[تصویر متحرک]گیاهان از نگاه تصاویر متحرک

آیورودا

کاربر ممتاز
نقش ساقه در قرار دادن برگ ها (گیاه) در مقابل نور خورشید در این تصاویر قابل مشاهده است
وهمچنین رشد ریشه در زمین.


 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا