تحلیلی بر گونه شناسی معماری بادگیرهای یزد و یافتن گونه بهینه کارکردی

DDDIQ

مدیر ارشد
تحلیلی بر گونه شناسی معماری بادگیرهای یزد و یافتن گونه بهینه کارکردی

دکتر مهناز محمودی , دکتر سید مجید مفیدی


چکیده
بادگیر به عنوان یک سیستم سرمایشی , تهویه مطبوع را با استفاده از انرژی تجدید پذیر باد فراهم می کند. این عنصر معمارانه در معماری بومی اقلیم های گرم ایران دیده میشود. در این تحقیق شهر یزد به عنوان نمونه مورد مطالعه از اقلیم گرم و خشک برگزیده شده است. در این تحقیق برای اولین بار گونه شناسی بادگیر ها و شناخت روابط حاکم بر معماری آنها ارائه گردیده است . نتایج ارائه شده بر آمده از بررسی مشخصات کالبدی 53 بادگیر است که حاصل برداشت های میدانی بوده است. روش نحقیق توصیفی - تحلیلی است و روش انتخاب نمونه ها خوشه ای تصادفی می باشد . گونه شناسی با تحلیل ساختاری و یافتن الگوها و درون مایه های مشترک بادگیرها صورت پذیرفته است. در ضمن گونه شناسی تناسبات معماری حاکم بر بادگیرها نیز بیان شده است . چگونگی تاثیر گذاری معماری بادگیرها بر عملکردشان با تحلیل رفتار حرارتی سرنمون های بادگیرهای منتخب تبین شده است.
در این تحقیق از علم دینامیک سیالات محاسباتی و نرم افزار فلوئنت و تحلیل عددی به عنوان دقیق ترین روش تحلیل بهره گرفته شده است . نتایج حاصله از این تحلیل ها مشخصات کالبدی بادگیر با کارکرد بهینه را معلوم ساخته است و شناخت مدل بهینه راه را برای استفاده مجدد از بادگیرهای یزد با کارکرد بهتر فراهم می کند.


واژه های کلیدی

بادگیر, معماری ایران , گونه شناسی , نرم افزار فلوئنت
 

پیوست ها

  • gone shenasi badgir yazd.pdf
    3.2 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا