تعیین نقاط بهینه حفاری‌های آتی در معدن شماره3 گل گهر سیرجان با استفاده از شبیه‌سازی متوالی گوسی- فراکتالی

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1سعید اسکندری؛ 1سید حسن مدنی ؛ 1وامق رسولی؛ 2بهزاد تخم چی
1دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده
پس از اینکه فرآیند تخمین با استفاده از نمونه‌های مغزه‌های حفاری انجام شد، لازم است با استفاده از چند نمونه اضافی کیفیت تخمین عیار و در ادامه طبقه بندی ذخیره را بهبود بخشید. یکی از روش‌های گزینش بهینه محل حفاری‌های جدید، انتخاب نقاطی است که در آنها حداکثر کاهش واریانس تخمین رخ می‌دهد. این پارامتر(واریانس تخمین) برای هر بلوک مستقل از مقادیر داده‌های اطراف آن بوده و مقدار آن برای بلوک‌ها با آرایش نمونه برداری مشابه، یکسان است و در نتیجه از تغییرپذیری محلی چشم پوشی می‌شود. در مقابل، در شبیه‌سازی زمین آماری، با درنظرگرفتن آرایش فضایی داده‌ها و همچنین مقادیر واقعی آنها، تغییرپذیری محلی به طور عددی اندازه‌گیری می‌شود. در این تحقیق، روش شبیه‌سازی شرطی فراکتالی، به منظور شبیه‌سازی عیار توده شماره 3 معدن آهن گل گهر سیرجان و در نهایت تحلیل ریسک، مورد استفاده قرار گرفته است. این روش، داده‌ها را به گونه‌ای شبیه‌سازی می‌کند که بعد فراکتال و پارامترهای آماری و زمین آماری، تا حد ممکن ثابت نگه داشته شوند. با استفاده از ترکیب اندیس عدم قطعیت حاصل از شبیه‌سازی و همچنین تابع GET، روشی جدید برای تعیین نقاط مناسب حفاری‌های آتی در محدوده شمالی کانسار پیشنهاد شده است.


کلیدواژگان
شبیه‌سازی شرطی فراکتالی؛ حرکت براونی کسری؛ تحلیل ریسک؛ تابع GET؛ معدن سنگ آهن گل گهر

http://www.mediafire.com/view/5s2f18i7v2h4inx/352.pdf
 
بالا