تعیین ضریب نفوذپذیری خاک های دانه ای در برابر سیال اسیدی سازه های فروشویی توده ای

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1محمد امین وشادی؛ 2مهدی امینی ؛ 2ارژنگ زمانی
1دانشگاه کاشان
2دانشگاه تهران


چکیده
سیستم زهکش سازه­های فروشویی توده­ای ترکیبی از خاک­های دانه­ای و لوله­های پلی­اتیلنی مشبک است. ضریب نفوذپذیری خاک‌های مذکور تأثیر قابل­توجهی بر عملکرد سیستم زهکش دارد. این پارامتر اغلب در آزمایشگاه با آب انجام شده و بر مبنای آن ضخامت لایه زهکشی طراحی می­شود ولی سیال موجود در توده­های فروشویی اسیدی است که دانسیته و ویسکوزیته آن با آب متفاوت است. تاکنون ضریب نفوذپذیری خاک­های دانه­ای مورد استفاده در سیستم زهکش سازه­های فروشویی توده­ای در برابر این سیال اسیدی اندازه­گیری نشده است. در این تحقیق، سه نمونه خاک دانه­ای که به­طور معمول در بستر توده­های فروشویی استفاده می­شود و یک نمونه سیال اسیدی از هیپ 2 سرچشمه انتخاب و به آزمایشگاه منتقل شد. در آزمایشگاه، نفوذپذیری خاک­ها در برابر آب و سیال اسیدی اندازه­گیری شد. در ادامه، با استفاده از ویسکوزیته و دانسیته سیال اسیدی، ضریب نفوذپذیری آن به صورت تئوری پیش­بینی­ و نتایج تئوری و آزمایشگاهی با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می­دهند که نفوذپذیری خاک­های مورد مطالعه در برابر آب 40 تا 45 درصد بیشتر از سیال باردار اسیدی است. در پایان یک مثال موردی (توده فروشویی4سرچشمه) انتخاب و ضخامت زهکش شنی آن، بر مبنای نتایج این تحقیق، طراحی شد. بر مبنای این طراحی ضخامت زهکش این توده 17/0 متر به­دست آمد.

کلیدواژگان
سازه فروشویی توده¬ای؛ ضریب نفوذپذیری؛ خاک دانه ای؛ سیال اسیدی؛ آب
___________________________________________
http://www.mediafire.com/?ymyryt9j33afciy
 
بالا