تصویر شناگری بدون دست و پا!

تصویر شناگری بدون دست و پا! :cool:
showimage.jpg
کریستوفر ترونکو شناگر مکزیکی که بر روی سکوی استارت مسابقات پارا المپیک پکن منتظر آغاز مسابقه 100 متر آزاد مردان است.
n00014634-r-b-010.jpg
 
بالا