تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تقاطع تونل های آب بر با مخازن ضربه گیر سد گتوند علیا

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
1علی معینی؛ 1مهدی حسینی ؛ 2محسن شریفی بروجردی؛ 3اسماعیل ابتکار
1دانشگاه امام خمینی قزوین
2دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده
مقاله حاضر پیرامـون تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل­های انتقال آب و مخزن ضربه­گیر سد گتوند علیا است. تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی یکی از مهمترین موضوعات در علم مکانیک سنگ می­باشد. چهار روش مختلف برای تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی وجود دارد که عبارتند از: روش فرم بسته، روش عددی، روش تجربی و مدل­های فیزیکی. امروزه روش­های عددی و تجربی به طور گسترده­ای در جهان مورد استفاده قرار می­گیرند. در این مقاله تحلیل پایداری با روش تفاضل محدود و طبقه­بندی Q و RMR که به ترتیب جزو روش­های عددی و تجربی می­باشند، انجام شده است. برای تحلیل عددی پایداری فضای زیرزمینی نرم­افزار FLAC3D مورد استفاده قرار گرفته است. این نرم­افزار توانایی تعیین تنش­ها و جابجایی­ها را در اطراف فضای زیرزمینی دارد. نتایج به دست آمده از تحلیل­ها نشان می­دهد که فضای زیرزمینی ناپایدار است. لذا به منظور پایدارسازی، نصب سیستم نگهداری ضروری است. بعد از نصب سیستم نگهداری میزان ماکزیمم جابجایی کمتر از مقدار جابجایی بحرانی ساکورایی می­شود، بنابراین فضای زیرزمینی پایدار خواهد شد. سیستم نگهداری پیشنهادی شامل 1) نصب پیچ­سنگ تزریقی به طور سیستماتیک به طول 7 متر و فاصله­داری 5/1×5/1 متر به همراه شاتکریت به ضخامت 150 میلی­متر در مخزن ضربه­گیر و نصب پیچ­سنگ تزریقی به طور سیستماتیک به طول 5 متر و فاصله­داری 2×2 متر به همراه شاتکریت به ضخامت 70 میلی­متر در تونل انتقال آب و باکس می باشد.

کلیدواژگان
تحلیل پایداری؛ تونل های آب بر؛ مخازن ضربه گیر؛ FLAC3D؛ سیستم نگهداری؛ سد گتوند علیا؛ روش

__________________________________
http://www.mediafire.com/download/1p6mq246vv7a4oz/500.pdf
 
بالا