تغییرات سود سهام و عملکرد سودهای آتی

bahareh s

کاربر ممتاز
چکیده:
از موضوعات مهمی که در فرضیه علامت دهی سود سهام مورد توجه قرار گرفته، رابطه مثبت تغییرات سود سهام با تغییرات سود های آتی و سودآوری آتی واحد تجاری بوده که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع از مدل های رگرسیون خطی و غیر خطی استفاده شده است. دوره مورد بررسی از سال 1380 تا پایان سال 1391 می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات سود سهام حاوی اطلاعات مفیدی در مورد تغییرات سودهای آتی نیست و تغییرات سودآوری آتی واحد تجاری با تغییرات سود سهام دارای رابطه منفی است ولی این رابطه معنادار نیست.برچسب ها:
فرضیه علامت دهی
سود نقدی سهام
سودآوری واحد تجاری


نویسندگان:
سید رسول حسینی
محمد رحیم پور


نشریه:
مطالعات حسابداری و حسابرسی


شماره نشریه:
10


فصل انتشار:
تابستان


فایل PDF:
006.pdf


سال انتشار:
1393
 
بالا