تعیین خرج ویژه بهینه در عملیات آتشکاری با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
محسن صائمی* ؛ سید امید گیلانی
دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
هدف اصلی در این مطالعه، بررسی کاربرد شبکه عصبی در تخمین خرج ویژه بهینه بر اساس یک­ سری ازمشاهدات و محاسبات عددی می­باشد. پارامترهای ورودی مورد نیاز جهت مدلسازی، شامل 12 ویژگی زمین­شناسی و ژئومکانیکی می­باشد. اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق از تونل سرریز سد کوثر جمع آوری شده است. شبکه عصبی طراحی شده در این مطالعه توسط داده­های آموزشی و آزمایشی مورد ارزیابی قرار می­گیرد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که مدل عصبی بهینه به خوبی قادر به تخمین مقادیر خرج ویژه در تمام قسمت­های تونل مورد مطالعه بوده و شبکه عصبی قادر به درک روابط موجود بین خرج ویژه و پارامترهای ورودی آن می­باشد. علاوه بر این در این تحقیق، رابطه بین خرج ویژه و پارامترهای ورودی با سه روش آنالیز حساسیت یعنی آنالیزهای تاثیر مقاومت نسبی، روش میدان کسینوسی و طراحی فاکتوریل شکست مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این آنالیزها نه تنها عوامل تاثیرگذار بر میزان خرج ویژه مشخص می­شود، بلکه تعاملات صورت گرفته بین آنها نیز به خوبی قابل پیش­بینی است.

کلیدواژگان
سیستم شبکه­های عصبی؛ خرج ویژه بهینه؛ آنالیز حساسیت؛ تاثیر مقاومت نسبی؛ روش میدان کسینوسی؛ طراحی فاکتوریل شکست

_________________________________________________
http://www.mediafire.com/view/jvs13h6620t5by7/06.pdf
 
بالا