تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق

مرتضی ساعی

کاربر فعال دفاع مقدس
کاربر ممتاز

«تناسخ» آموزه ای که در علم النفس فلسفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نمی توان از بازتاب های کلامی آن نیز غافل شد و اندیشمندان مسلمان غالبا به امتناع عقلی آن گرایش نشان داده‌اند. در این میان، شیخ اشراق به گونه ای دیگر سخن گفته است....فصلنامه معرفت فلسفی، سال پنجم، شماره 4 (پیاپی 20)، تابستان 1387


دریافت مقاله
 
بالا