تئوری اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
[h=1][/h]
فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی
مقاله 3، دوره 10، شماره 2، تابستان 1382 اصل مقاله (454 K)
نویسندگان
دکتر ساسان مهرانی؛ مهدیس نعیمی*

چکیده
تهیه و تنظیم بودجه زمانی عملیاتی حسابرسی یک امر رایج در موسسات حسابرسی است. لیکن اعمال بودجه زمانی نامتعارف که حصول آن غیر ممکن و لزوم دستیابی به آن مورد تاکید قرار گیرد. خود منجر به مشکلاتی چند خواهد شد. مهمترین این مشکلات از دست دادن انگیزه و توسل به انجام امور غیر حرفه ای می باشد. توسل به انجام امور غر حرفه ای یکی از رایج ترین روش های مقابله با فشار بودجه زمانی می باشد. این رفتارها و گرایشات که معلول فشار بودجه زمانی می باشند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر کیفیت کار حسابرسی تاثیر می گذارد. مهمترین این رفتارها انجام ندادن برخی از مراحل حسابرسی بدون کسب مجوز از مافوق و کمتر گزارش نمودن زمان انجام حسابرسی می باشد. این تحقیق به تاثیر فشار بودجه زمانی و بروز رفتارهای غیر حرفه ای تحت تئوری اخلاقی می پردازد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر چند حسابرسان خود را معتقد و مقید به رعایت اخلاق حرفه ای می دانند اما در برابر فشار بودجه زمانی اقدام به اعمال رفتارهای غیر حرفه ای می نمایند. همچنین نتایج نشان می دهد که متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی. احتمال بروز رفتارهای غیر حرفه ای نیز بیشتر می گردد.
صضمن آنکه حسابرسان معتقدند احتمال بروز اینگونه رفتارها در دیگر حسابرسان بیش از خود آنان می باشد. نتایج تحقیق همچنین بیانگر آن است که احتمال بروز رفتارهای حرفه ای در حساب های مختلف یکسان نمی باشد.
 

SIMAHASSANNI

عضو جدید
تهيه و تنظيم بودجه زماني عمليات حسابرسي يك امر رايج در موسسات حسابرسي است. ليكن اعمال بودجه زماني نامتعارف كه حصول آن غير ممكن و لزوم دستيابي به آن مورد تأكيد قرار گيرد، خود منجر به مشكلاتي چند خواهد شد. مهمترين اين مشكلات از دست دادن انگيزه و توسل به انجام امور غير حرفه اي مي باشد. توسل به انجام امور غير حرفه اي يكي از رايج ترين روشهاي مقابله با فشار بودجه زماني مي باشد. اين رفتارها و گرايشات كه معلول فشار بودجه زماني مي باشند به طور مستقيم و يا غير مستقيم بر كيفيت كار حسابرسي تأثير مي گذارد. مهمترين اين رفتارها انجام ندادن برخي از مراحل حسابرسي بدون كسب مجوز از مافوق و كمتر گزارش نمودن زمان انجام حسابرسي مي باشد. اين تحقيق به تاثير فشار بودجه زماني و بروز رفتارهاي غير حرفه اي تحت تئوري اخلاقي مي پردازد. نتايج تحقيق بيانگر آن است كه هر چند حسابرسان خود را معتقد و مقيد به رعايت اخلاق حرفه اي مي دانند اما در برابر فشار بودجه زماني اقدام به اعمال رفتارهاي غير حرفه اي مي نمايند. همچنين نتايج نشان مي دهد كه متناسب با افزايش فشار بودجه زماني، احتمال بروز رفتارهاي غير حرفه اي نيز بيشتر مي گردد. ضمن آنكه حسابرسان معتقدند احتمال بروز اينگونه رفتارها در ديگر حسابرسان بيش از خود آنان مي باشد. نتايج تحقيق همچنين بيانگر آن است كه احتمال بروز رفتارهاي حرفه اي در حساب هاي مختلف يكسان نمي باشد.
 
بالا