تکنیک های دور سنجی برای شناخت بیشتر لایه های زمین

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
(مطالعه موردی: مطالعه کانی های رسی و کربناتی با استفاده از تکنیک های دورسنجی در قسمتی از زون زاگرس چین خورده)


چکیده
در سه دهه اخیر ظهور و کاربری فناوری نوین سنجش از دور فضابرد و در پی آن سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی(GIS)، تحول شگرفی در کسب و بهره‌برداری از اطلاعات منابع زمینی و زیست‌محیطی ایجاد کرده است.


m3wqwkcyf83rj4avk1y.jpg
از کانی‌های دگرسانی جهت تعیین و به نقشه در آوردن سنگ‌هایی که دارای دگرسانی هیدروکسیل هستند استفاده می‌شود. آلتراسیون‌های پتاسیک، فیلیک، پروپلیتیک و سیلیسی از مهمترین انواع آلتراسیون هستند که در سنگ‌های آتشفشانی و رسوبی دیده می‌شوند. نقش دورسنجی در به نقشه آوردن دگرسانی‌ها، براساس تفکیک کانی‌هایی که به‌عنوان راهنما در شناسایی انواع دگرسانی‌ها موثرند، است. در این مطالعه که از تصاویر ماهواره‌ای +ASTER,ETM استفاده شده است به مطالعه کانی‌ها و دگرسانی‌ها با روش‌های آنالیز متداولی از جمله تحلیل مولفه‌های اصلی، نسبت‌گیری باندی و ترکیب رنگی مجازی پرداخته شده است.

اطلاعات طیفی مربوط به کانی‌ها بر اساس اطلاعات کتابخانه طیفی اتحادیه بین‌المللی زمین‌شناسی (USGS) به‌عنوان مرجع استخراج شده است. انعکاس طیفی کانی‌های مورد مطالعه براساس باندهای ۱،۲،۳،۴،۵ و ۷ از تصویر +ETM و ۱۴ باند از تصاویر ASTER تهیه شده است که خروجی آن به‌صورت توزیع زونی کانی‌سازی تهیه شده است. نقشه کانی‌سازی که از روش‌های جداسازی کانی‌ها استخراج شده مشخص می‌کند که کربنات‌ها (کلسیت ـ دولومیت) و کانی‌های رسی و سولفات‌ها از نظام طیفی مشابهی برخوردارند که خواص گسیلشی آنها به‌خصوص در باندهای حرارتی در اکثر موارد به شناسایی و تفکیک آنها کمک کرده که در منطقه مورد مطالعه در زون زاگرس در محدوده غرب شهرستان شیراز به بررسی و مطالعه آنها پرداخته‌ایم.

کلید واژگان: آلتراسیون، تحلیل مولفه‌های اصلی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، نسبت باندی، خواص گسیلشی


مقدمه
استفاده از تکنیک‌های دورسنجی در کاربردهای مختلف زمین‌شناسی به‌طور قابل ملاحظه‌ای در سال‌های اخیر رشد یافته که علت اصلی آن اطلاعات مفید استخراجی از آنالیز و تفسیرها است. عامل اصلی این پیشرفت را می‌توان در دو عامل دانست:

۱. روش‌های جدید و تکنیک‌های تفسیری توسط محققان جهت استخراج اطلاعات قابل اعتماد از تصاویر ماهواره‌ای پیشنهاد شده است.

۲. تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک طیفی و مکانی بالا به‌راحتی قابل دسترسی و قادر است تا اطلاعات کاملی را در اختیار کاربران در منطقه مورد مطالعه قرار دهد. توسعه روزافزون نرم‌افزاری را نیز باید یک نقطه مثبت در این علم دانست.

بیشترین کاربرد علم دورسنجی در آنالیزهای زمین‌شناسی شامل بررسی‌های ساختاری و به نقشه در آوردن واحدهای سنگی است. شناسایی ویژگی‌های زمین‌شناسی خاص از جمله اقدامات مفید و متداول در این علم است.


هدف از این مطالعه
هدف از این مطالعه کاربرد تکنیک‌های دورسنجی جهت به نقشه درآوردن دگرسانی‌ها که بر پایه اطلاعات پایه منطقه استوار است، می‌باشد. این محدوده در زون زاگرس چین خورده قرار دارد که ترکیبی از رسوبات مختلف آن را پوشانیده و یک منطقه مناسب جهت بررسی دگرسانی‌های هیدروکسیل است. هدف اصلی از این مطالعه به نقشه درآوردن کانی‌های دگرسانی است. دوگروه آنالیز در طی این مقاله مورد بررسی قرار گرفته که دسته اول شامل محاسباتی است که بر اساس الگوریتم‌ها و ماتریس‌هایی که از محاسبات کاربردی ریاضی استخراج شده است و دسته دوم آنالیزهایی که براساس خواص طیفی کانی‌ها و با تکیه بر کتابخانه طیفی اتحادیه بین‌الملل زمین‌شناسی (USGS) استخراج شده، است.


نگاهی به زمین‌شناسی منطقه
منطقه مورد مطالعه در زون چین خورده زاگرس جای دارد. این پهنه شامل دشت‌های بین کوهستانی کوچک و بلندی‌های پیرامون به‌صورت کوهستانی است توپوگرافی منطقه همانند بسیاری از پهنه‌های پیرامون نقشه، دارای الگویی ناهمگون و نایکنواخت است. بخش‌های باختری، شمال باختری نقشه دارای سیمایی از ریختار زمین‌های ناهموار است.

ـ چینه‌شناسی
قدیمی‌ترین واحد‌های رخنمون یافته در گستره نقشه، مارن‌های گلوبوترونکادار کرتاسه بالا مربوط به سازند گورپی است که در بخش باختری نقشه رخنمونی محدود دارد. رخنمون بالا و پایین این واحد در گستره نقشه پوشیده است و نمی‌توان ستبرای دقیق برای توالی کامل این واحد را تعیین کرد. بر روی این واحد، آهک‌های زیست‌آواری پالئوسن (میان سازند قربان) قرار گرفته است همبری این سازند با مارن‌های گلوبیژیرینا دار پالئوسن ـ ائوسن تدریجی است. سازند ساچون از رسوبات آواری پالئوسن تشکیل شده است که گسترش این واحد در توالی سنگ‌شناسی نقشه محدود به پهنه شمال و شمال خاوری نقشه است و ستبرایی در حدود ۱۲۰ متر دارد. سازند پابده در گستره منطقه مورد مطالعه محدود به پهنه شمال خاوری نقشه بوده و به‌طور کلی از مارن‌های گلوبیژرینادار پالئوسن ـ ائوسن پیشین تشکیل شده است. سازند جهرم نیزدر بخش شمال خاوری نقشه با واحد آواری پالئوسن هم شیب است و به‌طور کلی از آهک‌های بیومیکرواسپارایت و همچنین آهک‌های بیومیکرایتی است که گاه با مارن‌های آهن‌دار و سولفات‌دار همراه است. همبری پایینی این سازند در بخش‌های جنوب باختری نقشه با مارن‌های گلوبیژرینادار سازند پابده تدریجی است. بر روی سازند جهرم کنگلومرای ارتوکوارتزیت و آهک‌های چرتی ـ سولفاتی ائوسن قرار گرفته است. این واحد در زیر آهک‌های سازند آسماری قرار گرفته است که سن الیگو میوسن را دارد و از آهک‌های بیومیکرواسپارایت زیست‌آواری تشکیل شده است سازند آسماری در محدوده منطقه مورد مطالعه صخره‌ساز است. بر روی سازند آسماری مارن‌های آهن‌دار و دولومیت‌های ژیپسی بخش زیرین سازند گچساران قرار دارد. از لحاظ سنگ‌شناسی این واحد تناوبی از سولفات‌های تبخیری است که بیشتر در قالب لایه‌های ژیپس و کمتر به شکل انیدریت مشاهده می‌شود. توالی رسوبات در این واحد لایه‌بندی ستبر دارد این توالی دارای تناوبی از مارن‌های سبز تا خاکستری دارای آهن است. این توالی همچنین دارای تناوبی از آهک‌های گچ‌دار با لایه‌بندی نازک است. رخساره رازک در خاور منطقه مورد مطالعه گسترش داشته و به‌طور کلی از آهک‌های مارنی ـ سیلتی و مارن‌های آهن‌دار میوسن تشکیل شده است.

ـ تکتونیک
گستره نقشه در زون چین‌خورده زاگرس قرار دارد این گستره بخشی از پیش خشکی زون چین خورده زاگرس است. بر پایه ویژگی‌های ساختاری و رسوبی می‌توان این گستره را در دو زون یا منطقه فرعی انتقالی و میانی جای داد. این جدایش براساس وجود تغییرات آشکار در رژیم ساختاری و رسوبی این‌گونه پهنه‌هاست. مرز این دو زون بر پایه آنچه در نقشه ساختاری گستره شیراز آمده است همخوان با گسل گویم ـ بزین است که به سوی بخش‌های جنوب خاوری شیراز ادامه می‌یابد. از مهمترین زون‌های گسلی موجود در منطقه می‌توان به زون گسلی سبز پوشان به‌طول ۵۱ کیلومتر که یک گسل برشی است اشاره کرد. همچنین زون گسلی گویم، زون گسلی بزین ، راندگی فلات، راندگی دراک و زون گسلی دره شور از دیگر زونهای گسلی مهم در منطقه مورد مطالعه هستند.


روش مطالعه
محدوده مورد مطالعه شامل قسمتی از زون زاگرس چین خورده مابین طول و عرض جغرافیایی ’۰۰ ,°۵۲ و ’۰۰, °۳۰ و’۳۰ ,°۵۲ و ’۳۰, °۲۹ قرار گرفته که پس از اعمال تصحیحات اولیه هندسی و اتمسفری بر روی تصویر ETM به شماره گذر ۳۹ ـ ۱۶۳ اخذ شده در تاریخ ۵ آوریل سال ۲۰۰۱ و تصاویر ASTER اخذ شده در سال ۲۰۰۳ میلادی وارد مرحله تفسیر و آنالیز با اهداف مشخص شدیم.

لازم به‌ذکر است که جهت تصحیحات لازم و موزاییک داده‌ها از نرم‌افزار Geomatica PCI و جهت آنالیز داده‌ها از نرم‌افزار Envi4/1 استفاده شده است و در نهایت جهت به نقشه درآوردن دگرسانی‌ها و کانی‌های بارز در محیط‌برداری از نرم‌افزار Arc GIS 9.2 استفاده شده است.


مقدمه‌ای بر آلتراسیون در سنگ‌ها
آلتراسیون هیدروترمال به‌وسیله تغییراتی اعم از فیزیکی و شیمیایی از کانی‌هایی صورت می‌گیرد که هیچ شباهتی با محیط سنگ میزبان ندارند و این معیار شناسایی آنها به‌ویژه زمانی‌که به‌وسیله سیالات گرمابی تشکیل شده باشند، است.

طبیعت محصولات دگرسانی به عوامل زیر بستگی دارد:
۱. جنس سنگ دیواره
۲. خواص سیال از جمله Eh,Ph ، فشار بخار حاصله، درجه هیدرولیز و ترکیبات آنیونی ـ کاتیونی
۳. فشار و حرارت در محل رخنمون‌ها​

به‌طور کلی آلتراسیون می‌تواند پاسخی از فرآیندهای زیر باشد
۱. دیاژنز در رسوبات
۲. دگرگونی و سایر فرآیندهای منطقه‌ای
۳. فعالیت‌های پس از آتشفشانی و ماگماتیزم که با سرد شدن همراه باشد
۴. کانی‌سازی مستقیم​


عواملی که در برونزدگی آلتراسیون‌ها و دگرسانی‌ها تاثیر به‌سزایی دارند شامل:
۱. هیدرولیز
۲. هیدراته و دهیدراته شدن
۳. دگرگونی آلکالی
۴. دکربناته شدن
۵. سیلیسی شدن
۶. اکسیداسیون ـ احیا و عوامل دیگری چون فلوئوریزاسیون و سولفیده شدن​


انواع دگرسانی

ـ پتاسیک
این دگرسانی که به‌عنوان دگرسانی k سیلیکات شناخته می‌شود به‌علت حضور پتاسیم فلدسپار دوباره متبلور در یک سنگ و با حضور بیوتیت و سریسیت صورت می‌گیرد که کانی‌های مهم آن شامل بیوتیت، کوارتز، کلریت و انیدریت است.

به‌طوری‌که در کانسارهای مس پورفیری در زون پتاسیک رگه‌های زیر یافت می‌شود:
۱. کوارتز
۲. کالکوپیریت، کوارتز، پیریت و پتاسیم فلداسپات
۳. انیدریت، پیریت و کالکوپیریت​


شایان ذکر است که این دگرسانی در اکثر کانسارهای ماگمایی و گرمابی یافت می‌شود

ـ سریسیک (فیلیک)
کانی‌های مهم آن شامل پیریت، پیروفیلیت، کائولینیت و سریسیت است که درصد سریسیت از بقیه بیشتر است. زون سریسیتیک در اغلب کانسارهایی که از طریق محلول‌های ماگمایی یا گرمابی تشکیل شده‌اند، یافت می‌شود. لذا در مراحل پی‌جویی و اکتشاف کلید اکتشافی مناسبی است.


ـ آرژیلیک
کانی‌های مهم این زون عبارتند از کائولینیت، مونت موریلونیت، پلاژیوکلاز و بیوتیت است که در نوع پیشرفته آن باید کانی‌های پیروفیلیت، سریسیت، آلونیت و کوارتز را اضافه کرد.

کانی‌های ایجاد شده در این زون بستگی به شدت هیدرولیز، درجه حرارت محلول و ترکیب کانی‌شناسی سنگ اولیه دارد به‌طوری‌که در دمای بالاتر از ۳۰۰°سانتیگراد پیروفیلیت و در حرارت‌های پایین‌تر کائولینیت و دیکیت یافت می‌شود.


پردازش داده‌ها
۱. پردازش داده‌های ماهواره ای +ETM

اطلاعات ماهواره‌ای لندست سال‌هاست که برای آشکارسازی اکسید‌های آهن و کانی‌های رسی همراه با زون‌های دگرسانی گرمابی استفاده می‌شوند.

باند‌های ۵ و۷ سنجنده ماهواره لندست ۷ در محدوده‌هایی واقع شده‌اند که کانی‌های رسی و سنگ‌های دگرسانی، ویژگی‌های طیفی خاصی را در آنها نشان می‌دهند.

کانی‌های رسی در محدوده ۱۵/۱ میکرومتر بیشترین بازتابش در محدوده ۰۲/۲ میکرومتر بیشترین جذب را نشان می‌دهند.

در روش تحلیل مولفه‌های اصلی منحنی محاسبه واریانس و کوواریانس و ضریب همبستگی بین باند‌های مختلف چندین مولفه به وجود می‌آید که در آنها پدیده‌های مزاحم مانند سایه و اثرات توپوگرافی و زاویه خورشید حذف شده است.

این محاسبات در تصاویر چند باندی ارتباط مستقیمی با رفتار‌های مختلف سطحی موادی مانند سنگ‌ها، خاک‌ها و گیاهان دارد. در شکل‌ (۱) منحنی طیفی کانی‌های رسی آورده شده است.

حال با علم به این موضوع که در تصاویر ETM بیشترین و کمترین بازتاب در باند‌های ۵ و ۷ در کانی‌های رسی ایجاد می‌شود با استفاده از تکنیک‌های کروستا و با استفاده از ایجاد مولفه‌های اصلی ۷ ـ ۵ ـ ۴ ـ ۱به بارزسازی کانی‌های رسی پرداخته و برای تفکیک کانی سازی به بررسی تصاویر ASTER خواهیم پرداخت.


۲. پردازش داده‌های ماهواره‌ای ASTER
پس از بررسی داده‌های ماهواره‌ای و شناسایی مناطق دارای دگرسانی کانی‌های رسی، به بررسی ورقه‌ها به‌خصوص در مناطقی که در تصاویر بارزسازی شده است پرداخته می‌شود.

داده‌های که از ماهواره اخذ می‌شود دارای ۱۴ باند طیفی است که در ۳ گروه VNIR,SWIR,TIRقرار می‌گیرند.

در شکل ۲ مقایسه باندهای طیفی تصاویر Aster و ETM نشان داده شده.

با توجه به این که بیشترین جذب و بازتاب کانی‌های رسی در محدوده طیفی SWIR از تصاویر ASTER قرار می‌گیرد، کمک شایانی به شناسایی کانی‌های رسی و کربنات‌ها در این محدوده می‌کند که از این میان ‌باید کانی‌هایی چون کائولینیت، ایلیت، مونت موریلینیت و کلریت را نام برد.


v28zgenvp4cjk8ealv2b.jpg
با توجه به این‌که در تصاویر ASTER و در جهت تفکیک کانی‌های رسی به نتایج حاصله از روش Crosta و نقشه‌برداری زاویه طیفی می‌توان اطمینان بیشتری حاصل کرد که به بررسی و مقایسه این دو روش برای رسیدن به یک روش نهایی اقدام شد که در نهایت روش نقشه‌برداری زاویه طیفی با استفاده از کتابخانه طیفی الگوبرداری شده از سازمان جهانی USGS و تعمیم آن به داده‌های مورد استفاده در ۹ و ۱۴ باند طیفی در محدوده VNIR,SWIR,TIR به بررسی کانی‌های کائولینیت، پیروفیلیت، ایلیت، کلریت و حتی دولومیت پرداخته می‌شود.

نسبت‌گیری باندی یک روش آنالیز در تصاویر چند طیفی است که شامل تقسیم یک باندطیفی بر دیگری است. این فرآیند براساس تقسیم طیف انعکاسی در یک باند به طیف انعکاسی باند دیگر است.

مواد و اجسام سطحی می‌توانند ارزش درخشندگی متفاوتی را به‌دلیل تفاوت شیب و امتداد قرارگیری و تغییرات فصلی در میزان درخشندگی و تابش نور خورشید نشان دهند.

این تغییرات تفسیرهای کاربران را تحت تاثیر قرار داده و موجبات بروز خطاهایی را ایجاد می‌سازد ولی نسبت باندگیری بطور آماری این خطاها را کاهش داده و یک کلید مناسب برای تشخیص کانی‌های سطحی است.

نسبت‌گیری باندی از لحاظ ریاضی عبارتند از:

ارزش درخشندگی در باند k,lBVi,j,r= BVi,j,k/ BVi,j,l

با توجه به اینکه کانی‌های رسی شامل آب، میکا، کربنات‌ها، سولفات‌ها در محدوده‌های طیفی SWIRو TIR از تصاویر ASTER رفتارهای طیفی خاصی را نمایش می‌دهند که این می‌تواند دستمایه خوبی برای محققان باشد.


بررسی کربنات‌ها و کوارتز
کوارتز و کانی‌های کربناته به‌صورت طیفی بوسیله خواص گسیلشی قوی در پنجره اتمسفری مابین طول موج‌هایm 14 µ ـ ۸ قابل تفکیک هستند[۴] که به‌وسیله ۵ باند حرارتی از تصاویر ماهواره‌ای ASTER مشخص می‌‌شوند.

دولومیت یک کاهش بزرگتر را در گسیلش نسبت به کلسیت در باندهای ۱۳و ۱۴ نمایش می‌دهد که این به‌علت دامنه بیشتر و طول موج کمتر دولومیت در طول موج ۱۵/۱۱ میکرومتر در مقایسه با کلسیت در طول موج ۲۷/۱۱ میکرومتر است.

در محدوده طیفی ۸ ـ ۱۱ میکرومتر از محدوده‌های طیفی تصامیر ASTER برخی ساختارهای مجازی مانند آسفالت و ماکادام دارای جذب طیفی مشابه آنچه در کوارتز شاهدیم، هستند.

محققان به این نتیجه رسیده‌اند که اندازه دانه‌بندی، رطوبت خاک و کانی‌های ترکیبی می‌توانند تاثیر به‌سزایی در شکل گسیلش طیفی خاک‌ها و سنگ‌ها داشته باشند. به‌عنوان مثال اندازه دانه‌بندی در مورد کوارتز در باندهای ۱۲ و ۱۳ تاثیر به‌سزایی را ایجاد می‌کند.

آنچه در این مطالعه به آن برخورد شد و نتایج ارزشمندی را پیش روی ما قرارداد کاهش قابل توجه در گسیلش مابین باندهای ۱۰ و ۱۲ در اثر وجود کانی‌هایی چون مونت موریلونیت، کائولینیت و مسکویت است و با توجه به بارز شدن این کانی‌ها در محدوده SWIR(1.4-2.5 µm) به بررسی این موضوع پرداخته شد.

با توجه به مطالب بالا و مطالعاتی که در منطقه هدف به‌منظور رسیدن به یک نسبت باندی مناسب صورت گرفته جهت بارزسازی کانی‌های کوارتز و دولومیت به فرمول‌های زیر رسیدیم:

Quartz=a*b
a={band11/(band10+band12)} b=band13/band14
Carbonate=band13/band14 Dolomite=(band6+band8)/band7​

بر اساس مطالعات در محدوده مورد نظر نسبت‌های باندی موثری که در شناسایی واحدهای سنگی راهنماکمک شایانی می‌‌کنند در زیر آورده شده است:

(Dolomite =PCA(8 – 7 – 6 – 5
(Muscovite =(band7/band6
(Kaolinite =(band7/band
(Vegetation =(band3/band2
Sericite/Muscovite/Illite/Smectite
Arjilic Alteration)=(band5+band7)/band6)​بررسی دگرسانی‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌‌ای ASTER
علاوه بر تکنیک‌هایی که با تکیه بر تصاویر ETM توسط محققانی از جمله Crosta,Kaufmann جهت شناسایی دگرسانی‌های هیدروکسیل و اکسید آهن ارائه شده، می‌توان تعدادی از دگرسانی‌های خاص که کلید اکتشافی مناسبی هستند را با استفاده از تصاویر ASTER بارزسازی کرد که در زیر به بررسی تحقیقاتی که در این زمینه در ورقه مورد نظر صورت گرفته خواهیم پرداخت.

ـ دگرسانی‌های سدیمی
دگرسانی سدیمی معمولا غنی از آلبیت است. با توجه به اینکه آلبیت دارای بیشترین بازتاب در باندهای ۴ و ۸ و کمترین بازتاب در باند ۶ از محدوده طیفی SWIR سنجنده ASTER را دارد، اما در واقع در این محدوده‌ها ایلیت، مونت موریلونیت و کائولینیت دارای هم‌پوشانی بوده و قابل تفکیک نیست.

براساس مطالعات صورت گرفته در این زمینه، کانی‌های دارای عامل هیدروکسیل و انواع گروه کربنات می‌توانند در محدوده طیفی SWIR ثبت شوند ولی سیلیکات‌های اولیه مانند کوارتز و آلبیت در محدوده فروسرخ گرمایی TIR قابل ثبت هستند.

با توجه به اینکه آلبیت بیشترین بازتاب را در باندهای ۱۲ و ۱۳ و کمترین بازتاب را در باند۱۱ داراست با استفاده از ترکیب رنگی مجازی

R=band 12 G=band 13 B=band 11 آلبیت به رنگ زرد و مناطقی که دگرسانی آلبیتی ندارد به رنگ آبی درمی‌آید و‌هاله‌های خاکستری تا سیاه می‌تواند معرف دگرسانی سدیمی باشد.

ـ دگرسانی پتاسیک
دگرسانی پتاسیک غنی از اورتوکلاز یا میکرو کلین است و در ترازهای میانی رخ می‌دهد[۵]. این دوکانی از سیلیکات‌های اولیه هستند.

با توجه به بازتاب زیاد در باند۱۴ و بازتاب کم در باندهای ۱۱ و ۱۲ می‌توان با ایجاد ترکیب رنگی R=band 11 G=band 14 B=band 12 دگرسانی پتاسیک را در این منطقه مشاهده کرد که معمولا به رنگ سبز در می‌آید.

ـ دگرسانی‌های سیلیسی
این نوع دگرسانی‌ها در بالاترین بخش زون کانی‌سازی تشکیل می‌شود و عمدتا متشکل از سرسیت و کوارتز است. مجموعه کانی‌های تشکیل‌دهنده شامل هماتیت، کوارتز، سرسیت، آپاتیت و باریت است که هیتزمن و همکاران[۵] به آن اشاره کرده‌اند.


کانی مسکوویت در باندهای ۴ و ۵ دارای بازتابش بالا و در باند ۶ بازتاب پایینی دارد. رنگ ارغوانی تا قرمز از ترکیب رنگی R:4 ,G:5 ,B:6 نشان‌د‌هنده این نوع دگرسانی در محدوده است و رنگ‌های آبی و سبز عدم وجود این دگرسانی را به نمایش می‌گذارند.


نتیجه‌گیری
نتایج این تحقیق یک دلگرمی اولیه جهت کارشناسان در راستای کاربردهای تصاویر ASTER در علوم زمین‌شناسی و کشاورزی ایجاد می‌‌کند.

در کنار مزایایی که این فن جهت کاربران و متخصصان ایجاد می‌‌کند، محدودیت‌ها و مشکلاتی نیز در سر راه آن وجود دارد در زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:

۱. آنالیز و مطالعات کانی ناسی با استفاده از تصاویر ASTER در سه قسمت خلاصه می‌شود.مطالعات در سیلیکات، مطالعات Fe ـ Oxide و مطالعات طیفی SWIR. لایه SWIR به بررسی کانی‌هایی چون مسکوویت، کائولینیت، آلونیت، پیروفیلیت، اپیدوت و کلریت است.

۲. به‌علت خطاهای جوی موجود که بعضا قابل مرتفع‌سازی نیست، دیده می‌شود در مکان‌هایی که هیچ کانی‌سازی رخ نداده اطلاعات متناقضی ارائه می‌دهد.

۳. به‌علت مشکلاتی که تاکنون در تفکیک کانی‌های رسی از کربنات‌ها در محدوده SWIR از تصاویر ASTER بر سر راه کاربران وجود داشت، روش‌های فوق کمک شایانی به بارزسازی این دو گروه از هم کرده است.

۴. با توجه به آنچه که گفته شد و با وجود قدرت تفکیک مکانی تصاویر ASTER,ETM، در مطالعات تفصیلی باید تصمیم‌گیری نهایی در محیط GIS و با حضور لایه‌های اطلاعاتی ژئوفیزیک، زمین‌شناسی و کنترل میدانی همراه باشد که این به شناسایی دقیق منطقه کمک شایانی می‌‌کند.
 

Similar threads

بالا