تعیین پارامترهای مدل سازی عددی شبکه درزه های مجزا با استفاده از داد i های لاگ تصویری FMI

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
احمدرضا ملایوسفی؛ علیرضا باغبانان ؛ نادر فتحیان پور
دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده
برداشت پارامترهای هندسی شکستگی­های طبیعی در ارزیابی ذخایر هیدروکربوری بسیار مهم است. با توجه به تفاوت زیاد ویژگی­های شکستگی­های زیر سطحی در مقایسه با ویژگی­های شکستگی­های آشکار شده از سطح رخنمون­ها و بیرون­زدگی­ها، بهترین راه برای مدل­سازی شکستگی­های یک مخزن، استفاده از ابزارهای تصویر گر است. ابزارهای تصویر گر از قبیل FMI (Formation Micro Imager) با قدرت تفکیک مناسب در آشکارسازی ناپیوستگی­های کوچک مقیاس، می­توانند در فهم بهتر شکستگی­های مخزن موثر واقع شوند. لاگ FMI بر مبنای اختلاف مقاومت الکتریکی بین سازند و گل حفاری، تصویر مجازی از دیواره چاه می­دهد. یکی از کاربردهای اصلی لاگ FMI آشکارسازی شکستگی­های طبیعی باز و بسته است. در این مطالعه با استفاده از داده­های ثبت شده برای شکستگی­های باز در یک چاه واقع در میدان گازی پارس جنوبی، ابتدا مناسب­ترین توابع توزیع احتمال برای پارامترهای هندسی شکستگی­ها تعیین می­شوند. با استفاده از توابع توزیع احتمال پارامترهای هندسی شکستگی­ها و روش شبیه­سازی مونت­کارلو، تعدادی از مدل­های شبکه درزه­های مجزا (Discrete Fracture Network-DFN) تولید می­شوند. سپس با به­کارگیری آزمون آماری Watson-Williams (W-W)، بهترین مقاطعی تعیین می­شوند که همخوانی بیشتری با الگوی اولیه شکستگی­های چاه نشان می­دهند،. نتایج این پژوهش می­تواند در مدل­سازی عددی جریان سیال به داخل شبکه درزه­های مجزا، بررسی تنسور نفوذپذیری و مدل­سازی میزان تولید مخازن هیدروکربوری عمیق استفاده شد

کلیدواژگان
شکستگی های طبیعی؛ ابزارهای تصویر گر؛ شبکه درزه های مجزا؛ میدان گازی پارس جنوبی؛ لاگFMI

________________________________________________
http://www.mediafire.com/view/6oxcq36htvs1kqj/IJME17311301945400.pdf
 
بالا