تأثیر شبکه تخلیه انتهایی در شبیه‌سازی آسیاهای گلوله‌ای

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1زینب السادات میرزایی؛ 2اکبر فرزانگان ؛ 1علیرضا ولیان
1دانشگاه کاشان
2دانشگاه تهران

چکیده
وجود شبکه و خصوصیات آن در عملکرد آسیاهای گلوله‌ای با تخلیه شبکه‌ای، خودشکن و نیمه‌خودشکن تأثیر بسیار زیادی دارد. طراحی شبکه، سطح باز و اندازه چشمه‌های‌ شبکه بر ظرفیت خردایش تأثیرگذارند. طراحی نامناسب این عوامل در آسیاهای نیمه­خود‌شکن و خود‌شکن می‌تواند منجر به عدم کارایی سیستم خردایش و تشکیل استخر در آسیا شود که ً در صورت وقوع چنین حالتی هیچ عمل خردایشی در آسیا انجام نخواهد شد. در این پروژه برای اطمینان از شبیه‌سازی‌های هر چه دقیق­تر مدار آسیاکنی و بهینه‌سازی استوار بر این شبیه‌سازی‌ها شبکه‌های تخلیه دو آسیای گلوله‌ای در مجتمع فسفات اسفوردی و مجتمع سنگ آهن گل‌گهر و تأثیر آن­ها بر عملکرد این دو آسیا مطالعه شد. برای مطالعه و تعیین تأثیر شبکه تخلیه، از خوراک ورودی و محصول خروجی آسیا‌ها در حالت یکنواخت مدار نمونه‌برداری شد. پس از موازنه جرم، جریان‌های خروجی مواد با استفاده از شبیه‌ساز BMCS® شبیه‌سازی و با دانه‌بندی واقعی محصول خروجی از آسیاها مقایسه شدند. نتایج نشان داد که شبکه موجود در آسیای گلوله‌ای اسفوردی بر دانه‌بندی محصول خروجی تأثیری ندارد، اما در آسیای گلوله‌ای موجود در مجتمع سنگ آهن گل‌گهر این شبکه همانند سرندی با چشمه‌های بسیار ریز عمل می‌کند و رفتار آن باید شبیه‌سازی شود.

کلیدواژگان
شبکه تخلیه؛ آسیای گلوله‌ای؛ مجتمع فسفات اسفوردی؛ مجتمع سنگ آهن گل‌گهر؛ شبیه‌سازی؛ BMCS®؛ NGOTC®


_______________________________-
http://www.mediafire.com/?bv0of6j666xfdkr
 
بالا