياه به دو بخش عمده تقسيم مي‌شود كه عبارتند از:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ رشد رويشي [/FONT][FONT=&quot]Vegetative growth[/FONT][FONT=&quot]: عبارت است از توليد سبزينه و شاخ و برگ[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ رشد زايشي [/FONT][FONT=&quot]Generative growth[/FONT][FONT=&quot]: در اين دوره از رشد گياه به توليد گل، بذر و گرده افشاني مي‌رسد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]گياهان از نظر دورة رشد به 3 مرحله تقسيم مي‌شوند.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ گياهان يكساله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Annual plant[/FONT][FONT=&quot]s[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] گياهي است كه در طول يك فصل رويش، مراحل نونهالي، رشد رويشي و رشد زايشي خود را كامل مي‌كند و پس از آن مي‌ميرد.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ گياهان دو ساله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Biennial plant[/FONT][FONT=&quot]s[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] گياهي است كه در سال اول مرحلة نونهالي و رشد خود را طي مي‌كند. در سال دوم رشد زايشي دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ گياهان چند ساله[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Prennial plants[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] رشد رويشي و زايشي خود را هر سال تكرار مي‌كند اما چند سال متوالي داخل زمين باقي مي‌ماند.[/FONT]
[FONT=&quot]گياه يكساله تمام سرماية انرژي خود را در بذر ذخيره مي‌كند. اما گياه چند ساله فقط قسمتي از انرژي خود را در بذر و قسمت عمده را در ريشه ذخيره مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=2][FONT=&quot]جوانه‌زني بذر [/FONT][FONT=&quot]Seed Germination[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]بذري كه مي‌خواهد جوانه بزند بايد رطوبت، اكسيژن، دما و نور مناسب به آن برسد. بذر قبل از جوانه‌زني آب را جذب كرده و باد مي‌كند. جذب آب توسط بذر [/FONT][FONT=&quot]Imbibition[/FONT][FONT=&quot] ناميده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]سه درجه حرارت مهم براي جوانه‌زني:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ حداقل درجه حرارت لازم (زودترين زمان كشت براي گياه بهاره)[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ اپتيموم درجه حرارت (بهترين درجه حرات براي كشت بهاره)[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ ديرترين درجه و زمان براي كشت زمستانه (حداكثر درجه حرارت ديرترين زمان گياه زمستانه)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]بسياري گياهان در حرارتهاي بين 5 تا 40 درجه جوانه مي‌زنند. در بسياري گياهان زراعي اپتيمم درجه حرارت لازم براي جوانه‌زني بين 25 تا 26 درجه سانتيگراد است. نور مي‌تواند عامل تسريع كننده و يا بي‌اثر در جوانه‌زني باشد. گاهي از روشهايي مانند سرما دهي و مواد شيميايي مانند [/FONT][FONT=&quot]k[/FONT][FONT=&quot] و هورمونهايي مانند جيبرلين استفاده مي‌كنند تا نياز گياه به نور از بين برود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مرغوبيت بذر:[/FONT][FONT=&quot] بذر مرغوب بذري است كه 1ـ زنده باشد. 2ـ كاملاً يكنواخت به لحاظ اندازه و خصوصيات ژنتيكي. 3ـ عدم آلودگي به آفات و بيماريهاي بذري 4ـ عاري بودن از تخم علفهاي هرز و كاملاً عاري از مواد خارجي باشد. 5ـ بوي بد ندهد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]زنده بودن بذر يا قوة ناميه [/FONT][FONT=&quot]Viability[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]قدرت بذر براي جوانه زني در شرايط مناسب را قوة ناميه مي‌گويند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دانه سختي [/FONT][FONT=&quot]Hardseededness[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]گاهي اوقات بذرها پوسته‌هاي سختي دارند كه در مقابل ورود آب مقاومت مي‌كنند كه اين يك پديده اكولوژيك مناسب است.[/FONT]
[FONT=&quot]در طبيعت در اثر تغييرات درجه حرارت روز و شب دانه سختي از بين مي‌رود.[/FONT]
[FONT=&quot]در آزمايشگاه با ريختن اسيد يا كشيدن ماسه روي پوسته دانه سختي را از بين مي‌برند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خواب بذر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Seed[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Dormancy[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]يك پديده فيزيولوژيك است كه نمي‌توان به طور مصنوعي آن را از بين برد. بلكه بايد صبر كنيم تا بذر مراحل تكامل خود را طي كند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]قوة ناميه:[/FONT][FONT=&quot] عبارت است از نسبت درصد دانه‌هايي كه در طول يك مدت معين سبز مي‌شوند. اين مدت بسته به جنس گياه متفاوت است[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]غلات 7 روز.................................................................................................................... ذرت 6 روز...... لوبيا 7 روز چغندر 14 روز...... يونجه 10 روز[/FONT]
[FONT=&quot]درصد قوة ناميه قابل قبول براي گندم و جو 95% و براي ذرت 85% مي‌باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]قدرت رويشي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Growth Strenght[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]قابليت بذر در شكافتن خاك و جوانه زدن را گويند (فشار ماتريكي بذر).[/FONT]
[FONT=&quot]كليه عمليات زراعي مثل ديسك و هرس و شخم براي اين است كه مقاومت خاك در برابر جوانه زدن بذر كمتر گردد.[/FONT]
[FONT=&quot]گياهاني كه داراي سيستم جوانه‌زني هايپوژيل هستند قدرت رويشي بيشتري دارند تا گياهاني كه داراي سيستم جوانه‌زني اپي‌ژيل هستند. زيرا در سيستم هايپوژيل گياه سطح تماس بيشتري در ارتباط با خاك دارد. چه زماني كه كوتيكولها خوابيده و خم باشد و چه زماني كه كوتيكولها ايستاده و افراشته باشند. درحاليكه هايپوژيلها تنها در حال خروج است كه با خاك تماس دارند. بنابراين مقاومت كمتر و سطح تماس كمتر است پس مي‌توان آنها را عميق تر كاشت.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خلوص بذر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Seed[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Purity[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]مخلوط بودن بذر با هر چيزي غير از آن كه بايد باشد را ناخالصي گويند. مثلاً بذر گندم خاصي در يكجا بايد كاشته شود اما با بذر گياه گندم اميد مخلوط است پس ناخالصي در آن وجود دارد. هر چند كه بذر ناخالص بهتر از بذر مورد نظر باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ضدعفوني بذر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Seed Desinfection[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]همانطور كه گفته شد مرگ و مير گياه در دوره نو نهالي كمتر است. عوامل بيماريزاي خاكي مثال قارچها (مثل برخي از بيماري‌هاي قارچي مثل فوزاريوم) و مار و حشرات در ابتداي جوانه‌زدن به بذر آسيب مي‌رسانند.[/FONT]
[FONT=&quot]فوزاريوم توليد پوسيدگي طوقه مي‌كند كه در اثر قارچها ايجاد مي‌گردد (پوسيدگي ريشه [/FONT][FONT=&quot]Rhizoctonia[/FONT][FONT=&quot]).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]سياهك پنهان گندم:[/FONT][FONT=&quot] در اثر اين بيماري گندم سالم به نظر مي‌رسد اما دانه‌هاي آن حاوي هاگ قارچ بوده و پوك مي‌باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]سياهك آشكار گندم:[/FONT][FONT=&quot] خوشه گندم كاملاً سياه مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]سموم ويتاواكس (پودر آبي رنگ) تريتزان اگر با بذر مخلوط شود مانع از اين مي‌شود كه بذر خراب شود و به بيماري دچار شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]كرك گيري [/FONT][FONT=&quot]Delentation[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]بذر برخي از گياهان نظير پنبه داراي كرك است كه قبل از كاشت بايد اين كركها از بين برود. براي زمينهاي كوچك مي‌توان كركها را با دست از بين برد ولي براي كاشت در زمينهاي بزرگ از اسيد سولفوريك 50% و آتش استفاده مي‌كنند. فرمول مناسب بسيار اهميت دارد كه چه مقدار بذر با چه مقدار اسيد و چه مقدار حرارت لازم است. بذر چه فاصله‌اي از آتش داشته باشد كه به روغن آن آسيب نرسد. در غير اين صورت قدرت جوانه‌زني بذر از بين مي‌رود.[/FONT]
[FONT=&quot]نكته:[/FONT][FONT=&quot] اسيد سولفوريك و اسيد كلريدريك را با هم مخلوط نموده و گازي شكل مي‌كنند و از اين گاز براي كرك گيري استفاده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]از زماني كه بذر كاشته مي‌شود تا زمان [/FONT][FONT=&quot]Germination[/FONT][FONT=&quot] (جوانه‌زني) مدت زماني لازم است. اما اگر شرايط نا مناسب باشد (گرماي شديد و سرماي شديد و عدم نور كافي) دورة كاشت و جوانه‌زني طولاني مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]بنابراين هرچه مي‌توانيم بايد فاصلة بين كاشت و جوانه‌زني را كوتاهتر كنيم. براي اين منظور از ترفندي به نام [/FONT][FONT=&quot]Seed priming[/FONT][FONT=&quot] (جوانه‌زني قبل از كاشت) استفاده مي‌شود. يعني تحت يك شرايط كنترل شده قبل از اينكه بذر را بكاريم بذر را جوانه بدهيم. پس بايد بذر را به مراحل تندش برسانيم.[/FONT]
[FONT=&quot]مشكلات:[/FONT][FONT=&quot] اگر به بذر جوانه زده در هنگام حمل آسيبي وارد شود ديگر رشد نمي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]بذر كاشته شده مراحل زير را طي مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ آبگيري [/FONT][FONT=&quot]Imbibition[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] بذر به اندازه 3 برابر وزن خودش آب جذب مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ تندش[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] جنين فعال شده و پوسته بذر پاره مي‌شود و جوانه آماده خروج از پوسته بذر است (هنگامي مي‌گوييم بذر جوانه زده كه ريشه‌چه خارج شده به اندازه قطر بذر جوانه بزند).[/FONT]
[FONT=&quot]گياهاني نظير برنج، چغندرقند، لوبيا، جاليز و پنبه را [/FONT][FONT=&quot]Seed Priming[/FONT][FONT=&quot] مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[h=1][FONT=&quot]بذر كاري [/FONT][FONT=&quot]Seed Planting = Seed Sowing[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عمل زير خاك كردن بذر را براي توليد گياه جديد بذر كاري مي‌نامند.[/FONT]
[FONT=&quot]ما بذر را مي‌كاريم، اما دفن نمي‌كنيم.[/FONT]
[FONT=&quot]دو گروه از عوامل در رشد بذر كمك مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عوامل مؤثر در رشد بذر:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ عوامل داخلي[/FONT]
[FONT=&quot]الف ـ قوة ناميه[/FONT]
[FONT=&quot]ب ـ وجود ذخاير غذايي به مقدار كافي[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2ـ عوامل خارجي[/FONT]
[FONT=&quot]نور: بعضي وقتها عامل تحريك كننده و برخي مواقع عامل بازدارنده است.[/FONT]
[FONT=&quot]رطوبت: عامل تحريك كننده و سبب جوانه زدن و در عين حال سبب آغاز فعاليت بيوشيميايي در بذر مي‌باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]اكسيژن: الزامي است زيرا براي تنفس لازم است.[/FONT]
[FONT=&quot]دما: دماي حداقل و حداكثر و [/FONT][FONT=&quot]Optimum[/FONT][FONT=&quot] وجود دارد. براي اكثر گياهان 26 ـ 25 درجه سانتيگراد اپتيمم است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=2][FONT=&quot]فصل كاشت يا فصل بذركاري[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Sowing Season[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]تقسيم بندي گياهان براي فصل رويش:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1ـ گياهان پاييزه يا زمستانه:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Cold Season Crops[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اين گياهان در طول رويش خود حتماً يك دوره سرما لازم دارند. در غير اينصورت رشد زايشي نمي‌كنند. مثل: سيب كه[/FONT][FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] 1200 زير صفر در طول دورة رشد آن در زمستان لازم است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2ـ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گياهان بهاره:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Cool Season Crops[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اين گياهان مقاومت به سرماي خوبي را دارند اما قابل مقايسه با گياهان پاييزه و زمستانه نيستند. معمولاً از اواخر زمستان فعاليت خود را آغاز مي‌كنند تا اواخر خرداد يا اواسط خرداد (پس در طول دورة پرباران سال فعاليت مي‌كنند) به رشد ادامه مي‌دهند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]3ـ گياهان دو فصله: [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]Bi-Season Crops[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]گياهاني كه هم مي‌توان آنها را در پاييز كاشت و هم در بهار. طبيعي است كه اگر در پاييز كاشته شود به نفع است زيرا طول دورة رويش بهتري دارد و در بهار زودرس‌تر است و زودتر به مرحلة بلوغ مي‌رسد. مثل نخود ايراني، نخود فرنگي، يونجه و باقلا.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]4ـ گياهان تابستانه:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Summer Crops[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]گياهاني هستند كه حداقل درجه حرارت براي جوانه‌زني در آنها بالا است. مانند: پنبه، ذرت علوفه‌اي، لوبيا، سورگوم.[/FONT]
[FONT=&quot]بنابراين تعيين زمان كشت و موفقيت هر گروه از گياهان فوق اهميت زيادي دارد و محاسبات در تعيين آن به نكات زير توجه كرد.[/FONT]
[FONT=&quot]الف ـ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اگر در كشت زمستانه[/FONT][FONT=&quot] مي‌خواهيم كشت آبي انجام دهيم بايد بذر را در حداكثر درجة حرارت جوانه‌زني بكاريم. يعني بايد در زودترين زمان بكاريم. اما در كاشت ديم احتمال وقوع بارندگي زمان كشت را تعيين مي‌كند. پس زماني بذر افشاني [/FONT][FONT=&quot]ص[/FONT][FONT=&quot]ورت مي‌گيرد كه در هنگام كاشت 80% احتمال بارندگي مداوم پاييزه وجود داشته باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]ب ـ[/FONT][FONT=&quot] زمان كاشت گياهان بهاره:[/FONT][FONT=&quot] گياهان زماني كاشته مي‌شوند كه حداقل درجه حرارت قابل جوانه زني وجود داشته باشد. يعني هر چه بيشتر به طرف زمستان برويم و آنها را بكاريم بهتر است. اول اسفند بهتر از 15 اسفند و 15 اسفند بهتر از 25 آن است. زيرا بذر رطوبت بيشتري جذب مي‌كند. پايين‌ترين درجة حرارت براي كاشت گياهان بهاره بالاترين درجه حرارت براي گياهان پاييزه و زمستانه است.[/FONT]
[FONT=&quot]ج ـ[/FONT][FONT=&quot] گياهان دو فصله[/FONT][FONT=&quot] بهتر است در پاييز كشت شود زيرا:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ كشاورز وقت آزادتري دارد. 2ـ در مملكتي كه با كمبود آب مواجه هستيم در پاييز آب فراوانتر است. 3ـ در مرحلة تويد گياهچه آفات و بيماريها كمتر است زيرا هوا سرد است. 4ـ اگر گياه در زمستان رشد نكند در خاك باقي مي‌ماند و با گرم شدن هوا و فرارسيدن بهار گياه شروع به رشد مي‌كند يعني از ابتدايي‌ترين شرايط رويش استفاده مي‌كند. اما اگر در بهار بكاريم، اول بارا‌ن‌هاي بهاره بيايد زمين را از شخم و غيره باز مي‌دارد. علاوه براين زمان براي آماده سازي زمين از بين مي‌رود [/FONT][FONT=&quot]…[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]د ـ هرا كشت:[/FONT]
[FONT=&quot]عبارت است از انجام عمليات كاشت در اولين مرحله از زمان مناسب: حداكثر درجه حرارت براي گياهان زمستانه و پاييزه و حداقل براي بهاره و تابستانه.[/FONT]
[FONT=&quot]هـ ـ كرپه:[/FONT][FONT=&quot] ديرترين زمان براي كاشت.[/FONT]
[FONT=&quot]وـ وركشت:[/FONT][FONT=&quot] وسط زمان كاشت در دماي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Optimum[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تراكم كاشت با مقدار بذر در هكتار [/FONT][FONT=&quot]Sowing Density[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]با افزايش تراكم بذر عملكرد محصول تا حدي زياد مي‌شود. ولي از آن حد به بعد عملكرد محصول ثابت مي‌ماند و حتي در بعضي اوقات عملكرد پايين مي‌آيد.[/FONT]
[FONT=&quot]خود تنك شدن [/FONT][FONT=&quot]Self Thinning[/FONT][FONT=&quot]: كه باعث مي‌شود در جمعيت زياد در اثر رقابت بين افراد يك گونه تعدادي از آنها از بين بروند. بنابراين در بذر افشاني بايد مزارع بذر را به گونه‌اي تنظيم نمود تا ميزان گياهان ايجاد شده در شرايط [/FONT][FONT=&quot]Optimum[/FONT][FONT=&quot] به حدي باشند كه بتوانند حداكثر استفاده را از امكانات طبيعي رشد بنمايند و عملكرد بالا باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]اگر بذر كم باشد از آب و خاك خوب استفاده نشده و اگر زيادتر از حد باعث مي‌شود كه عملكرد پايين بيايد.[/FONT]
[FONT=&quot]براي اين منظور از طريق آزمايش مي‌توانند ميزان بذر را تعيين كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ ربايش نور [/FONT][FONT=&quot]Light interception[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2ـ سايبان بسته [/FONT][FONT=&quot]Closed canopy[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1ـ اگر جمعيت به حد نساب نرسد در مزرعه از نور بخوبي استفاده نمي‌شود و مقداري از انرژي نوراني هدر رفته و به زمين خورده، رطوبت [/FONT][FONT=&quot]خاک[/FONT][FONT=&quot] از بين مي‌برد.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ تراكم جمعيت بايد طوري باشد كه نور بطور كامل جذب شده و در فتوسنتز استفاده شود. اگر جمعيت خيلي زياد شود [/FONT][FONT=&quot]Closed canopy[/FONT][FONT=&quot] سريع اتفاق افتد اما ضررهاي ديگر در پي دارد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اگر هر يك از عوامل رشد نامناسب باشد (خاك نامناسب، رطوبت نامناسب، قوة نامية بذر كم، سرما و گرماي بيش از حد) مقدار بذر در هكتار افزايش مي‌يابد زيرا هدر رفت ([/FONT][FONT=&quot]Pert[/FONT][FONT=&quot]) بذر خواهيم داشت. در ديم كاري چون كمبود رطوبت وجود دارد بايد مقدار بذر كمتر از كشت آبي باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]بذر زنده خالص:‌[/FONT][FONT=&quot]P. L. S: Pure Living Seed[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]PLS[/FONT][FONT=&quot]: درصد خلوص × درصد قوة ناميه تقسيم بر 100[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اگر 90% خلوص و 95% قوة ناميه داشته باشيم.[/FONT]
[FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image004.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]مقدار بذر در هكتار = 20 كيلوگرم[/FONT]
[FONT=&quot]مقدار بذر لازم براي كاشت = [/FONT][FONT=&quot]PLS[/FONT][FONT=&quot] ÷ مقدار بذر اوليه[/FONT]
[FONT=&quot]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image006.gif[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]عمق كاشت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Sowing Depth[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]در بذر كاري بذر را مي‌كاريم اما دفن نمي‌كنيم:[/FONT]
[FONT=&quot]عمق كاشت مي‌بايست بين 2 تا 3 برابر قطر بذر باشد به شرط:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ زمين خوب تهيه شده باشد[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ بذر كاملاً سالم باشد[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ قوة نامية بالا باشد[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ سيستم آبياري مناسب (مهمترين عامل) باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]آنچه كه در عمل حاكم است كشت بذر در خط رطوبتي خاك است.[/FONT]
[FONT=&quot]خط رطوبتي متناسب است با بافت خاك. هر چه بافت خاك سبك‌تر است خط رطوبتي به اعماق بيشتري مي‌رود و هر چه بافت خاك سنگين‌تر باشد خط رطوبتي به سطح خاك نزديكتر است. در خاكهاي سبك مقاومت خاك در برابر خروج بذر كمتر است و در خاكهاي سنگين برعكس است. [/FONT]
[FONT=&quot]عواملي كه باعث مي‌شود بذر در عمق زياد رشد نكند:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ ذخاير بذر قادر به رشد جوانه نيست (فيزيولوژيك)[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ قشر خاك باعث مي‌شود كه جوانه نتواند رشد كند و از خاك خارج شود. (فيزيكي)[/FONT]
[FONT=&quot]اگر بذر سطحي كاشته شود:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ عدم تماس با خاك[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ پراكندگي بذر توسط آب و باد و عوامل طبيعي [/FONT]
[FONT=&quot]3ـ جمع‌آوري بذر توسط مورچه و پرندگان[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]در ديم‌كاري و كشت آبي كه احتمال مي‌دهيم پس از انجام بذر كاري ممكن است وقفه‌اي در آبياري ايجاد شود كاشت بذر در خط رطوبتي الزامي است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]روشهاي بذر كاري[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Sowing Methods[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]روش بذركاري عبارت است از نحوه و چگونگي قرار دادن بذر در بستر كاشت يا بذر را به طور مستقيم ([/FONT][FONT=&quot]Direct Sowing [/FONT][FONT=&quot]) در بستر كاشت قرار مي‌دهيم و يا به طور غير مستقيم (دو مرحله‌اي)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]Indrect Sowing or Trans Planting[/FONT][FONT=&quot]).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]1ـ اگر بذر را پس از آماده سازي زمين با دست يا ماشين پخش كرده و روي زمين بپاشيم كشت مستقيم است.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ بذر را در محيط كوچك (خزانه) مي‌كاريم و پرورش و نگهداري اوليه را انجام داده و سپس نشاء را به مزرعه اصلي انتقال مي‌دهيم كه روش غير مستقيم يا دو مرحله‌اي است (خزانه كاري).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]روشهاي كشت مستقيم:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ كشت دست پاش [/FONT][FONT=&quot]Broadcasting Method[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2ـ كشت خطي [/FONT][FONT=&quot]Linear Planting[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3ـ بذر كاري كپه[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1ـ روش كار در دست پاش[/FONT][FONT=&quot]: بذر را باست يا ماشين بدون نظم مشخص روي زمين مي‌پاشيم ([/FONT][FONT=&quot]Broad cast[/FONT][FONT=&quot]). وقتي بذر را روي زمين ريختيم بايد با وسيلة ديگر آنرا زير خاك كنيم (ديسك، هرس و يا كولتيواتور). در اين روش عمق كشت دقيق نخواهد بود. پس بذر مقداري در خاك فرو مي‌رود و مقداري نيز از بين مي‌رود.[/FONT]
[FONT=&quot]مقدار زير خاك رفته: يا زياد زير خاك رفته و جوانه نمي‌زند و يا توسط حشرات زير خاك از بين مي‌رود و در نهايت تلفات ([/FONT][FONT=&quot]Pert[/FONT][FONT=&quot]) بذر داريم. پس در سيستم دست پاش ([/FONT][FONT=&quot]Brod cast[/FONT][FONT=&quot]) بايد به خاطر تلفات ([/FONT][FONT=&quot]Pert[/FONT][FONT=&quot]) مقدار بذر در هكتار زيادتر از حد معمول و گفته شده باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مشكلات روش بذر كاري دست پاش:[/FONT][FONT=&quot] يكساني و يكنواختي وجود ندارد. براي از بين بردن اين مشكل دوباره بذركاري مي‌كنند (شكل).[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2ـ روش كشت خطي [/FONT][FONT=&quot]Linear Planting[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]مزايا:[/FONT][FONT=&quot] مقدار بذر در هكتار كمتر مي‌شود (با دستگاه بذر افشان كار مي‌كنيم) و چون عمل كشت بذرها يكنواخت است و در عمق مشخص كاشته مي‌شوند، مشكل جوانه‌زني كم است.[/FONT]
[FONT=&quot]عمليات وجين ـ آبياري ـ سله شكني و هر گونه عمليات داشت در كشت خطي آسانتر است (نسبت به [/FONT][FONT=&quot]Broadcast[/FONT][FONT=&quot] (دست پاشي).[/FONT]
[FONT=&quot]براي مبارزه با علفهاي هرز و غيره كافي است كولتيواتور را در جوي‌ها مي‌شود. در فواصل پشته‌ها در مزرعه انداخت و راحت‌تر علفها را از بين برد. سم زدن و كود دادن در اين روش راحت‌تر است.[/FONT]
[FONT=&quot]مسئلة ديگر آبياري است.[/FONT]
[FONT=&quot]در كشت خطي آبياري نشتي است و اگر كشت خطي نباشد ([/FONT][FONT=&quot]Broadcast[/FONT][FONT=&quot]) آبياري غرقابي است. در سيستم خطي مقدار بذر 20 تا 25 درصد كمتر از دست پاش ([/FONT][FONT=&quot]Broadcast[/FONT][FONT=&quot]) است (در هر دو روش فوق در هر نقطه يك بذر مي‌كارند).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]3ـ بذر كاري كپه‌اي:[/FONT]
[FONT=&quot]به مجموعه‌اي از بذر در يك محل بذركاري كپه‌اي گويند (وقتيكه 5 ـ 2 بذر را در يك محل كشت قرار دهيم به آن سيستم كپه‌اي گويند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مو[/FONT][FONT=&quot]ا[/FONT][FONT=&quot]رد استفاده:[/FONT]
[FONT=&quot]اين روش كشت براي استفاده از محصولات باغباني (هندوانه، خربزه، چغندقند، كدو و خيار) بكار مي‌رود . در90% اوقاتكشت كپه‌اي با دست صورت مي‌گيرد. (شكل)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]روش كار[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ ابتدا زمين را به صورت جوي و پشته در مي‌آورند[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ آبياري در قسمت جوي صورت مي‌گيرد. وقتي آب قطع مي‌شود اثر آب در جوي باقي مي‌مآند و اين اثر روي پشته مشخص مي‌شود كه به آن داغ آب گويند داغ آب محل كاشت بذر است.[/FONT]
[FONT=&quot]با بيلچه چاله‌اي كنده (روي پشته) مقداري ماسه بادي در ته چاله مي‌ريزيم و بذر را ريخته و مقداري ماسه روي بذر مي‌ريزيم و روي آن را مي‌پوشانيم (3 ـ 2 بذر).[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]روش كشت غير مستقيم [/FONT][FONT=&quot]Transplanting[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]در يك قطعه زمين كوچك (خزانه) با تراكم بالا مقداري بذر را مي‌كاريم.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]منافع خزانه‌كاري:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ حاصلخيزي را بالا مي‌بريم[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ با آفت و بيماري‌ها خوب مبارزه مي‌كنند[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ آب خوب مي‌دهند[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ خزانه را مي‌توان تحت پوشش قرار داد بنابراين بذر را زودتر از فصل رويش مي‌كاريم (حداقل درجه حرارت براي جوانه‌زني را فراهم مي‌كنيم).[/FONT]
[FONT=&quot]مشكل:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Trans Planting[/FONT][FONT=&quot] از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست مگر آنكه قيمت محصول بالا باشد. (نشاء كاري)[/FONT]
[FONT=&quot]5ـ هدر رفت بذر كمتر است ([/FONT][FONT=&quot]Pert[/FONT][FONT=&quot] كمتر است)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]كشت غده و پياز[/FONT]
[FONT=&quot]از ديدگاه زراعي به هر بخش گياه كه بتواند جنين و يا گياه جديد توليد نمايد بذر مي‌گوئيم.[/FONT]
[FONT=&quot]در سيب‌زميني كاري معمولاً كشاورزان يك غده را چند قسمت مي‌كنند و مي‌كارند (كه اشتباه است). در اين روش تكه‌هاي زخم شده سيب‌زميني محيط مناسب براي حملة قارچها و ميكروبهاي موجود مي‌باشند. بهتر است كه براي كشت سيب‌زميني از غده‌هاي كوچكتر با دارا بودن حداقل 2 تا 3 چشمه استفاده شود. چون احتمال بروز آفت كمتر خواهد بود.[/FONT]
[FONT=&quot]آيا هميشه بذر كوچكتر ممكن است گياه كوچكتر بوده و برعكس؟[/FONT]
[FONT=&quot]خير زيرا كوچك و بزرگ بودن گياه ربطي به بزرگ و كوچك بودن بذر ندارد. بستگي به خواص ژنتيكي گياه دارد مانند هندوانه و توتون و گردو.[/FONT]
[FONT=&quot]برداشت غده و سيب‌زميني[/FONT]
[FONT=&quot]چون سيب‌زميني رديفي كاشته مي‌شود. دستگاههاي غده‌كن بيلچه‌هايي در جلو دارند كه در خاك فرو مي‌روند و غده‌ها را برداشت مي‌كنند. بهترين راه غير از اين استفاده از گاو آهن برگرداندار است كه غده‌ها را كنده و بر مي‌گرداند.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[h=1][FONT=&quot]نقش مديريت در كشاورزي:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Field Managment[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]يك مدير كسي است كه اهداف سازمان را مي‌شناسد و براي رسيدن به اهداف سازمان نهاده‌هايي در اختيار دارد كه از اين نهاده‌ها براي رسيدن به اهداف به نحو بهينه استفاده مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]در سيستم زراعي نيز چنين است. در حاليكه يك سري نهاده‌هايي در زراعت دخالت دارند ك اطلاعات دربارة آنها از طريق دانش و تجربه و تكنيك حاصل مي‌شود (مثل اقليم). مدير خوب در زراعت كسي است كه:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ اقليم ناحيه را خوب بشناسد.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ وضعيت خاك را درك كند و شناسايي كند ([/FONT][FONT=&quot]pH[/FONT][FONT=&quot] خاك و بافت خاك).[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ به وضع طبيعي زمين نگاه كند (زمين شيب‌دار و پرهزينه را مرتع كاري كنيم يا اگر خاك خوبي دارد درختكاري كنيم).[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ سيستم آبياري متناسب با بافت خاك و شيب زمين تنظيم شود.[/FONT]
[FONT=&quot]5ـ طراحي ماشين آلات كاشت بايد به گونه‌اي باشد كه بتوان چند محصول رابا يك دستگاه كاشت و يا با تغييري كوچك دستگاه براي محصول ديگر استفاده شود تا هزينه‌هاي اقتصادي به حداقل برسد.[/FONT]
[FONT=&quot]6ـ براي اينكه آفات و بيماريها به حداقل برسد بايد پيشگيري صورت گيرد و بايد با فراهم كردن تمهيدات لازم اساساً فرصت براي طغيان بيماريها را نداد تا مجبور شويم كه از سم استفاده كنيم.[/FONT]
[FONT=&quot]7ـ عوامل اجتماعي: از نظر موجود بودن كارگر در هنگام برداشت محصول[/FONT]
[FONT=&quot]8ـ آشنا بودن محيط و جامعه با محصول.[/FONT]
[FONT=&quot]9ـ عوامل اقتصادي[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[h=1][FONT=&quot]آيش بندي و تناوب[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Fallowing and Rotation[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]آيش‌بندي:[/FONT][FONT=&quot] عبارت است از تقسيم‌بندي مزرعه به قطعات مساوي كه هر يك از اين قطعات اختصاص به كشت محصول مخصوصي دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]تناوب: [/FONT][FONT=&quot]تسلسل كاشت گياهان مختلف در يك قطعه زمين بر طبق نظم و تركيب معين طي سالهاي مختلف كه به آن گردش زراعي نيز مي‌گويند.[/FONT]
[FONT=&quot]آيش:[/FONT][FONT=&quot] عبارت است از زميني كه براي يك يا چند فصل رويش بدون كاشت باقي بماند.[/FONT]
[FONT=&quot]در يك مزرعه يك چاه آب به قطر [/FONT][FONT=&quot]cm[/FONT][FONT=&quot] 20 (پر قدرت) مي‌تواند 35 هكتار زمين را در تابستان و 70 هكتار زمين كشت را در زمستان آب بدهد.[/FONT]
[FONT=&quot]در زراعت ديم در مناطق خشك و نيمه خشك يكسال كشت است و يكسال آيش.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مبارزه با آفات و بيماريها:[/FONT]
[FONT=&quot]اگر هر سال در يك مزرعه گندم كاشته شود جمعيت آفات مربوطه در يك منطقه زياد مي‌شود ولي با آيش گذاري در زندگي آفات وقفه مي‌اندازيم.[/FONT]
[FONT=&quot]به طور كلي در طبيعت [/FONT][FONT=&quot]Biodiversity[/FONT][FONT=&quot] ايجاب مي‌كند گياهان بهتر با شرايط اقليمي تطابق داشته باشند. در زراعت هم با آيش‌بندي بين ميكرواكوسيستمهاي مصنوعي ساخت ما بوجود مي‌آيد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]كشت ممتد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Continuous Farming[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اين روش كشت عبارت از آنست كه هر سال (يك گياه) را در يك مزرعه بكاريم.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]كشت متناوب ([/FONT][FONT=&quot]Rotational Cropping[/FONT][FONT=&quot]):[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] كاشت محصولات بطور متناوب در يك مزرعه:[/FONT]
[FONT=&quot]معايب كشت ممتد يا متوالي:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ ذخيرة يك ماده معدني خاص را در زمين را نابود مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ زمينه رشد و فعاليت قارچها و بيماريها را فراهم مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ به ساختمان خاك در كشت ممتد آسيب وارد مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مي‌توان تمام اين موارد را ترميم كرد اما نابودي اكوسيستم را نمي‌توان ترميم نمود، پس بايد به مسايل چند جانبه نگريست ([/FONT][FONT=&quot]Integrated Approach[/FONT][FONT=&quot]) به همين دليل سياست كشاورزي بر پايه حداكثر توليد در واحد سلول نيست بلكه توليد بهينه در شرايط [/FONT][FONT=&quot]Optimum[/FONT][FONT=&quot] مدنظر مي‌باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]بر اساس اين نظريه سياست گذاري كشت تحت تأثير عوامل اجتماعي، خاكشناسي، سياسي، زيست محيطي،[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اقتصادي و اكولوژيك انجام مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]آيش بندي گياهان صيفي (بهاره) و شتوي (پائيزه)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]الف: صيفي (بهاره): ..................................................................................................................... پنبه...... 2 قطعه 20 هكتار................................................................................................................... قطعات 10 هكتاري[/FONT]
[FONT=&quot] ...... چغندر 1 قطعه....................................................................................................................................................... 10 هكتار[/FONT]
[FONT=&quot]ب: شتوي (پاييزه):..................................................................................................................... گندم...... 3 قطعه 30 هكتار[/FONT]
[FONT=&quot] ...... جو 1 قطعه....................................................................................................................................................... 10 هكتار[/FONT]
[FONT=&quot] ...... آيش 4 قطعه....................................................................................................................................................... 40 هكتار[/FONT]
[FONT=&quot] ...... جمع 11 قطعه................................................................................................................................. 110 هكتار[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]پنبه گياهي پرتوقع از نظر كود دادن و وجين كردن و غيره است. پس از آن زمين را به گندم اختصاص مي‌دهيم كه گياهي است كه توقع و احتياج زيادي به كود و [/FONT][FONT=&quot]…[/FONT][FONT=&quot] ندارد. سپس زمين را آيش مي‌گذاريم تا حاصلخيزي خود را باز يابد و آنگاه از يك گياه پرتوقع مثل چغندر و سپس از گندم يا جو استفاده مي‌شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image007.gif
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2 گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]1 پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]3 آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]11 آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]4 چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]10 جو[/FONT]​
[FONT=&quot]5 گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]9 آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]6 آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]8 گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]7 پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]قطع[/FONT][FONT=&quot]ه [/FONT][FONT=&quot]سال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1[/FONT]​
[FONT=&quot]2[/FONT]​
[FONT=&quot]3[/FONT]​
[FONT=&quot]4[/FONT]​
[FONT=&quot]5[/FONT]​
[FONT=&quot]6[/FONT]​
[FONT=&quot]7[/FONT]​
[FONT=&quot]8[/FONT]​
[FONT=&quot]9[/FONT]​
[FONT=&quot]10[/FONT]​
[FONT=&quot]11[/FONT]​
[FONT=&quot]1[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]2[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]3[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]4[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]5[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]6[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]7[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]8[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]9[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]10[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]11[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]آيش[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]توجه:[/FONT][FONT=&quot] اگر مي‌خواهيد گياهي مانند يونجه را 3 ساله در تناوب قرار دهيد، بايد 3 قطعه از آيش‌بندي را به آن اختصاص دهيد و گر مي‌خواهيد يونجه را 4 ساله در نظر بگيريد، بايد 4 قطعه از آن را در آيش داشته باشيد.[/FONT]
[FONT=&quot]4 جو[/FONT]​
[FONT=&quot]3 يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]2 ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot]1 يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]5 يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]6 چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]7 يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]8 گندم[/FONT]​
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image008.gif
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image009.gif
مسير گردش تناوب
[FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]قطعه[/FONT]​
[FONT=&quot]سال[/FONT]​
[FONT=&quot]1[/FONT]​
[FONT=&quot]2[/FONT]​
[FONT=&quot]3[/FONT]​
[FONT=&quot]4[/FONT]​
[FONT=&quot]5[/FONT]​
[FONT=&quot]6[/FONT]​
[FONT=&quot]7[/FONT]​
[FONT=&quot]8[/FONT]​
 

sey

New member
[FONT=&quot]1[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]2[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot]3[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]4[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]5[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]6[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]7[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]8[/FONT]​
[FONT=&quot]گندم[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]چغندر[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]

file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001.gif
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1 يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]2 يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]3 يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]5 جو[/FONT]​
[FONT=&quot]4 ذرت[/FONT]​
file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.gif[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]قطعه[/FONT]​
[FONT=&quot]سال[/FONT]
[FONT=&quot]1[/FONT]​
[FONT=&quot]2[/FONT]​
[FONT=&quot]3[/FONT]​
[FONT=&quot]4[/FONT]​
[FONT=&quot]5[/FONT]​
[FONT=&quot]1[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]2[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]3[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]4[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]5[/FONT]​
[FONT=&quot]جو[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]يونجه[/FONT]​
[FONT=&quot]ذرت[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]در تناوب بايد توجه نمود كه چه گياهي بعد از گياه ديگر مي‌آيد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نكات فني تناوب:[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]تغذيه گياه: [/FONT][FONT=&quot]گياه مصرف كننده [/FONT][FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot] است يا نه (گياه ممكن است مصرف كنندة عمدة [/FONT][FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot] نباشد و مصرف كننده عنصر ديگر باشد).[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ شكل ريشه گياه (گياه ريشه بلند يا كوتاه دارد)[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ مسموميت خاك ([/FONT][FONT=&quot]Leachate[/FONT][FONT=&quot]) ([/FONT][FONT=&quot]Allelopathy[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot]با رعايت تناوب سعي مي‌كنيم كه اگر اين مسئله وجود دارد باعث آسيب به گياهان بعدي و خاك نشود.[/FONT]
[FONT=&quot]مواد شيميايي ([/FONT][FONT=&quot]Leachate[/FONT][FONT=&quot]) عبارتند از زردآب حاصل از بقاياي خشك محصولات زراعي يا ترشحات حاصل از ريشه گياهان.[/FONT]
[FONT=&quot]رقابت براي از بين بردن رقيب در گياهان از طريق توليد سم مثل [/FONT][FONT=&quot]Wire weed[/FONT][FONT=&quot] كه از طريق ريزوم رشد مي‌كند، صورت مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ شيوع آفات و بيماريها: اگر در سطوح وسيع در منطقة خاص يك گياه را بكاريم زمينه شيوع بيماريها فراهم مي‌شود. گياهاني را در تناوب قرار دهيد كه ميزبان مشترك يك آفت نباشد.[/FONT]
[FONT=&quot]5ـ علفهاي هرز:[/FONT]
[FONT=&quot]الف ـ اختصاصي: مثل يولاف كه فقط با گندم رشد مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]ب ـ عمومي: تربچه وحشي و اويارسلام كه با همة گياهان رشد مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]علفهاي هرز داراي رشد سريع هستند زيرا:[/FONT]
[FONT=&quot]الف ـ حداقل درجه حرارت براي جوانه‌زني آنها پايين‌تر است.[/FONT]
[FONT=&quot]ب ـ راندمان جذب آب و غذاي آنها زيادتر است.[/FONT]
[FONT=&quot]براي جلوگيري از رشد علفهاي هرز از گياهان [/FONT][FONT=&quot]Cover Crops[/FONT][FONT=&quot] يا گياهان پوششي استفاده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]يك گياه پوششي ([/FONT][FONT=&quot]Cover Crop[/FONT][FONT=&quot]) داراي رشد انبوهي است و ارتفاع كمي دارد. به علت عدم عبور نور خورشيد از داخل [/FONT][FONT=&quot]Canopy[/FONT][FONT=&quot] (سايه‌بان) آن موجب مي‌شود كه علفهاي هرز مزرعه با كمبود نور مواجه شده و نهايتاً از بين بروند: يونجه، گندم، يولاف، جو، پنبه [/FONT][FONT=&quot]…[/FONT][FONT=&quot] از گياهان پوششي مي‌باشند.[/FONT]
[FONT=&quot]6ـ كنترل فرسايش خاك:[/FONT]
[FONT=&quot]در سيستم تناوبي با رعايت تناوب:[/FONT]
[FONT=&quot]الف ـ مقدار مواد آلي و هوموس خاك را زياد مي‌كنيم.[/FONT]
[FONT=&quot]ب ـ از فرسايش خاك جلوگيري مي‌كنيم.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=1][FONT=&quot]تناوب كشت غله ـ مرتع [/FONT][FONT=&quot]Ley Farming[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]حدود 5 ميليون هكتار از زمين‌هاي ناحية خشك و نيمه خشك و 2 ميليون هكتار از زمين‌هاي شمال كشور با آب و هواي نيمه مديترانه ساليانه بصورت آيش مي‌ماند كه بهتر است در آنها از تناوب كشت غله ـ مرتع استفاده شود.[/FONT]
[FONT=&quot]اين عمل باعث مي‌شود:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ تثبيت [/FONT][FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot] صورت گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ از تبخير آب سطح زمين جلوگيري مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ برنامه‌ريزي كار در طول سال بهتر صورت مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=2][FONT=&quot]عمليات داشت [/FONT][FONT=&quot]Maintenance[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]به كليه عملياتي كه از زمان جوانه‌زني تا برداشت محصول در زمين صورت گيرد عمليات داشت مي‌گويند.[/FONT]
[FONT=&quot]مراحل جوانه‌زني در بذر عبارتند از:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ آبگيري [/FONT][FONT=&quot]Imbibition[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2ـ تندش [/FONT][FONT=&quot]Pre-Germination[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3ـ جوانه‌زني [/FONT][FONT=&quot]Germination[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]جوانه‌زني وقتي صورت مي‌گيرد كه ريشه‌چه به اندازة قطر بذر از داخل بذر خارج شود.[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ خروج از خاك [/FONT][FONT=&quot]Emergence[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]آبياري، تنك كردن، سله شكني، وجين، مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي، دادن كود سرك در طول دورة رويش، واكاري (بازكاشت) ـ خاك دادن پاية بوته‌ها مبارزه با علفهاي هرز جزو عمليات داشت محس[/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot]ب مي‌شوند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] آبياري [/FONT][FONT=&quot]Irrigation[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]منابع[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تأمين[/FONT][FONT=&quot] آب آبياري[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]آب براي گياهان عبارتند از:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1ـ رودخانه 2ـ سيلاب 3ـ چاه عميق و نيمه عميق 4ـ چشمه 5ـ قنات[/FONT][FONT=&quot] 6- [/FONT][FONT=&quot]ـ نزولات آسماني[/FONT][FONT=&quot] 7- [/FONT][FONT=&quot] آب ذخيره‌اي در عمق خاك[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]رودخانه:[/FONT]
[FONT=&quot]الف ـ مقدار زيادي اكسيژن به صورت محلول در آب آن قرار دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]ب ـ مواد غذايي را با خود شستشو داده و املاح معدني مورد نياز گياه را تأمين مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]چاه عميق و نيمه عميق:[/FONT]
[FONT=&quot]اگر سفره‌هاي آب زيرزميني املاح داشته باشد آب چاه هم املاح دارد. اگر سفره‌هاي آب زيرزميني راكد باشد اكسيژن آب چاه كم است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]هدف از آبياري:[/FONT]
[FONT=&quot]هدف: اضافه كردن مقدار كافي از آب در زمان مناسب در محيط توسعه ريشه گياه است.[/FONT]
[FONT=&quot]محصولات مختلف زراعي بين 200 ـ 1000 ليتر آب براي توليد يك كيلوگرم مادة خشك مصرف مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان يكساله نياز آبي شديدتري نسبت به گياهان چند ساله دارند. زيرا گياهان چند ساله ريشه عميق‌تري دارند (درحاليكه گياهان يكساله ريشه سطحي‌تري دارند).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اثرات منفي آبياري:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1ـ اگر سفره‌هاي آب زيرزميني خيلي به سطح خاك نزديك باشد ريشه گياه در آب قرار گرفته و گياه خفه مي‌شود[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ اگر خاك شور باشد و نمك داشته باشد تحت تأثير خواص موئينگي نمك را هم با خود بالا آورده و سطح خاك شوره مي‌زند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اثرات مثبت:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ براي گياهاني كه عمق ريشه كم دارند مناسب است.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ اگر خاك شور نباشد آبياري را انجام مي‌دهيم.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]زمان آبياري:[/FONT]
[FONT=&quot]روشهاي كاشت به لحاظ سيستم آبياري[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ خشكه كاري:[/FONT][FONT=&quot] در اين روش بدون آب دادن در حاليكه زمين خشك است بذر را مي‌كاريم. زمين بايد هموار باشد ـ شني باشد ـ خاك سبك باشد ـ نوع بذري كه در خاك خشك كاشته مي‌شود بايد خشك باشد ـ مثلاً اگر بذر گندم را در خاك بكاريم و آب ندهيم اتفاقي نمي‌افتد ولي به محض آب دادن گياه زنده و فعال مي‌شود و از اين به بعد گياه روي آب دوم حساس مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2ـ هيرم كاري (نمكاري):[/FONT][FONT=&quot] ابتدا زمين را از آب اشباع كرده و مي‌گذاريم به مرحلة ظرفيت مزرعه‌اي برسد و سپس بذر كاري مي‌كنيم.[/FONT]
[FONT=&quot]طبيعي است كه گياهاني را هيرم كاري مي‌كنيم كه حساس‌ترند (جاليز، هندوانه، لوبيا، خربزه و [/FONT][FONT=&quot]…[/FONT][FONT=&quot]). گاهي اوقات بذر را مي‌كاريم و اگر مقداري رس در خاك باشد و آبي بيايد خاك خشك مي‌شود و اگر چند روز طول بكشد احتمال جوانه‌نزدن بذر زياد است. آبياري مجدد پس از كشت الزامي است. زماني كه بذر جوانه زد به آبياري نياز دارد تا به رشد مطلوب برسد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تعيين زمان آبياري:[/FONT]
[FONT=&quot]تعيين زمان آبياري به عوامل زير بستگي دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ بايد بدانيم گياهي را كه مي‌خواهيم بگاريم چه مقدار نياز آبي دارد. يعني ميزان نياز گياه به آب براي توليد يك كيلوگرم مادة خشك چه مقدار است.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ عمق ريشه چقدر است.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ بافت خاك: در خاكهاي سبك ذخيره‌سازي كمتر و در خاكهاي سنگين ذخيره‌سازي آب بيشتر است.[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ تغييرات درجه حرارت هوا[/FONT]
[FONT=&quot]5ـ ميزان تبخير از سطح آب آزاد[/FONT]
[FONT=&quot]6ـ ميزان وزش باد و سرعت آن[/FONT]
[FONT=&quot]7ـ ميزان آب موجود در مزرعه و منبع آن[/FONT]
[FONT=&quot]8ـ نم و رطوبت نسبتي هوا[/FONT]
[FONT=&quot]9ـ ميزان بارندگي: حداقل بارندگي مؤثر بايد 15 ميلي‌متر باشد زيرا در غير اينصورت آب باران تبخير خواهد شد.[/FONT]
[FONT=&quot]10 ـ روند رشد رويشي گياه براي تعيين زمان آبياري به خصوصيات گياه بايد توجه شود.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ گياهان مقاوم به خشكي را وقتيكه تا 75% از آب [/FONT][FONT=&quot]FC[/FONT][FONT=&quot] را استفاده كرد بايد آبياري نمود (گندم).[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ گياهان حساس به خشكي تا 50% از آب [/FONT][FONT=&quot]FC[/FONT][FONT=&quot] بايد در خاك باقي باشد (سويا).[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ در گياهان آب پسند رطوبت خاك هميشه در مرحله [/FONT][FONT=&quot]FC[/FONT][FONT=&quot] نگهداري مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]اگر به گياه تنش داده شود (چه دوره‌اي و چه مداوم) بسته به اينكه گياه در چه مرحله‌اي از رشد باشد اثرات مختلفي روي آن مي‌گذارد. در اين تنش دوره‌اي (پريوديك) در مرحلة جواني و گل‌دهي خسارت شديدي به وارد مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]ياهاني كه تحت تنش دايميقرار دارند، توليد زيست تودة كمتري كرده و شاخ و برگ كاهش مي‌يابد و زودتر به گل مي‌روند.[/FONT]
[FONT=&quot]زمان گل‌دهي بيشتر گياهان وابسته به طول روز است.[/FONT]
[FONT=&quot]گياهان به دو گروه تقسيم مي‌شوند:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1ـ رشد محدود[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] Determinated growth[/FONT][FONT=&quot]: گياه وقتي به رشد زايشي مي‌رسد رشد رويشي متوقف مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ رشد نامحدود[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] Indeterminated growt[/FONT][FONT=&quot]h[/FONT][FONT=&quot]: گياه وقتي به رشد زايشي رسيد رشد رويشي متوقف نمي‌شود. هر چه ميزان بارندگي زيادتر باشد ميزان رشد رويش بيشتر مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]روشهاي آبياري [/FONT][FONT=&quot]Irrigation metods[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]عواملي كه در نوع و سيستم آبياري مؤثرند:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ نوع گياه 2ـ مقدار آب موجود 3ـ بافت خاك 4ـ وضعيت پستي و بلندي زمين 5ـ روش كاشت 6ـ سرمايه‌گذاري اوليه[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]روشهاي آبياري:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ آبياري سطحي [/FONT][FONT=&quot]Surface Irrigation[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]2ـ آبياري قطره‌اي [/FONT][FONT=&quot]Drip Irrigation[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3ـ آبياري كرتي [/FONT][FONT=&quot]Flood Irrigation[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]آبياري غرقابي[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ آبياري سيلابي[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ آبياري نواري [/FONT][FONT=&quot]Border Irrigation[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]3ـ آبياري نشتي [/FONT][FONT=&quot]Furrow Irrigation[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]4ـ آبياري زيرزميني [/FONT][FONT=&quot]Sub Irrigation[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]آبياري قطره‌اي[/FONT]
[FONT=&quot]براي گياهاني كه از نظر اقتصادي ارزش دارند از روش آبياري قطره‌اي استفاده مي‌شود. لوله‌هايي از جنس پلي‌كا در سرتاسر مزرعه كشيده شده و پاي هر بوته گياه يك قطره چكان قرار مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مزايا:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ 90 تا 95 درصد آب صرف گياه مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ در هر شرايط از زمين پستي و بلندي و غيره قابل اجرا است.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ علفهاي هرز كمتر رشد مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ مي‌توان آنرا به صورت دائمي [/FONT][FONT=&quot]Drip Irrigation[/FONT][FONT=&quot] و يا به صورت منقطع [/FONT][FONT=&quot]Sip Irrigation[/FONT][FONT=&quot] انجام داد.[/FONT]
[FONT=&quot]5ـ كودها و علفهاكشهاي مربوطه را مي‌توان در آب حل كرد و به مزرعه رساند.[/FONT]
[FONT=&quot]6ـ هزينه كارگري پايين مي‌آيد.[/FONT]
[FONT=&quot]7ـ وزش باد هيچ اثري بر آبياري ندارد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]معايب:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ هزينه اولية آن بالا است.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ ممكن است قطره چكانها بگيرد.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ در مزرعه‌اي استفاده مي‌شود كه گياه چند سال در آن باقي بماند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]آبياري باراني:[/FONT][FONT=&quot] به مفهوم آن است كه آب را به طور مصنوعي بر روي محصول زراعي بريزيم.[/FONT]
[FONT=&quot]راندمان آب آبياري حدود 60 تا 70 درصد است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]محاسن:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ به توپوگرافي زمين (پستي و بلندي زمين) ربطي ندارد.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ سيستم خودكار است و احتياج به كارگر كمتري دارد (شكل).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]معايب:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ اگر باد بيايد آبياري غير يكنواخت مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ هزينه حمل و نقل وسايل و برپا كردن سيستم زياد است.[/FONT]
[FONT=&quot]آبياري باراني بر دو نوع است:[/FONT]
[FONT=&quot]الف ـ ثابت.......................................................................................................................... ب ـ سيار[/FONT]
[FONT=&quot]در سيستم سيار يك لولة بزرگ عمودي قرار دارد كه داراي يك لولة افقي است كه طول آن كه به [/FONT][FONT=&quot]m[/FONT][FONT=&quot] 50 مي‌رسد آبفشانها به فاصلة 5 متر به 5 متر روي شاخة افقي قرار مي‌گيرند و بطور مداوم مي‌چرخند و آبياري مي‌كنند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]آبياري سيلابي[/FONT]
[FONT=&quot]از اين سيستم آبياري براي مرتع استفاده مي‌شود. در زمينهايي كه شيب دارند از بالادست كه آب در حال جريان است شروع مي‌كنند به بال زدن در مسير آب تا سرعت جريان آب را كمتر كنند. بالها و جوي‌ها فرعي معمولاً در روي خط تراز خاك قرار مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مزايا:[/FONT]
[FONT=&quot]رسوبات آبي موجود در مسير در پايين دست پخش شده و خاك را حاصلخيز مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]آبياري نواري:[/FONT]
[FONT=&quot]زمين زراعتي بايد شيب كم داشته باشد (3 در هزار). ابتدا زمين به صورت نوارهاي باريك تقسيم مي‌شود و آب به صورت نواري در قطعات در دو جهت حركت مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ در جهت طولي آب روي سطح زمين حركت مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ در جهت عمودي آب در داخل خاك نفوذ مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]معايب:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ هدر رفت آب زياد بوده و راندمان 30 تا 40 درصد است.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ چون آب روي زمين قرار مي‌گيرد. بعد از تبخير ممكن است خاك سله ببندد.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ احتمال بروز بيماريهاي قارچي در گياهان زياد مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]آبياري كرتي و فرق آن با آبياري نواري:[/FONT]
[FONT=&quot]آبياري كرتي همان مرز كشي را دارد اما طول و عرض كرتها كمتر است. عرض كرت [/FONT][FONT=&quot]m[/FONT][FONT=&quot] 40 ـ 50 و يا كمتر است. در آبياري نواري نوارها بلند است و شيب بايد كم باشد. اما در آبياري كرتي بايد شيب زياد باشد چون كرتها كوچك است و همة مزايا و معايب نواري را دارد. ولي راندمان 30% است. اين سيستم آبياري ارزان است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]آبياري نشتي:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ اين روش آبياري بيشتر براي كشت‌هاي رديفي (جوي و پشته) به كار مي‌رود. آب در جويها حركت مي‌كند و از طريق نفوذ به عمق و كناره به گياه مي‌رسد (راندمان 60% است).[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ آب به طور مستقيم به پاي طوقه نمي‌رود كه توليد بيماري كند.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ سله بوجود نمي‌آورد زيرا آب روي خاك نيست.[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ در موقع مبارزه با علفهاي هرز مي‌توان از وسايل مكانيزه استفاده نمود.[/FONT]
[FONT=&quot]5ـ انجام عمليات داشت بهتر صورت مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot]طول شيارها و جوبها به بافت خاك بستگي دارد. هر چه خاك سنگين‌تر باشد طول شيارها بيشتر است[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]آبياري زيرزميني [/FONT][FONT=&quot]Sub Irrigation[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]وقتي مي‌خواهيم آبياري زيرزميني انجام دهيم بايد زمين را نرم كنيم و بعد با نهر كن در زمين شكاف عميق بدهيم و بعد لوله‌ها را در زمين بكاريم.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]معايب:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ هدر رفت آب زياد است مگر آنكه زير خاك عايق بماند (چون آب به قسمتهاي زير نفوذ مي‌كند؛).[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ ممكن است قطره چكانها خراب شود.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ هزينه احداث آن بسيار سنگين است از اين سيستم در گلخانه به خوبي مي‌توانيم استفاده كنيم.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]آبياري كوزه‌اي[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]در زير قسمتهاي چتر درخت كوزه‌اي در خاك قرار مي‌دهيم و در كوزه آب مي‌ريزيم. آب بتدريج از كوزه خارج مي‌شود و درخت‌ها و بوته‌ها بتدريج آب را جذب مي‌كنند. اطراف كوزه ممكن است خاك باشد و يا ممكن است كود حيواني و گاهي ممكن است ماسه نرم قرار گيرد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مقدار آب در هر آبياري:[/FONT]
[FONT=&quot]دبي:[/FONT][FONT=&quot] بده يا دبي ميزان آبي است كه در هر واحد زمان از چاه ويا لوله وارد مزرعه مي‌شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اهداف از آبياري:[/FONT][FONT=&quot] هدف از آبياري اينست كه رطوبت خاك را به رطوبت ظرفيت مزرعه‌اي برسانيم (تا عمق ريشه)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تنك كردن [/FONT][FONT=&quot]Thinning[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]وقتي مزرعه‌اي را مي‌كاريم كه تراكم آن بيشتر از حد مطلوب است آن را تنك مي‌كنيم.[/FONT]
[FONT=&quot]در كاشت هدف ما اين است كه به [/FONT][FONT=&quot]Optimum[/FONT][FONT=&quot] كاشت برسيم.[/FONT]
[FONT=&quot]Optimum[/FONT][FONT=&quot] بستگي دارد به نوع بوته[/FONT]
[FONT=&quot]به دلايل زير هميشه كاشت بيشتر از [/FONT][FONT=&quot]Optimum[/FONT][FONT=&quot] است:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ احتمال اينكه زمين خوب آماده نشده باشد و مقداري بذر هدر برود.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ احتمال اينكه قوه ناميه بذر 100% نباشد.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ احتمال اينكه حشرات بذر را از بين ببرند.[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ بيماريها بذر را از بين ببرند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]حال اگر با تمام احتمالات بالا جمعيت كاشته شده از حد [/FONT][FONT=&quot]Optimum[/FONT][FONT=&quot] زيادتر باشد مزرعه تنك مي‌شود. مرحله‌اي كه گياه از خطر ابتلا به بيماريها خارج مي‌شود مرحله 3 تا 4 برگي است.[/FONT]
[FONT=&quot]در بعضي از گياهان وجيني مانند پنبه، چغندرقند و ذرت عمل تنك كردن در چند مرحله صورت مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]گياه وجيني [/FONT][FONT=&quot]به گياهي گفته مي‌شود كه در ابتداي رويش داراي رشد بطئي است و بيشتر مورد تهاجم علفهاي هرز قرار مي‌گيرد. در اين گياهان جمعيت گياه را دو تا سه برابر [/FONT][FONT=&quot]optimum[/FONT][FONT=&quot] مي‌گيرند و در مراحل مختلف از بين بردن علفهاي هرز آنها را نيز تنك مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]چغندر قندر يك گياه پلي‌ژرم (چند جوانه‌اي [/FONT][FONT=&quot]Polygerm[/FONT][FONT=&quot]) است. از يك بذر آن چند جوانه مي‌زند. پس بايد به طور طبيعي آن را تنك كرد (چون گياه وجيني است و بايد حمايت شود).[/FONT]
[FONT=&quot]عمل تنك يا با دست و يا با تيشه صورت مي‌گيرد.[/FONT]
[FONT=&quot]اگر كشت خطي باشد عمل با تنك كن (دستگاه ماشيني) صورت مي‌گيرد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دوباره‌كاري كردن (واكاري) [/FONT][FONT=&quot]Replanting[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]به دلايلي صورت مي‌گيرد كه در اثر سرماي بيموقع، تگرگ، برف و بروز آفات و بيماريهاي شديد به هر دليلي بذر جوانه نزند و جمعيت گياه از [/FONT][FONT=&quot]Optimum[/FONT][FONT=&quot] كمتر باشد. در اين شرايط واكاري انجام مي‌شود. در بعضي از گياهان قابليت نشاءكاري ([/FONT][FONT=&quot]Transplantig[/FONT][FONT=&quot]) وجود دارد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاك دادن پاي بوته [/FONT][FONT=&quot]Earthup[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]بعضي از گياهان اين قابليت را دارند كه اگر پاي طوقه آنها خاك دهيم با ايجاد ريشه نابجا مي‌توانند مواد غذايي را جذب كنند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مزايا:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ جذب مواد غذايي بيشتر 2ـ استحكام گياه را زيادتر مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]در مورد گياهاني مثل سيب‌زميني، ذرت و ذرت خوشه‌اي اين عمل صورت مي‌گيرد. در كرفقس و آنديو خاك دادن براي خصوصيات بازارپسندي و سفيد ماندن ساقه آن صورت مي‌گيرد. با مرزكش و بيل و نهركن مي‌توان به بوته خاك داد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]سله‌شكني[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Crust Breaking[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]مكانيزم:[/FONT][FONT=&quot] در خاكهاي رسي سله‌بندي زياد است زيرا رس عامل اصلي سله‌بندي است. اگر پوشش گياهي نباشد در اثر جريان آب بر روي سطح خاك: 1ـ جوانه‌زني مختلف مي‌شود و [/FONT][FONT=&quot]Microprosite[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]Macrprosite[/FONT][FONT=&quot] پر مي‌شود و جلوي نفوذ آب خاك را مي‌گيرد. 2ـ رطوبت از بين برود، چون شكاف عميق در خاك ايجاد مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]بعد از بذر كاري مرتباً بايد به زمين آب مي‌دهند تا سله حل شود و بذر جوانه بزند و يا اينكه با زدن هرس سبك قبل از اينكه سله بوجود آمد آن را نرم و خرد مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]اگر گياه رشد كند و جوانه بزند و بعد خاك سله بنند، ريشه گياهان پاره مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اصلاح خاك[/FONT]
[FONT=&quot]اضافه كردن هوموس و ماسه براي از بين بردن سله و سبك شدن و اسفنجي شدن خاك.[/FONT]
[FONT=&quot]سله شكني بوسيله كارگر يا ماشين صورت مي‌گيرد. كه معمولاً سله شكني را با وجين همراه مي‌كنند. سله شكني با هرس هم انجام مي‌شود به شرط آنكه در زمين محصول نباشد.[/FONT]
[FONT=&quot]سله شكني بايد در زماني صورت گيرد كه گياه در مرحله 2 تا 4 برگي باشد. در غير اينصورت عده زيادي از گياهان از بين مي‌روند (بعد از سله شكني و وجين كود به زمين مي‌دهيم تا تقويت شود).[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]وجين [/FONT][FONT=&quot]Hoeing = Weeding[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]به عمليات از بين بردن علفهاي هرز در يك مزرعه به وسيله دست يا ماشين وجين مي‌گوييم. هر گياهي كه در خارج از محل رويش خود رشد كند علف هرز ناميده مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]هدف وجين كاري از بين بردن علفهاي هرز است. بذر علفهاي هرز يا از طريق باد مي‌آيد و يا از طريق اب. براي از بين بردن علفهاي هرز چند راه وجود دارد:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ راههاي مكانيكي[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ استفاده از گياهان پوششي[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ روش بيولوژيك[/FONT]
[FONT=&quot]4ـ روش شيميايي استفاده از علفكشها:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ انتخابي [/FONT][FONT=&quot]Selective[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] 2ـ غير انتخابي [/FONT][FONT=&quot]Wide Spectrum[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]علفكش غير انتخابي همه چيز را نابود مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]علفكش انتخابي روي گياه خاص اثر ندارد و تمام علفهاي هرز را از بين مي‌برد.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اگر گياه زراعي پهن برگ است (مثل پنبه) از علف هرز كش باريك برگ استفاده مي‌كنيم كه تمام گياهان باريك برگ را از بين مي‌برد و برعكس اگر گياه زراعي و علفهاي هرز هر دو پهن برگ و يا باريك برگ باشند بايد از علف‌كشهاي مخصوص استفاده كنيم.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دوره (پريود) بحراني مبارزه با علفهاي هرز [/FONT][FONT=&quot]Critical Period[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اگر قرار بر اين باشد كه براي مبارزه با علفهاي هرز هر روز اقدام كنيم از نظر هزينه كارگري زياد است. دورة بحراني زماني است كه با كمترين هزينه كارگري مي‌توان بيشترين خسارت را به علف هرز وارد و بيشترين بهره را از گياه بدست آورد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[h=3][FONT=&quot]مبارزه با آفات و بيماري‌هاي گياهي[/FONT][/h] [FONT=&quot]عوامل بيماري‌هاي گياهي عبارتند از:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ قارچ[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ باكتري[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ ميكوپلاسما كه يك نوع حد واسط است[/FONT]
[FONT=&quot]عوامل بيماريهاي فيزيولوژيك كمبود مواد غذايي است. علائم اين بيماريها عبارتند از:[/FONT]
[FONT=&quot]الف ـ نكروزه شدن: خشن شدن و زبر شدن برگها.[/FONT]
[FONT=&quot]ب ـ كمبود آهن: برگها در سرشاخه زرد مي‌شود و زردي كم كم از بالا به پائين گسترش مي‌يابد.[/FONT]
[FONT=&quot]ج ـ كمبود نيتروژن: چون متحرك است پس كل برگها زرد مي‌شود و از پايين به بالا زردي گسترش مي‌يابد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]قانون اول در مبارزه با آفات:[/FONT]
[FONT=&quot]آيا خسارت آفات در سطح زيان اقتصادي است يا نه؟ چون هزينه‌اي كه براي سم‌پاشي مصرف مي‌شود بايد كمتر از خسارتي باشد كه دراثر زيان اقتصادي وارد مي‌شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]طبقه‌بندي آفات:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ آفات درجه 3: كه اگر با آنها مبارزه نشود محصول را از بين مي‌برند.[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ آفاتي كه خسارت وارد مي‌كند ولي زير سطح اقتصادي است و نبايد با آنها مبارزه كرد.[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ آفاتي كه هميشه وجود دارند ولي هيچگاه خسارت وارد نمي‌كند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]حشرات مفيد:[/FONT]
[FONT=&quot]1ـ گرده افشان[/FONT]
[FONT=&quot]2ـ پرداتور (شكارگر) مثل كفشدوزك[/FONT]
[FONT=&quot]3ـ پارازيت مثل تريگوگراما كه روي لارو حشرات (كرم ساقه‌خوار برنج) تخم مي‌گذارد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]برگ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هاي صورتي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]‌رنگ ـ گلدهي كم ـ در اثر كمبود فسفر مي[/FONT][FONT=&quot] باشد (بيماری فيزيولوژيک)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 

sey

New member
جزوه زراعت ارگانیک-تهران

جزوه زراعت ارگانیک-تهران

[FONT=&quot]بسمه تعالي[/FONT]
[FONT=&quot]ظاهر شد فساد در آسمانها و زمين به سبب آنچه كسب كرد [/FONT][FONT=&quot]د[/FONT][FONT=&quot]ستهاي مردم و بچشاند خدا به ايشان اثر بعضي از آنچه عمل كردند شايد باز گردند[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]فصل اول[/FONT]
[FONT=&quot]كشـاورزي ارگانيـك [/FONT][FONT=&quot]Organic Farming[/FONT]
[FONT=&quot]تاريخچـه[/FONT] - [FONT=&quot]كشاورزي ارگانيك و كشاورزي بيولوژيكي مترادف با يكديگر بكار برده مي شوند. كشت ارگانيك طي سالهاي 1930 تا 1940 در انگلستان براساس نظرات سرآلبرت هوبارت و خانم اير بالفور در ارتباط با مسئله حفاظت و احياي حاصلخيزي خاك بنيان گذارده شد. [/FONT] - [FONT=&quot]مشكلات متعدد زيست محيطي ناشي از كشاورزي متداول باعث شد كه از سال 1945 نسبت به يافته هاي تحقيقاتي قبل از آن تجديد نظر كلي شود.[/FONT] - [FONT=&quot]در سال 1980 كشاورزي ارگانيك جان تازه اي گرفت و همزمان با افزايش تعداد كشاورزان ارگانيك تعداد مصرف كنندگان نيز زياد شد (از100 نفر به 700 نفر) طي (1980 [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] 1989).[/FONT] - [FONT=&quot]در سال 1989 با احداث يك موسسه استاندارد در انگلستان قوانين استاندارد كردن محصولات ارگانيك به اجرا گذاشته شد. [/FONT] - [FONT=&quot]بسياري از كشورهاي اروپائي (دانمارك، سوئد، آلمان و سو[/FONT][FONT=&quot]ئي[/FONT][FONT=&quot]س) براي توسعه كشت ارگانيك يك طرح مشترك دارند.[/FONT] - [FONT=&quot]از حدود سال 1990 تحقيقات وسيعي درخصوص كشت ارگانيك در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي جهان شروع شده است و كشاورزي ارگانيك در دانشگاهها تدريس مي شود.[/FONT] [FONT=&quot]تعريف كشـاورزي ارگانيك[/FONT] - [FONT=&quot]كشاورزي ارگانيك يعني كشاورزي بدون استفاده از مواد شيميايي با بهره گيري بهينه از منابع طبيعي براي توليد محصولات زراعي. كودهاي دامي ، كود سبز، سنگهاي معدني، تناوب هاي زراعي.[/FONT] - [FONT=&quot]در كشاورزي ارگانيك از كاربرد مستقيم يا مصرف هميشگي مواد شيميايي كه براحتي به فرم قابل حل در مي آيند (كودهاي شيميايي) و همچنين هرگونه ماده ضدحيات [/FONT]Biocide[FONT=&quot] اعم از سموم شيميايي كه حاوي تركيبات مس و گوگرد و محصولات پتروشيمي (روغن ها) و آنتي بيوتيك ها خودداري مي شود. در اين سيستم از مواد شيميايي كه منشاء طبيعي دارند مانند تركيبات حاصل از گياه [/FONT]pyrethrum[FONT=&quot] به نام [/FONT]Pyrethrine[FONT=&quot] كه ماده آفت كش است و [/FONT]Bordeaux[FONT=&quot] (كه حاوي تركيبات سولفات مس و آهك است) براي مبارزه با قارچها استفاده مي شود. [/FONT] - [FONT=&quot]در روش كشت ارگانيك از ماشين آلات مدرن، واريته هاي اصلاح شده، بذر گواهي شده مديريت صحيح دامپروري، روشهاي صحيح حفاظت آب و خاك و روشهاي ابتكاري در بازيافت بقاياي گياهي استفاده مي شود. [/FONT] - [FONT=&quot]مباحث اصلي در كشاورزي ارگانيك عبارتند از : تناوب، كشت مخلوط، روشهاي مكانيكي و زراعي كنترل علفهاي هرز، درك بهتر از هم زيستي ميكروريزا و باكتري هاي تثبيت كننده ازت با گياهان زراعي، تجديد ماده آلي و ديگر بخش هاي زنده خاك و همچنين تلفيق زراعت با دامپروري.[/FONT] - [FONT=&quot]براي دست يابي به سطح قابل قبولي از بازدهي به عوامل برقرار كننده ثبات و تعادل در مزرعه تكيه مي شود كه در اين راستا كاربرد تناوب و مديريت مناسب در امر كوددهي و عمليات خاك ورزي صحيح بسيار مورد توجه است. [/FONT] [FONT=&quot]مباني كشـاورزي ارگانيك[/FONT] [FONT=&quot] فدراسيون جهاني جنبش كشاورزي ارگانيك [/FONT] [FONT=&quot]IFOAM [/FONT] [FONT=&quot]International Federation of Organic Agriculture Movements[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]اصول و اهداف كشت ارگانيك را بشرح ذيل بيان نموده است. [/FONT] [FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]توليد غذا با كيفيت بالا و در حد كافي[/FONT] [FONT=&quot]2- [/FONT][FONT=&quot]همگامي با طبيعت، بجاي سلطه گري و چيرگي برآن.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]3- [/FONT][FONT=&quot]تقويت چرخه هاي بيولوژيكي و رستنيهاي زراعي، شامل تقويت ميكروارگانيسم ها، فون و فلورخاك و افزايش تنوع گياهي و حيواني.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]4- [/FONT][FONT=&quot]حفظ و افزايش حاصلخيزي خاك در دراز مدت[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]5- [/FONT][FONT=&quot]بهره گيري از منابع تجديد شونده تا حد امكان.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]6- [/FONT][FONT=&quot]بهره برداري از يك سيستم بسته درخصوص چرخش عناصر غذائي و مواد آلي.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]7- [/FONT][FONT=&quot]فراهم نمودن شرايط طبيعي براي دامها تا كليه غرايز طبيعي خود را بروز دهند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]8- [/FONT][FONT=&quot]تلاش در جهت كاهش اشكال آلودگي ناشي از عمليات كشاورزي مختلف.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]9- [/FONT][FONT=&quot]حفظ تنوع ژنتيكي سيستم كشاورزي و محيط اطراف شامل حفاظت از گياهان و زيست گاههاي طبيعي.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]10- امكان كسب درآمد كافي براي زارعين و نيز ايجاد محيط سالم كاري براي آنها.[/FONT] [FONT=&quot]11- در نظر گرفتن اثرات گسترده تر اجتماعي و اكولوژيكي سيستم زراعي[/FONT] [FONT=&quot]12- توسعه و استفاده از تكنولوژي فعال مناسب كه متكي بر سيستم هاي بيولوژيكي در طبيعت
مي باشند.[/FONT]
- [FONT=&quot]براساس اصول فوق اثرات مثبت و مطلوبي بر زندگي كشاورزان و جوامع روستايي مشاهده خواهد شد.[/FONT] - [FONT=&quot]تبعات رعايت اين اصول عبارت خواهند بود از :[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]تهيه كمپوست [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]2- [/FONT][FONT=&quot]كاربرد تناوب هاي طولاني: مخلوط هاي علوفه بقولات و محصولات چمني[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]3- [/FONT][FONT=&quot]استفاده كودهاي سبز [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]4- [/FONT][FONT=&quot]اجتناب از كودهاي شيميايي[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]5- [/FONT][FONT=&quot]اجتناب از عمليات رايج در دامپروي فشرده [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]6- [/FONT][FONT=&quot]اجتناب ازمصرف آنتي بيوتيك ها و هورمونهاي محرك[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]7- [/FONT][FONT=&quot]استفاده از روشهاي مكانيكي و حرارتي و زراعي و بيولوژيكي در كنترل علفهاي هرز[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]8- [/FONT][FONT=&quot]تاكيد بر فرآوري محصول در مزرعه[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]9- [/FONT][FONT=&quot]عرضه مستقيم محصول به مصرف كنندگان[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]10- بهره گيري از نيروي كار درخارج از مزرعه[/FONT] - [FONT=&quot]خاك بعنوان يك سيستم زنده محور كشاورزي ارگانيك مي باشد و طرفداران سيستم زراعت ارگانيك معتقدند كه بين خاك، گياه و انسان يك ارتباط ناگسستني وجود دارد و مي بايد اين ارتباط درك و مورد توجه قرار گيرد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فلسفه و ضرورت توجه به كشاورزي ارگانيك [/FONT] [FONT=&quot] تحولات عظيم در عمليات كشاورزي منجربه ازبين رفتن زيست گاههاي طبيعي و آلودگي محيط زيست شده است. [/FONT] [FONT=&quot] برخي از مشكلات اساسي كه در اثر كشاورزي متداول بروز كرده اند عبارتند از:[/FONT] [FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]تخريب ساختمان خاك و فرسايش آن[/FONT] [FONT=&quot]2- [/FONT][FONT=&quot]آلودگي محيط زيست[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]3- [/FONT][FONT=&quot]خطر مسموميت مواد غذايي[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]4- [/FONT][FONT=&quot]افت كيفيت مواد غذايي[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]5- [/FONT][FONT=&quot]سيستم فعلي، يك سيستم پرمصرف ازنظر انرژي است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]6- [/FONT][FONT=&quot]پرورش دام در سيستمهاي فشرده ناشي از يك بينش استثمار گرانه و غير اخلاقي نسبت به محيط مي باشد (نحوه استفاده از حيوان مانند يك ماشين توليدي)[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]7- [/FONT][FONT=&quot]پر هزينه بودن سيستم كشاورزي متداول (پرنهاده بودن آن)[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]در طرف مقابل كشاورزي ارگانيك بطور كلي متكي بر حفظ تعادل اكولوژيكي و تقويت فرآيندهاي بيولوژيكي تا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حد مطلوب آنها مي باشد. در يك سيستم ارگانيك جفظ ساختمان خاك، كرمهاي خاكي، ماكروميكروارگانيسم ها ضروري مي باشد. لذا كشاورزان ارگانيك حفظ خاك و محيط را يك اصل مي دانند.[/FONT] - [FONT=&quot]بعلت كم نهاده بودن اين سيستم فشار بر منابع طبيعي كاهش يافته و ضمنا" از هزينه هاي پنهان مانند مبارزه با آلودگي نيتراتي آب تحت الارض جلوگيري مي شود. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]فصل دوم[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]خـاك در كشـاورزي ارگانيـك[/FONT] - [FONT=&quot]كاهش تدريجي مواد آلي بخصوص در سيستم كشاورزي فشرده و همچنين تخريب ساختمان خاك آنرا مستعد متراكم شدن و فرسايش نموده است. با كاهش فعاليت ميكروارگانيسم هاي خاك كه نقش عمده اي در پديده هراديدگي شيميايي خاك دارند، توانايي آن در تامين مواد غذايي مورد نياز براي رشد گياهان كاهش خواهد يافت. [/FONT] - [FONT=&quot]فرسايش بادي و آبي د ر اكثر كشورهاي جهان بعنوان يك معضل مطرح است. در ايران حدود 50000 هكتار در سال بياباني مي شود[/FONT][FONT=&quot].[/FONT] - [FONT=&quot]در انگلستان 44% زمين هاي قابل كشت در معرض فرسايش است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]علاوه بر فرسايش شور و قليايي شدن و بيابان زايي ([/FONT][FONT=&quot]Desertification[/FONT][FONT=&quot]) نيز از عواقب روشهاي غلط كشاورزي است. [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]عوامل بيابان زايي[/FONT] [FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]فشار مستقيم انسان براي بهره برداري از اراضي نامستعد[/FONT] [FONT=&quot]2- [/FONT][FONT=&quot]جنگل زدايي در مناطق حاره[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]3- [/FONT][FONT=&quot]بهره برداري نامناسب و از بين بردن پوشش طبيعي مراتع[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]4- [/FONT][FONT=&quot]استفاده از روشهاي غلط آبياري در مناطق نيمه خشك[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]حفظ حاصلخيزي خاك و جلوگيري از شور و قليايي شدن آنها تنها با تامين مواد غذايي مورد نياز از خارج مزرعه و صرف هزينه زياد ميسر مي باشد. [/FONT] [FONT=&quot]انجام اين امر مستلزم صرف هزينه زياد و مصرف انرژي مصنوعي است كه در درازمدت با توجه به محدود بودن ذخاير انرژي امكان پذير نيست.[/FONT] - [FONT=&quot]در مقابل شواهد نشان مي دهد كه عمليات كشاورزي ارگانيك مانند تناوب كشت مخلوط هاي علوفه اي بقولات و علف هاي چمني، استفاده از كود سبز، دفن كردن بقاياي گياهي و غيره اثرات مطلوبي درجلوگيري از فرسايش خاك و حفظ ساختمان و جلوگيري از شور و قليايي شدن آن دارد. [/FONT] - [FONT=&quot]براي حفظ و تدام بهره برداري از خاك مي بايست درك صحيحي از بيولوژي و ساختمان خاك داشته باشيم.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]يك خاك سالم از طريق فعاليت هاي بيولوژيكي خود و بدون اتكا به انرژي هاي ورودي مي تواند براي مدت طولاني باروري خود را حفظ كرده و محصولاتي با كيفيت بالا توليد نمايد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]اجزاء اصلي خاك عبارتند از: موجودات زنده (گياهي و جانوري )، مواد آلي، مواد معدني، آب و هوا.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]گياهان زراعي طي ميليون ها سال از مواد غذايي ساخته شده توسط ميكروارگانيسم ها استفاده كرده و با فون و فلور خاك تطابق حاصل كرده اند مانند ريزوبيوم ها و ميكوريزا (كمك به انتقال مست[/FONT][FONT=&quot]ق[/FONT][FONT=&quot]يم مواد غذايي بداخل ريشه)[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]اكوسيستم خـاك[/FONT] - [FONT=&quot]تمام اكوسيستم ها براي بقاء خود نياز به يك منبع انرژي خارجي دارند كه اين منبع خارجي خورشيد است. [/FONT] - [FONT=&quot]توليدكنندگان اصلي در تمام اكوسيستم ها (جلبك ها در خاك) گياهان هستند: جذب مستقيم انرژي خورشيد[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]ساير موجودات (مصر كنندگان اوليه) انرژي خود را از گياهان بدست مي آورند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]تجزيه كنندگان انرژي مورد نياز خود را از تجزيه مواد آلي و تبديل آنها به مواد معدني بدست
مي آورند (كرمهاي خاكي، قارچها و باكتريها).[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]منبع اصلي انرژي در خاك، انرژي حاصل از تجزيه بقاياي گياهان آلي و بقاياي حيواني است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]با گذشت زمان، ميزان توليد بيوماس و چرخه عناصر غذايي در اكوسيستم هاي طبيعي به يك حالت تعادل نسبتا" با ثبات مي رسد كه به آن نقطه كليماكس يا قله گفته مي شود. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]تعريف ساختمان و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بافت خاكي [/FONT] [FONT=&quot]كرمهاي خاكي با روشهاي مختلف در احياي حاصلخيزي و ساختمان خاك نقش ايفا مي كنند:[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]كرمهاي خاكي با ايجاد كانال نقش عمده ي در بهبود ساختمان خاك دارند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]تشكيل خاكدانه از طريق تركيب رس، آهك و مواد آلي بوسيله ترشح بزاق چسبنده.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]يك جمعيت فعال كرم خاكي مي تواند 40 تن در هكتار هوموس را فرآيند كند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]بالا آوردن مواد آلي از عمق به سطح[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]كانالهاي كرم خاكي مواد آلي محلول را به اعماق برده و مانع ايجاد بستر رشد پاتوژنها مي شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]ضمنا" نفوذ ريشه و زهكشي خاك بهتر صورت مي گيرد. [/FONT] [FONT=&quot]عواملي كه باعث كاهش فعاليت كرمهاي خاكي مي شوند عبارتند از :[/FONT] - [FONT=&quot]استفاده از سموم كرم كش، علف كش، قارچ كش، كاربرد كودهاي شيميايي مانند سولفات آمونيوم- اسيدي شدن خاك 5 [/FONT][FONT=&quot]PH <[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و [/FONT][FONT=&quot]خارج كردن بقاياي آلي از خاك[/FONT] [FONT=&quot]عوامل تحريك كننده فعاليت كرمهاي خاكي[/FONT] - [FONT=&quot]استفاده از بقاياي گياهي و كود سبز، رعايت تناوبهاي متكي به كشت بقولات و مخلوط هاي
علوفه اي اجتناب از استفاده از عوامل بازدارنده[/FONT]
[FONT=&quot] آزمايشات زيادي افزايش فعاليت كرمهاي خاكي در خاكهاي تحت كشت ارگانيك را تائيد مي كند.[/FONT] [FONT=&quot]نقش ساير موجودات زنده در ساختمان خاك[/FONT] - [FONT=&quot]در منطقه ريزوسفر روابط ميكروبي مختلف همراه با تبادل مواد غذايي و انرژي بين گياه و خاك درجريان است. [/FONT] - [FONT=&quot]توليد پلي ساكاريدها توسط ميكروارگانيسم خاك موجب چسبيدن خاكدانه ها بهم مي شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]در كشاورزي ارگانيك فعاليت آنزيمهايي مانند دهيدروژناز- اوره آز، فسفاتاز و سلولاز ( تجزيه سريعتر كاه و كلش) بعلت فعاليت ميكروارگانيسم هاي خاك بيشتر است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]در بررسي خاك بعنوان يك موجود زنده مي بايست در واقع ابتدا خاك تغذيه شود تا خاك گياه را تغذيه نمايد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]ارزيابي و مديريت خاك[/FONT][FONT=&quot] [/FONT] - [FONT=&quot]در ارزيابي خاك بايد به مواردي مانند ساختمان خاك، وزن مخصوص ظاهري، وجود كاه و كلش ومواد آلي وجود جمعيت مناسب ميكروارگانيسم ها و خصوصا" كرمهاي خاكي توجه نمود- تعداد كرمهاي مناسب در هر متر مربع 120-80 عدد و در هكتار 800000 تا 2/1 ميليون عدد مي باشد. [/FONT] - [FONT=&quot]محور اصلي مديريت خاك، توليد محصول بيشتر است و عمدتا" شامل كنترل فرسايش آبي و بادي، كنترل تلفات آب در مناطق خشك، زهكشي، ايجاد بستر مناسب رشد و افزايش قابليت دسترسي مواد غذايي براي گياه است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]يكي از فاكتورهاي مديريت خاك در كشاورزي ارگانيك جلوگيري از حالت غرقابي خاك و ايجاد يك زهكشي مناسب در آن است. عدم زهكشي مناسب موجب فرايندهاي مختلف فيزيكي و شيميايي درخاك مي شود كه باعث كاهش فعاليت ميكروارگانيسم هاي خاك و عدم جذب عناصر غذايي و توليد مواد سمي مانند اتانول، متان، سولفيد هيدرژن و يونهاي آهن در محيط ريشه ميشود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]در سيستم هاي مبتني بر شخم زياد، ساختمان خاك بتدريج تخريب شده خطر فشردگي ايجاد حالت غرقابي و فرسايش در آن افزايش مي يابد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] - [FONT=&quot]در سيستم هاي كشت حفاظتي برخي از ويژگي هاي خاك دست نخورده و پديده هايي از قبيل كانالهاي كرم خاكي و ارتباط سطح با عمق خاك و افزايش زهكشي خاك حفظ مي شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تغذيه گياهي در کشت ارگانيک[/FONT]
[FONT=&quot]بسته بودن چرخه غذايي در سطح مزرعه و منطقه در طولاني مدت الزامي است. [/FONT] [FONT=&quot]براي حفظ ميکروارکانيسمهاي خاک بايد مواد غذايي و آلي مجددا ً جايگزين شود. [/FONT] [FONT=&quot]درک کامل تمامي جنبه هاي مختلف چرخه عناصر غذايي لازم است. [/FONT] [FONT=&quot]کشت ارگانيک صرفا ً جايگزين کردن کودهاي آلي با کودهاي شيميايي نيست بلکه تغذيه کردن اکوسيستم خاک و بهره گيري کامل ازمنابع طبيعي موجود در مزرعه است. [/FONT] [FONT=&quot]فراهمي عناصر غذايي بستگي به سرعت گردش آنها در سيستم و ورود آنها از خارج دارد. [/FONT] [FONT=&quot]در کشت ارگانيک تأمين عناصر غذايي مورد نياز گياهان از طريق بهبود شرائط فيزيکي و بيو لوژيکي خاک، تنظيم تناوب و عمليات صحيح زراعي صورت ميگيرد. [/FONT] [FONT=&quot]ظرفيت تبادل کاتيوني خاک تا حدود زيادي به وجود مواد آلي وابسته است و بنيان کربوکسيل عامل آن
مي باشد. [/FONT]
[FONT=&quot]فرايند کلاته شدن عناصر کمياب توسط مواد آلي از جهت حفظ آن و نگهداري اين عناصر و ايجاد حالت بافري حائظ اهميت است. مواد آلي اثر برخي عناصر کمياب را خنثي مي کند. [/FONT] [FONT=&quot]فون خاک به عنوان يکي از مهمترين عوامل حاصلخيز کننده خاک در کشت ارگانيک مورد توجه است زيرا عمدتاً به مواد فتوسنتزي گياهان وابسته اند (بجز قارچها) و در تجزيه مواد آلي نقش ايفا ميکنند. [/FONT] [h=1][FONT=&quot]تأمين اسيديته مناسب براي فعاليت فون خاک اهميت دارد زيرا اسيدي يا قليايي بودن خاک اثر منفي بر فعاليت فون خاک دارد. [/FONT][/h] [h=1][FONT=&quot]مواد آلي به عنوان تأمين کننده حاصلخيزي خاک به سه دسته تقسيم مي شوند:[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]1- Organic material بقاياي تازه و اندامهاي گياهي و حيواني[/FONT] [FONT=&quot]2-[/FONT][FONT=&quot]- matter[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Organic موادآلي تخريب شده شامل پروتئينها و اسيدهاي آلي[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [h=2][FONT=&quot]3- Humus شامل اسيدهاي فولويک، هوميک و هيومن[/FONT][/h] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]گروههاي فعالي مانند آمينو، هيدروکسيل، کربوکسيل، ظرفيت تبادل کاتيوني بالايي داشته و باعث مي شوند که هوموس علاوه بر اينکه به عنوان يک منبع غذايي مورد توجه قرار گيرد، از جنبه هاي ديگري مثل احياي ساختمان خاک حائز اهميت باشد. [/FONT] [FONT=&quot]در يک سيستم ارگانيک به علت اينکه ريشه ها مجبورند مواد غذايي را از سطوح مختلف خاک جذب نمايند، بنابراين گسترش ريشه از ويژگيهاي گياهان در اين سيستم است که موجب مقاومت بيشتر اين گياهان به تنش خشکي مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]وجود منطقه فعال ريزوسفر (شامل بافتهاي زنده و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خارجي ريشه و ذرّات معدني در اطراف ريشه) و همچنين فعاليت ميکوريزا در اين منطقه باعث مي شود که اولا ً ميکروارگانيسمها مواد غذايي و انرژي خود را از مادّه مترشحه موسيژل دريافت دارند و نيز درچگونگي جذب عناصر غذايي کمک کنند و ضمنا ً با ترشح اسيدهاي آلي ترکيبات غيرقابل جذب را براي گياه فراهم نمايند. [/FONT] [FONT=&quot]ريشه گياهان قادرند[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مقداري مواد آلي از جمله اسيد هوميک، علف کشها و آنتي بيوتيکها را جذب کنند (در حدود 50%) که از نظر القاء مقاومت به بيماريها و به عنوان بخشي از ارتباط اکولوژيکي خاک به گياه اهميت دارد. [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]نيتروژن[/FONT] [FONT=&quot]منابع نيتروژن در کشت ارگانيک:[/FONT] [FONT=&quot]تثبيت بيولوژيکي نيتروژن [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] کودهاي آلي و منابع خريداري دام و خوراک آن است. [/FONT] [FONT=&quot]تلفات[/FONT][FONT=&quot]: ادرار دام، گاز، آبشويي، تبخير، دي نيتريفيکاسيون، فروش توليدات دامي و گياهي دو فرايند آلي شدن (جذب عناصر معدني توسط ميکروارگانيسمها و تبديل آن به پيکره خود و جذب نيتروژن توسط گياه و تبديل آن به مواد آلي) و معدني شدن (نيتريفيکاسيون) صور اصلي چرخه نيتروژن در کشت ارگانيک مي باشد. عواملي مانند اسيديته، مقدار و شکل نيتروژن، تهويه خاک، رطوبت و دماي خاک روي معدني شدن آن اثر مي گذارند. در [/FONT][FONT=&quot]Ph[/FONT][FONT=&quot] خنثي معدني شدن سريعتر صورت مي گيرد و در [/FONT][FONT=&quot]Ph[/FONT][FONT=&quot] اسيدي نيتريفيکاسيون کند مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]در يک سيستم ارگانيک هدف به حد مطلوب رساندن مقدار نيترات قابل جذب و نه به حداکثر رساندن مقدار آن مي باشد. اين موضوع بايد مناسب با نحوه آزادسازي نيتروژن و مقدار نياز گياهان در مراحل مختلف رويشي تنظيم گردد. [/FONT] [FONT=&quot]براي جلوگيري از آبشويي نيتروژن آزاد شده از مواد آلي توصيه مي شود پس از کشت گياهان تثبيت کننده نيتروژن ابتدا سيب زميني و سپس اقدام به کشت غلا ّت نمود. [/FONT] [FONT=&quot]به علت کند بودن روند طبيعي آزادسازي نيتروژن و ترکيبات فسفاته از مواد آلي اين مواد يک اثر پايا بر حاصلخيزي خاک دارند. [/FONT] [FONT=&quot]در سيستمهاي تلفيقي دامداري و زراعت چرخه بسته نيتروژن بهتر حفظ مي شود. در صورتي که در سيستمهاي باغي و زراعي وابستگي به خارج بيشتر است.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] پتاسيم[/FONT] [FONT=&quot]پتاسيم در سنتز اسيدهاي آمينه و پروتئينها از آمونيوم دخيل مي باشد و مهمترين ترکيب يوني مايع بين سلولي حيوانات است و در تنظيم خواص اسمزي اين مايعات نقش قابل توجهي دارد و در کنترل عمل ماهيچه ها و اعصاب دخيل است. [/FONT] [FONT=&quot]پتاسيم در خاک به چهار صورت يافت مي شود:[/FONT] [FONT=&quot]1- موجود در ساختمان کانيها[/FONT] [FONT=&quot]2- پتاسيم تثبيت شده[/FONT] [h=2][FONT=&quot]3- پتاسيم قابل تبادل[/FONT][/h] [FONT=&quot]4- پتاسيم محلول[/FONT] [FONT=&quot]در يک سيستم ارگانيک تعادل و تبديل اشکال پتاسيم به يکديگر در حد عالي وجود دارد بطوريکه علي رغم نشان دادن علائم کمبود در تجزيه شيميايي خاک اين کمبود در گياهان ديده نمي شود. [/FONT] [FONT=&quot]براي تأمين پتاسيم در سيستم ارگانيک بهترين روش برگرداندن علفهاي چمني در زمان دانه خميري به خاک است. زيرا مقادير زيادي پتاسيم را در اين مرحله از پروفيل خاک جذب کرده اند. [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]منابع مهم پتاسيم[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT] [FONT=&quot]1- کود گاوي[/FONT] [FONT=&quot] 2- منبع مهم معدني براي پتاسيم وجود ندارد ولي سنگهاي آذرين حاوي مقادير نسبتا زياد پتاسيم مي باشند. پتاسيم در رسهاي ورميکوليت و ايليت به مقدار نسبتا ً زياد به حالت تثبيت شده وجود دارد[/FONT] [FONT=&quot]3- کمپوست و فرآورده هاي فرعي کارخانجات نظير خاکستر چوب به عنوان منبع فرعي تر پتاسيم مطرح مي باشند. [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]فسفر[/FONT] 1- [FONT=&quot]نقش در تأمين انرژي مورد نياز واکنشهاي آنزيمي [/FONT] 2- [FONT=&quot]تشکيل جنين در گل و اسکلت بدن حيوانات [/FONT] [FONT=&quot]مقدار فسفر از 1% در سنگهاي شني تا 2% در سنگهاي آهکي متغير است. [/FONT] [FONT=&quot]فسفر به فرم غير آلي و به شکل 4PO2H جذب مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]مهمترين عامل تأمين کننده فسفر غيرآلي در خاک آزاد شدن فسفر از مواد آلي مي باشد. [/FONT] [FONT=&quot]ميکروارگانيسمها در تبديل و آزادسازي فسفر از مواد آلي و از شکل غير قابل جذب معدني به شکل قابل جذب نقش ايفا مي کنند. [/FONT] [FONT=&quot]ميکوريزا در سيستمهاي ارگانيک از عوامل جذب فسفر محسوب مي شوند. [/FONT] [FONT=&quot]ميکوريزا با وارد کردن ميسليومهاي خود به ريشه گياهان امکان تبادل عناصر غذايي را فراهم مي کنند. [/FONT] [FONT=&quot]ميکوريزاهاي بيروني در سطح ريشه و ميکوريزاهاي داخلي در ديواره سلولي رخنه مي کنند و در جذب عناصر غذايي خصوصا ً فسفر دخالت دارند و در مقابل کربوهيدرات از گياه مي گيرند. [/FONT] [FONT=&quot]جذب مواد آلي و فسفات از طريق ميکوريزا فراهم مي شود و با ترشح آنتي بيوتيک ها به مکانيسم دفاعي گياه کمک مي کنند. [/FONT] [FONT=&quot]ميکوريزا بر روي فعاليت ريزوبيومها در بقولات اثر سينرژيک دارند و عملکرد را تا دو برابر افزايش مي دهند. [/FONT] [FONT=&quot]منابع مهم فسفر[/FONT][FONT=&quot]: در سيستم ارگانيک کودهاي دامي و سبز، سنگهاي فسفات، فرآورده هاي فرعي کارخانجات فولاد (خاکستر فولاد)، آرد استخوان، آرد ماهي و دانه هاي گياهي و گوشت است. [/FONT] [FONT=&quot]بررسي ها نشان داده است که تفاوت بين عناصر غذايي اصلي نيتروژن، فسفر و پتاسيم در سيستم ارگانيک و رايج در يک دوره درازمدت تفاوت معني داري ندارند.[/FONT] [h=3][FONT=&quot] [/FONT][/h] [h=3][FONT=&quot]کودهاي ارگانيک[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [FONT=&quot]دامداري ارگانيک به عنوان يکي از اجزاء لاينفک کشاورزي ارگانيک محسوب مي شود.[/FONT] [FONT=&quot]اصول کلي دامداري ارگانيک[/FONT] [FONT=&quot] سيستمهاي دامداري بايد متناسب با استانداردهاي موجود مبتني بر فراهم سازي شرائط بروز غرايز طبيعي دام باشد. [/FONT] [FONT=&quot]1- تغذيه متناسب با فيزيولوژي گوارش و با استفاده از مواد غذايي مزرعه باشد. [/FONT] [FONT=&quot]2- از داروهاي شيميايي خودداري شود و معالجه بر اساس پيشگيري انجام شود. [/FONT] [FONT=&quot]مواد خشبي علوفه اي در شکمبه (سلولز) تبديل به اسيدهاي چرب فرّار مي شوند که منبع مهم انرژي براي دام است و از سوي ديگر مواد علوفه اي کم پروتئين در واقع منبع تغذيه ميکروارگانيسمهاي شکمبه مي شوند که آُنها به نوبه خود پروتئين دام را فراهم مي کنند. [/FONT] [FONT=&quot]3- آزادي حرکت [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] بستر مناسب [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] جلوگيري از حبس درازمدت [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] دسترسي به مرتع و جمعّيت مناسب براي بروز رفتارهاي اجتماعي از ارکان دامداري ارگانيک است. [/FONT] [FONT=&quot]انواع کودهاي دامي:[/FONT] [FONT=&quot]کود بستر دام: ادرار [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] مدفوع [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] مواد بستر (لاشه چوب [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] کاه وکلش)، مدفوع آبکي [/FONT][FONT=&quot]slurry [/FONT][FONT=&quot] و ادرار[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]تلفات ناشي از آبشويي براي نيتروژن، فسفات و پتاس از کود بستر دام به ترتيب 20%، 7% و 3% است. [/FONT] [FONT=&quot]براي جلوگيري از تلفات عناصر غذايي استفاده از پوشش پلاستيکي و تجمع آنها در يک واحد سطح کمتر الزامي است[/FONT] [FONT=&quot]کودهاي آلي علاوه بر اصلاح فيزيکي و شيميايي خاک و احياء فعاليت ميکروارگانيسمها با ايجاد حالت بافري از نوسانات و واکنش سريع خاک در مقابل افزايش نمکهاي معدني و مواد سمي محافظت مي کند. [/FONT] [FONT=&quot]نسبتN/C مهمترين عامل تعيين کننده ميزان فراهمي نيتروژن در کودهاست. هرچه اين نسبت بيشتر از 15 باشد (حضور کاه و کلش در کود) فراهمي نيتروژن کاهش مي يابد. [/FONT] [FONT=&quot]وجود مقاديري از مواد سمّي مانند مس به مقدار 300 تا 2000 ميلي گرم در هر کيلوگرم ماده خشک و 200 تا 1500 ميلي گرم روي به ازاي هر کيلوگرم ماده خشک در کودهاي حاصل از خوک داري و مرغ تخم گذار مصرف بعضي از کودهاي آلي را محدود مي سازد. [/FONT] [FONT=&quot]توصيه مي شود که برداشت و ذخيره سازي علوفه، حداقل يک ماه پس از استفاده از کود دامي صورت گيرد. [/FONT] [FONT=&quot]چنانچه کود به صورت تازه روي خاک پخش شود نقش مالچ را ايفا مي کند. [/FONT] [FONT=&quot]چنانچه کود انبار شود بايد بيشتر از شش ماه در انبار بماند و بهتر است براي جلوگيري از تلفات آن بصورت فشرده باشد تا تخمير بي هوازي باعث عدم وجود بوي نامطبوع و تلفات آبشويي مواد غذايي کود بشود. [/FONT] [FONT=&quot]کود مي تواند به صورت کود گرم و يا سرد باشد. [/FONT] [FONT=&quot]کود سرد[/FONT][FONT=&quot]: کود انباشته و فشرده مي شود [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] تخمير بي هوازي [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] درجه حرارت 30 درجه [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] کاهش تلفات آمونياک در اثر تبخير [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] از بين رفتن بذر علفهاي هرز در اثر عدم وجود اکسيژن[/FONT] [FONT=&quot]کود گرم[/FONT][FONT=&quot]: انباشت کود به صورت لايه لايه [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] تجزيه هوازي [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] گرماي 40 تا 50 درجه [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] کود پس از سه ماه قابل استفاده است. [/FONT] [FONT=&quot]كمپوست[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]تجزيه مواد بصورت هوازي [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] دماي توده به 60 درجه مي رسد [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] توليد هوموس پايدار در خاک و کاهش سرعت معدني شدن مواد آلي [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] در نتيجه آزادسازي عناصر بتدريج صورت مي گيرد [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] علت کاهش منابع انرژي مورد نياز براي فعاليت ميکروبهاست [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] از مزاياي کمپوست اصلاح ساختمان فيزيکي خاک و تجزيه بقاياي آفت کشها مي باشد. [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]نکته مهم:[/FONT] [FONT=&quot]محتواي عناصر غذايي کود به تنهايي نمي تواند بيانگر ميزان تأثير آن بر عملکرد محصول باشد. بلکه ميزان تأثير کود بر خصوصيات اصلي خاک ([/FONT][FONT=&quot]PH[/FONT][FONT=&quot]، ميزان مواد آلي، نيتروژن، فسفر، پتاس و ظرفيت تبادل کاتيوني) و نيز ميزان جذب عناصر غذايي موجود در کود توسط گياه حائز اهمّيت است. [/FONT] [FONT=&quot]نسبت مناسب [/FONT][FONT=&quot]C/N[/FONT][FONT=&quot] در کمپوست (معادل 25:1 تا 35:1) معمولا ً 15:1 عناصر غذايي کافي جهت فعاليت ميکروارگانيسمها را فراهم مي نمايد. اگر [/FONT][FONT=&quot]C/N[/FONT][FONT=&quot] خيلي کوچک باشد ([/FONT][FONT=&quot]C/N<15:1[/FONT][FONT=&quot]) کربن کافي براي فعاليت ميکروارگانيسمها و مصرف نيتروژن توسط آنها وجود نخواهد داشت در نتيجه نيتروژن از طريق تصعيد تلف ميشود. [/FONT][FONT=&quot]C/N>35:1[/FONT][FONT=&quot] در نتيجه کاهش نيتروژن قابل دسترس براي ميکروارگانيسمها اتفاق خواهد افتاد.[/FONT] [FONT=&quot]از عوامل ديگر کيفيت کمپوست رطوبت(55 تا 70%) و ساختمان مناسب (تهويه) است. [/FONT] [FONT=&quot]افزودن موادي مانند پودر سنگ و فسفات معدني و خاک رس باعث جذب آمونيوم و مانع تلفات نيتروژن از توده کمپوست مي شود و آن را غني مي نمايد. [/FONT] [FONT=&quot]استفاده از پوشش کاه و کلش و سپس پلاستيک موجب کاهش درصد تلفات نيتروژن و پتاس از توده کمپوست مي شود (درصورت بالا رفتن بيشاز حد حرارت بايد پوشش برداشته شود).[/FONT] [FONT=&quot]مدت زمان تهيه کمپوست 4 تا 6 ماه و بعضا ً تا 8 ماه است. براي تعيين زمان رسيدگي از آزمون جوانه زني بذر شاهي استفاده مي شود ([/FONT][FONT=&quot]PH[/FONT][FONT=&quot] و درجه حرارت بايد مناسب باشد تا بذر شاهي جوانه بزند).[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]سه نکته مهم در تهيه کمپوست:[/FONT] 1- [FONT=&quot]انتخاب محل مناسب (پوشش چمني) [/FONT] 2- [FONT=&quot]پوشش مناسب (پلاستيک و کاه و کلش) [/FONT][FONT=&quot][/FONT] 3- [FONT=&quot]ساختمان مناسب توده کمپوست[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]– [/FONT][FONT=&quot]ضمنا ً مصرف کمپوست به دفعات بهتر از مصرف يکباره آن است. [/FONT] [FONT=&quot]مدفوع آبکي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Slurry[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]مصرف مدفوع آبکي به علت قابليت تلفات زياد نيتروژن آن فقط در بهار توصيه مي شود. ضمنا ً توصيه مي شود که اين کود مستقيما ً با خاک مخلوط گردد. [/FONT] [FONT=&quot]نيمي از نيتروژن موجود در کود مدفوع آبکي به شکل نيترات آمونيوم و يا اوره است و نيمي ديگر بشکل پروتئين هضم نشده و ساير مولکولهاي آلي مي باشد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نيتروژن[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [h=2][FONT=&quot]فسفر[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [h=2][FONT=&quot]پتاس[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h]
[h=2][FONT=&quot]0. 5%[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [h=2][FONT=&quot]0. 2%[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h] [h=2][FONT=&quot]0. 5%[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/h]
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]انجام تهويه موجب بالا رفتن درجه حرارت و در نتيجه کنترل بهتر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بذر علف هرز و عوامل بيماريزا مي شود. در درجه حرارت 18 درجه، 85% و در 19 درجه، 51% و در 28 درجه، فقط مقدار بسيار کمي از بذور علفهاي هرز قدرت جوانه زدن دارند. [/FONT] [FONT=&quot]تهويه بايد ابتدا به کندي و بعد از دو هفته با شدت بيشتر صورت گيرد. [/FONT] [FONT=&quot]براي تهيه کمپوست مدفوع آبکي 20 تن کاه و کلش را با 100000 ليتر مدفوع آبکي مخلوط مي کنند. [/FONT] [FONT=&quot]اگر کود آبکي در شرائط بي هوازي قرار گيرد توليد گاز متان، سولفيد هيدروژن و [/FONT][FONT=&quot]CO2[/FONT][FONT=&quot] مي نمايد و محصول نهايي آن براي توليد محصول در کشت ارگانيک مناسب است. [/FONT] [h=3][FONT=&quot]کودهاي آلي انساني و ساير منابع[/FONT][/h] [h=4][FONT=&quot]فاضلابهاي شهري و کودهاي انساني[/FONT][/h] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]حاوي مقادير نسبتا ً مناسبي از نيتروژن، فسفر و تا حدود کمتري پتاس مي باشد ولي بعلت احتمال وجود فلزات سنگين و بروز بيماريها کاربرد آن تا حدودي محدود است. [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]ساير منابع کود آلي نظير خون خشک (13% نيتروژن)، سُم و شاخ (7 تا 16% نيتروژن)، گوشت واستخوان (5 تا 10% نيتروژن و 18% [/FONT][FONT=&quot]P2O5[/FONT][FONT=&quot])، پودر ماهي (6 تا 10% نيتروژن و 5 تا 9% [/FONT][FONT=&quot]P2O5[/FONT][FONT=&quot]) و زباله شهري (2 تا 5% نيتروژن) قابل توصيه مي باشد. همچنين استفاده از علفهاي دريايي (جلبکهاي قرمز و سبز و قهوه اي)به عنوان منابع پتاس و عناصر ميکرو مورد استفاده دارند. [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]علفهاي دريايي بعنوان منابع مهم نيتروژن اهميت دارند و در تغذيه دام به کار مي روند. سيتوکنين موجود در آنها سبب تحريک رشد گياهان شده و کاربرد عصاره آنها بر روي برگهاي گندم مي تواند پروتئين دانه را افزايش دهد. [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]اگر زباله هاي شهري به تفکيک جمع آوري شوند حاوي مقادير بسيار کمتري از فلزات سنگين خواهند بود و با اضافه کردن کاه وکلش به آنها از آنها کمپوست تهيه مي شود. [/FONT] [h=5][FONT=&quot] [/FONT][/h] [h=5][FONT=&quot]تناوب در سيستمهاي ارگانيک[/FONT][/h] [FONT=&quot]در سيستمهاي نوين زراعي بعلت گسترش استفاده از سموم شيميايي (علف کش [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] آفت کش) اهميت تناوب زراعي از بين رفته است. (کشت و صنعت هفت تپه)[/FONT] [FONT=&quot]بروز علفهاي هرز جديد [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] افزايش مقاومت به بيماريها و آفات به کنترل شيميايي موجب رد مصرف مواد شيميايي براي مبارزه در سيستم ارگانيک شده است. (آلودگي بارانهاي اسيدي در اروپا)[/FONT] [FONT=&quot]تنظيم تناوب زراعي در سيستم ارگانيک از اهميت ويژه اي براي حفظ و احياء حاصلخيزي خاک برخوردار است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]تاريخچه:[/FONT] [h=6][FONT=&quot]تناوب زراعي از زمان کلوملا توصيه شده است. (کشت باقلا و جوان شدن زمين)[/FONT][/h] [FONT=&quot] تناوب نورفلک شامل گياهاني مانند شبدر قرمز [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] حبوبات [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] اسپرس[/FONT] [FONT=&quot]در آغاز قرن 19 تغييراتي در اين تناوب داده شده: (در مناطق شرقي) گياهان ريشه اي [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] جو [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] گياهان دانه اي بقولات [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] سيب زميني [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] گندم [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] يولاف (در مناطق غربي) دوره کشت بقولات به دو يا چند سال افزايش يافت که اساس کشاورزي جايگزين را به وجود آورد. [/FONT] [FONT=&quot]در اروپاي مرکزي بر خلاف انگلستان عمدتا ً کشت گياهان في ما بين کود سبز و مخلوطهاي علوفه اي کوتاه مدت تأکيد مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]علي رغم اصلاح روشهاي تناوبي و ورود ماشينهاي کشاورزي مسائل اقتصادي مهمترين عامل تخصصي شدن سيستمهاي تناوبي و محدود شدن تعداد گياهان زراعي در تناوب و تعداد دامهاي پرورشي شده است. [/FONT] [FONT=&quot]روشهاي تکنولوژيکي جديد سبب روي آوردن کشاورزان به روشهاي تک کشتي شده است. ولي تبعات زيست [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] محيطي آن براي آينده بشري زيان آور است. [/FONT] [h=3][FONT=&quot]اهميت تناوب[/FONT][/h] [FONT=&quot]بواسطه کشت مداوم يک محصول در يک زمين خاص به دليل کاهش مقاومت محصول در برابر خسارت آفات و بيماريها رشد محصول کند شده و کاهش عملکرد را باعث مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]در ابتدا تصور مي شد که بعلت ترشح بعضي مواد سمّي عملکرد کاهش مي يابد. [/FONT] [FONT=&quot]امروزه مسأله خستگي زمين [/FONT][FONT=&quot](Tiredness)s[/FONT][FONT=&quot] بعنوان يک پديده چندجنبه اي مورد بررسي قرار مي گيرد. مهمترين جنبه اين پديده کمبود و عدم توازن عناصر غذايي مي باشد. [/FONT] [FONT=&quot]گياهان به سه گروه تقسيم مي شوند: [/FONT] 1- [FONT=&quot]تخليه کننده حاصلخيزي خاک [/FONT] 2- [FONT=&quot]خنثي از اين نظر [/FONT][FONT=&quot][/FONT] 3- [FONT=&quot] تأمين کننده حاصلخيزي خاک[/FONT] [FONT=&quot]جنبه ديگر خستگي زمين اثر بقاياي يک محصول بر محصول پس از آن است ([/FONT][FONT=&quot]leachate[/FONT][FONT=&quot]) که گاهي اوقات اين مواد سمّي خاصيت آنتي بيوتيک داشته و سبب کاهش جمعيت ميکروارگانيسمهاي خاک مي شود و يا ممکن است روي جوانه زني محصول بعدي اثر گذارد. [/FONT] [FONT=&quot]جنبه ديگر خستگي زمين خاصيت آللوپاتي يا خاصيت بازدارندگي ناشي از ترشحات سمّي ريشه يک گياه بر رشد و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نمو گياهان ديگر است. تضعيف رشد گياه بعدي مي تواند حسّاسيت آن را نسبت به آفات و بيماريها افزايش دهد. [/FONT] [FONT=&quot]با رعايت اصول تناوب زراعي صحيح مي توان فعاليت ميکروفلور مفيد خاک را تشديد و از اين طريق مقاومت طبيعي در برابر آفات و بيماريهاي خاک را فراهم نمود. [/FONT] [FONT=&quot]برخي از گياهان زراعي از طريق رقابت شديد و يا اثر اللوپاتيک بر علفهاي هرز چيره مي شوند. [/FONT] [FONT=&quot]با شکستن سيکل زندگي آفات و بيماريهاي گياهي يا جايگزين کردن گياهان غير ميزبان انتقال آفت و بيماري از گياهي به گياه ديگر از بين مي رود: نماتد [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] ساق سياه [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] کرمهاي حلقوي[/FONT] [FONT=&quot]بطور کلي تنوع بيولوژيکي يا تنوع گياهي باعث ثبات اکوسيستم و به مفهوم کنترل بيولوژيکي يا طبيعي آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز مي باشد و مانع بروز يا حدوث انفجارآميز جمعيت پاتوژنها مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]تناوب و کشت مخلوط از راههاي ايجاد تنوّع در زراعت است و سبب افزايش حاصلخيزي خاک، بهره برداري بهتر از عوامل توليد، جلوگيري از فرسايش خاک و ثبات توليد مي شود. کاهش خسارت علفهاي هرز تيره شب بو [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] خسارت مگس هويج[/FONT] [FONT=&quot]بمنظور حصول موفقيت در کنترل علفهاي هرز و آفات وبيماريهاي گياهي در کشت ارگانيک بايد روابط گياه وخاک، گياه و علف هرز، گياه و آفت و ديگر روابط متقابل را به خوبي درک کرد. [/FONT] [FONT=&quot]تناوب بايد در جهت حفظ باروري، ساختمان و مواد آلي خاک باشد و[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تضمين کننده فراهمي عناصر غذايي خصوصا ً نيتروژن بوده و ميزان تلفات عناصر غذايي را به حداقل کاهش دهد، به نحوي به لحاظ اقتصادي درآمد کافي را نصيب کشاورز نمايد. [/FONT] [FONT=&quot]- زيست توده زياد در ريشه سبب تقويت فعاليت ميکروارگانيسمهاي خاکزي مي گردد (گياهان پر ريشه و سپس کم ريشه)[/FONT] [FONT=&quot]- گياهان تثبيت کننده نيتروژن و سپس مصرف کنندگان نيتروژن[/FONT] [FONT=&quot]- کشت گياهان زيزرين براي جلوگيري از فرسايش دروني خاک در فصل زمستان[/FONT] [FONT=&quot]- کشت گياهان کند رشد بعد از گياهان خفه کننده[/FONT] [FONT=&quot]- تناوب گياهان پهن برگ و باريک برگ[/FONT] [FONT=&quot]- رعايت فاصله در کشت گياهان ميزبان براي پاره اي از بيماريها و آفات[/FONT] [FONT=&quot]- کشت مخلوط[/FONT] [FONT=&quot]- توزيع نيروي کار و ماشين در طول سال[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]نکات جانبي[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]مناسب بودن شرائط براي هريک از گياهان در تناوب[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]توازن بين گياهان نقدينگي و علوفه اي[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]توازن بين نيروي کار داخلي و نيروي موجود در منطقه[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]عدم تداخل محصولات از نظر زمان عمليات زراعي و شخم [/FONT] [FONT=&quot]تناوب گندم مناسبترين گياهان زراعي قبل از گندم بايد بقايايشان مقادير قابل توجهي عناصر غذايي را در خاک آزاد کرده و علفهاي هرز را نيز به خوبي کنترل کنند. ازجمله مخلوط شبدر و علفهاي چمني[/FONT] [FONT=&quot]شبدر و علفهاي چمني (در بهار زير خاک شوند) [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] سيب زميني زودرس [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] گندم[/FONT] [FONT=&quot] پاييز تابستان پاييز[/FONT] [FONT=&quot]ارقام پابلند و قديمي گندم به سبب توليد بيوماس بيشتر در کشت ارگانيک موفق مي باشند. [/FONT] [FONT=&quot]چاودار بعلت داشتن سيستم ريشه اي گسترده، مقاومت به خشکي، پنجه زني پاييزه، رشد بهاره سريع و ارتفاع بلند ساقه ها قابليت زيادي در کنترل علف هرز دارد. [/FONT] [FONT=&quot]ذرت بعلت توقع بالا در کشت ارگانيک موفق نيست. [/FONT] [FONT=&quot]نياز به 20 تا 30 تن کود پوسيده دامي در هکتار دارد. [/FONT] [FONT=&quot]از کشت زير مانند شبدرهاي يکساله به عنوان کشت مخلوط استفاده مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]کشت نواري زير بقولات دانه اي مانند لوبيا با ذرت از تناوب ذرت [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] لوبيا موفقتر است. [/FONT] [FONT=&quot]کشت مخلوط غلّات و حبوبات مورد توجه زيادي قرار گرفته است [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] يولاف يا جو در کشت مخلوط مانند قيّم براي نخودسبز عمل مي کند. [/FONT] [FONT=&quot]رعايت يک فاصله زماني 4 تا 5 ساله بين دو کشت متوالي سيب زميني جهت پيشگشري از شيوع نماتد الزامي است. [/FONT] [FONT=&quot]معمولا ً در تناوب سيب زميني پس از علفهاي چمني، کود سبز، حبوبات يا هر محصول ديگري که بقاياي غني از مواد غذايي و ماده آلي از خود به جاي مي گذارد قرار مي گيرد. بايد به مسأله انتقال بيماريها در اين خصوص توجه شود. [/FONT] [FONT=&quot]با توجه به درآمدهاي زياد کشاورزان ارگانيک علاقه زيادي به کشت سبزيجات در اين سيستم دارند. بهتر است اين گياهان در تناوب با کود سبز و يا غلات قرار گيرد. بسياري از سبزيجات از عوامل پاک کننده زمين به شمار مي روتد. [/FONT] [FONT=&quot]گياهان علوفه اي[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot] بين 30 تا 50 درصد زمينهاي زير کشت به توليد علوفه اختصاص مي يابد. [/FONT] [FONT=&quot]تناوبها معمولا ً 3 تا 4 ساله است و حاصلخيزي خاک و کنترل علفهاي هرز را تضمين مي کند. [/FONT] [FONT=&quot]بقولات از اجزاي اصلي مخلوطهاي علوفه اي در مزارع ارگانيک مي باشند. [/FONT] [FONT=&quot]توليد بقاياي غني از نيتروژن و نيز تثبيت بيولوژيکي نيتروژن از ويژگيهاي اين گياهان در تناوب است. [/FONT] [FONT=&quot]قابليت هضم و خوشخوراکي اين گياهان از اهميت زيادي برخوردار است. شبدر قرمز 18 [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] 19% پروتئين خام. [/FONT] [FONT=&quot]يونجه با توليد ريشه هاي عميق و گسترده بخوبي در مناطق خشک کشت مي شود. معمولا ً بعنوان اولين گياه در زمينهاي تازه اصلاح شده يا تسطيح شده کشت مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]يونجه در خاکهاي اسيدي و مرطوب قابل توصيه نيست. شبدر دورگ مناسب است. [/FONT] [FONT=&quot] يونجه در کشت مخلوط با تيموتي و فستوک و در کشت زير با يولاف مناسب است. [/FONT] [FONT=&quot]اسپرس در خاکهاي کمي قليايي بهتر از يونجه عمل مي کند و مشکل نفخ ندارد. [/FONT] [FONT=&quot]در خصوص برنامه چراي دام براي يونجه و اسپرس بايد به تناوب زماني توجه داشت. [/FONT] [FONT=&quot]کود سبز به حفظ نيتروژن و ساير عناصر غذايي و در برخي موارد به تجمع آنها در خاک کمک مي نمايد و لذا مانع تلفات و در نتيجه آبشويي آنها مي شود [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] در کنترل فرسايش و کنترل آفات و بيماريها و علفهاي هرز نيز مفيد مي باشند (خردل [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] کلزا جذب و ذخيره نيتروژن)[/FONT] [FONT=&quot]معمولا ً کودهاي سبز بعلت تجزيه سريع و معدني شدن در افزايش عناصر غذايي خاک مؤثرند و سهم کمتري در افزايش مواد آلي خاک دارند. [/FONT] [FONT=&quot]کودهاي سبز تا عمق ريشه به اصلاح و بهبود ساختمان خاک مي پردازند. [/FONT] [FONT=&quot]معمولا ً 3 تا 4 هفته قبل از کشت گياهان بعدي اقدام به قطع و زير خاک کردن مي نمايند و به مدّت چند روز روي خاک رها مي کنند تا بپوسند و سپس زير خاک مي نمايند. [/FONT] [FONT=&quot]در سيتمهاي مستقل از پرورش دام مخلوطهاي لوبيا، شبدر قرمز و ساير بقولات يک نمونه خوب از کودهاي سبز مي باشد. هدف عمده افزايش سهم بقولات تا حد امکان است. [/FONT] [FONT=&quot]معمولا ً در فواصل زماني 3 تا 5 سال از کود سبز استفاده مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]در زماني که گياه بسيار مسن باشد ويا نسبت [/FONT][FONT=&quot]C/N[/FONT][FONT=&quot] بالا باشد نبايد آن را زير خاک نمود. [/FONT] [FONT=&quot]از آنجايي که تنها عاملين کنترل علفهاي هرز در سيستمهاي مستقل از پرورش دام، لوبيا و کودهاي سبز و تا حدي چاودار است (بعلت عدم برداشت مکرر اين گياهان و عدم وجين بين رديفهاي کاشت آنها) ممکن است اين سيستمها با مشکلات قابل توجهي از جنبه کنترل علفهاي هرز مواجه باشند[/FONT] [FONT=&quot]. [/FONT] [FONT=&quot]تناوب مورد استفاده در کشاورزي جايگزين[/FONT] [FONT=&quot]مشخصه سيستمهاي کشاورزي جايگزين کشت مخلوط علوفه اي بلند مدت به مدت 4 تا 5 سال و سپس کشت محصولات نقدينگي براي يک دوره زماني معين مي باشد. بين 4 تا5 سال کشت مخلوط علوفه اي يا يونجه سپس 3 سال غلات خالص يا همراه با کشت زير علوفه. مزيت اين تناوب افزايش حاصلخيزي خاک و کنترل علفهاي هرز است. کمتر از 50% از زمين به کشت گياهان نقدينگي اختصاص مي يابد. [/FONT] [FONT=&quot]کوششهايي در جهت افزايش سهم محصولات نقدينگي صورت گرفته تا با کاهش دوره تناوب علوفه از اين گياهان استفاده شود.[/FONT] [FONT=&quot] 4 تا 5 سال علوفه [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] گندم پاييز [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] يولاف زمستانه [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] 2 سال مخلوط علوفه هاي شبدر قرمز و چچم [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] گندم پاييزه [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] کشت مخلوط يا زير غلات و علوفه[/FONT] [FONT=&quot]در تخصيص کودهاي آلي در تناوب زراعي معمولا ً کود را به محصولاتي مي دهند که داراي نياز غذايي بالا باشند (محصولات ريشه اي و ذرت) و يا بيشترين مقادير عناصر غذايي را از خاک خارج ميکنند. (مخلوطهاي علوفه اي) [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [h=3][FONT=&quot]کنترل آفات و بيماريها در کشاورزي ارگانيک[/FONT][/h] [FONT=&quot]اشاره به تبعات زيست محيطي کاربرد آفت کشها [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] بهار خاموش مرگ پرندگان[/FONT] [FONT=&quot]ممنوع شدن بسياري از ترکيبات شيميايي از جمله [/FONT][FONT=&quot]DDT[/FONT][FONT=&quot] و ترکيبات کلره.[/FONT] [FONT=&quot]برخي از مشکلات عمده آفت کشها و علف کشها:[/FONT] 1- [FONT=&quot]آفت کشها سبب ازهم گسيختگي اکوسيستمهاي مختلف در سطوح خاک و موجودات ميکروبي تا حيوانات عالي مي شود. [/FONT] 2- [FONT=&quot]باعث تضعيف سيستمهاي ايمني يا اغتشاش در پيامهاي شيميايي که اکثر ميکروارگانيسمها با هم مبادله مي کنند مي شود (علف کشهايي که حاوي جزء فعال فسفوتيل سارکوسين هستند سبب اغتشاش در رفتار کک آبي [/FONT][FONT=&quot]water flea [/FONT][FONT=&quot] مي شود زيرا فسفوتيل سارکوسين مشابه سارکوسين است که در جريان تجزيه مواد آلي توليد مي گردد و سبب سردرگمي حيوان در تشخيص منابع غذايي بالقوه خود مي شود و به همين دليل چرخه مواد غذايي شکسته مي شود. [/FONT] 3- [FONT=&quot]برخي آفت کشها سبب بروز سرطان خون در کودکان و بروز ناهنجاريهاي مادرزادي مي شود. [/FONT] 4- [FONT=&quot]ايجاد مسموميت مستقيم براي انسان [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] دوميليون نفر مسموم از طريق آفت کش در سال 1983 و 40000 کشته و مردن بچه دبيرستاني ها در آذربايجان بر اثر استفاده از پاراتيون[/FONT] 5- [FONT=&quot]توليد آلاينده هاي محيطي در اثر ساخت آفت کشها: ممنوع شدن آلدرين و ديلدرين در اروپا[/FONT] 6- [FONT=&quot]از بين بردن شکارچيان طبيعي آفات بهمراه آنها[/FONT] 7- [FONT=&quot]افزايش مقاومت به آفت کشها _ کنترل لکه قهوه اي پوسيدگي فوزاريومي طوقه غلات وايجاد مقاومت به سم (قارچ کش [/FONT][FONT=&quot]MBC[/FONT][FONT=&quot])[/FONT] 8- [FONT=&quot]در اثر بکار بردن علف کشها، گياهان ميزبان شکارچيان طبيعي نيز حذف مي شوند. [/FONT] 9- [FONT=&quot]با از بين رفتن ميکروارگانيسمهاي خاکزي که کنترل آفات خاکزي را بر عهده دارند، زنجيره اکوسيستم خاک پاره مي شود. [/FONT] 10- [FONT=&quot]برخي علف کشها مانند ديالات مستقيما ً سبب شيوع نماتد چغندر مي شوند. [/FONT] 11- [FONT=&quot]برخي قارچ کشها از راه فعاليت آنزيم آلفاآميلاز داراي اثر نامطلوبي بر کيفيت نانوايي گندم ميباشند. [/FONT] 12- [FONT=&quot]مه پاشي آفت کش مي تواند اثر نامطلوبي بر محصولات مجاور داشته باشد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [h=3][FONT=&quot]مباني مبارزه ارگانيک با آفات و بيماريهاي گياهي[/FONT][/h] [FONT=&quot]در سيستمهاي ارگانيک از مبارزه تلفيقي براي مبارزه با آفات و بيماريها استفاده مي شود. (روشهاي بيولوژيک _ شيميايي _ زراعي _ فيزيکي و غيره)[/FONT] 1- [FONT=&quot]انواع محصولات زراعي از طريق اجراي تناوب و کشت مخلوط[/FONT] 2- [FONT=&quot]کاربرد کود آلي بمنظور تقويت فعاليت بيولوژيکي خاک[/FONT] 3- [FONT=&quot]استفاده دقيق از تکنيکهاي ويژه کنترل بيولوژيکي، گياهي و مواد معدني[/FONT] [FONT=&quot]در سيستم ارگانيک با توجه به اينکه گياه در شرائط مطلوب خاک و توازن عناصر غذايي قرار مي گيرد داراي توان بيشتري براي مقابله با آفات و بيماريها مي باشد. زيرا يک گياه سالم نه تنها هيچ گونه علائمي از بيماري نشان نمي دهد بلکه قادر است در حمله عوامل بيماريزا از خود بخوبي دفاع کند. [/FONT] [FONT=&quot]بعلت وجود مواد آلي و فعاليت شديد ميکروارگانيسمها و اثرات متقابل آنها بر يکديگر عوامل بيماريزا بطور طبيعي کنترل مي شوند. [/FONT] [FONT=&quot]در اکوسيستمهاي طبيعي آفات و بيماريها داراي نقش ويژه اي مي باشند و به مواضع ضعيف داخل سيستم حمله کرده وفضا را براي گونه هاي سازگارتر باز مي کنند. پس از اين ديدگاه آفات و بيماريها در برقراري تعادل در سيستمهاي طبيعي مؤثرند و از اين رو داراي نقش سودمندي مي باشند.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [h=3][FONT=&quot]نقش سموم شيميايي و کودهاي معدني در بروز ناهنجاريهاي زيست محيطي و بروز آفات و بيماريها[/FONT][/h] [FONT=&quot]در سال 1981 براي اولين بار اصطلاح [/FONT][FONT=&quot]Latsogenic Diseases [/FONT][FONT=&quot] در مورد بيماريهايي که در اثر کاربرد سموم شيميايي بوجود مي آيد بکار برده شد. [/FONT] [FONT=&quot]علف کشها و آفت کشها سبب بروز اثرات ناخواسته و نامطلوب بر روي ارگانيسمها و فرايندهاي فيزيولوژيکي نيز هدف مي شوند که باعث بروز بيماريهاي جديد مي گردد. [/FONT] [FONT=&quot]يکي تفسير در محتواي قند گياه افزايش حساسيت گياه به عوامل بيماريزا نظير قارچها[/FONT] [FONT=&quot]2-4-D[/FONT][FONT=&quot] محتواي قند را کاهش داده و ماده ماليک هيدرازيد آن را افزايش مي دهد. [/FONT] [FONT=&quot]سيمازين باعث افزايش محتواي نيتروژن مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]تحريک آفات ثانويه توسط آفت کشها[/FONT] [FONT=&quot]اثر بوم رنگ: ظهور مجدد يک آفت يا عامل بيماري حتي بيشتر از مقدار اوليه پس از کنترل آن[/FONT] [FONT=&quot]چابوسو متخصص فرانسوي فيزيولوژي گياهي تأثير آفت کشها بر روي متابوليسم گياهي را مورد نظر قرار داده و به شواهد زير اشاره کرده است:[/FONT] 1- [FONT=&quot]گياهان سالم قادر به مبارزه مؤثر در برابر آفات و عوامل بيماريزا مي باشند. [/FONT] 2- [FONT=&quot]توانايي گياهان سالم در برابر حمله آفات و عوامل بيماريزا در ارتباط با سنتز پروتئين گياه است. [/FONT] 3- [FONT=&quot]آفت کشها با تحريک جذب برخي از عناصر و يا عدم جذب پاره اي از عناصر سبب اخلال در سنتز پروتئين در گياه مي شوند. [/FONT] 4- [FONT=&quot]قطع سنتز پروتئين سبب افزايش غلظت قندهاي محلول در آب و ترکيبات نيتروژنه و همچنين اسيدهاي آمينه آزاد در بافت گياه مي شوند. [/FONT] 5- [FONT=&quot]اين ترکيبات منبع غذايي مناسبي براي عوامل بيماريزا مهيا مي نمايند. [/FONT] 6- [FONT=&quot]رشد و تکثير عوامل بيماريزا آنقدر شديد مي شود که از کنترل عوامل طبيعي خارج مي گردد. [/FONT] [FONT=&quot]چابوسو در تأييد نظريه خود اثر منفي آفت کشها بر گياه را ناشي از اثر آن بر فعاليت ميکروبي خاک و کاهش فراهمي عناصر در خاک مي داند. [/FONT] [h=3][FONT=&quot]کودهاي معدني[/FONT][/h] [FONT=&quot]در سال 1983 اصطلاح [/FONT][FONT=&quot]Agricologenic disease[/FONT][FONT=&quot] در مورد بيماريهايي که در اثر کليه عمليات زراعي بوجود مي آيند بکار برده شد و جايگزين واژه قديميتر [/FONT][FONT=&quot]Latsogenic[/FONT][FONT=&quot] که به بيماريهاي ناشي از سموم شيميايي اطلاق مي شد گرديد. [/FONT] [FONT=&quot]چنانچه کودهاي معدني در مقادير زياد مصرف مي شوند سبب برهم خوردن توازن عناصر غذايي در داخل گياه مي شود و يا باعث جذب تجملي بعضي عناصر غذايي مي گردند(نظير نيتراتها [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] پتاسيم)[/FONT] [FONT=&quot]افزايش بعضي از عناصر در محلول خاک باعث اثرات آنتاگونيستي در جذب تعدادي ديگر از عناصر غذايي در خاک خواهد شد. [/FONT] [FONT=&quot]شيوع تريپس غلات در اثر غلظت پتاسيم و فسفر و بيماري فقر منيزيوم يا تب شير ناشي از جذب بيش از حد پتاسيم و نيتروژن در اثر کاهش جذب منيزيوم اتفاق مي افتد. [/FONT] [FONT=&quot]جذب نيتروژن در خاک بوسيله گياه به 3 شکل است: نيتروژن آمونيومي [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] نيتروژن نيتراتي و نيتروژن آلي (بمقدار بسيار جزئي). نيتروژن نيتراتي بهمان صورت قابل ذخيره سازي در گياه است و منبع تغذيه عوامل بيماريزا در گياه ميتواند باشد. در سيستمهاي ارگانيک جذب نيتروژن عمدتا ً بشکل آمونيومي است که بلافاصله در گياه تبديل به اسيدهاي آمينه و پروتئين مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]در تحقيقات بعمل آمده در سيستمهاي ارگانيک تراکم جمعيت آفت بيشتر در گياهاني که از کود شيميايي استفاده کرده بودند نسبت به گياهاني که فقط از منابع ارگانيک تغذيه شده بودند بيشتر بود. [/FONT] [FONT=&quot]همچنين نتيجه گيري شد که وجود علفهاي هرز و اجتناب از کنترل شيميايي آنها علاوه بر اثر مثبت آن در حفظ دشمنان طبيعي سبب کاهش حساسيت گياه ميزبان به آفات از طريق مصرف نيتروژن خاک و محدوديت جذب تجملّي نيتروژن مي شود. [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [h=3][FONT=&quot]کاربرد کودهاي آلي در جهت بهبود فعاليت بيولوژيکي خاک و کنترل آفات و بيماريها[/FONT][/h] [FONT=&quot]کود آلي منبع تأمين عناصر غذايي و اصلاح کننده ساختمان فيزيکي خاک مي باشد. [/FONT] [FONT=&quot]اهميت ديگر آنها اثرات تحريک کننده آنها بر مجموعه متنوع شکارچيان ميکروبي است که به کنترل آفات و بيماري کمک مي کنند [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] کاهش سميت خاک و افزايش مقاومت در برابر ويروس از اثرا ت مواد آلي مي باشد. [/FONT] [FONT=&quot]کاربرد کودهاي آلي اثرات آنتي پاتوژن قابل ملاحظه اي خصوصا ً در کنترل بيماريهاي قارچي مرگ گياهچه نظير رايزوکتونيا، فوزاريوم و پيتيوم داشته است. [/FONT] [FONT=&quot]خاکهايي که داراي مقادير زيادي مواد آلي مي باشند به « خاکهاي سرکوب کننده » [/FONT][FONT=&quot]Suppresive soil[/FONT][FONT=&quot] موسوم مي باشند. [/FONT] [FONT=&quot]مکانيزم سرکوب کنندگي در خاکهاي حاوي مواد آلي از طريق رقابت بين ميکروارگانيسمها و عدم وجود نيتروژن کافي در مواد آلي تازه (نسبت [/FONT][FONT=&quot]C/N[/FONT][FONT=&quot] بالا) براي تغذيه پاتوژني و تحريک آنها براي استفاده از مواد مرده (خاصيت ساپروفيتي) اعمال مي شود [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] همچنين وجود دي اکسيد کربن براي عوامل بيماريزا کشنده است. [/FONT] [FONT=&quot]وجود ميکروارگانيسمهاي مفيد مانند ميکوريزا نشان داده اند که مقاومت گياه را در برابر نماتدها بيشتر مي- کنند. [/FONT] [FONT=&quot]افزايش بنيه گياه بعلت خصوصيات فيزيکي و شيميايي مناسب خاک و جذب فنولها و ترکيباتي مانند اسيدسالسيليک خاصيت آنتي بيوتيک دارد و بر روي عامل بيماريزا اثر مستقيم دارد (پني سيلين [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] استروپتومايسين [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] سيتراسين) سبب مقاومت آنها در برابر بيماريها مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]استفاده از عصاره کمپوست براي کنترل بيماري بلايت سيب زميني و بيماري پوسيدگي ريشه در نخودسبز و چغندرقند بسيار موفقيت آميز بوده است. [/FONT] [FONT=&quot]وجود ميکروارگانيسمهاي انگل نظير قارچ انگلي [/FONT][FONT=&quot]Trichoderma[/FONT][FONT=&quot] و [/FONT][FONT=&quot]Gliocpadeum virems[/FONT][FONT=&quot] از طريق حمله به قارچهاي بيماريزا نظير فوزاريوم، پي تيوم، رايزوکتنيا و اسکلروتنيا آنها را نابود مي سازند و در کنترل پاخوره غلات نقش ايفا مي کنند و از همين باکتري رقم تجاري قارچ کش [/FONT][FONT=&quot]Binab T[/FONT][FONT=&quot] به شکل تجاري توليد شده است. [/FONT] [FONT=&quot]همچنين قارچ [/FONT][FONT=&quot]verticilium[/FONT][FONT=&quot] براي کنترل نماتد غلات، سيب زميني، چغندر مورد استفاده مي باشد. [/FONT] [FONT=&quot]يک گونه از اکتينوميستها عليه19 بيماري قارچي خاکزي مفيد بوده است. [/FONT] [FONT=&quot]باکتريهاي تحريک کننده رشد باترشح ترکيباتي باعث تثبيت آهن در منطقه رايزوسفر مي شوند و رايزوباکتريها و عوامل بيماريزا را از يک عنصر محروم مي سازند. [/FONT] [FONT=&quot]مکانيسم دفاعي توسط باکتريهاي اگروباکتريوم که از ماده اي بنام اگروباکتر تأمين مي شود و عمل اين باکتري جذب آهن را تحريک مي کند. [/FONT] [FONT=&quot]پسودوباکترين که توسط تعدادي از باکتريها ترشح مي شود خاصيت آنتي بيوتيک دارد. [/FONT] [FONT=&quot]در برخي موارد از جمله در مورد نماتد غلات کشت مداوم يک محصول مانند غلات ممکن است زمينه را براي انباشت عوامل انگلي و مجموعه ميکروارگانيسمهاي کنترل کننده بيماري فراهم سازد. بنابراين کشت مداوم در برخي موارد مفيد بنظر مي رسد.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [h=3][FONT=&quot]عمليّات زراعي براي کنترل آفات و بيماريهاي گياهي[/FONT][/h] [FONT=&quot]عمليات زراعي مختلف از طريق بهبود عوامل طبيعي نظير تحريک ميکروارگانيسمهاي آنتاگونيست ويا از طريق افزودن مواد اصلاح کننده آلي به خاک، تناوب زراعي، شخم، غرقاب سازي خاک و استفاده از حرارت خورشيد جهت ضدعفوني (پلاستيک کشي روي خزانه و غيره) سبب از بين رفتن عوامل بيماريزاي گياهي مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]شخم سبب بهبود شرائط تهويه خاک و باعث افزايش فعاليت ميکروبي آن و کنترل عوامل بيماريزا مي گردد. [/FONT] [FONT=&quot]تحقيقات نشان داده است که در خصوص مگس پياز تيمارهاي کشت ارگانيک در درازمدت بسيار کمتر از تيمارهاي کشت پرنهاده در معرض آفت قرار گرفتند. [/FONT] [FONT=&quot]تنوع کشت (تنوع گونه اي) سبب افزايش ثبات در اگرواکوسيستمها شده و ازاين رو خطر طغيان آفات و بيماريها کاهش مي يابد. درحاليکه در تک کشتي خطر شيوع بسيار زياد است. عدم ثبات در سيستمهاي تک کشتي بدليل برداشت مکرر محصول و فقدان گونه هايي ميباشد که همگام با عمليات زراعي تکامل يافته اند. وجود علفهاي هرز در مزرعه باعث کاهش جمعيت شته مي شود(پناهگاه براي شکارچيان). البته تنوع گياهي که مي تواند ميزبانهاي متعدد را براي پاتوژنهاي بخصوص فراهم نمايد سبب بروز مشکل خواهد شد. [/FONT] [FONT=&quot]رقابت علفهاي هرز سبب کاهش جذب نيتروژن توسط گياه اصلي و کاهش تمايل شته براي گياه مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]وجود آفت براي يک دوره کوتاه ممکن است باعث خاصيت سرزني در گياه افزايش عملکرد آن شود. [/FONT] [FONT=&quot]تنوع ژنتيکي در غالب کشت گياهان حصار يا گياهان تله سبب کاهش خسارت آفت بر گياه اصلي مي شود و باعث تکثير شکارچيان مي شود. [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [h=3][FONT=&quot]کنترل آلودگي آفات و بيماريها[/FONT][/h] [FONT=&quot]در کنترل اکولوژيکي آفات و بيماريها و براي ايجاد تعادل بين گياهان زراعي و آفات بايد ير طيف وسيعي از عمليات زراعي متّکي بود. [/FONT] [FONT=&quot]در اين سيستم مبارزه بايد عوامل طبيعي کنترل جمعيت آفات و بيماريهاي گياهي نظير دشمنان طبيعي آنها اعم از ميکرو و ماکروارگانيسمها تقويت شوند. [/FONT] [FONT=&quot]تنوع و ثبات حشرات آفت و شکارچيان آنها متأثر از عوامل زير مي باشد:[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] تنوع گونه هاي گياهي در مزرعه و در بعد زماني و مکاني[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] ساختار گونه اي و نحوه مديريت و دوام حوامع گياهي مجاور[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] نوع خاک وشرائط آب و هوايي[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] نوع و شدت مديريت[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] فاصله مزرعه از مراکز تجمّع آفت [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] دوام محصولات در مزرعه و مدت زمان موجود جهت افزايش جمعيت آفات[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] پيچيدگي روابط غذايي موجود بين گياه زراعي و گياهان غيرزراعي، گياهخواران و دشمنان طبيعي[/FONT] [FONT=&quot]جدول 1-7 صفحه 206[/FONT] [h=4][FONT=&quot]عمليات زراعي غيرشيميايي مؤثر بر اکوسيستم زراعي با هدف کنترل آفات و بيماريها[/FONT][/h] [FONT=&quot]رعايت اصول تطابق گياه با شرائط محيطي براي توسعه کشت آن از اهميت زيادي برخوردار است: عدم کشت سيب زميني در خاکهاي سنگين [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] عدم کشت گندم در خاک مرطوب[/FONT] [FONT=&quot]از طريق عملياتي نظير فشرده کردن خاک براي ممانعت از رشد نماتد و عمليات خاکورزي بمنظور دفن آشيانه حلزونها مي توان از گسترش جمعيت آنها جلوگيري کرد. [/FONT] [FONT=&quot]با استفاده از تناوب زراعي از راه ايجاد فاصله زماني بين کشت محصولات حاصل از شيوع و گسترش آفات وبيماريها جلوگيري نمود. [/FONT] [FONT=&quot]در خصوص حشراتي که تحرّک بيشتري دارند و بيماريهايي که مدتي را مي توانند بصورت ساپروفيت در خاک بگذرانند، تناوب زراعي چندان موفق نخواهد بود. [/FONT] [FONT=&quot]استفاده از ارقام زودرس [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] آيش [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] تغيير در تاريخ کاشت و برداشت از ابزارهاي ايجاد تنوع در بعد زمان است. [/FONT] [FONT=&quot]تغيير در تاريخ کشت از طريق ممانعت از تخم ريزي برخي آفات و رسيدگي محصول پيش از بروز و هجوم آفات، عدم مهيّا نمودن منابع غذايي در دوره بحراني نياز آفت و مواجه کردن آفت با دشمنان طبيعي آن از روشهاي زراعي مناسب در مبارزه زراعي با آفات وبيماريها مي باشد. [/FONT] [FONT=&quot]کشت مخلوط تنوع در بعد مکان را القا مي کند. [/FONT] [FONT=&quot]ايجاد مقاومت در کشت مخلوط بعلت درجه خسارت مختلف گياهان در مقابل بيماريها حادث مي شود و چنانچه گياهان حساس و غيرحساس به گونه اي کشت شوند که فاصله مناسب بين آنها بوجود آيد از گسترش بيماري جلوگيري خواهد شد. [/FONT] [FONT=&quot]انواع مختلف کشت مخلوط[/FONT][FONT=&quot]: کشت حاشيه اي [/FONT][FONT=&quot]Bordercropping[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] کشت نواري [/FONT][FONT=&quot]Strip cropping[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] کشت درهم [/FONT][FONT=&quot]Mixed cropping[/FONT][FONT=&quot] مي تواند هر يک از طرق مختلف از گسترش آفت جلوگيري نمايد: ايجاد سد گياهان مقاوم، به اشتباه انداختن آفت، ايجاد بوي نامطلوب (مخلوط پياز و هويج) و يا بسيار مطلوب براي آفت و حتي آرايش کاشت و شکل گياه بر جمعيت آفت اثر بگذارند. [/FONT] [FONT=&quot]کشت خردل وحشي بين گياهان خانواده شب بو (روش گياه تله) جهت جلوگيري از آفت ککهاي برگي است. [/FONT] [FONT=&quot]حتي ايجاد مانع براي دسترسي به نور روي رفتار آفت اثر مي گذارد. [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]سيستمهاي چندکشتي ممانعت کننده از طغيان حشرات[/FONT] [FONT=&quot]انتخاب محصولات همراه کوتاه قد يا بلند قد، زودرس يا ديررس، گلدار يا بي گل روي رفتار و عملکرد آفات اثر مي گذارند. احتمالا ً حشرات مفيد گياهان گلدار را ترجيح مي دهند. [/FONT] [FONT=&quot]تحقيقات نشان داده است که جمعيت شته ها در کشت نواري يولاف و نخودسبز در مقايسه باکشت يولاف به تنهايي بسيار کمتر بوده است و علت آن را جمعيت بيشتر شکارچيان در کشت مخلوط مي دانند. [/FONT] [FONT=&quot]علفهاي هرز و گياهان گلدار زميني مي توانند به عنوان گياهان تله با پخش ترکيبات شيميايي معطر در محيط اطراف در جلب حشرات و کاهش خسارت به محصولات زراعي مؤثر باشند. [/FONT] [FONT=&quot]بطور کلي ممکن است يک علف هرز ضمن ميزبان ثانويه بودن براي يک آفت خود نيز ميزبان اصلي شکارچيان آن آفت باشد. [/FONT] [FONT=&quot]يک روش منسب در مبارزه با علفهاي هرز آن است که به آنها به اندازه کافي فرصت داده شود تا حشرات مفيد بر روي آنها رشد کنند و سپس آنها را قطع نمايند تا حشرات مفيد بر روي گياهام زراعي بروند. [/FONT] [FONT=&quot]استفاده از گياهان گلدار در زير اشکوب درختان سيب براي مبارزه با کرم سيب بسيار مؤثر بوده است (اين گياهان پارازيتهاي کرم سيب نظير نازک بالان را زياد مي کند). [/FONT] [FONT=&quot]کشت گياهان تله حساس به نماتد يا هر گياه ديگر در زراعت اصلي و سپس از بين آن سبب کاهش خسار ت آفت به کشت اصلي مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]همچنين گياهان آنتاگونيست که اثر منفي بر رشد آفت مثلا ً نماتد چغندر دارند باعث کاهش خسارت آن ميشوند. نظير يونجه [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] شبدر [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] چاودار [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] لوبيا [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] ذرت [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] پياز و........ [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [h=3][FONT=&quot]مقاومت گياه در برابر آفات و بيماريها[/FONT][/h] [FONT=&quot]گياه از مکانيسمهاي فيزيکي مانند خارها و ترکيبات شيميايي بعنوان مکانيسم مقاومت در برابر آفات وبيماريها استفاده مي کند. [/FONT] [FONT=&quot]مواد بيوشيميايي يا بصورت پيام (مواد ضد تغذيه اي) و يا مستقيما ً بصورت سمّي در گياه وجود دارد که سبب مرگ حشرات مي شوند و يا بصورت عوامل تنظيم کننده و مانع بلوغ جنسي شدن و يا بصورت تحريک فعاليت شکارچيان شدن باعث کاهش فعاليت يا جمعيت حشرات مي شوند. [/FONT] [FONT=&quot]اين مورد داراي طيف وسيعي شامل اسيدهاي آمينه، قندها، مواد بازدارنده رشد، ساپونين ها، گلوکوزينولاتها و گلي کوسيدهاي سيانوژنيک مي باشند. در اين ميان آلکالوئيدها و ساپونينها داراي اهميت ويژه اي هستند. اين آلکالوئيدها ممکن است حتي در مقدار کم براي انسان خاصيت دارويي داشته باشند ولي در مقدار زياد کشنده هستند. [/FONT] [FONT=&quot]سولانين از سيب زميني در دفع سوسکهاي سيب زميني [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] نيکوتين دفع شته [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] ترمانين دفع آفات انباري گوجه فرنگي [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]DMDP[/FONT][FONT=&quot] دفع لارو سوسکهاي تيره [/FONT][FONT=&quot]Bruchid[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]بطور کلي فيتوآلکينها که ترکيبات شيميايي ضد ميکروبي مي باشند مانند تانن و خارهاي گياهي و يا توليد ليگنين در اطراف ميسليومهاي قارچهاي بيماريزا از فعاليتهاي آنها جلوگيري مي کنند. [/FONT] [FONT=&quot]در روشهاي ثانويه گياه سبب تحريک ميکروارگانيسمهاي خاکزي براي توليد مواد ضد پاتوژن مي شوند و يا در محلهاي زخم گياه موادي را ترشح مي کنند که باعث جذب باکتريها مانند اگروباکتريومها به محل ميشوند که اين باکتريها با ترشح مواد ضدقارچ باعث از بين رفتن قارچها مي شوند.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [h=3][FONT=&quot]ارقام مقاوم[/FONT][/h] [FONT=&quot]استفاده از ارقام مقاوم از بخشهاي مهم کنترل آفات و بيماريهاي نباتي در سيستم ارگانيک است. [/FONT] [FONT=&quot]استفاده از ارقام مقاوم به همراه الگوهاي کشت مخلوط زمينه بروز نژادهاي جديد عامل بيماريزا را کاهش ميدهد. [/FONT] [FONT=&quot]ارقام داراي مقاومت افقي که مقاومت در برابر نژادهاي مختلف عامل بيماريزا را القاء مي کند موفق تر از مقاومت عمومي که مقاومت در برابر يک نژاد خاص از عامل بيماريزا است، مي شود. [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]عصاره هاي گياهي[/FONT] [h=4][FONT=&quot]استفاده از عصاره هاي گياهي از ديرباز مورد نظر کشاورزان ارگانيک بوده است. [/FONT][/h] [FONT=&quot]عصاذه هاي دم اسب، پياز، سير و توت کوهي بيماريهاي قارچي و [/FONT][FONT=&quot]Manilia[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]عصاره هاي گزنه، کاسني بري، افسنطين و بابونه شته ها و آفات ديگر[/FONT] [FONT=&quot]جدول 4-7 ص 224 کاربرد عصاره هاي گياهي در باغات ميوه[/FONT] [FONT=&quot]عصاره هاي گياهي منجر به استحکام ساختمان گياه، تحريک رشد آن و در نهايت مسموميت عامل آفت و يا عامل بيماريزا مي شوند: عصاره جلبک دريايي افزايش بنيه گياه داراي اسيدهاي آمينه[/FONT] [FONT=&quot] عصاره دم اسب مواد ضدقارچ اکوزتونين و اسيدسيليسيک [/FONT] [FONT=&quot]عصاره هاي گياهي خاصيت دفع کنندگي: کاسني و گزنه[/FONT] [FONT=&quot]عصاره هاي گياهي خاصيت مسموم کنندگي: پيرترم [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] دريس و کوآزيا[/FONT] [FONT=&quot]عصاره دم اسبي روي بذر در کنترل بيماري سپتوريا و فوزاريوم در گندم با تيمارهاي ترکيبات جيوه اي برابري مي کند. [/FONT] [FONT=&quot]بعضي از عصاره هاي گياهي بعلت تجزيه شديد و سريع در مقابل نور براي مبارزه با آفات و بيماريها موفق نمي باشند. [/FONT] [FONT=&quot]ماده مؤثر بدست آمده از گياه ممکن است با تغيير محل، سن و بلوغ گياه تغيير يابد. [/FONT] [FONT=&quot]در مورد خشک کردن گياه ممکن است زمان کافي براي شکسته شدن پيوند آنزيم-قند براي فعال شدن ماده مؤثره بوجود نيايد. [/FONT] [FONT=&quot]عصاره گياهي ممکن است داراي اثرات نامطلوب بر حشرات مفيد و ميکروارگانيسمهاي غيربيماريزا نيز باشد. [/FONT] [FONT=&quot]تعدادي از عصاره هاي گياهي مانند ترشک در واقع بعلت ايجاد مقاومت شديد در مقابل عوامل آفت و بيماريزا موجب پايداري اين گياه در اکوسيستم مي شود. از همين رو از عصاره ترشک براي مبارزه با بيماري سفيدک پودري خيار و سيب استفاده شده و نتايج آن با ترکيبات گوگردي و قارچ کش [/FONT][FONT=&quot]Bayleton[/FONT][FONT=&quot] قابل مقايسه بوده است. البته اين عصاره توسط باران شسته مي شود و در مقابل نور و حرارت تجزيه مي گردد. [/FONT] [FONT=&quot]از برگها و ميوه درخت زيتون تلخ (نامهاي ديگر اين درخت در ايران آزاد يا سريش) ماده اي به نام [/FONT][FONT=&quot]Azadirachtin[/FONT][FONT=&quot] مي گيرند که طيف گسترده اي از حشرات گياهخوار نظير لارو سوسکها، کرم درختان، سينوز برگ و ملخها را از طريق اختلال در پوست اندازي و نأثير بر سيستم هورموني از بين مي برد. [/FONT] [FONT=&quot]با توجه به اينکه مواد مؤثره گياهان داراي مجموعه اي از مواد سمي مي باشند بنابراين شانس ايجاد مقاومت در عوامل آفت و بيماريزا کمتر خواهد بود. [/FONT] [FONT=&quot]درک مکانيسم عمل عصاره هاي گياهي و تعيين بهترين شرائط استفاده از آنها از اولويتهاي تحقيقاتي مي- باشد. [/FONT] [FONT=&quot]عصاره هاي گياهي بايد در زماني که نياز مي باشد وهمراه با ساير تکنيکهاي زراعي بکار برده شوند تا از اثرات زيانبار آنها جلوگيري شود نظير اثرات جانبي بر روي حشرات مفيد، ماهيها و غيره مانند پيرتروم و روتنن که براي ماهيها سمي هستند. کوآژيا براي کليه حشرات از جمله شته ها سمي است. [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [h=3][FONT=&quot]ترکيبات شيميايي و معدني[/FONT][/h] [FONT=&quot]برخي از ترکيبات شيميايي و معدني مجاز مانندتتراسيليکات سديم و خاکه سنگ حاوي سيليس جهت تقويت ساختمان گياه وايجاد مقاومت در برابر حمله آفات و بيماريها کاربرد دارند. همچنين ايجاد مقاومت در برابر تخريب آنزيمي در گياه مي کنند. اين مواد ضدتغذيه اي نيز مي باشند. [/FONT] [FONT=&quot]ترکيبات شيميايي و معدني نظير گوگرد و پرمنگنات پتاسيم و مس معدني براي مبارزه با عوامل بيماريزاي قارچي با رعايت احتياط قابل استفاده مي باشد. [/FONT] [FONT=&quot]صابونهاي مايع روغنهاي استحصالي از گياهان جهت مقابله با شته بکار مي روند. [/FONT] [FONT=&quot]بقاياي دياتومه ها و خاکهاي سيليسي بر روي خاک بعنوان عوامل بازدارنده حشرات خاکزي عمل مي نمايند و برخي اوقات براي مبارزه با آفات انباري استفاده مي شوند.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [h=3][FONT=&quot]کنترل بيولوژيکي[/FONT][/h] [FONT=&quot]کنترل بيولوژيکي در طيف گسترده آن شامل استفاده از کودهاي آلي، تناوب، تاريخ کاشت، ارقام مقاوم و تقويت دشمنان طبيعي مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]کنترل بيولوژيکي در طيف محدود شامل استفاده از انگلها و شکارچيان و عوامل بيماريزاي حشرات آفت و عوامل آنتاگونيست قارچهاي بيماريزاي خاکزي مي باشد. [/FONT] [FONT=&quot]استفاده از عوامل آنتاگونيست مانند تريکودراما در کنترل عوامل بيماريزاي قارچي [/FONT] [FONT=&quot]استفاده از عصاره کمپوست و باکتريهاي استخراج شده از خاک براي کنترل بيماري سفيدک[/FONT] [FONT=&quot]استفاده از ويروسها [/FONT][FONT=&quot]RNA[/FONT][FONT=&quot] ماهواره اي براي کنترل ويروسهاي مشابه[/FONT] [FONT=&quot]استفاده از باکتري[/FONT][FONT=&quot]Pasteuria penetrans[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و قارچ [/FONT][FONT=&quot]Verticilium chlamydospo[/FONT][FONT=&quot]r[/FONT][FONT=&quot] بترتيب براي کنترل بيماري گال و نماتذهاي کيستي[/FONT] [FONT=&quot]استفاده از زنبور [/FONT][FONT=&quot]Eucarsia Formosa [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و قارچ گونه [/FONT][FONT=&quot]CoPhalosporium[/FONT][FONT=&quot] براي کنترل مگس سفيد[/FONT] [FONT=&quot]باکتري [/FONT][FONT=&quot]Bacillus thuringiensis[/FONT][FONT=&quot] براي مبارزه با پروانه سفيد کلم بطور انتخابي است [/FONT] [FONT=&quot]زنبور [/FONT][FONT=&quot]Trichogramma[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] پروانه سفيد کلم [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] ساقه خوار اروپايي ذرت[/FONT] [FONT=&quot]سم عنکبوت براي خارج کردن حشرات آفت[/FONT] [FONT=&quot]ويروس دندانه اي براي مبارزه با کرم سيب موفق بوده است. [/FONT] [FONT=&quot]باکتري [/FONT][FONT=&quot]Serratia entomoPhila[/FONT][FONT=&quot] در کنترل بيولوژيک کرم چمن[/FONT] [FONT=&quot]Agrobacterium tumefaciens[/FONT][FONT=&quot] در استراليا براي گال طوقه که توسط خود همين باکتري توليد مي شود از راه مهندسي ژنتيک با استفاده از نژادهاي اين باکتري که با توليد آنتي بيوتيک بر ساير باکتريهاي هم نژاد مؤثر مي باشند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [h=3][FONT=&quot]کنترل مکانيکي[/FONT][/h] [FONT=&quot]ايجاد موانع فيزيکي (توري) [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] تله گذاري [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] توليد صدا و غيره جهت مبارزه با آفات بکار گرفته مي شود. توري براي مبارزه با مگس هويج يا کلم افزايش عملکرد اقتصادي تا 50%[/FONT] [FONT=&quot]تله هاي فرومون دار که جاذب جنس مخالف مي باشند در کاهش حمله آفات به محصول مؤثرند. [/FONT] [FONT=&quot]استفاده از [/FONT][FONT=&quot]Bugvac[/FONT][FONT=&quot] در کاليفرنيا که بصورت جاروبرقي آفات را جمع آوري مي کند. [/FONT] [FONT=&quot]دستگاه جمع آوري کننده سوسک کلرادو که اين حشره را بدام مي اندازد و تا سطح 90% عمل مي کند. [/FONT] [h=2][FONT=&quot]تمهيدات لازم براي مبارزه با آفات و بيماريهاي خاص در سيستم ارگانيک[/FONT][/h]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]م[/FONT][FONT=&quot]ديريت علفهای هرز در سيستم های کشت ارگانيک[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]داشتن اطلاعات در زمينه چگونگی رشد علفهای هرز , دليل وجودی آنها و چگونگی تاثيرات علميات زراعی در مورد آنها و توجه به منافع آنها از اصول مبارزه با علفهای هرز در سيسستم ارگانيک است.[/FONT] [FONT=&quot]تعريف علف هرز:[/FONT][FONT=&quot] بطور كليهرگونه گياه (زراعی و غير زراعی) در خارج از محل مناسب آن علف هرز است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]تعريف علف هرز در سيستم ارگانيک با توجه به فعاليت های انسان : به هر گياه که با محيط ساخت دست انسان سازش يابد و در فعاليت های او مزاحمت ايجاد نمايد علف هرز اطلاق می شود. [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]متضرات علفهای هرز[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بعضی انگلی هستند : مانند علف جادو [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بعضی حاوی مواد سمی هستند : پير گياه[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]غير خوش خوراک هستند و توليدات دامي را آلوده مي کنند[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بر سر مواد غذايي آب فضا و نور با گياه اصلی رقابت می کنند ـ انواع موفق عادات رويشي مانند گياهان زراعی دارند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]نقش ميزبان آفات و بيماريها را ايفا می کنند و با مخلوط شدن بذر انها در هنگام برداشت کيفيت محصول پايين می آيد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]مزايای علفهای هرز[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]جلوگيری از فرسايش وايجاد پوشش مناسب در سطح خاک.[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]با ايجاد پوشش متعادل ميکرو کليمای مناسبی را بوجود می آورند که دشمنان آفات و بيماری ها می توانند در آن رشد کنند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]ريشه آنها فعاليت ميکروارگانيسم های خاک را تشديد می کنند و بعنوان کود سبز عمل می نمايند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]مواد شيميايی شب مانند اگروستمين در سياه تخمه باعث افزايش گلوتن در گندم می شود. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]مواد شيميائی مفيد علف های هرز اساس طب سنتی را بوجود می آورند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]وجود انواع علف های هرز مسئله تنوع زيستی را در زراعت های تک کشتی القاء می کنند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]عمليات زراعی و کودهای مصرف شده باعث ازبين رفتن تعدادي و افزايش تعدادی ديگر از علفهای هرز می شود: کود آهکی باعث افزايش گياهان آب دوست.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]هدف از کنترل علفهای هرز[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]حذف کامل علفهای هرز باعث کاهش تنوع زيستی و عدم استفاده از مزايای آنها می شود.[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]هدف از کنترل علفهای هرز می بايست ايجاد تعادل بين گونه های زراعی و علفهای هرز باشد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]تنوع بيشتر علفهای هرز باعث ايجاد رقابت بيشتر بين آنها و تعادل جمعيت می شود و مبارزه مکانيکی با آنها آسان است و رقابت با گياه زراعی کمتر می شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]جمعيت علفهای هرز می بايست فقط به زير حد آستانه زياد اقتصادی پائين آيد و خيلی کمتر از آن شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]اکولوژی علفهای هرز [/FONT] [FONT=&quot]هر بار شخم باعث شروع توالی از اول مي گردد.[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]خصوصيات فيزيولوژيکی و رفتاری علفهای هرز گسترش آنها در زمين های سخت سريعتر صورت می گيرد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]تنوع ژنتيکی علفهای هرز قدرت سازگاری و تثبيت آنها در محيط های دست نخورده افزايش می يابد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]علفهای هرز موفق دارای عادت رشدی شبيه گياهان زراعی می باشند (يولاف وحشی)[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]وجود تنوع در علفهای هرز قدرت آنها را برای بهره برداری بهينه از منابع موجود بالا می برد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]وجود رقابت درون گونه اي و برون گونه ای باعث می شود که اگر يک گونه کنترل شود گونه های ديگر غالب گردند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]بعلت رشد سريعتر توليد بذر فراوان و اندامهای رويشی ظرفيت توليد مثلی بالايی دارند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بذر اغلب علفهای هرز بدليل ساختمان ريز ( داشتن شيار در سطح بذر) دارای قدرت انتشار و طول عمر زياد می باشند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]مقاومت علفهای هرز در مقابل امراض بمراتب بيشتر از گياهان زراعی است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بذر بعضی از علف های هرز بسيار شبيه بذر گياهان زراعی است و تفکيک آنها از يكديگر مشکل است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]مشخصه های علف های هرز[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]علفهای هرز مختلف دارای الگوی رشد مختلفی می باشند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]Perennial Biennial Annual[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]علفهـای هرز براسـاس برگ باريـک, برگ پهن , يکساله, دوساله و چند ساله بر اساس زمان جوانه زني در بهار يا پائيز طبقه بندی می شدند.. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]محل رويش علفهای هرز خشک زی و مرطوب زی [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]قدرت رقابت علفهای هرز[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]خصوصيات ريشه و رشد آن روی قدرت ريشه علف هرز اثر می گذارد.[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در رقابت با گياهان زراعی بيشترين اثر آنها در مراحل اوليه رشد گياه ظاهر می شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]حضور علفهای هرز بعد از گذشتن يک سوم طول عمر گياه چندان ضرری ايجاد نمی کند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]جذب نور در علفهای پهن برگ و خسارت ناشی از آنها بيشتر از علف های باريک برگ است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]مصرف ازت باعث می شود که علف های هرز ازت بيشتری را نسبت به گياهان زراعی مصرف کنند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]علفهای خوابيده بيشتر برای جذب عناصر رقابت می کنند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]آهنگ رشد، پنجه زنی و نحوه رشد خوابيده يا ايستاده است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]الگوی رشد گياهان زراعی نيز دراين خصوص مهم است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]ترکيب جوامع علفهای هرز[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]عوامل مختلف آب و هوايی, ادافيکی و زراعی باعث تنوع جمعيت علفهای هرز می شود. دراين ميان عمليات زراعی بيشترين تاثير را دارد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در شرايط زراعی علفهای هرز يکساله و در مراتع و مزارع چند ساله، گياهان چند ساله علف هرز غالب می شوند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]استفاده از علف کش های مختلف مانند آترازين و سيمازين باعث سازگاری ارزن ها و تاج خروس با اين علف کش ها شده است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]استفاده از روشهای تلفيقی با علف های هرز موجب عدم بوجود آمدن مقاومت در گونه های خاص می شود. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]آللوپاتی [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]اصطلاح آللوپاتی به اثرات مستقيم و يا غير مستقيم يک گياه بر روی گياه ديگر از طريق توليد ترکيبات شيمياپی گفته می شود. شستشو از روی برگها و ترشحات ريشه [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]مواد آللو شيميايی توسط گياهان مانع فعاليت های زيستی می شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]آلکالوئيدها اگرچه خاصيت دفاعی گياه در مقابل آفات و ميکروارگانيسم ها را القاء می کنند، ولي جزء مواد آللوپاتيك نيستند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] - هوردئين توسط جو عدم رشد ارزن وحشی و كيسه کشيش[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]اثرات غير مستقيم گندم و گياهان چمنی بر نيتريفکاسيون (کاهش نيتريفکاسيون) باعث عدم رشد گياهان ديگر می شود مانند سلمه تره و تاج خروس .[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]وجود ترکيبات آللوشيميايی درمالچ و کود سبز مانع جوانه زنی بذر علفهای هرز و رشد آنها میشود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]توليد مثل و پراکنش علف های هرز[/FONT] [FONT=&quot]علف های هرز يکساله (بين 100 تا 2154000 بذر در هر گياه توليد مي كنند) [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]انتشار [/FONT][FONT=&quot]و جوانه زني علفهاي هرز [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بخش كود دامي [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] ماشين آلات، دام و برندگان عوامل عمده انتشار بذر علفهاي هرز هستند.[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بذر علفهاي هرز چنانچه در خاك قرار گيرند ممكن است تا 60 سال قوه ناميه خود را حفظ نمايند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]جوانه زني فقط وقتي احراز مي شود كه شرايط مناسب مانند اكسيژن، رطوبت، دما، نور ، مواد غذايي و ميزبان فراهم گردد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot](ورناليزاسيون)، [/FONT][FONT=&quot],scarification[/FONT][FONT=&quot] نور، حرارت مناسب و تغييرات درجه حرارت روز و شب جوانه زني علفهاي هرز را تحريك مي نمايند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بذور فتو[/FONT][FONT=&quot]ب[/FONT][FONT=&quot]لاستيك براي جوانه زني به نور احتياج دارند و فقط در سطح خاك قادر به جوانه زني ميباشند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بعضي از علف هاي هرز فقط در بهار و در يك طول روز مشخص جوانه مي زنند مانند[/FONT][FONT=&quot]Galeopisitetrahit[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بعضي ديگر هم در بهار و هم در تابستان جوانه مي زنند مانند علف هفت بند، سلمه و گزنه.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بعضي در تمام فصول سال جوانه مي زنند: پوآ، سيزاب، گندمك، بنفشه صحرائي و شقايق.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]توليد مثل رويشي [/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]گياهاني مانند خارلثه- مرغ و ترشكها بعلت قدرت توليد مثل رويشي در مقابل روشهاي كنترل علفهاي هرز مقاوم مي باشند. اين گياهان داراي توليد مثل زايشي نيز مي باشند. [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]اندامهايي مانند ساقه هاي خزنده و ريزوم در مرغ و آلاله آبي و ريشه رونده در پيچك باغي و يا ريشه در ترشك و يا پياز در پياز وحشي باشد و از اندامهاي توليد مثل رويشي بشمار مي روند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]دوام اندامهاي توليد مثل رويشي در خاك كمتر از بذر است و كمبود ازت مانع رشد سريع آنها ميشود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بهترين زمان براي مبارزه با علف هاي هرز كه داراي توليد مثل رويشي مي باشند، بوسيله شخم در مرحله اوليه رشد آنها در بهار است. در اسن مرحله گياه كليه مواد غذايي ذخيره خود را براي رشد جوانه ها مصرف مي نمايد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]هدف از شخم در مبارزه با علفهاي هرز چند ساله كه داراي قدرت توليد مثل رويشي كاهش مي باشند، ذخيره مواد غذايي در اين اندامها است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]ريشه خزنده با عدم وجود برگهاي فلس مانند و همچنين عدم رشد روبه بالا و توليد جوانه هاي نابجا در تمام طول سال از ساقه هاي زير زميني تميز داده مي شوند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]مناسبترين زمان براي مبارزه با علفهاي هرز داراي ريشه رونده زماني است كه گياه مواد غذايي ريشه را براي توليد گل يا ميوه به قسمت هاي هوايي منتقل مي كند. در مورد خارلته در مرحله 3-4 برگي[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در مورد گياهاني كه داراي ريشه راست مي باشند مانند ترشك مي بايست ريشه از خاك خارج شود و يا در اعماق زياد دفن گردد. هر قطعه از ريشه قاصدك قادر است جوانه جديد توليد نمايد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]مديريت محيطي براي مبارزه با علفهاي هرز[/FONT] [FONT=&quot]الف: شرايط خاك [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]پيچك باغي نور زياد خاكهاي سنگين با مواد غذايي زياد و يا خاكهاي سبك با سطح آب زيرزميني بالا را مي پسندد.[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]دم اسب ها خاكهاي نرم، تهويه مناسب، آب كافي و برهم زدن شرايط مطلوب براي مبارزه [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]افزودن آهك مبارزه با گياهان اسيدي دوست مانند بابونه.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]شخم عميق با كاهش رطوبت و فشردگي از بين رفتن علفهاي هرز در لايه شخم[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]تهويه بيولوژيكي با كاشت يونجه از بين رفتن علفهاي هرز[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]زهكشي مناسب و كاهش آب قابل دسترسي كاهش علفهاي هرز[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]افزايش فعاليتهاي بيولوژيكي و تجزيه ذخاير بذري خاك كاهش ذخيره علفهاي هرز مانند تربچه وحشي[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]ب : تناوب[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رعايت تناوب گياهان زراعي بهاره و پائيزه[/FONT] [FONT=&quot] رعايت تناوب گياهان زراعي يكساله و چند ساله[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رعايت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تناوب گياهان زراعي داراي پوشش متراكم و سايه انداز (مانند چاودار، گياهان رديفي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مانند ذرت).[/FONT]
[FONT=&quot] اجراي عمليات مختلف شخم، قطع و سرزني[/FONT] [FONT=&quot] اعمال مديريت صحيح برداشت با تكرار نسبتا"" زياد بر روي خارلته موثر است. [/FONT] [FONT=&quot]ج : عمليات شخم و كاشت [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]شخم مناسب و بموقع براي بالا آوردن و يا مدفون ساختن بذر علفهاي هرز قبل از استقرار گياه اصلي [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]رعايت فاصله زماني كافي براي سبز شدن علفهاي هرز تا شخم بعدي[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]آيش گذاري ولو براي قسمت كوتاهي از فصل رويش [/FONT][FONT=&quot]Bastard Fallow[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بتعويق انداختن زمان كشت محصول اصلي براي جوانه زني و كنترل علفهاي هرز[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]شخم كم عمق قبل از جوانه زني علفهاي هرز (مدفون كردن بذر) شخم عميق پس از جوانه زني (مدفون كردن پيكر و عدم امكان توليد بذر)[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]كشت دير هنگام گياهان گرما دوست براي رشد سريع آنها.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]تنظيم تاريخ كاشت براي عبور از مرحله بحراني گسترش علفهاي هرز[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]تنظيم تاريخ كاشت براي عبور از مرحله بحراني گسترش علفهاي هرز[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]كشت عمود بر هم و تراكم بالاتر كشت[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]كنترل علفهاي هرز بوسيله غرقاب كردن مزرعه.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]د [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] افزايش قدرت رقابت گياهان زراعي [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]حفظ تعادل غذائي خاك ـــــ افزايش قدرت گياهان زراعي [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]افزايش سرعت رشد گياهان زراعي ــــ قلمه زني، پيش جوانه زني، نشاء كاري و استفاده از دندانه و شعله افكن [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]انتخاب نوع رقم و عادت رشد __ ارقام پاكوتاه با ارقام پا بلند با هم كشت شوند ( كشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا و كشت شبدر زير زميني با ذرت.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]تحريك جوانه زني علفهاي هرز قبل از كشت گياهان زراعي بوسيله كودهاي شيميايي و سپس كنترل آنها از طريق قطع و يا مالچ پاشي (مواد [/FONT][FONT=&quot]Leachate[/FONT][FONT=&quot] و خصوصيت آللوپاتيك).[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]افزايش تراكم گياهان زراعي خصوصا" از انواع علوفه اي (قدرت سايه اندازي).[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]هـ ـ جلوگيري از پراكنش بذر علفهاي هرز[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]فراوري صحيح كودهاي دامي و جلوگيري از مصرف كاه و كلش آلوده براي بستر دام [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]قطع و سرزني علفهاي هرز كنار مزارع براي جلوگيري از آلوده سازي محصول و مواد مصرفي بستر دام.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]و _ كنترل بيولوژيك علفهاي هرز[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]روش كلاسيك ــــ دشمن طبيعي علفهاي هرز از منطقه ديگر وارد منطقه مورد تهاجم مي شود. [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]روش افزايشي يا ضربتي: رها سازي دشمنان طبيعي توسط انسان[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]روش حفاظتي : براساس مبارزه با انگلها و شكارچيان و بيماريهاي بومي و دشمنان طبيعي علفهاي هرز[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]روش جامع و گسترده : براساس تغيير و كاهش جمعيت علفهاي هرز به روشهاي مختلف به زير سطح زيان اقتصادي [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]گسترش سرخس در بريتانيا توسط لارو بيد و كنترل علف هرز m[/FONT][FONT=&quot]Echiu[/FONT][FONT=&quot] در استراليا توسط مينوز برگ، كنترل كنگر توسط مگس و سرخرطومي در آمريكا واستفاده از علف كشهاي قارچي و باكتريها براي مبارزه با علفهاي هرز[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]در مبارزه بيولوژيك به دو مسئله اصلي بايد توجه نمود:[/FONT][FONT=&quot][/FONT] 1- [FONT=&quot]معرفي گونه ها و نژادهاي جديد به اكوسيستم و احتمال عدم وجود دشمنان طبيعي براي آنها (خرگوش در استراليا و نيوزيلند)[/FONT] 2- [FONT=&quot]بدون تغيير در سيستم و عوامل بوجود آورنده [/FONT][FONT=&quot]آن[/FONT][FONT=&quot] سيستم هاي احتمالات اكولوژيكي موققيت مبارزه بيولوژيكي در درازمدت كمتر از علف كش مي باشد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]مقاومت به عوامل بيولوژيك مانند موادشيميايي اتفاق مي افتد: مقاومت خرگوش به بيماری [/FONT][FONT=&quot]Myxomatosis[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]روش بيولوژيک صرفا" مکمل روش شيميايی و ساير روشهای مبارزه با علفهای هرز می باشد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]ز: کنترل فيزيکی و مکانيکی [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]عمليات مکانيکی بعنوان آخرين حريه در مبارزه با علفهای هرز مطرح می باشد. [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]اين روشها ضمن کنترل علفهای هرز توام با شخم به رشد گياهان زراعی کمک می کند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]تردد زياد ماشين آلات- شيب های تند- مصرف سوخت های فسيلی زياد و محدوديت زمانی استفاده از آنها از معايب اين روش است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]هر نوع عمل مکانيکی باعث ازبين رفتن تعدادی از گياهان زراعی می شود ــ تراکم کاشت
می بايد افزايش يابد.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]کشت غلات و گياهان گرامينه در زمين های بشدت آلوده به علفهای هرز مناسب نمی باشد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بکارگيری مجموعه ای از روشهای زراعی و بيولوژيکی و مکانيکی می بايست برای مبارزه با علفهای هرز بکار رود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]استفاده از شعله افکن معمولا" برای علفهای هرز روی پشته ها قبل از سبز شدن گياه اصلی کاربری دارد. انعقاد پروتئين [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] تخريب ديواره سلولی و آبگيری از سلولهای گياهی بمدت [SUB]10[/SUB]/[SUP]1[/SUP] ثانيه با حرارت 100-90 درجه سانتيگراد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]پس از سبز شدن گياه زراعی با استفاده از صفحات محافظ می توان از شعله افکن استفاده کرد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]غالب علف های هرز در مرحله دوبرگی به سرعت از بين می روند مگر مرغ و خارلته که می بايست بدفعات مبارزه شوند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]مشکلات ناشی از علفهای هرز مهم و کنترل آنها[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در نظام کشت ارگانيک مبارزه با علفهای هرز چند ساله بسيار مشکل تر از علف های يکساله است.[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بهترين زمان مبارزه با مرغ اواخر بهار و اول تابستان است زيرا گياه مواد غذائی خود را برای توليد بذر مصرف می کند ولی بذور هنوز تشکيل نشده اند. پس از شخم در اين مرحله بتعداد دو يا سه بار می توان با کشت گياهان پوششی سريع الرشد باعث خفه شدن اندامهای باقی مانده شد. ضمنا" می بايست شخم عميق باشد تا فرصت رشد مجدد برای اندامها وجود نداشته باشد (عمق20- 15 سانتيمتر)[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]برای مبارزه با خارلته می بايست مانند مَرغ عمل نمود. ضمنا" کشت گياهاني مانند يونجه که هم خاصيت خفه کنندگی دارد و هم لايه های شخم را ازبين می برد برای مبارزه با اين گياه مناسب است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]پس از آغاز گلدهی می بايست قبل از ده روز اقدام به شخم نمود تا بذور تشکيل شوند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]برای مبارزه با اين گياه از طريق چرای دام می بايست چرا در اواخر بهار صورت گيرد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]برای مبارزه با گياهی مانند کنگر می بايست قبل از گلدهی به قطع آن اقدام کرد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]بررسی کلی [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]نسبت به علفهای هرز می بايست تغيير بينش بوجود آيد و مزايا و منافع آتی نيز مد نظر قرار گيرد. [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]تنوع گونه های علفهاي هرز در سيستم ارگانيک 50 و در غير ارگانيک 20 است. (اهميت اکولوژيکی).[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]علف کش ها علفهای هرز کم ارزش اقتصادی و مهم از نظر اکولوژيکی را هم از بين می برند و علفهای هرز سمج را غالب می گردانند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]انتقال به نظام زراعی ارگانيک[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در بسياری از موارد انتقال به نظام ارگانيک مستلزم تغييرات پايه ای و کلی و اعمال روشهای متفاوت مديريتی است. ابتدا با تغيير در طرز فکر و روش کار افرادی که در مزرعه کار می کنند بوجود آيد. [/FONT] [FONT=&quot]عوامل بازدارنده:[/FONT][FONT=&quot] عدم اعتماد به موفقيت، بار مالي، نبودن اطلاعات و تجربيات کافی.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]اطلاعات مورد نياز می تواند از طريق خدمات اطلاعاتی- کشاورزان ارگانيک, شرکت در سمينارها و جزوات و کتب بدست آيد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در دوره تبديل ابتدا بايد فقط قسمتی از مزرعه برای چندسال تبديل شود تا نقاط ضعف و قوت سيستم ارزيابی گردد (مسئله امکان اجرای مستقيم مکانيزه در مساحت کوچک).[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]عدم بروز خصوصيات کشت مکانيزه : اثرات متقابل تناوب و محصول و ميکروارگانيسم ها در يک دوره كوتاه.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]چنانچه مزرعه ای به پرورش دام و توليد محصول اختصاص داده شده باشد تبديل آن به سيستم ارگانيک آسانتر است. درسيستم های كشت تخصصی ايجاد تنوع بسيار مشکل تر خواهد بود. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در سيستم های فشرده مکانيزه، سرمايه گذاری های قبلی از قبيل تاسيسات مزرعه ای و صنايع تبديلی کشاورزی عامل بازدارنده می باشند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]قطع مصرف کودهای شيميايی و عدم مبارزه شيميايی با علف های هرز باعث بروز مشکلات زراعی و مالی برای کشاورزان می شود. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]برنامه ريزی برای انتقال[/FONT]
[FONT=&quot]مشکلات اصلی در دوره انتقال : [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]کمبود علوفه[/FONT][FONT=&quot] : تبديل سيستم به تلفيقی از دامداری و کشاورزی در سيستم ارگانيک, وابسته بودن به توليد علوفه داخلی [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]کنترل علف های هرز[/FONT][FONT=&quot] : افزايش نيروی کار انسانی در يک دوره محدود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]اختلال در سلامت دام[/FONT][FONT=&quot]: بعلت افزايش پروتئين در جيره غذائی.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مراحل انتقال[/FONT]
[FONT=&quot]مرحله اول :[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بررسی انگيزه های موجود برای تغيير سيستم و برسی ميزان تاثير آن در موفقيت در اين مورد بررسی موقعيت کلی مزرعه از نظر تامين نيروی انسانی, خاک, آب و هوا و غيره الزامی است. [/FONT] [FONT=&quot]مرحله دوم :[/FONT] [FONT=&quot]تهيه برنامه نهايی برای انتقال به سيستم ارگانيک با توجه به اينکه مزرعه اختصاصا" به توليد محصول می پرداخته و يا تلفيقی از کشاورزی و دامداری بوده است.[/FONT] [FONT=&quot]در مزارع واقع در زمين های پست معمولا" 2/1 واحد دامی برای هر هکتار مزرعه و يا 7/1 واحد دامی برای هر هکتار علوفه کاشته شده در نظر مي گيرند.[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]احتمالا" تدوپن يک برنامه صحيح که متضمن تامين درآمد کافی, کنترل علفهای هرز و آفات و بيماری هاي گياهی و اصلاح و حفظ ساختمان و حاصلخيزی خاک است از اهميت ويژه ای در برنامه انتقال برخوردار است. [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در برنامه تناوبی پيشنهادی همچنين بايد به مسئله نيروی انسانی مورد نياز و ماشين آلات و نوع محصول قبلی که پيش از اجرای سيستم ارگانيک در مزرعه کشت می شده است, توجه نمود. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]نوع محصول مورد کشت در سيستم ارگانيک, پايداری سيستم و بازاريابی محصول می بايست در برنامه انتقال مورد توجه قرار گيرد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]برنامه ريزی می بايست زمانبندی خود را داشته باشد و هميشه از يک يا دو قطعه کوچک در مزرعه شروع شود تا پس از کسب تجربيات در کل مزرعه تسری يابد, در غير اينصورت با خطرات زيادی همراه خواهد بود. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]بهتر است برنامه در شروع هر سال پس از انجام اصلاحات الزامي براساس تجربيات قبلی مجددا" اصلاح شود. [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]برنامه انتقال در بخش دامی [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]معرفی سيستمهای پرورش دام مطابق با شرايط طبيعی : اجتناب از مصرف زياد کنستانتره [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] تغذيه با شير- افزايش دوره از شير گرفتن گوساله ها[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]ايجاد فضای کافی برای حرکت دام در بروز رفتارهای طبيعی [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]کاهش مصرف داروهای دامی با اعمال مديريت بهداشتی بيشتر[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]کاهش استفاده از واکسن های پيشگيری کننده : رعايت اصول بهداشت و عدم آلودگی [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]تعديل سيستم های چرای دام برای کاهش بيماريهای انگلی[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]سـايـر مشکـلات [/FONT] [FONT=&quot]انگيزه های بوجود آمده برای گسترش سيستم ارگانيک [/FONT] 1- [FONT=&quot]تمايل افراد برای استفاده از مواد غذايی سالم و آمادگی برای پرداخت هزينه بالاتر [/FONT] 2- [FONT=&quot]احراز اهداف عالی جامعه از قبيل حفاظت محيط زيست [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]کيفيت مواد غذائی[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]دانشمندان تا کنون نتوانسته اند که يک رژيم صد درصد ايده آل برای انسان ارائه دهند ولی بطور کلی انسان علاقمند است که از موادي استفاده کند که عوامل شيميايی کمتری بعنوان نگهدارنده و يا بقايای آفت و علف کش ها در آن باشد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]معيارهای کيفيت عبارتند از: [/FONT][FONT=&quot][/FONT] 1- [FONT=&quot]کيفيت ظاهری (اندازه, شکل, رنگ و طعم)[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] درخصوص شکل ظاهری می بايست فرهنگ مصرف و آگاهی مردم افزايش يابد (لکه سياه سيب). طعم مناسب ماده غذايی به عادت مصرف کننده بستگی دارد همچنين می تواند تحت تاثير نوع خاک و آب و هوای منطقه قرار گيرد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] هرچه سرعت رسيدن فيزيولوژيکی کند تر باشد (سيستم ارگانيک) معمولا" مواد قندی و ساير عوامل بيوشيميايی بهتر و بيشتر در گياه ذخيره می شود. [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] 2- [FONT=&quot]خصوصيات تکنولوژيکی ( قابليت نگهداری , قابليت نانوايی گندم.... )[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]مصرف کود آلی در اسفناج قابليت انبارداری آن را بعلت کاهش اسيد آمينه آزاد افزايش مي دهد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]ميزان پروتئين کمتر در غلات ارگانيک قابليت نانوايی آنرا کاهش می دهد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] 3- [FONT=&quot]ارزش غذائی (وجود و ميزان مواد مفيد و عدم وجود مواد زيانبار مانند نيتراتها, بقايای سموم و فلزات سنگين)[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]عاری بودن ماده غذائی از مواد شيميايی مضر برای مصرف کنندگان اهميت بسيار زي[/FONT][FONT=&quot]ادي دارد و همين امر موجب شده است كه مردم به مصرف [/FONT][FONT=&quot]Dry food[/FONT][FONT=&quot] علاقمندي بيشتري نشان دهند. [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]محصولات ارگانيك براساس نحوه توليد و تجربيات بدست آمده فقط در مواردي كه منبع آلودگي خارجي باشد به مواد شيميايي مضر آلوده مي شوند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]آلودگي نيتراتي يكي از معضلات كشاورزي مدرن است كه هم در آب آشاميدني و سفره هاي آب زيرزميني و هم در سبزيجات بمقدار بالاتر از حد مجاز وجود دارد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در سبزيجات ارگانيك نه تنها تجمع نيترات كمتر است ( به استثناء زمستان بعلت كم بودن شدت نور) بلكه نسبت ازت پروتئين به ازت غير پروتئيني نيز بالاتراست.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در بعضي از موارد سموم طبيعي مانند ارگوت و آفلاتوكيسـن توسط باكتريها و قارچها توليد مي شود كه مقدار آن در محصولات ارگانيك بيشتر از غير ارگانيك نيست. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]تجربيات نشان داده است كه اصولا" محصولات و حيوانات تغذيه شده توسط سيستم هاي ارگانيك نسبت به بيماريها و آفات كمتر حساسيت نشان مي دهند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]بررسي كلي [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]برتري خاصي در محصولات ارگانيك نسبت به غير ارگانيك وجود ندارد.[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]غذاهاي عاري از بقاياي آفت كش ها الزاما" ارگانيك نيستند و غذاهاي ارگانيك نيز ممكن است به مواد شيميايي با منبع خارجي آلوده شوند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در سيستم هاي ارگانيك توجه خاصي به فراهم آوري فضاي مناسب براي رفتار طبيعي دامها وجود دارد تا نياز زيادي به استفاده از دارو نباشد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]عدم استفاده از سموم شيميايي باعث تحريك فعاليت هاي ميكروارگانيسم و افزايش تنوع كشت و كاهش فرسايش خاك مي شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]سيستمهاي كشاورزي و تنوع اكولوژيكي[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]سيستم ارگانيك باتلفيق كشاورزي و دامداري از طبيعت الگوگيري مي كند و تا حدود زيادي مشابه كشاورزي تناوبي سنتي قبل از پيدايش كودهاي معدني و آفت كش ها است. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]درسيستم تك كشت با از بين رفتن پرچين ها اثرات اكولوژيكي آنها درخصوص حفظ رطوبت و پناهگاه شكارچيان و پرندگان و فرسايش ازبين مي رود.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]وجود مقداري علف هرز علاوه بر تامين (در سيستم ارگانيك) فضاي آرام براي شكارچيان منبع تغذيه زنبور عسل و بذر براي پرندگان و زيبائي طبيعت هستند. [/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]سيستم ارگانيك تنوع ژنتيكي گياهان وحشي را تا حدود زيادي حفظ مي كند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در سيستم تك كشتي جمعيت ماكرو و ميكروارگانيسم ها و پرندگان بشدت كاهش مي يابد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]ارجحيت مهم روش ارگانيك نسبت به سيستم هاي مدرن پايداري سيستم است و باعث مي شود كه از منابع غير تجديد شونده در حداقل ممكن استفاده شود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]كشاورزي ارگانيك در كشورهاي درحال توسـعه[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]توليد كمتر در كشاورزي ارگانيك و افزايش جمعيت يك تناقض در اين گونه كشورها است.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در كشورهاي درحال توسعه مي بايست با اعمال مديريت صحيح بر منابع توليد در رفع نيازهاي غذايي اقدام نمود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]2/8 ميليون هكتار سويا در برزيل تامين كننده غذاي 40 ميليون خوك در اروپا[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]2/8 ميليون هكتار لوبيا تامين پروتئين 35 ميليون نفر انسان[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT] [FONT=&quot]2/8 ميليون هكتار ذرت تامين پروتئين 59 ميليون نفر انسان[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در حقيقت پروتئين از كشورهاي درحال توسعه براي تغذيه دام به اروپا مي رود و در غالب كمك غذايي به آن كشورها باز مي گردد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]مي بايست با در نظر گرفتن كليه جوانب اكولوژيكي و بيولوژيكي نسبت به تامين حاصلخيزي خاك و توسعه كشاورزي در كشورهاي درحال توسعه اقدام نمود تا امنيت غذايي و اقتصادي تامين گردد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]افزايش كارائي تثبيت ازت - توليد مواد آلي، مديريت تلفيقي آفات و بيماريها- افزايش فعاليت بيولوژيكي در خاك و كشاورزي از عوامل موثر در بهره وري از منابع توليد مي باشند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]نظريات كان وي درباره چهار خصوصيت سيستم هاي ارگانيك[/FONT][FONT=&quot][/FONT] 1- [FONT=&quot]پايداري [/FONT][FONT=&quot]sustainalility[/FONT][FONT=&quot] : با توجه خصايص اكولوژيكي [/FONT] 2- [FONT=&quot]عدالت [/FONT][FONT=&quot]Equity[/FONT][FONT=&quot]: توزيع عادلانه يا متعادل توليدات اكولوژيكي بين توليدكننده ها و مصرف كننده هاي محلي[/FONT][FONT=&quot][/FONT] 3- [FONT=&quot]ثبات [/FONT][FONT=&quot]Stability[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot] توليد ثابت تحت شرايط محيطي معين[/FONT][FONT=&quot][/FONT] 4- [FONT=&quot]باروري[/FONT][FONT=&quot] Productivity[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] توليد ثابت تحت شرايط محيطي معين [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در كشاورزي كشورهاي درحال توسعه كشاورزي معيشتي تا حدود زيادي داراي خصوصيات فوق ميباشد و در شرايط نامساعد هم توانسته است [/FONT][FONT=&quot]Stability[/FONT][FONT=&quot] خود را حفظ نمايد.[/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]در كشاورزي كشورهاي توسعه يافته حدود 30% اضافه توليد محصولات غذائي وجود دارد كه كشاورزي ارگانيك اين مقدار اضافه محصول را كاهش مي دهد و ضمنا" به مواد نفتي كه اين كشورها معمولا" از خارج وارد مي كنند نياز چنداني ندارد. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]قشركم درآمد نوعا" خواستار خريد محصولات ارگانيك نيستند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot] كشاورزي ارگانيك بطور فصلي اشتغال زايي روستائيان را زياد مي كند ولي براي ايجاد انگيزه در ميان روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به شهرها مي بايست امكانات رفاهي در روستا مهيا گردد.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]كشاورزي ارگانيك باعث لذت بخش شدن كشاورزي مي شود. [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]نتيجه گيري [/FONT] [FONT=&quot]- كشاورزي ارگانيك يك سيستم ثابت و پايدار نيست. بلكه مرتبا" درحال توسعه و تكامل است و با تحقيقات و دسترسي به اطلاعات جديد مرتبا" تكامل و توسعه مي يابد. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 

ashkan3719

New member
دستت درد نکنه! اما فایل ورد جزوه رو نداری دادا!؟ خیلی به هم ریخته است! ولی خیلی عالیه!
 

ashkan3719

New member
دمت گرم واقعا. اما کاش فایل وردش رو میذاشتی تا اینقدر به هم ریخته نبود و عساش رو هم می شد دید!
;)
 
تشکر

تشکر

سلام.خسته نباشید.من خیلی وقت هستش که دنبال منبعی جامع برای زراعت تکمیلی هستم. به نظر می رسد که این منبعی هم که شما معرفی فرمودید تقریبا کامل هستش. فقط میخواستم ببینم این که این تهیه و تنظیم مربوط به آقای محمدرضا چای چی هستش که خودشون دانشجو بودند و این جزوه رو تنظیم کردند یا ایشون مولف این کتاب هستند. ممنونم از به اشتراک گذاشتنون برای این منبع
 

Similar threads

بالا