تلقی استاد از فضـا و تأثیر آن بر آموزش معماری

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
منوچهر معظمی
پژوهشگر دورۀ دکترای معماری، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده
این مقاله، حاصل پژوهشی است که در مقول? «فضا»، به تلقی استادان از این مقوله و تأثیر آن بر آموزش معماری می‌پردازد. در این راستا، ضمن بررسی نظرات مطرح شده و پس از کنکاش در تعریف لغوی فضا؛ شالوده‌های فلسفی آن و همچنین دیدگاه‌های معماران دربار? فضـا، مورد بررسی قرار گرفته تا مبنایی نظری برای بررسی آراء مطرح‌شده در نظرسنجی باشد. فضا، رابطه‌ای ناگسستنی با زندگی دارد و ادراک معانی‌ای که فضا به انسان القا می‌کند، منبعث از جهان‌بینی و شناخت‌های قبلی انسان است. در این پژوهش با تکیه بر مطالع? نظرات مکتوب و با بهره‌گیری از نظرسنجی، نظرات جمعی از اساتید طراحی معماری، أخذ شده است. پاسخ‌های گردآمده، گواهی می‌کئد که تلقی اساتید از فضا، سیری از تعاریف مشخص و واضح تا بی‌تعریفی یا عدم اعتقاد به ارائ? تعریف را داراست. در رویکرد آموزشی معطوف به این تلقیات نیز، طیفی از روش‌های یکسان معطوف به «دانش‌‌افزایی» (برای هم? دانشجویان و موضوعات طراحی) تا روشی متکی بر «پرسش‌گری» (منبعث از ذهن تک‌تک دانشجویان و موضوعات گوناگون طراحی) را می‌توان ملاحظه کرد. آنچه از این تعاریف و تلقیات حاصل می‌آید، در عمل، بیان‌گر عدم انعکاس درست آن تلقیات از مفهوم «فضا» به دانشجو و یا گواه ادراک نادرست از مفهوم فضا است.

کلیدواژگان
استاد؛ آموزش معماری؛ خلق فضا؛ شکل‌گیری؛ فضا؛ کالبد

___________________________________________
http://www.mediafire.com/download/v4hq2qrj8fuxt5t/13.pdf
 
بالا