تهیه محلول غذایی برای کشت هیدروپونیک

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
آزمایشها نشان می دهد که هر یک از عناصر مورد نیاز گیاه کار بخصوصی در رشد گیاه انجام می دهد. بنابراین شناخت نقش عناصر و علائم کمبود و زیادی آنها برای کنترل تغییرات محلول الزامی است .

عناصر اصلی و مهم

نیتروژن:
نیتروژن یکی از اجزای موجود در پروتئین است که به صورت غذا در گیاه ذخیره می شود. نیتروژن معمولا در بخشهای دیگری از سلول مثل کلروفیل و همچنین در ساختار آمینو اسیدها نیز وجود دارد.
علائم کمبود: روشن تر شدن قسمتهای سبز گیاه - تغییر رنگ برگهای پیر به رنگ سبز روشن و علائم شدیدتر رنگ برگ به زردی می گراید و سرانجام موجب مرگ برگ می شود.
علائم زیادی: افزایش نیتروژن باعث تولید گیاه پر آب و ضخیم و در نتیجه تغییر رنگ شاخ و برگ به رنگ سبز تیره می شود. همچنین گیاه نسبت به بیماریها و آفات حساسیت زیادی پیدا می کند.افزایش نیتروژن در محصولات میوه ای باعث آسیب شکوفه و گل می شود و کیفیت محصول را کاهش می دهد.
بهترین میزان برای یونهای نیترات 75% و برای آمونیوم25% می باشد. در سیستم های چرخه ای 5% آمونیوم از کل نیتروژن کافی است ولی در سیستم های غیر چرخه ای یک درصد بیشتری احتیاج است.
افزایش غلضت نیترات باعث کاهش تعداد تارهای کشنده ریشه نیز می شود. اگر منبع اصلی تامین نیتروژن آمونیوم با شد می تواند گیاه را مسموم کند. آثار این مسمومیت در ساقه و برگها توسعه پیدا می کند و برگها به صورت پیاله ظاهر می شوند و همچنین بافت های آوندی خراب می شوند. آمونیوم مانع از عملکرد کلسیم، که برای نگهداری دیواره سلولی لازم است می شود در نتیجه گیاه پژمرده می شود. اگر شاخه های مبتلا شده را از وسط ستون ریشه ای ببریم یک محیط سیاه و فاسد از بافت پیوندی را مشاهده می کنیم.
غلظت نیتروژن در اکثر فرمولهای محلول غذایی بین 100 تا 200 mg/l است و نسبت نیترات به آمونیوم در حدود 3 یا 4 به 1 است .
منابع نیتروژن عبارتند از : منو یا دی هیدروژن فسفات آمونیوم به عنوان معمولی ترین منبع تهیه آمونیوم می باشد. ولی در کل از نیترات کلسیم ، نیترات پتاسیم و اسید نیتریک برای تهیه نیترات و از نیترات آمونیوم برای تهیه آمونیوم استفاده می شود .

فسفر:
میزان فسفر در گیاهان از 2/0 تا 5/0 درصد در ماده خشک تغییر می کند.
علائم کمبود: اولین علامت کمبود در رشد دیده می شود و سپس برگهای پیرتر به رنگ زرشکی سیر(ارغوانی) تبدیل می شوند.
علائم زیادی: اگر از 1% در ماده خشک بیشتر باشد باعث مسمومیت فسفر می شود. مسمومیت فسفر بر روی سایر عناصر مانند آهن، منگنز و روی تاثیر می گذارد.
غلظت فسفر در محلول غذایی: در اکثر فرمولهای غذایی غلظت فسفر بین 30 تا 50 mg/l می باشد. شکل فسفر در محلول غذایی به صورت منو یا دی هیدروژن فسفات است.

پتاسیم:
میزان پتاسیم در گیاه 25/1 تا 3 درصد در ماده خشک تغییر می کند.
علائم کمبود: کاهش رشد و کلورز حاشیه ای. علائم کمبود پتاسیم مانند سوختگی برگ است به صورتی که در کنار برگها بیشتر است. در اکثر فرمولهای محلول غذایی غلظت پتاسیم در حدود 200 mg/l و به صورت کاتیون است.
منابع تهیه پتاسیم: نیترات پتاسیم - سولفات پتاسیم یا کلرید پتاسیم

کلسیم:
میزان کلسیم در گیاهان در حدود 5/0 تا2% در ماده خشک است.
علائم کمبود: کمبود کلسیم به صورتی است که برگها به رنگ قهوه ای و یا سیاه ظاهر می شوند و حاشیه برگها نیز در هم فرو می روند. یکی دیگر از تاثیرهای کمبود کلسیم مرگ و پوسیدگی شکوفه و گل است.
علائم زیادی: باعث کمبود کاتیونهای مهم مثل پتاسیم و منیزیم می شود. غلظت کلسیم در اکثر محلول های غذایی در حدود 200 mg/l می باشد.
مهمترین منابع تهیه کلسیم در محلول غذایی نیترات کلسیم می باشد. در صورتی که حلالیت در آب کم باشد می توان از سولفات کلسیم به عنوان یک منبع تکمیلی استفاده کرد.

منیزیم:
میزان منیزیم در گیاه باید حدود 5/0 تا 2/0 درصد باشد. منیزیم در ساختار کلروفیل موجود است.
علائم کمبود: کلروز داخلی برگهای پیر. غلظت منیزیم حدود 50 mg/l و به شکل +mg2 در محلول غذایی است. منبع تهیه منیزیم سولفات منیزیم است.

گوگرد:
حجم گوگرد در گیاهان در حدود 15/0 تا 5/0 درصد در ماده خشک است.
علائم کمبود گوگرد شبیه نیتروژن است به صورتی که تمام گیاه به رنگ سیز روشن تغییر می کند. غلظت گوگرد در بیشتر محلول های غذایی 50 mg/l به صورت -so42 است. نمک های سولفات پتاسیم، منیزیم و آمونیوم از مهمترین منابع تهیه گوگرد است.

عناصر کم مصرف

بر:
غلظت مناسب بر در حدود 50 تا 10 mg/l در ماده خشک است.
علائم کمبود: کاهش رشد و آسیب قسمتهای فوقانی گیاه و ریشه
علائم زیادی : بی رنگی و لکه دار شدن حاشیه برگها و همچنین مرگ حاشیه برگها
غلظت بر در انواع محلولهای غذایی در حدود 3/0 mg/l می باشد. اسید بوریک یکی از منابع تهیه بر است.

کلر:
غلظت کلر در برگها حدود 15/0 درصد است. میزان بیش از 1/0 برای اکثر میوه جات زیاد خواهد بود.
علائم کمبود: ازدیاد نمک در محیط - علائم مسمومیت سوختگی برگها یا حاشیه آنها و همچنین زردی بی موقع برگها است.
برخی از منابع تامین کلر عبارتند از : کلرید پتاسیم یا کلرید کلسیم - اگر غلظت کلر در محلول زیاد باشد مانع از جذب یونهای دیگر مانند نیترات می شود.

مس:
میزان مطلوب مس در حدود 10 تا 2 mg/l در (ppm) ماده خشک است. مس در فتوسنتز و همچنین در ترکیب پروتئین کلروپلاست نقش دارد. مس بعنوان یک آنزیم فعال کننده شناخته می شود.
علائم کمبود: توقف رشد گیاهان و کلروز برگهای پیر از علائم کمبود مس است . همچنین در رشد محصولات میوه ای تاثیر می گذارد و محصولات آنها از حالت طبیعی کوچکتر هستند.
غلظت مطلوب در محلول غذایی 001/0 تا 01/0 mg/l می باشد. میزان بیشتر از 4 mg/l در محلول غذایی باعثشیوع بیماری های قارچی می شود.
منبع تهیه مس سولفات مس می باشد.

آهن:
میزان مناسب آهن در اکثر محصولات حدود 50 تا 100 mg/l در (ppm) ماده خشک است.
علائم کمبود: کم شدن رنگ سبز گیاه بدلیل کاهش کلروفیل. تفاوت علائم کمبود آهن با منیزیم در این است که کمبود آهن ابتدا در برگهای جوان ظاهر می شود ولی منیزیم در برگهای پیر زودتر مشاهده می شود.
منابع تهیه:FeEDTA به عنوان معمولی ترین منبع و آهن های دیگر به صورت مرکب هستند. مثل سولفات آهن، فسفات آهن که شکل های غیر آلی آهن هستند و سیترات آهن و تارتارات آهن که دو شکل آلی آهن هستند.

منگنز:
میزان مطلوب منگنز در میوه جات حدود 100 تا 20 mg/l در (ppm) ماده خشک است.
علائم کمبود: در برگهای جوان به شکل یک کلروز داخلی و میانی نمایان می شود.
علائم زیادی: به صورت نقاط قهوه ای در بعضی از برگهای پیر و یا لکه های سیاه رنگ روی شاخه و میوه ظاهر می شود.این علائم در کمبود آهن نیز مشاهده می شوند که برای اطمینان یک تجزیه گیاهی لازم است.
غلظت منگنز در حدود 5/0 تا 1 mg/l در (ppm) در گیاه وجود دارد و برای تهیه آن از سولفات منگنز استفاده می شود.

مولیبدن:
مولیبدن در حدود 5/0 تا 1 mg/l در (ppm) در گیاه وجود دارد.
مولیبدن یک ترکیب مهم در دو آنزیم است. آنزیم تثبیت نیتروژن و احیاء یون نیترات.
علائم کمبود: این علائم شبیه کمبود نیتروژن است و رشد و نمو گل کم می شود.افتادگی گل کلم یکی از نمونه های کمبود مولیبدن است.
در بیشتر فرمولهای محلول غذایی غلظت آن حدود 5/0 mg/l در (ppm) و به شکل آنیون -MoO42 در محلول موجود است.
منبع تهیه: مولیبدات آمونیوم

روی:
غلظت آن50 تا 5 mg/l در (ppm) در ماده خشک موجود است.
علائم کمبود: شبیه یک کلروز داخلی در برگهای تازه یافت می شود و باعث شکستگی و پارگی بعضی از برگها می شود. زیادی روی باعث کمبود آهن می شود.
غلظت در محلول غذایی: در بیشتر فرمولهای غذایی میزان آن 05/0 mg/l در (ppm) و به صورت کاتیون دو ظرفیتی است.
منبع تهیه : سولفات روی

مخلوط کردن مواد و ساخت محلول:
شما می توانید این مواد را جداگانه تهیه کنید و طبق نسبت های موجود با هم مخلوط کنید. قبل از مخلوط مواد به چند نکته توجه کنید.
به وزن و اندازه مواد غذایی دقت کنید.
مواد غذایی را در ظروف جداگانه قرار دهید تا از تناسب آنها مطمئن شوید.
مواد را یکباره با هم مخلوط نکنید و پس از مخلوط کردن آنها را دوباره بسنجید.
دقت محلول باید حدود 5% باشد.
هنگامی که از تناسب مواد مطمئن شدید آنها را در آب بریزید و آنها را در آب به خوبی مخلوط کنید و ظرف را به شدت تکان دهید.
بهتر است برای مخلوط کردن مواد از آب گرم استفاده کنید.

تفاوت سیستم های کشت:
دو نوع روش کشت هیدروپونیک وجود دارد که هر کدام احتیاج به مدیریت خاصی دارد. در سیستم باز محلول غذایی فقط یکبار بکار می رود ولی در سیستم بسته محلول بصورت پیوسته و چرخه ای می باشد.

کیفیت آب:
کیفیت آب مهمترین مساله در تهیه محلول مناسب است. آبی که دارای مصارف خانگی و کشاورزی است حتما باید آزمایش شود و سپس مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ممکن است این آبها دارای موادی باشند که در رشد گیاه تاثیر بگذارند. آب سطحی ممکن است شامل میکروارگانیسم های بیماری زا یا جلبک ها باشد. این عوامل مشکلاتی در سیستم های کشت بوجود می آورند مثلا جلبک ها باعث انسداد دو راهی ها و دریچه ها می شوند. بنابراین برای تهیه آب مناسب باید از روشهای مختلفی استفاده کرد که استفاده از صافی برای تصفیه آب از مواد معلق نامطلوب یکی از این راههاست. در ضمن هزینه آزمایش کردن آب کمتر از هزینه از بین بردن مشکلات ناشی از استفاده آب نامطلوب است.

صاف کردن آب و محلول غذایی:
آب برای اینکه در سیستم کشت بکار گرفته شود باید از یک صافی مناسب مثل لایه های ماسه عبور داده شود. این کار می تواند ذرات معلق که ممکن است شامل موجودات ریز بیماری زا، جلبک ها و یا حتی رسوب بعضی از عناصر باشد را از آب جدا کند.
محلول غذایی را می توان با عبور اشعه ماوراء بنفش (UV) استریل کرد. برای این کار می توان از دو لامپ 16 وات(UV) در مسیر محلول غذایی استفاده کرد.
 

نارون

کاربر ممتاز
سلام دوست خوبم.
محلول های غذایی برای کشت هیدروپونیک را به 2 صورت میتونید تهیه کنید
یا اینکه به یک شرکت نوع گیاه و محیط کشت و ویژگی های کشت را بگین و انها هم محلول غذایی را به صورت آماده به شما تحویل می دهند.
راه دیگر هم این هست که خودتون محلول غذایی را اماده کنید که احتیاج به محاسبه و یه سری مسائل داره. بعد از محاسبه م تعیین میزان نمک یا همون کود مورد نظر را تهیه می کنید و بعد به میزان لازم با ان مقدار اب مخلوط می کنید و به محیط کشت می دهید.
توجه باید داشته باشید که برای تهیه محلول 3 مخزن نیاز دارید مخزنی برای اسید مخزن و دو مخزن دیگر برای عناصر چون بعضی از عناصر وقتی با هم ترکیب می شوند رسوب می دهند پس برای تهیه محلول غذایی باید جداگانه حل شوند و بعد از حل شدن کامل زمانی که می خواهیم وارد سیستم ابیاری و محلول غذایی کنیم ان ها را مخلوط می کنیم.

اگر شرکت خاصی هم دنبالش هستید:
شرکت پیام اوران طبیعت سبز
شرکت گلخانه ساز www.golkhanesaz.com/
سبز اشیان هم شرکت دیگری هست
‎شرکت های زیادی هستند.
و چندین شرکت دیگر هستند که هم محلول غذایی و هم مشاوره می دهند.
اسم شرکت را مثال زدم و تبلیغات نیست!

اگر دوستمون یا دوستان دیگری در مورد سیستم های هیدروپونیک و تهیه محلول هایی غذایی سوالاتی دارند تا جایی که بتونم کمکتون میکنم.
کتاب های خوبی هم در این زمینه هستند که کاربردی هم می باشند.
یک کتاب دیگری هم در دست چاپ هست که حتما در اینده براتون معرفی می کنم. این کتاب خیلی خوب نحوه تهیه محلول غذایی را پله به پله توضیح داده و تصاویری از مراحل کشت به صورت مرحله ای گذاشته شده......
 
  • Like
واکنش ها: fgni

ye barkhord

اخراجی موقت
اگر بتونید راهنماییم کنید ممنون میشم
مخصوصا اگر جایی رو معرفی کنید که تو محدوده تهران یا کرج باشه خیلی عالی میشه.

محلول کشت هیدروپونیک اساس علمی ندارد یعنی خیلی محاسبات لازم داره و اصولا همه کود کامل در دو تا ده درصد یا هزار مایع در اب استفاده میکنند و در حالت کلی بعضی ها هورمون و بعضا قارچ کش اضافه میکنند . مثلا قطره غذای گیاه لاکی بامبو همان کود میکرو است و کمی شکر صنعتی و کمی هورمون رشد . که درامد زیاد داره واسه گل فروش ها یعنی ارزش افزوده ای معادل چهار صد برابر البته بدون مالیات . شما میتونی بر حسب نیاز محصول کود مورد نظرت به محیط تزریق کنی . من هر موقع از کود کامل استفاده کردم راضی بودم اما باید حساب کنی که چه زمان چه میزان بدهی .
 

atige

New member
یه ترکیب برای هیدرو پونیک!

یه ترکیب برای هیدرو پونیک!

http://iran-eng.com/attachment.php?attachmentid=107429&d=1343157439&thumb=1&stc=1سلام
من میخوام گل "عطر شاهی" رو تو مایع پرورش بدم
یه چیزی شبیه این عکس که گذاشتم

کسی ترکیب خوبی برای این کار سرغ داره؟
راستی این گیاهی که تو عکس میبینید چیه؟ هندونه؟! تو ایران پیدا میشه؟

HQ018_350A.jpg
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
http://iran-eng.com/attachment.php?attachmentid=107429&d=1343157439&thumb=1&stc=1سلام
من میخوام گل "akssss.jpg" رو تو مایع پرورش بدم
یه چیزی شبیه این عکس که گذاشتم

کسی ترکیب خوبی برای این کار سرغ داره؟
راستی این گیاهی که تو عکس میبینید چیه؟ هندونه؟! تو ایران پیدا میشه؟

مشاهده پیوست 107429

یه دونه سی دی دارم مال لهستانه ... من اینو اون تو دیدم.. کلی هم عکس داره توش.... نمیدونم چیه! اینم دو تا عکس دیگه !
akssss.jpg
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی


راهنمای تهيه محلول غذايی برای کشت هيدروپونيک

احتياجات غذايي گياه و انواع محلول هاي غذايي (خصوصيات يک محلول غذايي مناسب)
فرمول هاي غذايي متعددي براي کشت هيدروپونيک وجود دارد که بيش از 40 سال بر روي آنها تحقيق و مطالعه شده است.بعضي از اين محلولها براي گياهان خاصي طراحي شده اند ولي بعضي نيز براي تمام گياهاني که در کشت هيدروپونيک استفاده مي شوند بکار مي روند. براي رشد گياهان در کشت هيدروپونيک بايد مقدار عناصر مختلف در يک رنج مشخص حفظ شوند که اين کار نياز به آزمايش مرتب محلول غذايي دارد. در کشت هيدروپونيک اشتباهات را به سختي مي توان جبران کرد زيرا در اين روش هر عنصر اثر خود را به سرعت نمايان مي کند. بنابراين بايد دقت زيادي در انتخاب يا ساخت محلول غذايي بکار برد.
ميانگين عناصري که در يک محلول غذايي مناسب وجود دارد
عنصر​
مقدار بر حسب PPM
نيتروژن(شکل نيترات)70-300
نيتروژن(شکل آمونيوم)0-31
پتاسيم200-400
فسفر30-90
کلسيم150-400
گوگرد60-330
منيزيم25-75
آهن0.5-5.0
بر0.1-1.0
منگنز0.1-1.0
روي0.02-0.2
موليبدن0.01-0.1
مس0.02-0.2

آزمايشها نشان مي دهد که هر يک از عناصر مورد نياز گياه کار بخصوصي در رشد گياه انجام مي دهد. بنابراين شناخت نقش عناصر و علائم کمبود و زيادي آنها براي کنترل تغييرات محلول الزامي است .

عناصر اصلي و مهم

نيتروژن:
نيتروژن يکي از اجزاي موجود در پروتئين است که به صورت غذا در گياه ذخيره مي شود. نيتروژن معمولا در بخشهاي ديگري از سلول مثل کلروفيل و همچنين در ساختار آمينو اسيدها نيز وجود دارد.
علائم کمبود: روشن تر شدن قسمتهاي سبز گياه - تغيير رنگ برگهاي پير به رنگ سبز روشن و علائم شديدتر رنگ برگ به زردي مي گرايد و سرانجام موجب مرگ برگ مي شود.
علائم زيادي: افزايش نيتروژن باعث توليد گياه پر آب و ضخيم و در نتيجه تغيير رنگ شاخ و برگ به رنگ سبز تيره مي شود. همچنين گياه نسبت به بيماريها و آفات حساسيت زيادي پيدا مي کند.افزايش نيتروژن در محصولات ميوه اي باعث آسيب شکوفه و گل مي شود و کيفيت محصول را کاهش مي دهد.
بهترين ميزان براي يونهاي نيترات 75% و براي آمونيوم25% مي باشد. در سيستم هاي چرخه اي 5% آمونيوم از کل نيتروژن کافي است ولي در سيستم هاي غير چرخه اي يک درصد بيشتري احتياج است.
افزايش غلضت نيترات باعث کاهش تعداد تارهاي کشنده ريشه نيز مي شود. اگر منبع اصلي تامين نيتروژن آمونيوم با شد مي تواند گياه را مسموم کند. آثار اين مسموميت در ساقه و برگها توسعه پيدا مي کند و برگها به صورت پياله ظاهر مي شوند و همچنين بافت هاي آوندي خراب مي شوند. آمونيوم مانع از عملکرد کلسيم، که براي نگهداري ديواره سلولي لازم است مي شود در نتيجه گياه پژمرده مي شود. اگر شاخه هاي مبتلا شده را از وسط ستون ريشه اي ببريم يک محيط سياه و فاسد از بافت پيوندي را مشاهده مي کنيم.
غلظت نيتروژن در اکثر فرمولهاي محلول غذايي بين 100 تا 200 mg/l است و نسبت نيترات به آمونيوم در حدود 3 يا 4 به 1 است .
منابع نيتروژن عبارتند از : منو يا دي هيدروژن فسفات آمونيوم به عنوان معمولي ترين منبع تهيه آمونيوم مي باشد. ولي در کل از نيترات کلسيم ، نيترات پتاسيم و اسيد نيتريک براي تهيه نيترات و از نيترات آمونيوم براي تهيه آمونيوم استفاده مي شود .

فسفر:
ميزان فسفر در گياهان از 2/0 تا 5/0 درصد در ماده خشک تغيير مي کند.
علائم کمبود: اولين علامت کمبود در رشد ديده مي شود و سپس برگهاي پيرتر به رنگ زرشکي سير(ارغواني) تبديل مي شوند.
علائم زيادي: اگر از 1% در ماده خشک بيشتر باشد باعث مسموميت فسفر مي شود. مسموميت فسفر بر روي ساير عناصر مانند آهن، منگنز و روي تاثير مي گذارد.
غلظت فسفر در محلول غذایی: در اکثر فرمولهاي غذايي غلظت فسفر بين 30 تا 50 mg/l مي باشد. شکل فسفر در محلول غذايي به صورت منو يا دي هيدروژن فسفات است.

پتاسيم:
ميزان پتاسيم در گياه 25/1 تا 3 درصد در ماده خشک تغيير مي کند.
علائم کمبود: کاهش رشد و کلورز حاشيه اي. علائم کمبود پتاسيم مانند سوختگي برگ است به صورتي که در کنار برگها بيشتر است. در اکثر فرمولهاي محلول غذايي غلظت پتاسيم در حدود 200 mg/l و به صورت کاتيون است.
منابع تهيه پتاسيم: نيترات پتاسيم - سولفات پتاسيم يا کلريد پتاسيم

کلسيم:
ميزان کلسيم در گياهان در حدود 5/0 تا2% در ماده خشک است.
علائم کمبود: کمبود کلسيم به صورتي است که برگها به رنگ قهوه اي و يا سياه ظاهر مي شوند و حاشيه برگها نيز در هم فرو مي روند. يکي ديگر از تاثيرهاي کمبود کلسيم مرگ و پوسيدگي شکوفه و گل است.
علائم زيادي: باعث کمبود کاتيونهاي مهم مثل پتاسيم و منيزيم مي شود. غلظت کلسيم در اکثر محلول هاي غذايي در حدود 200 mg/l مي باشد.
مهمترين منابع تهيه کلسيم در محلول غذايي نيترات کلسيم مي باشد. در صورتي که حلاليت در آب کم باشد مي توان از سولفات کلسيم به عنوان يک منبع تکميلي استفاده کرد.

منيزيم:
ميزان منيزيم در گياه بايد حدود 5/0 تا 2/0 درصد باشد. منيزيم در ساختار کلروفيل موجود است.
علائم کمبود: کلروز داخلي برگهاي پير. غلظت منيزيم حدود 50 mg/l و به شکل [SUP]+[/SUP]mg[SUP]2[/SUP] در محلول غذايي است. منبع تهيه منيزيم سولفات منيزيم است.

گوگرد:
حجم گوگرد در گياهان در حدود 15/0 تا 5/0 درصد در ماده خشک است.
علائم کمبود گوگرد شبيه نيتروژن است به صورتي که تمام گياه به رنگ سيز روشن تغيير مي کند. غلظت گوگرد در بيشتر محلول هاي غذايي 50 mg/l به صورت [SUP]-[/SUP]so[SUB]4[/SUB][SUP]2[/SUP]است. نمک هاي سولفات پتاسيم، منيزيم و آمونيوم از مهمترين منابع تهيه گوگرد است.

عناصر کم مصرف

بر:
غلظت مناسب بر در حدود 50 تا 10 mg/l در ماده خشک است.
علائم کمبود: کاهش رشد و آسيب قسمتهاي فوقاني گياه و ريشه
علائم زيادي : بي رنگي و لکه دار شدن حاشيه برگها و همچنين مرگ حاشيه برگها
غلظت بر در انواع محلولهاي غذايي در حدود 3/0 mg/l مي باشد. اسيد بوريک يکي از منابع تهيه بر است.

کلر:
غلظت کلر در برگها حدود 15/0 درصد است. ميزان بيش از 1/0 براي اکثر ميوه جات زياد خواهد بود.
علائم کمبود: ازدياد نمک در محيط - علائم مسموميت سوختگي برگها يا حاشيه آنها و همچنين زردي بي موقع برگها است.
برخي از منابع تامين کلر عبارتند از : کلريد پتاسيم يا کلريد کلسيم - اگر غلظت کلر در محلول زياد باشد مانع از جذب يونهاي ديگر مانند نيترات مي شود.

مس:
ميزان مطلوب مس در حدود 10 تا 2 mg/l در (ppm) ماده خشک است. مس در فتوسنتز و همچنين در ترکيب پروتئين کلروپلاست نقش دارد. مس بعنوان يک آنزيم فعال کننده شناخته مي شود.
علائم کمبود: توقف رشد گياهان و کلروز برگهاي پير از علائم کمبود مس است . همچنين در رشد محصولات ميوه اي تاثير مي گذارد و محصولات آنها از حالت طبيعي کوچکتر هستند.
غلظت مطلوب در محلول غذايي 001/0 تا 01/0 mg/l مي باشد. ميزان بيشتر از 4 mg/l در محلول غذايي باعثشيوع بيماري هاي قارچي مي شود.
منبع تهيه مس سولفات مس مي باشد.

آهن:
ميزان مناسب آهن در اکثر محصولات حدود 50 تا 100 mg/l در (ppm) ماده خشک است.
علائم کمبود: کم شدن رنگ سبز گياه بدليل کاهش کلروفيل. تفاوت علائم کمبود آهن با منيزيم در اين است که کمبود آهن ابتدا در برگهاي جوان ظاهر مي شود ولي منيزيم در برگهاي پير زودتر مشاهده مي شود.
منابع تهيه:FeEDTA به عنوان معمولي ترين منبع و آهن هاي ديگر به صورت مرکب هستند. مثل سولفات آهن، فسفات آهن که شکل هاي غير آلي آهن هستند و سيترات آهن و تارتارات آهن که دو شکل آلي آهن هستند.

منگنز:
ميزان مطلوب منگنز در ميوه جات حدود 100 تا 20 mg/l در (ppm) ماده خشک است.
علائم کمبود: در برگهاي جوان به شکل يک کلروز داخلي و مياني نمايان مي شود.
علائم زيادي: به صورت نقاط قهوه اي در بعضي از برگهاي پير و يا لکه هاي سياه رنگ روي شاخه و ميوه ظاهر مي شود.اين علائم در کمبود آهن نيز مشاهده مي شوند که براي اطمينان يک تجزيه گياهي لازم است.
غلظت منگنز در حدود 5/0 تا 1 mg/l در (ppm) در گياه وجود دارد و براي تهيه آن از سولفات منگنز استفاده مي شود.

موليبدن:
موليبدن در حدود 5/0 تا 1 mg/l در (ppm) در گياه وجود دارد.
موليبدن يک ترکيب مهم در دو آنزيم است. آنزيم تثبيت نيتروژن و احياء يون نيترات.
علائم کمبود: اين علائم شبيه کمبود نيتروژن است و رشد و نمو گل کم مي شود.افتادگي گل کلم يکي از نمونه هاي کمبود موليبدن است.
در بيشتر فرمولهای محلول غذایی غلظت آن حدود 5/0 mg/l در (ppm) و به شکل آنيون [SUP]-[/SUP]MoO[SUB]4[/SUB][SUP]2[/SUP] در محلول موجود است.
منبع تهيه: موليبدات آمونيوم

روي:
غلظت آن50 تا 5 mg/l در (ppm) در ماده خشک موجود است.
علائم کمبود: شبيه يک کلروز داخلي در برگهاي تازه يافت مي شود و باعث شکستگي و پارگي بعضي از برگها مي شود. زيادي روي باعث کمبود آهن مي شود.
غلظت در محلول غذايي: در بيشتر فرمولهاي غذايي ميزان آن 05/0 mg/l در (ppm) و به صورت کاتيون دو ظرفيتي است.
منبع تهيه : سولفات روي

مخلوط کردن مواد و ساخت محلول:
شما مي توانيد اين مواد را جداگانه تهيه کنيد و طبق نسبت هاي موجود با هم مخلوط کنيد. قبل از مخلوط مواد به چند نکته توجه کنيد.
به وزن و اندازه مواد غذايي دقت کنيد.
مواد غذايي را در ظروف جداگانه قرار دهيد تا از تناسب آنها مطمئن شويد.
مواد را يکباره با هم مخلوط نکنيد و پس از مخلوط کردن آنها را دوباره بسنجيد.
دقت محلول بايد حدود 5% باشد.
هنگامي که از تناسب مواد مطمئن شديد آنها را در آب بريزيد و آنها را در آب به خوبي مخلوط کنيد و ظرف را به شدت تکان دهيد.
بهتر است براي مخلوط کردن مواد از آب گرم استفاده کنيد.

تفاوت سيستم هاي کشت:
دو نوع روش کشت هيدروپونيک وجود دارد که هر کدام احتياج به مديريت خاصي دارد. در سيستم باز محلول غذايي فقط يکبار بکار مي رود ولي در سيستم بسته محلول بصورت پيوسته و چرخه اي مي باشد.

کيفيت آب:
کيفيت آب مهمترين مساله در تهيه محلول مناسب است. آبي که داراي مصارف خانگي و کشاورزي است حتما بايد آزمايش شود و سپس مورد استفاده قرار گيرد. زيرا ممکن است اين آبها داراي موادي باشند که در رشد گياه تاثير بگذارند. آب سطحي ممکن است شامل ميکروارگانيسم هاي بيماري زا يا جلبک ها باشد. اين عوامل مشکلاتي در سيستم هاي کشت بوجود مي آورند مثلا جلبک ها باعث انسداد دو راهي ها و دريچه ها مي شوند. بنابراين براي تهيه آب مناسب بايد از روشهاي مختلفي استفاده کرد که استفاده از صافي براي تصفيه آب از مواد معلق نامطلوب يکي از اين راههاست. در ضمن هزينه آزمايش کردن آب کمتر از هزينه از بين بردن مشکلات ناشي از استفاده آب نامطلوب است.

صاف کردن آب و محلول غذايي:
آب براي اينکه در سيستم کشت بکار گرفته شود بايد از يک صافي مناسب مثل لايه هاي ماسه عبور داده شود. اين کار مي تواند ذرات معلق که ممکن است شامل موجودات ريز بيماري زا، جلبک ها و يا حتي رسوب بعضي از عناصر باشد را از آب جدا کند.
محلول غذايي را مي توان با عبور اشعه ماوراء بنفش (UV) استريل کرد. براي اين کار مي توان از دو لامپ 16 وات(UV) در مسير محلول غذايي استفاده کرد.

فرمولهاي محلول غذايي:

فرمولهاي محلول غذايي هوگلند
محلول مادر (پايه) Stockميزان کاربرد ml/l
محلول 1
پتاسيم دي هيدروژن فسفات1
نيترات پتاسيم5
نيترات کلسيم5
سولفات منيزيم2
محلول 2
فسفات دي هيدروژن آمونيوم1
نيترات پتاسيم6
نيترات کلسيم4
سولفات منيزيم2
ريز مغذيهاي محلول پايه
اسيد بوريک2/86
کلريد منگنز1/81
سولفات روي0/22
سولفات0/08
اسيد موليبدات0/02
آهن
براي محلول شماره 1: 5/0 درصد سيترات آمونيوم آهن1
براي محلول شماره 2: 5/0 شلات آهن2
برخي ديگر از فرمولهاي غذايي
محلول Knop
منبعmg/l يا (g/l)
KNO30/2
Ca(NO3)20/8
NH2PO40/2
MgSO4 . 7H2O0/2
FePO40/1
محلول هوگلند و اشنايدر
KNO30/31
Ca(NO3)20/82
MgSO4 . 7H2O0/49
KH2PO40/136
تارتارات فريک1mg/l در 5/0 درصد محلول
ترليز Trelease
KNO30/683
NH4)2SO4)0/0679
KH2PO40/3468
K2HPO40/01233
CaCL20/4373
MgSO4 . 7H2O0/4373
FeSO4 . 7H2O0/00278
محلول Crone
منبعabc
KNO310/750/75
Ca3(PO4)20/250/250/25
CaSO4 . 2H2O0/250/250/50
Fe3(PO4)2 . 8H2O0/250/250/25
MgSO4 . 7H2O0/250/250/50
برخي فرمولهاي غذايي توليد تجاري سبزيجات
ميزان (g در 100 گالن آب)
منبعJohnsonJensenLarsonCooper
نيترات پتاسيم957767221
فسفات منو پتاسيم54103-99
سولفات منيزيم پتاسيم--167-
سولفات پتاسيم--130-
نيترات کلسيم173189360380
سولفات منيزيم95187-194
اسيد فسفريک 75%--40ml-
آهن شلات FeDTPA99/61230
اسيد بوريک0/512/20/6
سولفات مس0/01-0/50/15
کلريد مس-0/05--
سولفات منگنز0/30/91/52/3
سولفات روي0/40/150/50/17
اسيد موليبديک0/0050/020/04-
موليبدات آمونيوم---0/14
فرمول توليد سبزيجات به روش تجاري
ميزان (cg در 100 گالن آب)
منبعJohnsonJensenLarsonCooper
نيتروژن105106172236
فسفر33624160
پتاسيم138156300300
کلسيم8593180185
منيزيم25484880
گوگرد336415868
ريز مغذيها
بر0/230/4610/3
مس0/010/050/30/1
آهن2/33/830/1
منگنز0/260/811/32
موليبدن0/0070/030/070/2
روي0/0240/090/30/1
گونه هاي مختلف در ابتداي رشد احتياج به اصلاح در ترکيب محلول غذايي دارند. بعضي از محصولات نسبت به ديگر محصولات حساسيت بيشتري دارند. بنابراين، امکان دارد فرمولي که براي يک محصول خوب کار مي کند، براي گياه ديگر مناسب نباشد. تنظيم محلول غذايي به عهده شما است. ممکن است در استفاده از اين محلول ها به مشکلاتي برخورد کنيد که با داشتن آگاهي از نيازهاي هر گياه و علائم کمبود و اطلاعات ديگر مي توانيد محلول مناسب خود را تهيه کنيد.
مقادير شناخته شده عناصر اصلي در برخي محصولات
محصولنيتروژنفسفرپتاسيمکلسيممنيزيم
خيار2304031517542
بادمجان1753923515028
گياهان علفي2108017518067
کاهو2005030020065
هندوانه1863923518025
فلفل1753923515028
گوجه فرنگي2005036018545

فرمول محلول غذايي براي محصولات مختلف
ميزان (g در 100 ليتر)
منبعگوجه فرنگيکاهوگل سرخ
عناصر اصلي
نيترات کلسيم680407543
سولفات منيزيم250985185
نيترات پتاسيم350404429
کلريد پتاسيم170--
فسفات منو پتاسيم200136204
نيترات آمونيوم-6020
ريز مغذيها
شلات آهن1519/619/6
سولفات منگنز1/780/963/9
بر2/430/971/1
سولفات روي0/280/5520/448
سولفات روي0/120/120/12
موليبدات سديم0/1280/1280/127

کنترل EC:راهنماي کلي ميزان مناسب EC
گياهان ميوه اي مثل خيار گوجهگياهان برگي مثل کاهو و ريحان
مرحله ابتدايي رشد (کاشت دانه)
1600 -1800 mMho/cm
1120 -1260 ppm
1400 -1600 mMho/cm
980 -1120 ppm
متوسط EC2500 mMho/cm
1750 ppm
1800 mMho/cm
1260 ppm
ميوه دهي2400 -2600 mMho/cm
1680 -1820 ppm
--------
شرايط کمي نور (زمستان)2800 -3000 mMho/cm
2000 ppm
2000 mMho/cm
1320 ppm
شرايط زيادي نور(تابستان)2200 -2400 mMho/cm
1700 ppm
1600 mMho/cm
1120 ppm

آماده هرگونه پاسخ گويي به سوالات شما در اين زمينه هستيم در پايان اميدواريم که اين مطالب براي شما مفيد واقع شده باشد و بتواند شما را در کشت هیدروپونیکقدمي به جلو ببرد. منتظر مطالب جديد ما در ارتباط با سيستم ها و روشهاي جديد کشت هیدروپونیک باشيد.

منبع : parsbiology
کد : N-301
 

ggagi

New member
سلام.
دوستان عزیز من چند ساله هیدروپونیک کار میکنم و روش فرمول نویسی رو کاملا بلدم(البته یه استرالیایی بهم یاد داد حدود ۱۰سال پیش). اگر کسی یک فرمول شسته رفته و آماده میخواد من در خدمتم. با تمام جزئیات و روش استفاده.
کسی که می خواد هیدروپونیک کار کنه این آموزش من بهترین چیز برای اونه. اینم شماره تماس۹۰۳۵۱۴۵۰۵۴ عبدالوهاب معادل
 
بالا