تحلیل کنکور ارشد حسابداری 91

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
تحلیل کنکور ارشد 91
اطلاعات عمومی رشته: حسابداری
تعداد دفترچه: 1 تعداد درس: 5
تعداد سوال: 130 مدت پاسخگویی: 210 دقیقه
زمان برگزاری: 26/11/90 روز: چهارشنبه ساعت 8

تا سال 1390 کنکور رشته حسابداری دارای 160 تست بود که از این تعداد 70 تست آن مربوط به سوالات عمومی و 90 تست باقی به تستهای تخصصی اختصاص داشت که با توجه به یکی شدن دفترچه‌های عمومی و اختصاصی در کنکور 1390 زمان پاسخ‌گویی برای کل سوالات (یک دفترچه) 240 دقیقه بود. اما در کنکور 91 تغییراتی رخ داد که در این تغییرات حذف 30 سوال از دروس تخصصی موجب کاهش 30 دقیقه از زمان آزمون شد و زمان کلی آزمون از 240 دقیقه به 210 دقیقه کاهش یافت. البته حذف 10 تست از هر درس تخصصی ممکن بود برای برخی از افراد که فصل‌ها را به صورت گزینشی خوانده بودند، گران تمام شود زیرا به هر صورت مشخص نبود که تست‌هایی که قرار است حذف شود ممکن است چه بخشی را حذف کند و یا از چه مباحثی تعداد کمتری تست مطرح شود.
جدول زیر نمایانگر دروس عمومی و تخصصی حسابداری، تعداد سوالات و ضریب دروس در کنکور سراسری و درجه سختی آن‌ها در کنکور 91 می‌باشد.

تخصصیتخصصیتخصصیعمومیعمومیعمومیتخصصی/عمومی
202020251530تعداد سوالات در کنکور
223332ضریب
202020352020%آسان
455040356040%متوسط
353040302040%سخت


بر اساس اطلاعاتی که در جدول بالا ملاحظه می‌شود، با توجه به ضرایب دروس مالی، ریاضی و آمار نقش بسزایی در کنکور ایفا می‌کنند. اما در کنار آن‌ها دروس دیگر نیز مهم هستند زیرا تقریبا تمام داوطلبان این درس‌ها را نزدیک به میانگین می‌زنند. پس برای آن‌که بتوان رتبه خوبی کسب کرد علاوه بر اینکه باید میانگین دروس 2 واحدی را حفظ کرد باید بتوان دروس ضریب 3 را به بهترین نحو ممکن تقویت کرد.
در جداول زیر می‌توانید بودجه‌بندی سوالات در مباحث درسی را ملاحظه نمایید:

جدول مربوط به بودجه‌بندی سوالات کنکور در 7 سال گذشته برای درس حسابداری مالی
مباحث85868788899091
تئوری حسابداری و مفاهیم نظری112221-
صورت‌های مالی6768754
شناسایی درآمد2122331
موجودی کالا2211111
دارایی ثابت و نامشهود2453443
سرمایه‌گذاری‌ها4322213
بدهی بلندمدت1--1---
اجاره‌ها1111-11
گزارش‌گری مالی تغییر قیمت‌ها-----1-
شرکت‌های سهامی232122-
تضامنی و مشارکت خاص111-231
گزارش‌گری و میان‌دوره‌ای11121--
شعب و تسعیر ارز1121121
صورت‌های مالی تلفیقی4333345
حسابداری دولتی222322-
جدول مربوط به بودجه‌بندی سوالات کنکور درس آمار
مباحثسال 90سال 91
شاخص‌های مرکزی و پراکندگی55
امید ریاضی و کوواریانس21
توزیع‌های آماری23
احتمال33
احتمال پیوسته12
آزمون فرض و همبستگی21جدول مربوط به بودجه‌بندی سوالات کنکور درس ریاضی
مباحثسال 90سال 91
مجموعه اعداد11
بسط دو و چندجمله‌ای1-
تابع34
حد و پیوستگی23
مشتق و کاربرد آن56
انتگرال33
توابع چند متغیره63
ماتریس42
دنباله و سری-1
اعداد مختلط-1
خط و صفحه-1
جدول مربوط به بودجه‌بندی سوالات کنکور درس حسابرسی
مباحثسال 90سال 91
گزارش حسابرسان1110
حسابرسی مبتنی بر ریسک53
خدمات حسابرس دیگر11
آیین رفتار حرفه‌ای2-
کنترل کیفیت کار حسابرسی1-
اهمیت2-
شواهد حسابرسی65
مقدمه و حرفه حسابرسی21


جدول مربوط به بودجه‌بندی سوالات کنکور درس حسابداری صنعتی
مباحثسال 90سال 91
بهای تمام شده و سربار63
هزینه‌یابی سفارش کار و مرحله‌ای53
هزینه‌یابی استاندارد (انحرافات)33
هزینه‌یابی جذبی و مستقیم11
تجزیه و تحلیل هزینه، حجم و سود52
محصولات مشترک21
بودجه‌بندی52
بهای تمام شده تفاضلی32
مباحث جدید در حسابداری صنعتی-3

درس: حسابداری صنعتی
تعداد سوال: 20
رویکرد کنکور امسال: این درس به طور کلی با سال‌های پیش متفاوت بود و رویه قبلی را بر هم زد.
ردیفریز مباحثتعداد تست آمده در کنکورسطح دشواریتغییرات منابعمعرفی منابعتوضیحات
آسانمتوسطسختبلهخیر
1بهای تمام شده و سربار3Pمروری جامع بر حسابداری صنعتی
2هزینه‌یابی سفارش کار و مرحله‌ای3Pمروری جامع بر حسابداری صنعتی
3هزینه‌یابی استاندارد3Pمروری جامع بر حسابداری صنعتی
4هزینه‌یابی جذبی و مستقیم1Pمروری جامع بر حسابداری صنعتی
5C.V.P2Pمروری جامع بر حسابداری صنعتی
6محصولات مشترک1Pمروری جامع بر حسابداری صنعتی
7بودجه‌بندی2Pمروری جامع بر حسابداری صنعتی
8بهای تمام شده تفاضلی2Pمروری جامع بر حسابداری صنعتی
9مباحث جدید در حسابداری صنعتی3Pمروری جامع بر حسابداری صنعتیدرس: حسابداری مالی
تعداد سوال: 20
رویکرد کنکور امسال: به طور کلی درس حسابداری مالی امسال سطح متوسط رو به بالا داشت و با مطالعه خوب می‌شد درصد بالای میانگین را کسب کرد.
ردیفریز مباحثتعداد تست آمده در کنکورسطح دشواریتغییرات منابعمعرفی منابعتوضیحات
آسانمتوسطسختبلهخیر
1تئوری حسابداری و مفاهیم نظری-Pمروری جامع بر حسابداری مالیخواندن استاندارد حسابداری ایران در این درس کمک زیادی ‌خواهد کرد که باید مطابق با تغییرات اخیر باشد.
2صورت‌های مالی4PPمروری جامع بر حسابداری مالی
3شناسایی درآمد1PPمروری جامع بر حسابداری مالی
4موجودی کالا1PPمروری جامع بر حسابداری مالی
5دارایی ثابت3PPمروری جامع بر حسابداری مالی
6سرمایه‌گذاری3PPمروری جامع بر حسابداری مالی
7بدهی بلندمدت-Pمروری جامع بر حسابداری مالی
8اجاره‌ها1PPمروری جامع بر حسابداری مالی
9گزارش‌گری تغییر قیمت-Pمروری جامع بر حسابداری مالی
10شرکت‌های سهامی-Pمروری جامع بر حسابداری مالی
11شرکت‌های تضامنی1PPمروری جامع بر حسابداری مالی
12گزارش‌گری میان‌دوره‌ای-Pمروری جامع بر حسابداری مالی
13شعب و تسعیر ارز1PPمروری جامع بر حسابداری مالی
14صورت‌های مالی تلفیقی5PPمروری جامع بر حسابداری مالی
15حسابداری دولتی0Pمروری جامع بر حسابداری مالیدرس: حسابرسی
تعداد سوال: 20
رویکرد کنکور امسال: با توجه به تکرار سوالات این درس در سال‌های قبل امسال سیر متفاوتی برای این درس مشاهده شد.
ردیفریز مباحثتعداد تست آمده در کنکورسطح دشواریتغییرات منابعمعرفی منابعتوضیحات
آسانمتوسطسختبلهخیر
1گزارش حسابرسی10PPمروری جامع بر حسابرسیاستانداردهای جدید باید مطالعه شود.
2حسابرسی مبتنی بر ریسک3Pمروری جامع بر حسابرسی
3خدمات حسابرسی دیگر1Pمروری جامع بر حسابرسی
4آیین رفتار حرفه‌ای-مروری جامع بر حسابرسی
5کنترل کیفیت-مروری جامع بر حسابرسی
6اهمیت-مروری جامع بر حسابرسی
7شواهد حسابرسی5Pمروری جامع بر حسابرسی
8مقدمه‌ای بر حسابرسی1Pمروری جامع بر حسابرسیتوضیحات مربوط به سوالات کنکور درس زبان:
از میان 30 سوال زبان نیمی از آن به زبان تخصصی و بقیه به زبان عمومی تعلق دارد. بخش تخصصی برای داوطلبانی که زبان عمومی قوی ندارند، بخش مهم‌تر محسوب می‌شود. زیرا با زمان کمتر با خواندن کتب تخصصی زبان می‌توانند نتیجه مطلوبی بگیرند.

کنکور در گذر زمان ...
تا چند سال گذشته اکثر داوطلبان زبان را صفر می‌زدند. به گونه‌ای که میانگین آن منفی بود اما با گذشت زمان نه تنها میانگین این درس افزایش یافته بلکه نقش قابل ملاحظه‌ای در شاخص شدن رتبه ایفا می‌کند. به خصوص برای داوطلبانی که ریاضی ضعیفی دارند، اهمیت درس زبان دو چندان می‌شود. زیرا این داوطلبان باید کاستی درصد ریاضی و آمار خود را از بابت زبان جبران کنند.
در سال‌های اخیر سوالات ریاضی و آمار زمان بیشتری را در جلسه کنکور می‌طلبد. این امر در کنکور 90 و 91 کاملا مشهود است. زیرا با توجه به اینکه سوالات آسانی خود را حفظ کرده‌اند، اما طراحی تست‌ها به سمت تست‌های وقت‌گیرتر رفته است نه سخت‌تر. در نتیجه سرعت عمل نقش بسزایی در موفقیت ایفا خواهد کرد.
در مورد 2 درس حسابرسی و صنعتی که تست‌های کنکور سال‌های گذشته مهم‌ترین منبع برای آن‌ها محسوب می‌شد، مانند کنکور 89 و 90 بود. در نتیجه بهتر بود داوطلبان بیشتر روی تست‌های سال‌های پیش تاکید کنند اما با برگزاری کنکور 91 شاید بهتر باشد که داوطلبان علاوه بر تست‌های سال‌های پیش روی تست‌های تالیف و البته مفهومی‌تر تاکید بیشتری داشته باشند.
و اما درس مالی که یکی از دروس خیلی مهم این رشته محسوب می‌شود؛ طبق روند جدول، برخی از فصول مهم‌تر هستند. همانند صورت‌های مالی، صورت‌های تلفیقی، سرمایه‌گذاری‌ها و ... . در نتیجه داوطلب باید سعی داشته باشد روی این فصول تسلط کافی پیدا کند. در ضمن با توجه به روند سوالات، فصل‌هایی مانند تسعیر و اجاره در این سال‌ها اهمیت چشمگیری یافته‌اند. در حالی که مدت‌ها از این فصول سوالی مطرح نشده بود.
قابل ذکر است که طبقه‌بندی‌های انجام شده در بالا ممکن است بسته به زیر مجموعه‌های فصول تعیین شده تغییراتی داشته باشد. زیرا برخی از سوالات مشترک بین چند مبحث می‌باشند که به اجبار در این نوع طبقه‌بندی در یک گروه قرار می‌گیرند. اما آنچه در این طبقه‌بندی‌ها خود نمایی می‌کند؛ بی شک تعداد سوالات در برخی فصول می‌باشد که تلاش دو چندان شما را در این زمینه‌ها می‌طلبد.
 
آخرین ویرایش:

f shademan

کاربر فعال مهندسی برق ,
سلام دوستان
من سوالات و پاسخنامه ی تشریحی حسابداری ارشد90 و 91 رو می خوام !

ممنون میشم اگه کسی داره ،لطف کنه بذاره برام !!یا بفرمایید که از کجا می تونم تهیه کنم ،
باتشکر :gol:
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
سلام دوستان
من سوالات و پاسخنامه ی تشریحی حسابداری ارشد90 و 91 رو می خوام !

ممنون میشم اگه کسی داره ،لطف کنه بذاره برام !!یا بفرمایید که از کجا می تونم تهیه کنم ،
باتشکر :gol:

کنکور سراسری

http://up.iran30t.com/uploads/1337188930.zip

http://up.iran30t.com/uploads/1337143395.zip

http://up.iran30t.com/uploads/1337169902.zip

پارسه

http://up.iran30t.com/uploads/1337177516.zip

http://up.iran30t.com/uploads/1337134643.zip
 

f shademan

کاربر فعال مهندسی برق ,
دوست عزیز ، تشکر از ارسالی هاتون !
میشه لطف کنید پاسخنامه ی حسابداری سراسری 90 رو هم بذاری برام !اگه دارید !

ممنون از لطفتون:gol:
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
سوالات تخصصی و عمومی کنکور دکتری سال 92

سوالات تخصصی و عمومی کنکور دکتری سال 92

با توجه به درخواست یکی از دوستان سوالات آزمون 18 اسفند مقطع دکتری رو براتون گذاشتم.
دفترچه سوالات ریاضی و آمار و حسابداری مدیریت و حسابرسی و تئوری حسابداری (زمان آزمون :صبح جمعه 18 اسفند 91)


دفترچه سوالات زبان عمومی ( زمان آزمون : بعد از ظهر جمعه 18 اسفند 91) 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
سوالات حسابداری مالی آزمون کارشناسی ارشد سراسری سال ۱۳۹۱-۱۳۸۶

سوالات حسابداری مالی آزمون کارشناسی ارشد سراسری سال ۱۳۹۱-۱۳۸۶

نوع فایل : pdf

حجم فایل : ۹۰۱ KB

منبع : گروه حسابداری دانشگاه پیام نور – استان گیلانرمز فایل :www.accfile.com

سوالات حسابداری مالی سال ۱۳۹۱ توسط دانلود سنتر تخصصی حسابداری به سوالات اضافه شد.

لینک دانلود : سوالات حسابداری مالی آزمون کارشناسی ارشد سراسری سال ۱۳۹۱-۱۳۸۶


پستهای مرتبط :  1. سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد سال ۱۳۸۶
  2. سوالات حسابداری آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۰-۱۳۸۵
  3. سوالات حسابداری آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سالهای ۱۳۹۱- ۱۳۸۳
  4. سوالات حسابداری آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۰ همراه با پاسخ نامه تستی
  5. سوالات حسابداری آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۵
  6. سوالات حسابداری آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۴
  7. سوالات حسابداری آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۷
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1392

سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1392

نوع فایل : pdf


حجم فایل : ۳۶۷ KB


منبع : دانلود سنتر تخصصی حسابداری


رمز فایل : www.accfile.com


در همین ارتباط : سوالات حسابداری آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سالهای ۱۳۹۱- ۱۳۸۳

لینک دانلود :
سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۲
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
سوالات دکتری تخصصی حسابداری (آزاد)

سوالات دکتری تخصصی حسابداری (آزاد)

سوالات دکتری تخصصی حسابدرای (آزاد) از سال 83 تا 89


لینک دانلود
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
کارشناسی ارشد حسابداری -90

کارشناسی ارشد حسابداری -90

کارشناسی ارشد حسابداری -90


 

پیوست ها

  • Karshenasi-Arshad-Hesabdari91-WwW.MojtabaJafari.CoM.pdf
    2.2 مگایابت · بازدیدها: 0

amir-sky

کاربر ممتاز
سلام دوستان،من خواهرم رشتش حسابداری هست میخواد واسه ارشد بخونه،ولی نمیدونه چی بخونه؟چه کتابهایی واسه ارشد برای رشته حسابداری پیشنهاد میکنین؟ممنون میشم یکی راهنمایی کنه.

یاعلی
 
بالا