بیایید هر آنچه که در رشته MBA آموخته ایم به اشتراک بگذاریم

mohsenpro

New member
سرمايه­گذاري
سرمايه‌گذاری در بعد وسيع ، به معناي فدا کردن منافع امروز براي منافع بيشتر در آينده يا فدا كردن پول امروز براي كسب پول در آينده است. به عنوان مثال وقتي اطلاع‌ كسب مي‌كنيد كه سكه قرار است گران شود، پولي را كه مي‌خواهيد در زمان حال خرج مسافرت كنيد، سكه مي‌خريد (و به اين وسيله منافع و لذت امروز خود (مسافرت) را فدا مي‌كنيد) به اين اميد كه فردا گران شود (و بتوانيد با پول حاصل از آن هم به مسافرت برويد و هم براي همسر خود يك هديه بزرگ بخريد). شما مسافرت خود را به تاخير انداخته‌ايد اما لذت خريد يك هديه را به لذت مسافرت اضافه كرده‌ايد. اين تاخير و مازاد منافع كه در آينده حاصل مي‌شود را سرمايه‌گذاري مي‌ناميم.
در تعريف سرمايه‌گذاري، دو ويژگي مهم وجود دارد كه عبارت است از زمان و ريسك. فدا کردن پول (يا منافع) در زمان حال اتفاق مي‌افتند در حالي که پول بيشتر (يا منافع بيشتر) در آينده اتفاق مي‌افتد، از طرف ديگر مبلغ پول (يا منافع) فدا شده مشخص و قطعي است ولي حجم پول (يا منافع)ي كه در آينده مي‌خواهد حاصل شود عموماً نامشخص و غير قطعي است. در برخي سرمايه‌گذاري‌ها زمان قالب است (يعني ريسك زيادي حاكم نيست اما زمان دريافت پاداش طولاني است (نظير اوراق قرضه دولتي)) و در برخي موارد نيز ريسک قالب است (يعني زمان دريافت پاداش آينده مشخص است اما مقدار آن تا حد زيادي غير قابل پيش‌بيني است (نظير ورقه اختيار خريد سهام عادي)). در عموم سرمايه‌گذاري‌ها نيز هم زمان و هم ريسک بر فضاي سرمايه‌گذاري حاكم است (نظير سهام عادي).
 

mohsenpro

New member
انواع سرمايه‌گذاري
در متون براي درك بهتر مفهوم سرمايه‌گذاري، اين مفهوم را به دو معناي سرمايه گذاري حقيقي و سرمايه گذاري ماليبه كار مي‌برند. سرمايه گذاري حقيقي عموماً در برگيرنده انواع دارايي‌هاي قابل لمس نظير زمين، دستگاه يا کارخانه است. در حالي كه سرمايه‌گذاري‌هاي مالي شامل قراردادهاي منعقده بر روي يک برگه نظير سهام عادي و اوراق قرضه مي‌شود. در مورد سرمايه‌گذاري حقيقي دارايي سرمايه‌اي خريداري شده (نظير زمين ساختمان و غيره) به طور فيزيكي قابل مشاهده بوده و في‌نفسه داراي ارزش است اما در سرمايه‌گذاري مالي دارايي سرمايه‌اي (مشاركت در پروژه‌هاي دولتي و حق كسب سود آن) به طور فيزيكي مشاهده نمي‌شود و آنچه به طور فيزيكي مشاهده مي‌شود (ورقه مشاركت) داراي ارزش ذاتي نيست.
براي تفهيم بيشتر موضوع تامين مالي براي يک منزل آپارتماني مثال خوبي است. آپارتمان به اندازه کافي قابل لمس است که جزو سرمايه‌گذاري واقعي به حساب آيد. اما پول مورد نياز براي خريد زمين و ساختمان بناي آپارتمان از کجا حاصل مي‌شود؟ مقداري از اين پول از سرمايه گذاري مستقيم به دست مي‌آيد: براي مثال يک پزشک ثروتمند که به دنبال احداث آپارتمان است ممکن است از پول شخصي خود براي تامين مالي اين پروژه استفاده کند. بقيه منابع ممکن است از طريق وام تامين شود. براي تامين قسمت دوم منابع، شخصي حقيقي يا حقوقي مبلغ مشخصي پول را با يک جدول زماني خاص براي بازپرداخت در طول زمان به پزشک پول قرض (وام) مي دهد. در اين ميان پزشک يک سرمايه‌گذاري واقعي انجام داده و فرد حقيقي يا حقوقي وام دهنده يک سرمايه گذاري مالي بر روي پروژه پزشک انجام داده است. به‌عنوان مثال ديگر، شرايطي را فرض كنيد كه جنرال موتورز نيازمند پول براي ساختن يك خط توليد جديد است . اين سرمايه گذاري واقعي (خط توليد) ممکن است توسط انتشار (فروش) سهام عادي جديد در بازار اوراق بهادار اوليه تامين مالي شود. سهام عادي نوعي سرمايه‌گذاري مالي براي خريداران‌آن است. اين اشخاص هم ممکن است اين سهام را متعاقبا در بازار ثانويه(مانند بورس اوراق بهادار) معامله کنند. سرمايه‌گذاري جنرال موتورز سرمايه‌گذاري در دارايي حقيقي است در حالي كه سرمايه‌گذاري سهامداران، نوعي سرمايه‌گذاري مالي به حساب مي‌آيد.
 

mohsenpro

New member
تعريف ريسك
افراد و سازمان‌ها عموماً براي آينده خود اهدافي را تعريف يا پيش‌بيني كرده‌اند كه رضايت خاطر آنها منوط به تحقق آن است. اما از طرف ديگر اهدافي كه يك فرد يا سازمان براي آينده پيش‌بيني كرده است هميشه دستخوش تغيير و تحول مي‌شود. به نحوي كه ممكن است به همان شكلي كه از قبل پيش‌بيني مي‌شد محقق نشود. بر اساس برخي تعاريف تفاوتي كه انتظار مي‌رود بين "اهداف پيش‌بيني شده" و "اهداف حاصل شده" ايجاد شود ريسك ناميده مي‌شود. به عنوان مثال فرهنگ وبستر، ريسک را در معرض خطر قرار گرفتن تعريف کرده است. و يا نوو در كتاب مديريت مالي خود، ريسك را احتمال تغيير در منافع آتي تعريف مي‌كند.
در مورد سرمايه‌گذاري اهداف يا منافع آتي عموماً مبتني بر سود و بازده است. سود يا در معناي تخصصي‌تر بازدهي كه سرمايه‌گذار از سرمايه‌گذاري خود انتظار دارد، عموماً حاصل نمي‌شود. لذا، بر اساس تعاريف تخصصي سرمايه‌گذاري، تفاوتي كه سرمايه‌گذار انتظار دارد بين بازده واقعي سرمايه‌گذاري و بازده پيش‌بيني شده او ايجاد شود ريسك محسوب مي‌شود. به عنوان مثال فرهنگ لغات سرمايه‌گذاري ريسک را زيان بالقوه سرمايه‌گذاري که قابل محاسبه است مي‌داند. برخي تعاريف نيز عواملي را كه باعث تفاوت بين منافع پيش‌بيني شده با منافع واقعي مي‌شود را ريسك مي‌دانند. به عنوان مثال استاندارد استراليا/ نيوزلنداين واژه را به معناي شانس روي دادن چيزي که تاثيري بر اهداف خواهد داشت، به كار مي‌برد. از اين ديدگاه پريت چارد دو تعريف از ريسک را ارائه مي‌نمايد: 1) تاثير تجمعي احتمال رويدادهاي غير قطعي که ممکن است بر اهداف سازمان به طور مثبت يا منفي تاثير بگدارند، و 2) ميزان قرار گرفتن در معرض رويدادهاي منفي و پيامدهاي محتمل بر اين رويدادها.
از تعاريف فوق بر مي‌آيد كه از نظر نوع تفاوت بين اهداف پيش‌بيني شده و واقعي عموماً ريسك را به عنوان ريسك منفي و ريسك خنثي تقسيم مي‌كنند. برخي از صاحبنظران هرگونه تغيير در منافع آتي را ريسك تعبير مي‌كنند (ريسك خنثي) و برخي فقط اثرات منفي پيامدها را ريسک مي‌نامند (ريسك منفي). مثلاً هيوب ريسک را احتمال کاهش درآمد يا از دست دادن سرمايه تعريف مي کند و ويكي پديا ريسك را احتمال شرايط نا مطلوب تعريف مي‌نمايد. در اين تعبير از ريسك تغييرات منفي ريسك بيشتر مد نظر است. مثلا احتمال كاهش سود در آينده، احتمال افزايش هزينه‌ها در آينده.
تعاريف ارائه شده براي ريسک متنوع بوده و به طور کلي سعي نمي‌شود تعريفي ارائه شود که مورد قبول تمامي صاحبنظران در اين حوزه باشد. به همين خاطر ديدگاه‌هاي مختلف موجود در اين زمينه در پيوست اين فصل ارائه شده است. اما به طور كلي در اين درس، ريسك را شامل احتمال تغيير در مقادير سود ويژه بنگاه تعريف مي‌كنيم. هر اندازه احتمال اين تغيير بالاتر باشد ريسك بيشتر و هر اندازه احتمال تغيير پايين‌تر باشد و به سود بنگاه اطمينان بيشتري داشته باشيم ريسك پايين‌تر است. از طرفي در شرايط ريسك بالاتر مطلوبيت سرمايه‌گذاري در شركت و رضايت سرمايه‌گذار كمتر و در شرايط ريسك پايين‌تر مطلوبيت سرمايه‌گذاري و رضايت سرمايه‌گذار بيشتر است

 

mohsenpro

New member
ريسك مالي و تعريف آن
يكي از طبقه‌هاي اصلي ریسک، ريسك مالي است. به عبارت ديگر صاحبنظران عموماً يكي از دسته‌هاي اصلي ريسك را شامل ريسك مالي مي‌دانند. از جمله ريسك‌هاي مالي مي‌توان به مواردي به شرح زير اشاره كرد: ريسك نرخ ارز،‌ نرخ تورم نسبي، نرخ سود نسبي، ريسك نرخ سود، ريسك نكول، ريسك نقدينگي، تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها و ريسك بازار سرمايه و غيره.
در زير برخي تعاريف ريسك مالي از منابع مختلف ارائه مي‌شود تا ميزان اختلاف نظر در مورد تعريف اين واژه بهتر درك شود.

 1. هرگونه ريسك مرتبط با اشكال مختلف تامين مالي تعريف مي‌كند. (ويكي پديا)
 2. درصد تغيير در سود هرسهم به ازاي يك درصد تغيير در سود قبل از بهره و ماليات تعريف مي‌كند كه با معيار اهرم مالي(FL) سنجيده مي‌شود. (نوو)
 3. احتمال قابل محاسبه براي زيان يا بازده كمتر از مقدار مورد انتظار تعريف مي‌كند. (موسسه سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار انگلستان)
 4. عدم اطمينان نسبت به توانايي‌هاي مالي منتشر كننده اوراق بهادار (نظير اوراق قرضه يا سهام) براي پرداخت اصل يا سود به سرمايه‌گذاران يا وام دهندگان (ادوارد جونز 2009)
ريسكي كه به خاطر تامين مالي از خارج به شركت تحميل مي‌شود. منظور از ريسك احتمال عدم توانايي براي عمل به تعهدات تامين مالي از خارج يا احتمال از دست دادن بخشي از حقوق صاحبان سهام. (واحد مديريت ريسك دپارتمان كشاورزي ايالات متحده)
 

mohsenpro

New member
مديريت ريسک و مراحل آن
مديريت ريسک بنگاه فرآيندي است که (چه در تدوين و چه در اجراي استراتژي) توسط هيئت مديره، مديريت و ديگر اعضاء بنگاه به اجرا در مي‌آيد تا از طريق آن ريسك‌هايي (رويدادهاي بالقوه‌اي) که ممکن است بر عملكرد بنگاه تاثير بگذارد شناسايي شده و آثار سوء آن مديريت شود به نحوي كه نيل به اهداف بنگاه به طور منطقي تضمين گردد. ويكي پديا نيز مديريت ريسك را فرآيند شناسايي، اندازه‌گيري و اولويت‌‌بندي انواع ريسك‌ها مي‌داند كه با هدف كاهش (و يا كنترل) احتمال وقايع نا مطلوب و آثار مخرب آن به اجرا در مي‌آيد.
تعاريف فوق از مديريت ريسك داراي مفاهيمي اساسي به شرح زير مي‌باشد:

 • يک فرآيند پايدار و جاري در سراسر موسسه در طول زمان است.
 • تحت تاثير هر فردي در هر سطحي از سازمان قرار دارد.
 • در تدوين راهبردهاي تجاري سازمان نقشي جدي دارد.
 • در تمام گستره سازمان، در هر سطحي و واحدي كاربرد دارد.
 • براي شناسايي رويدادهاي بالقوه‌اي طراحي شده که اگر رخ دهند بر سازمان اثر سوء خواهند گذاشت.
 

mohsenpro

New member
نكات كليدي در مديريت ريسك
بر اساس برخي استانداردهاي مديريت ريسك، براي اجراي اين فرآيند در سازمان بايد نكات كليدي مهمي مد نظر قرار گيرد تا بتواند نقشي اساسي در ارتقاي عملكرد سازماني بازي كند. در زير به مواردي از اين ويژگي‌ها پرداخته خواهد شد.

 • به ريسك به عنوان يك خطري كه مي‌تواند فقط در حوزه خودش اثراتي داشته باشد نبايد نگاه كرد. ريسك بايد هماهنگ و يكپارچه با طرح استراتژيك كسب و كار مورد توجه قرار گيرد.
 • هرگز سعي نكنيد بر تمامي ريسك‌ها تمركز كنيد. سعي كنيد ريسك‌هاي مهم را شناسايي و و به نسبت اهميتشان به اندازه كافي روي مديريت آنها سرمايه‌گذاري كنيد.
 • هميشه به فكر كاهش يا حذف ريسك نباشيد. مبناي شما براي مديريت ريسك بايد بهينه‌سازي آثار ريسك در بنگاه باشد. گاهي اوقات حذف يك ريسك منفي فرصت‌هاي تجاري بزرگي را از شركت سلب مي‌كند.
 • وقتي ريسك‌هاي اصلي بنگاه شناسايي شد، هر ريسكي بايد يك مسئول در سازمان داشته باشد كه فرآيند مديريت آثار آن را دنبال كند. اين فرد به طور دوره‌اي بايد به مدير ريسك گزارش پيشرفت كار بدهد و در جلسات هماهنگي ساير مسئولين ريسك شركت كند.
 • اين فرهنگ بايد در سازمان حاكم شود كه اگر ريسكي بر سازمان حاكم است هركس هر كاري براي مديريت آن مي‌تواند بايد هماهنگ با مسئول مربوطه انجام دهد. كسي نمي‌تواند ادعا كند كه مديريت ريسك مسئوليت من نيست. مديريت ريسك بيشتر يك فرهنگ سازماني است تا يك واحد وظيفه‌اي.
 • مديريت ريسك بايد بخش مركزي برنامه استراتژيك هر سازمان باشد؛
 • در مديريت ريسك سازمان‌ها بايد به طور نظام مند ريسك همراه با تمام فعاليتها را شناسايي كنند؛
 • تعريف و ارزيابي اصلي ريسك بايد مبتني بر ارتباط آن با هدف كسب سود پايدار باشد؛
 • هدف مديريت ريسك بايد به حداكثر رساندن ارزش پايدار به تمام فعاليتهاي سازمان باشد؛
مديريت ريسك احتمال موفقيت را افزايش داده و احتمال شكست و عدم قطعيت در نيل به اهداف كلي سازمان را كاهش مي دهد؛
 

mohsenpro

New member
صورت های مالی
صورت‌هاي مالي، مجموعه گزارش‌هايي است كه وضعيت مالي بنگاه را نشان مي‌دهد. مهمترين صورت‌هاي مالي ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت جريانات نقدي است. ريسك ساختار ترازنامه‌اي حوزه‌هايي از ريسك را نشان مي‌دهد كه منبع آن ايجاد ساختار نامناسب در ترازنامه او اقلام آن است. در ترازنامه وضع مالي شركت در يك مقطع زماني مشخص، به طور خلاصه نشان داده مي‌شود. ترازنامه داراي دو بخش است: دارايي (جاري و ثابت) و منابع مالي (بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام). دارايي‌ها در سمت راست ترازنامه و بدهي و حقوق صاحبان سهام در سمت چپ آن نوشته مي‌شود. هريك از اين اقلام به طور خلاصه معرفي مي‌شود.
 

mohsenpro

New member
برای مدیران لازم است با اصطلاحات حسابداری آشنا باشند
به عنوان چند مثال:
دارايي‌هاي جاري، آن دسته از دارايي‌ها را شامل مي‌شود كه در طول يك سال تبديل به نقد مي‌شوند و شامل وجوه نقد، مانده بانك، اوراق بهادار قابل معامله، موجودي كالا، بدهكاران و هزينه‌هاي پيش‌پرداخت شده مي‌شود. گاهي اوقات دارايي جاري را سرمايه در گردش نيز مي‌نامند.
بدهي‌هاي كوتاه مدت يا جاري، آن دسته از بدهي‌هاست كه در كمتر از يكسال بازپرداخت مي‌شود و شامل اقلامي نظير اسناد پرداختني، بستانكاران، حساب‌هاي پرداختني و ماليات‌هاي معوق مي‌شود. بدهي‌هاي بلندمدت نيز آن دسته از بدهي‌هاست كه فرآيند بازپرداخت آن بيش از يك سال به طول مي‌انجامد و معمولاً شامل تسهيلات چندساله مي‌شود.
سود پرداختني شامل بخشي از سود شركت است كه به عنوان سود تقسيمي تعيين شده ولي هنوز نقداً پرداخت نشده است.
حقوق صاحبان سهام شامل سرمايه، سود انباشته و صرف سهام مي‌شود. سرمايه شامل آورده‌هاي مستقيم سهامداران به شركت است. مازاد سرمايه را نيز صرف سهام مي‌نامند.
. سود انباشته ميزان سود شركت است كه بين سهامداران توزيع نشده و دوباره در شركت سرمايه‌گذاري شده است.
به دلايلي ترازنامه براي گروه‌هاي ذي‌نفع قابل استفاده نيست: 1) در شرايط تورمي ارزش واقعي دارايي‌هاي شركت بيشتر از ارزش خريد (در ترازنامه) است؛ 2) معلوم نيست بالا رفتن موجودي كالا ناشي از مبلغ است يا مقدار؛ 3) معلوم نيست بالا رفتن مقدار موجودي كالا ناشي از وفور تقاضاست يا كمبود تقاضا.
به دارايي تعديل شده منظور از تعديل شده، تبديل ارزش دفتري دارايي‌ها به ارزش روز است.
دارايي‌هاي راكد :اگر بتوان بخشي از دارايي ثابت شركت را كاهش داد بدون اينكه سود شركت كاهش يابد، اين دارايي را دارايي راكد مي‌نامند
 

mohsenpro

New member
چند اصلاح دیگر!
ترازنامه
:وضعيت شركت را در يك مقطع خاص زماني مي‌سنجد.
صورت سود و زيان: عملكرد شركت را در طول يك برهه زماني (معمولاً يك دوره مالي يا حتي كمتر از آن) نشان مي‌دهد.
معیار اول در سنجش عمل کرد یک شرکت: فروش است. درمورد شركت‌هاي توليدي بهاي تمام شده كالاي فروش رفته اولين قلمي است كه از فروش كسر مي‌شود.اين دو بخش از صورت سود و زيان را تحت عنوان بخش عملياتي معرفي مي‌كنند.
بهاي تمام شده كالا:در عمل هزينه‌هايي است كه مستقيماً براي توليد يك كالا صرف شده است و شامل هزينه‌هاي دستمزد، سربار و مواد مي‌شود. اين هزينه‌ها معمولاً به سه دسته هزينه‌هاي متغير، هزينه‌هاي ثابت و هزينه‌هاي نيمه ثابت تقسيم مي‌شود
سود انباشته: سود پرداخت شده به سهام عادي تحت عنوان سود نقدي و بخش پرداخت نشده آن تحت عنوان سود انباشته به حساب سود انباشته شركت اضافه و در ترازنامه منعكس مي‌شود.
درآمدهاي غير عملياتي: از محل فروش مستقيم مواد اوليه، فروش دارايي‌ها، تجديد ارزيابي دارايي‌هاومواردي از اين دست معمولاً حاصل مي‌شود.
هزينه‌هاي غير عملياتي: نيز مواردي مثل حوادث، سرقت‌ها، كاهش ارزش دارايي‌ها يا مواردي از اين دست را شامل مي‌شود
سود قبل از بهره و ماليات: (هزینه های غیر عملیاتی-درآمدهای عملیاتی)+ سود عملیاتی
سود خالص و سود انباشته:با كسر ماليات كه خود جزئي از بخش مالي اين صورت است، سود خالص شركت حاصل مي‌شود. از محل سود خالص شركت، ابتدا سود سهام ممتاز و سپس سود سهام عادي پرداخت مي‌شود. سود پرداخت شده به سهام عادي تحت عنوان سود نقدي و بخش پرداخت نشده آن تحت عنوان سود انباشته به حساب سود انباشته شركت اضافه و در ترازنامه منعكس مي‌شود.
اهرم: منظور از اهرم درصد تغيير در يك متغير (وابسته) بازاي يك درصد تغيير در متغير ديگر (مستقل) است.
اهرم عملياتي: درصد تغيير در سود قبل از بهره و ماليات (EBIT) بازاي يك درصد تغيير در فروش را نشان مي‌دهد.
اهرم مالي: درصد تغيير در سود خالص بازاي يك درصد تغيير در سود قبل از بهره و ماليات را نشان مي‌دهد.
اهرم كل: درصد تغيير در سود خالص بازاي يك درصد تغيير در فروش را نشان مي‌دهد
 

mohsenpro

New member
ارزش پول در طول زمان
نقطه شروع بودجه بندی سرمایه ای ارزش زماني پول است. پول در زمان های مختلف دارای ارزش های مختلف است. مثال زير اين مفهوم را نشان مي‌دهد. یک نفر می گوید من به شما یک سال دیگر 1200 تومان می دهم و نفر دیگر می گوید من امسال 1000 تومان به شما می دهم. با فرض اينكه نرخ بهره سالانه برابر 20 درصد است، موضوع ارزش زمانی پول این است که ارزش این 1200 تومان با ارزش آن 1000 تومان برابر است. دلایل تغییر ارزش پول در طول زمان عبارت است از:

 1. رنج ناشی از تاخير در لذت مصرف پول (تأخیر در منافع حاصل از مصرف پول)
 2. تورم
 3. ساير فرصت های سرمایه گذاری
مبنای تعیین ارزش زمانی پول، نرخ بهره است. به نحوی که اگر نرخ بهره صفر باشد 1000 تومان امسال با 1000 تومان سال دیگر برابر است. به عبارت ديگر ارزش پول در طول زمان تغيير نمي‌كند. ولی اگر نرخ بهره، مقدار پیدا کند (که معمولاً بزرگتر از صفر است)، هر چه نرخ بهره افزایش یابد، تفاوت ارزش پول در طول یک دوره معین بيشتر خواهد بود.
زمانی که نرخ بهره 20 درصد باشد فرقی نمی کند که امسال 1000 تومان به من بدهید یا در سال آینده 1200 تومان دهید. اگر نرخ بهره 30 درصد باشد 1000 تومان امسال با 1300 تومان سال آينده برابر است. در هر دو حالت 1000 تومان سال آينده ارزشي كمتر از 1000 تومان امروز دارد.
 

mohsenpro

New member
اهمیت کنترل هزینه در یک بنگاه اقتصادی
عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي از نظر گروه‌هاي مختلف ذي‌نفع داراي اهميت فوق‌العاده است. از نظر دولت، صحت اطلاعات ارائه شده در مورد سود، از نظر سرمايه‌گذاران، ارزيابي پتانسيل سرمايه‌گذاري در شركت، از نظر مجمع عمومي، كيفيت هيات مديره و از نظر مديران برنامه‌ريزي براي سال‌هاي گذشته دلايل اهميت عملكرد شركت است. عملكرد شركت‌ها عموماً در قالب معيارهاي مبتني بر سودآوري تعيين مي‌شود و پايه آن سود است. سود نيز برابر است با درآمد منهاي هزينه. بنابراين حصول به عملكرد موثر هم در بهره‌وري براي استفاده از دارايي‌ها، هم در افزايش درآمدها و هم در كاهش هزينه‌ها تعبير مي‌شود. مديريت هزينه و سيستم مديريت هزينه يكي از مباني اساسي حسابداري مديريت براي كمك به مديران در نيل به تصميمات صحيح براي كاهش هزينه و ارتقاي عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي است.
 

mohsenpro

New member
برخي مفاهيم مديريت هزينه
قبل از ورود به بحث مديريت هزينه لازم است چند نمونه مفاهيم مرتبط با هزينه تعريف شود. از آن جمله است موضوع هزينه، محرك هزينه، هزينه و مديريت هزينه.
موضوع هزينه: عبارت است از هر موضوعي كه اندازه گيري هزينه آن بطور مجزا مد نظر مديريت باشد. به عنوانه مثال در مورد محصول، قرار است هزينه هر واحد محصول محاسبه شود. يا در مورد مشتري ممكن است هزينه‌اي كه هر مشتري براي شركت دارد محاسبه شود. از ديگر موضوعات هزينه ميتوان به پروژه و واحدهاي خدمت (در شركت‌هاي خدماتي) اشاره كرد.
محرك (عامل) هزينه: عاملي است كه بر رقم كل هزينه اثر مي گذارد (كه مي تواند مالي يا غير مالي باشد). براي مثال عامل هزينه توزيع و فروش مي تواند تعداد آگهي هاي تبليغاتي (غير مالي) باشد يا عامل هزينه توليد مي تواند تعداد دفعات راه اندازي ماشين آلات، هزينه دستمزد مستقيم (مالي)، و... باشد.
مديريت هزينه: مديريت هزينه عبارت است از مجموعه اقداماتي كه در راستاي كنترل و كاهش هزينه‌ها صورت مي‌گيرد
 

mohsenpro

New member
كاربردهاي هزينه و اطلاعات هزينه
يكي از مهمترين وظايف حسابداري مديريت تدوين گزارش‌هاي اطلاعاتي در مورد هزينه است. گردآوري و توزيع اطلاعات مرتبط با هزينه براي كساني كه قصد اخذ تصميم برپايه اطلاعات هزينه‌اي را دارند از مهمترين وظايف واحد حسابداري مديريت محسوب مي‌شود. بر اين اساس دو دسته كاربر اطلاعاتي براي هزينه وجود دارد: استفاده كنندگان داخلي و استفاده كنندگان خارجي. استفاده كنندگان داخلي كاربران اطلاعاتي هستند كه از اطلاعات هزينه براي تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، كنترل عمليات و ارزيابي قسمتها و افراد مختلف از اطلاعات استفاده مي‌كنند. استفاده كنندگان خارجي، بيشتر از خارج به كل بنگاه نگاه مي‌كنند و از اطلاعات هزينه براي ارزيابي عملكرد سازمان، ارزيابي سودآوري، تصميم‌گيري براي اعطاي تسهيلات (توسط بانكها)، سرمايه‌گذاري در شركت، ارزيابي صحت صورتهاي مالي و غيره استفاده مي‌شود.
 

mohsenpro

New member
سيستم مديريت هزينه
يكي از وظايف حسابداري مديريت كمك به مديران براي كنترل هزينه‌هاست. طراحي يك سيستم مناسب مديريت هزينه از كاربردهاي اصلي واحد حسابداري است. براي اينكه يك سيستم مديريت هزينه بتواند اثربخش و مثمر ثمر باشد لازم است از ويژگي‌هاي زير برخوردار باشد:
تفكيك مراكز مسئوليت: براي مديريت بهينه هزينه شناسايي مراكز هزينه از الزامات لاينفك اين سيستم است. يعني اگر مديران مراكز هزينه را به شكل صحيح شناسايي نكرده باشند، ممكن است تغييرات و پتانسيل‌هاي كاهش هزينه را نيز شناسايي نكرده باشند.
تفويض اختيارات: هريك از مراكز هزينه داراي مسئوليت‌ها و اختياراتي است. براي اينكه هر مركز بتواند هزينه‌هاي خود را به نحو مقتضي مديريت كند بايد با اختيار كافي از طرف مديريت برخوردار باشد.
تعيين استانداردهاي هزينه: مديريت هزينه مستلزم توافق مديران و زير مجموعه در مورد سطح قابل قبول هزينه است. كاهش بيش از حد برخي هزينه‌ها منجر به كاهش مزيت رقابتي بنگاه نظير كيفيت، تبليغات، و غيره مي‌شود. در حالي كه سطح بالاي آن نيز منجر به كاهش بهره‌وري است. لذا، تعيين سطح هزينه قابل قبول جزء الزامات مديريت هزينه محسوب مي‌شود.
تعيين اقلام قابل كنترل و غير قابل كنترل: بدون تفكيك هزينه‌ها به اقلام قابل كنترل و اقلام غير قابل كنترل، هميشه بايد نگران اين امر بود كه ممكن است صرف وقت براي كاهش هزينه بدليل غير قابل كنترل بودن آن منجر به نتيجه نشود.
گزارش هزينه: برخورداري از يك سيستم جامع اطلاعات هزينه نقش موثري در مديريت بهينه بازي مي‌كند. اگر اين سيستم كفايت اطلاعاتي نداشته باشد نمي‌توان اطمينان كافي داشت كه در مديريت هزينه مناسب عمل شده است.
اقدامات تقليل هزينه: برنامه‌هاي عملياتي براي مديريت هزينه بايد در قالب يك برنامه نظام‌مند و سيستماتيك تنظيم و با تعيين وظايف هر واحد سازماني يا حتي هر فرد به اجرا درآيد.
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک:
با ورود به هزاره سوم شاهد رقابت فشرده تر دولت ها و قطب هاي اقتصادي در جهان به ويژه در بخش هاي تجاري هستيم .پيشرفت تکنولوژي، وضعيت را به مرحله اي رسانده است که صاحبان قدرت اقتصادي به فرصت هاي موجود اکتفا ننموده و با ايجاد بسترهاي لازم امتيازات و فرصت هاي جديد را خلق مي کنند.
هر فن آوري پيشرفته، ايجاد تهديدها وفرصتهاي جديدي براي سازمانها مي‏شود. تغيير در فن آوري، موجب تغيير در قانونمند‏ي هاي بازرگاني بنگاه‌ها و متحول ساختن سيستمهاي سازماني و اجتماعي مي‏گردد. تكنولوژي اطلاعات به عنوان لبه پيشرو تكنولوژي هاي جديد در سه پارامتر سرعت، دقت و هزينه فعاليت ها مي‏تواند تاثيرگذار باشد. تكنولوژي اطلاعات مي‏تواند پنج مزيت عمده ايجاد كند: ارزانتر (توليد خروجي‏هاي مشابه با هزينه كمتر)، بيشتر (توليد خروجي‏هابيشترو با هزينه مشابه )، سريعتر (توليد خروجي‏هاي مشابه با همان هزينه در زمان كمتر )، بهتر (توليد خروجي هاي مشابه با همان هزينه وهمان زمان ولي با تجارت الكترونيك، موانع جغرافياي و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از ميان بر مي‏دارد) و ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطح ملي وبين المللي.
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک- بخش 2:
در حالي كه تجارت الكترونيكي و به خصوص نوع اينترنتي آن باعث ايجاد تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است (به عنوان مثال ظهور و ورود سريع رقباي جديد، جهاني شدن رقابت، رقابت شديد در استانداردها و ...) فرصتهاي جديدي براي جايگزيني كسب و كار، ايجاد مشاغل و فرصتهاي شغلي جديد در زمينه‏هاي مختلف ايجاد كرده است.
در زمينه معرفي و تبليغ محصول، استفاده از تجارت الكترونيك، به خصوص با استفاده از اينترنت، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي‏تواند براي هر گروه خاص مصرف كنندگان تغيير يابد.
تجارت الكترونيك، كانال هاي معمول فروش را تغيير مي‏دهد و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصولات و خدمات جديد را به بازارهاي استراتژيک و تازه فراهم مي‏كند.
فقدان شفافيت و دوباره‌كاري امور در تجارت سنتي باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي بويژه در كشورهاي در حال توسعه مي‌شود. بر اساس بررسيهاي آنكتاد در سال 2009، مي‌توان با بهره‌گيري از نظامهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در تجارت بين‌المللي هر ساله بيش از 120 ميليارد دلار صرفه‌جويي كرد. در مجموع، سه عامل تصميم‌گيران، سياست‌گذاران و ذي‌نفعان را بر آن داشته است تا در امور تجاري از فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده كنند. اين سه عبارتند از: پيشرفتهاي فناوري، توسعه تجارت الكترونيك و دسترسي به روابط اقتصادي در گستره جهاني. دو عامل اول باعث كاهش چشمگير هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري شده‌اند؛ در حالي كه عامل سوم افزايش سطح دسترسي و همنوايي بين بنگاه هاي اقتصادي اقصي‌نقاط دنيا را مورد توجه قرار مي‌دهد. اما در مقابل تجارت الكترونيك مسائلي را با خود به همراه دارد كه در صورتي‌كه براي آنها راه حل مناسبي اتخاذ نشود مي‏تواند مزايايش را تحت الشعاع قرار دهد.
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک-بخش 2:
در حالي كه تجارت الكترونيكي و به خصوص نوع اينترنتي آن باعث ايجاد تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است (به عنوان مثال ظهور و ورود سريع رقباي جديد، جهاني شدن رقابت، رقابت شديد در استانداردها و ...) فرصتهاي جديدي براي جايگزيني كسب و كار، ايجاد مشاغل و فرصتهاي شغلي جديد در زمينه‏هاي مختلف ايجاد كرده است.
در زمينه معرفي و تبليغ محصول، استفاده از تجارت الكترونيك، به خصوص با استفاده از اينترنت، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي‏تواند براي هر گروه خاص مصرف كنندگان تغيير يابد.
تجارت الكترونيك، كانال هاي معمول فروش را تغيير مي‏دهد و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصولات و خدمات جديد را به بازارهاي استراتژيک و تازه فراهم مي‏كند.
فقدان شفافيت و دوباره‌كاري امور در تجارت سنتي باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي بويژه در كشورهاي در حال توسعه مي‌شود. بر اساس بررسيهاي آنكتاد در سال 2009، مي‌توان با بهره‌گيري از نظامهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در تجارت بين‌المللي هر ساله بيش از 120 ميليارد دلار صرفه‌جويي كرد. در مجموع، سه عامل تصميم‌گيران، سياست‌گذاران و ذي‌نفعان را بر آن داشته است تا در امور تجاري از فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده كنند. اين سه عبارتند از: پيشرفتهاي فناوري، توسعه تجارت الكترونيك و دسترسي به روابط اقتصادي در گستره جهاني. دو عامل اول باعث كاهش چشمگير هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري شده‌اند؛ در حالي كه عامل سوم افزايش سطح دسترسي و همنوايي بين بنگاه هاي اقتصادي اقصي‌نقاط دنيا را مورد توجه قرار مي‌دهد. اما در مقابل تجارت الكترونيك مسائلي را با خود به همراه دارد كه در صورتي‌كه براي آنها راه حل مناسبي اتخاذ نشود مي‏تواند مزايايش را تحت الشعاع قرار دهد.
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک-بخش 3:
[h=3]1-تعريف تجارت[/h]‌قبل از اينکه تجارت الکترونيک را به طور کامل مورد بحث قرار دهيم، بهتر است تا تصوير درستي از تجارت ساده و سنتي داشته باشيم.
در فرهنگ لغت Merriam Websters Collegiate تجارت اينگونه تعريف شده است .
۱-روابط اجتماعي- تبادل افکار ،عقايد واحساسات
۲-مبادله ويا خريدوفروش کالا در مقياس وسيع شامل حمل ونقل از مکاني به مکان ديگر.
وقتي به تجارت به روشهاي متفاوت نظر انداخته شود چندين نقش مختلف در امر تجارت فهميده خواهد شد.
الف) خريداران :کســــاني هستند که مي خواهند با پرداخت پول کالايي را خريداري و يا از سرويسي بهره مند شوند .
ب ) فروشندگان :کساني هستند که کالا و يا خدماتي را به خريداران عرضه مي کنند. معمولاًفروشندگان به دو صورت مختلف مي باشند، خرده فروشاني که بطور مستقيم اجناس خود را به مصرف کننده مي فروشند و عمده فروشان و يا توزيع کنندگان کالا که اجناس و توليدات خود را به خرده فروشان و يا ديگر طالبان کالا مي فروشند .
ج) توليدکنندگان :کساني هستند که محصولاتي را که توسط فروشندگان ارايه مي شود را توليد مي کنند، يک توليد کننده همواره ضرورتاً يک فروشنده نيز هست زيرا توليد کننده محصولات توليد شده خود را به عمده روشان ،خرده فروشان و يا بطور مستقيم به مصرف کننده عرضه داشته و به فروش مي رسانند. 1. تعريف تجارت الكترونيك E-C
سازمان ها و موسسات‌ علمي‌ و تحقيقاتي‌ و مراكز تجاري‌ معتبر جهاني‌ و پژوهشگران‌ فعال‌ در زمينه تجارت‌ الكترونيك‌ چندين‌ تعريف‌ از تجارت‌ الكترونيك‌ ارائه‌ كرده‌اند: از طرفي در گونه‏هاي ديگري از تعاريف به نوع فعاليت، امكانات ارتباطي و تجهيزات مورد استفاده، محدوده سازماني فعاليتها و زير ساختارها توجه شده است، جدول تعدادي از تعاريفي را که از سوي دانشمندان و گروه‌هاي مختلف تحقيقاتي ارائه شده است نشان مي دهد.
علت تنوع و واگرائي در تعاريف تجارت الكترونيكي چهار دليل می تواند باشد:
دليل اول؛ متنوع بودن شغل و وظيفه‌ي محققان تجارت الكترونيكي .
دليل دوم؛ جهت‌گرائي حرفه‌اي و زمينة حرفه‌اي فرد محقق.
دليل سوم؛ متفاوت بودن كالاها و خدماتي كه هستة اصلي تعريف تجارت الكترونيكي مي‌باشند.
دليل چهارم؛ تفاوت در نوع تكنولوژي‌هاي بكار رفته در تعريف و فعاليت از طريق تجارت الكترونيكي
بيش از سي نوع تكنولوژي وجود دارد كه از آنها در تعريف تجارت الكترونيكي استفاده شده است. وسائلي مانند اينترنت، اكسترانت، فاكس، موبايل و ... اين موضوع بدان معني است كه تجارت الكترونيكي چيزي فراتر از يك تكنولوژي است. اگر تجارت الكترونيكي يك تكنولوژي تلقي شود در تعاريف آن همگرائي ديده مي‌شد.
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک-بخش 4:
تاريخچه تجارت الكترونيك EDI
تجارت‌ الكترونيك‌ به‌ شيوه‌ امروزي‌ در دهه‌ 1960 برمبناي مبادله الکترونيکي داده ها[1]EDI شكل‌ گرفت. در واقع‌ مبادله‌ الكترونيك‌ داده‌ها را مي‌توان‌ پدر تجارت‌ الكترونيك‌ امروزي‌ به‌حساب‌ آورد.
‌طي‌ بيست‌ سال‌ گذشته‌ يكي‌ از روندهاي‌ عمده‌ در گسترش‌ تجارت‌ الكترونيك، كاهش‌ چشمگير قيمت‌ سخت‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌ و مهمتر از آن‌ ايجاد استانداردهاي‌ جهاني‌ براي‌ توسعه‌ سخت‌افزارها بوده‌ است. چنين‌ فرايندي‌ را استانداردسازي‌ يكپارچه‌ سيستم‌هاي‌ باز مي‌نامند. درمورد نرم‌افزارها نيز چنين‌ روندي‌ وجود داشته‌ است‌ اما استانداردهاي‌ نرم‌افزاري‌ هنوز به‌ اندازه‌ استانداردهاي‌ سخت‌افزاري‌ يكپارچه‌ و سازگار نيستند. ‌روند بعدي‌ پس‌ از يكپارچه‌سازي‌ و استانداردكردن، پديدآمدن‌ امكانات‌ شبكه‌اي‌ و توانايي‌ ارتباط‌ ميان‌ سيستم‌هاي‌ گوناگون‌ رايانه‌اي‌ بوده‌ است. شبكه‌هاي‌ ارتباطي‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ مهمترين‌ نقش‌ را در اطلاع‌رساني‌ و سهيم‌ شدن‌ در اطلاعات‌ بازي‌ كرده‌اند.
‌امروزه‌ به‌ لطف‌ كاهش‌ چشمگير قيمت‌ سخت‌افزارها و انعطاف‌پذيري‌ و سازگاري‌ استانداردهاي‌ نرم‌افزاري، امكان‌ مبادله‌ اطلاعات‌ در سطح‌ جهان‌ با هزينه‌هاي‌ اندك‌ براي‌ عامه‌ مردم‌ فراهم‌ شده‌ است. مبناي‌ اصلي‌ و بنيادي‌ تجارت‌ الكترونيك‌ دسترسي‌ سريع، ارزان‌ و آسان‌ به‌ اطلاعات‌ است.
از نظر دانشمندان جهش تكنولوژي اطلاعات دو دوره بيست ساله را پشت سرگذاشته و اکنون در دوره سوم به سر مي بريم.
1955 – 1974 : عصر پردازش الكترونيكي داده‏ها (EDI)
1975 – 1994 : عصر سيستمهاي اطلاعاتي مديريت (MIS)
1995 –2014 : عصر اينترنت (Internet)
هر بيست ساله، امكانات تجارت الكترونيكي را متناسب با توانايي‏هاي تكنولوژي اطلاعاتي آن عصر فراهم آورده است. در حاليكه ماشينهاي خود پرداز و كارتهاي اعتباري در عصر بيست ساله نخست به جريان افتادند، در عصر دوم امكان استفاده از مبادله الكترونيكي داده‏ها (EDI)، سيستم بانكي بين المللي(Swift) و انتقال وجه الكترونيكي (EFT) فراهم شد. اما توسعه اينترنت و كاربردهاي تجاري آن، باعث تحولي اساسي در اين روند شده است، به گونه‏اي كه در روند تكاملي تجارت الكترونيك، مي‏توان ميان تجارت الكترونيكي سنتي و نوع اينترنتي آن تمايز محسوسي قائل شد
در موارد زيادي ديده شده که مبادله الکترونيکي داده ها را مترادف با تجارت الکترونيک دانسته و هر کدام را در جاي ديگري بکار مي برند. اين دو تکنولوژي به هيچ وجه مشابه هم نمي باشد.
مبادله الکترونيکي داده بصورت مکانيزمي تعريف مي شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستاي تحقق فعاليت هاي تجاري با ساختار و شکل تعريف شده و بکارگيري پيام هاي استاندارد شده بين المللي، توسط ابزار الکترونيکي از يک کامپيوتر به کامپيوتر ديگر انجام مي شود. در حاليکه تجارت الکترونيک عبارت از مبادله تجاري بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونيکي داده ها به عنوان يک ابزار به همراه پست الکترونيک، تابلوي اعلانات الکترونيک، انتقال الکترونيک وب و ساير فناوريهاي مبتني بر شبکه استفاده مي شود. بعبارت ديگر مبادله الکترونيکي داده ها بعنوان ستون فقرات تجارت الکترونيک عمل مي نمايد. چنانچه از تعريف فوق بر مي آيد. تجارت الکترونيک حيطه‌اي بسيار وسيع‌تر از مبادله الکترونيکي داده دارد.
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک-بخش 5
[h=3]انواع تجارت الکترونيک[/h] امروزه بيشتر فعاليتها مانند شناسايي شرکاي تجاري، برقراري ارتباط با خريداران و فروشندگان، معرفي محصولات و خدمات جديد، دستيابي به بازارها و تأمين منابع و کالاها با کمک تجارت الکترونيک با کارايي بيشتر و هزينه کمتري انجام مي­شوند و در اين ميان اشاره به اين نکته حائز اهميت است که انجام اينگونه تجارت از طرق متفاوتي امکان­پذير است که عمده­ترين طرق اين روشها در 9 بخش، به طور خلاصه معرفي شده اند که عبارتند از:
تجارت بنگاه با بنگاه
B2B اولين خريد و فروش معاملات الکترونيکي است و هنوز هم طبق آخرين آمار بيشترين عايدي را کسب مي کند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتريان خود را بشناسند، بلکه بايد واسطه ها را نيز شناسايي کنند. در اين مدل همه ي شرکاء و خدمات مرتبط با تجارت بين المللي از قبيل: تأمين کنندگان، خريداران، فرستندگان دريايي کالا، لجستيک (پشتيباني)، خدمات (سرويس هاي) بازرسي، اخبار بازاريابي و کاربريهاي نرم افزار را که موجب سهولت در امور توليد، خريد و فروش مي گردند در يک محل گرد هم مي آيند.
B2B در جايي استفاده مي گردد که بخواهيم خريد و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونيکي انجام و خارج از حيطه خرده فروشان عمل نماييم.
تجارت بين بنگاه و مصرف كننده
بيشترين سهم در انجام تجارت الکترونيکي از نوع B2C را خرده فروشي تشکيل مي دهد. اين نوع تجارت با گسترش وب به سرعت افزايش پيدا کرد و اکنون به راحتي مي توان انواع و اقسام کالاها از شيريني گرفته تا اتومبيل و نرم افزارهاي کامپيوتري را از طريق اينترنت خريداري کرد. در تجارت الکترونيکي B2C در يک طرف معامله، توليد کننده (فروشنده) محصول و در طرف ديگر، خريدار (مصرف کننده نهايي) قرار دارد. موفقيت در اين مدل وابسته به تجربياتي است که به مشتري ارائه مي گردد. بايد به مشتري سرويس هاي ارائه گردد که در مدل سنتي به آنها خود خو گرفته است و شرايط مشابه را به وجود آورد.

بنگاه با اداره
اين نوع تجارت الکترونيکي شامل تمامي مبادلات تجاري ــ مالي بين شرکت ها و سازمان هاي دولتي است. تأمين نيازهاي دولت توسط بنگاه ها و پرداخت عوارض ماليات ها از جمله مواردي است که مي توان در اين گروه گنجاند. تجارت B2A در حال حاضر دوران کودکي خود را طي مي کند ولي در آينده اي نزديک زماني که دولت ها به ارتقاء ارتباطات خود تمايل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد نمود.
تجارت مصرف كننده با بنگاه
در C۲B توسط اينترنت اين امکان بوجود آمده است تا مصرف کننده بدون نيازبه فروشنده کالاهاي خود را مستقيما در سطحي وسيع خريد نمايد. در حاليکه بازار مصرف کننده Online روز به روز در حال گسترش است، بسياري از خريداران دريافته اند که شيوه انتخاب محصول بسيار گسترده و ممکن است آنان را غوطه ور سازد. چرا که وقتي مصرف کنندگان، سايت هايي را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود مي يابند، يافتن خود محصول در آن سايت و به دست آوردن قيمت محصول اغلب کار دشوار است.
بنابراين جهت راحت تر نمودن امر خريد، نياز به روشهاي جديد خريد و فروش اينترنتي Online است که در آژانس هاي فروش به سوددهي منتهي شود بايستي از يک استرتژي فروش استفاده نمايند مانند Priceline که خود را با اين استراتژي تطبيق داده است.
تجارت مصرف كننده با مصرف كننده
در بستر اينترنت اين امکان فراهم شده است تا دوطرف معامله و دادوستد کننده هر دو مصرف کننده باشند. در اين مدل تجارت الکترونيکي، مزايده ها و مناقصه هاي کالال از طريق اينترنت انجام مي گيرد. مدل C2C شبيه نيازمنديهاي طبقه بندي شده يک روزنامه و يا شبيه به يک دکه در بازار دست دوم يا سمساري است. ايده اصلي اين مدل اين است که مصرف کنندگان با يکديگر بدون واسطه به خريد و فروش بپردازد. e bay غول حراجي Online بزرگ ترين نمونه اوليه مدل C2C مي باشد. e bay خود چيزي نمي فروشد و به عنوان واسطي بين خريداران و فروشندگان به ارائه محصولاتتي در حراجي Online عمل مي کند. به دليل ناچيز بودن هزينه تبليغات در اينترنت استفاده از مدل C2C توسط کاربران اينترنتي جهت فروش کالاهاي مورد نظر خود با اقبال مواجه شده است.
شخص با شخص
مدل تجارت الکترونيکي P2P براي تسويه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج با فروشنده است که مشهورترين آنها سرويسي است به نام Paypal. تجارت P2P در چهار چوبي کار مي کند که افراد بتوانند مستقيماً باهم پول رد و بدل کنند و در حاليکه سهم اصلي داد و ستد پولي را نقل و انتقالات رو در رو بعهده دارد، فناوري تلفن‌هاي همراه تعداد افراد بيشتري را در داد و ستد غير حضوري سهيم مي کند. قبل از Paypal بسياري از تاجران Online در قد و قواره هاي متفاوت پرداخت مشتريها را از طريق حساب کارت هاي اعتباري تجارت دريافت مي کردند. با استفاده از سخت افزار Mondex که زير مجموعه Mastercard مي باشد، کاربران قادرند نقل و انتقالاات الکترونيکي پولي خود را انجام دهند و پول خود را از يک کارت اعتباري به کارت اعتباري ديگر منتقل نمايند. نحوه استفاده از تلفن همراه بدين صورت است که به جاي فناوري GSM که استاندارد معمول ارتباطي تلفن همراه در بسياري از کشورها به ويژه در اروپاست، فناوري ديگري تحت پروتکل بکارگيري نرم افزار کاربردي از طريق تجهيزات بي سيمکه به اختصار WAP ناميده مي شود، جايگزين مي گردد. در اين شيوه جديد، هر تلفن همراه از طريق مرکز تلفن با يک کامپيوتر سرويسگر مرتبط مي شود و مي تواند نرم افزار مورد نياز کاربر خود را بر روي کامپيوتر مذکور فعال نمايد. بدين ترتيب استفاده کننده مي تواند اطلاعات خود را از طريق کامپيوتر سرويسگر که خود از طريق اينترنت و يا شبکه هاي ارزش افزوده[8] به مراکز تجاري و خدماتي متصل است ارسال و يا دريافت نمايد.
تجارت بنگاه با دولت
اين نوع تجارت شامل کليه تراکنشهاي تجاري /مالي بين شرکت ها وسازمانهاي دولتي است .تامين نيازهاي دولت توسط شرکت ها وپرداخت عوارض ومالياتها از جمله مواردي است که مي توان در اين گروه گنجاند.
اين نوع تجارت در آينده اي نزديک ويعد از آنکه دولتها به ارتقاءارتباطات خود به واسطه تجارت الکترونيکي توجه نشان دهند،به سرعت رشد خواهد کرد.
تجارت دولت با دولت
براي بستن قراردادهايي در زمينه هاي مختلف ميان دو کشور (يا دو سازمان دولتي) از اين سرويس استفاده مي‌شود. مثلاً چنانچه دو کشور بخواهند قرارداد هايي را در زمينه صادرات و واردات با يکديگر منعقد نمايند بايد از سرويس G2G استفاده کنند.
مصرف كننده با اداره
مدل تجارت الکترونيکي C2A هنوز پديدار نشده است. ولي به دنبال رشد انواع B2C و B2A، دولت ها احتمالاً مبادلات الکترونيکي را به حيطه هايي همچون جمع آوري کمک هاي مردمي، پرداخت ماليات بر درآمد و هر گونه امور تجاري ديگري که بين دولت ها و مردم انجام مي شود، گسترش خواهند داد.
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک-بخش 5:
مزایای تجارت الکترونیک:
سيستم­هاي تجارت الکترونيکي مي­توانند ارزش معني­داري به عنوان يک اهرم براي بکارگيري استراتژي­هاي مديريتي جهت شرکت ها دربرداشته باشند، به دليل اينکه:
- جهاني کردن تجارت و از بين بردن محدوديتهاي زماني و مکاني
استفاده از روش­هاي تبادل الکترونيکي داده­ها و جايگزيني آن با روش مبتني بر کاغذ باعث صرفه­جويي در هزينه­هاي تجاري مي­گردد. در اين تجارت دسترسي آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراري ارتباط سريع با خريداران و فروشندگان از اهميت زيادي برخوردار است. چون هزينه تهيه و پردازش اطلاعات کاهش يافته، فاصله جغرافيايي و مسافت بين خريداران و فروشندگان از ميان مي­رود.
- عدم محدوديت زماني و مکاني
در تجارت الکترونيک در هر ساعت از شبانه روز و از هر فروشگاهي که مايل باشيد اقدام به خريد کنيد و با در بسته روبرو نشويد. در واقع عرضه اطلاعات و کالا به صورت 24 ساعته/ 365 روز مي­باشد.
- کاهش هزينه­هاي بازاريابي و سرويس­دهي
در اين تجارت وجود واسطه و دلال معنايي ندارد، چون توليدکنندگان مي­توانند مستقيماً با مصرف­کنندگان ارتباط برقرار مي­کنند.
- عدم نياز به شعبه­هاي متعدد در شهرهاي مختلف
- افزايش درصد فروش
چون در تجارت الکترونيک تبليغات به صورت جهاني مي­باشد و محدوديتي براي خريد وجود ندارد فروشندگان مي­توانند افزايش فروش را تجربه کنند.
- ارزان بودن تکنولوژي جديد نسبت به نيروي انساني و مخارج مکاني.
- اطمينان بيشتر به نيروي مکانيزه تا نيروي انساني
- ساده و سريع­تر بودن جايگزيني قطعات تکنولوژي
- ارسال بروشور و کاتالوگهاي کمتر
- هزينه تبليغات کمتر در سطح جهان
- شناخت رقباي جهاني
 

mohsenpro

New member
 1. آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک-بخش 6
 2. :مزاياي کاربرد تجارت الکترونيک براي مصرف كنندگان :

 • تجارت الكترونيك حق انتخاب مشتريان را بيشتر كرده و آنها مي‌توانند از بين فروشندگان و محصولات متنوع، محصول مورد نظر خود را انتخاب نمايند.
 • تجارت الکترونيک به مشتريان كمك مي‌كند كه به محصولات و خدمات ارزان‌تري دست يابند چون آنها را قادر به مقايسه قيمت بين خريداران مختلف مي‌كند.
 • در برخي موارد، تجارت الكترونيك، باعث حمل سريع محصولات و خدمات مي‌شود.
 • تجارت الكترونيك به مشتريان كمك مي‌كند كه عمل خريد يا انجام معامله را بدون محدوديت‌ مكاني و زماني انجام دهد.
 • مشتريان مي‌توانند در طول مدت زمان كوتاهي به اطلاعات دقيقي دسترسي داشته باشند و در صورت نياز مقدار بيشتري از اطلاعات در دسترسي آنها قرار دارد .
 • تجارت الکترونيک به مشتريان كمك مي‌كند كه محصولات سفارشي از كامپيوترهاي شخصي گرفته تا اتومبيل‌ تهيه كنند.
 • تجارت الکترونيک بنگاه در مزايده‌هاي مجازي را ممكن مي‌سازد.
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک-بخش 7

 1. محدوديت‌هاي تجارت الکترونيکي:
محدوديت‌هاي تجارت الکترونيک را نيز مي توان به طور خلاصه به محدوديت‌هاي فني و غير فني تقسيم نمود که عبارتند از:
محدوديت‌هاي فني تجارت الکترونيکي:
1- نبود امنيت، اعتماد، استانداردها و پروتکل­هاي ارتباطي.
2- پهناي باند ناکافي براي ارتباط از راه دور.
3- ابزار توسعه نرم­افزاري هنوز در حال تغيير و تکامل سريع مي­باشند.
4- در يکپارچه سازي اينترنت و نرم­افزار تجارت الکترونيک با برخي بانک هاي اطلاعاتي و کاربردهاي موجود مشکلاتي وجود دارد.
5- ايجاد تجارت الکترونيک علاوه بر سرورهاي شبکه، نياز به سرورهاي وب مخصوصي دارد که باعث ايجاد هزينه اضافي مي­شود.
6- مطابق نبودن برخي نرم­افزارهاي تجارت الکترونيک با برخي سخت­افزارها يا برخي از سيستم­هاي عملياتي يا ساير اجزا باعث بروز مشکلاتي مي­شود.
7- هنوز دسترسي به اينترنت پرهزينه بوده و براي بسياري از مشتريان در دسترس نمي­باشد.
با گذشت زمان بسياري از اين محدوديتها حل خواهند شد و برنامه­ريزي صحيح مي­تواند تأثير آنها را کاهش دهد.

محدوديت‌هاي غيرفني تجارت الکترونيکي:
1- بسياري از مسائل قانوني تجارت الکترونيک حل نشده­اند.
2- مقررات و استانداردهاي دولتي براي بسياري از موقعيت­ها اصلاح نشده­اند.
3- از آنجايي که تجارت الکترونيک هنوز در حال تغيير و گسترش مي­باشد، بسياري از مردم به دنبال موقعيتي براي پايدار کردن آن قبل از ورود به عمليات تجارت الکترونيک مي­باشند.
4- مشتريان در برابر تغيير مقاومت مي­کنند. تغيير از فروشگاه واقعي به مجازي ممکن است براي بسياري از مردم مشکل باشد. به نظر مي­رسد که مردم به طور کامل به معاملاتي که بدون کاغذ و غيرقابل مشاهده انجام مي­گيرد، اعتماد ندارند.
5- در تجارت الکترونيک امکان بررسي دقيق محصول مورد نظر براي خريد وجود ندارد. و تنها با مشاهده برخي از خصوصيات محصول شخص مي­تواند اقدام به خريد کند. خريدار بايد خطرات چنين معاملاتي را بپذيرد.
6- به دليل اين ديدگاه که تجارت الکترونيک پرهزينه بوده و فاقد مسائل امنيتي مي­باشد بسياري از افراد نمي­خواهند از آن استفاده کنند.
7- هنوز تعداد کافي از فروشندگان و خريداران که بتوانند در جهت عملکردهاي سودآور تجارت الکترونيک فعاليت کنند، وجود ندارند.
8- برخوردهاي چهره به چهره در بازارهاي فعلي از بين مي­رود. در تجارت الکترونيک برخورد مشتري با فروشنده به صورت مستقيم از ميان مي­رود. در اين حالت خريدار از طريق استفاده از يک دستگاه و ارتباط با سايت فروشنده خريد خود را انجام مي­دهد. و اين مي­تواند روابط افراد را با يکديگر از بين ببرد.
9- تکنولوژي جديد پرداخت هزينه براي کالا و خدمات را از طريق اينترنت مهيا ساخته است. روشهايي نيز براي اتصال بانکداري الکترونيکي به سيستمهاي پرداخت مثل شبکه کارتهاي اعتباري وجود دارد. با وجود اين محدوديت­ها، توسعه تجارت الکترونيک به سرعت در حال پيشرفت بوده و با فراهم آمدن تجربه و گسترش تکنولوژي نسبت مزاياي آن به هزينه­هاي آن بالاتر رفته و در نتيجه منجر به کاربرد بيشتر آن خواهد شد.
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک-بخش 8
[h=3]زيرساخت‌هاي تجارت الکترونيک[/h][h=3]زيرساختار فني / تکنيکي[/h]زير ساختار پايه‌اي تجارت الكترونيكي زير ساختار فني/ تكنيكي است.
شبكه‌هاي ارتباطي، وب، پروتكل‌هاي ارتباطي TCP/IP، استانداردهاي ايجاد اسناد، مراكز ارتباط با مشتريان، پست الكترونيكي و مرور گروب از مهمترين اجزاء زير ساختار فني/ تكنيكي تجارت الكترونيكي مي‌باشند.
1- شبكه‌هاي ارتباطي[1]: شبكه‌هاي ارتباطي متفاوتي جهت مبادلات الكترونيكي وجود دارند كه مهمترين آنها اينترنت، اينترانت و اكسترانت مي‌باشند.
اجزاء كليدي اين شبكه‌هاي ارتباطي از جمله اينترنت عبارتند از:
الف:. رساله‌هاي ارتباط از راه دور[2] : اين رسانه‌ها شامل كابل‌هاي هم‌محور[3] و فيبرهاي نوري مي باشند كه به طور فيزيكي اجزاء مختلف شبكه را به هم مرتبط مي‌سازند. امواج ريز الكترومغناطيسي، ماهواره‌ها، سيستم‌هاي تلفني و سيستم‌هاي مادون قرمز كه از پرتوهاي مادون قرمز جهت انتقال و دريافت داده‌‌ها استفاده مي‌كنند از اجزاء ديگر اين رسانه‌ها مي‌باشند.
ب: پردازنده‌ها[4] : اين پردازنده‌ها شامل مودم، سوئيچ، مولتي پلكس‌ها[5] (تسهيمگر) مي‌باشند كه وظايف پشتيباني بين كامپيوترها و وسائل ارتباطي را برعهده دارند.
ج: نرم‌افزارها: سيستم‌هاي عامل، زبان‌هاي برنامه‌نويسي، بانك‌هاي اطلاعاتي، موتورهاي جستجو و midle ware ها، از جمله نرم‌افزارهاي پايه‌اي زيرساختار فني مي‌باشند.
2- وب[6] : وب اولين رابط گرافيكي اينترنت است. و چون اطلاعات منتقل شده توسط آن ابتدا ايستا بودند لذا نياز روز ايجاب كرد كه به يك رسانه پويا و محاوره‌اي تبديل شود. در اين راستا بعد از گذشت زماني كوتاه برنامه‌اي كه به وب پويائي بخشيد جاوا[7] بود.
3- پروتكل‌هاي ارتباطي [8]TCP/IP : اين پروتكل‌ها فرايند ارتباطي شبكه را تعريف مي‌كنند. و از آن مهمتر شكل يك واحد از داده را تعيين كرده و اطلاعاتي كه بايد اين واحد دارا باشد تا به طور صحيح توسط كامپيوتر دريافت كننده تعبير شود را مشخص مي‌نمايد.
4- استانداردهاي ايجاد اسناد در تجارت الكترونيكي : تبادل اسناد در تجارت الكترونيكي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشند و به همين لحاظ استانداردهاي [9]HTML، DHTML، و XML [10]جهت تسهيل امر مبادله اسناد به كار مي‌روند. HTML شامل دستوراتي است كه چگونگي نمايش يك صفحه وب را توسط مرورگر تعيين مي‌كند. به منظور افزودن امكانات ديناميكي به صفحات وب مدلي پويا براساس تكنولوژي شي‌گرا براي صفحات وب ايجاد شد و تحت عنوان DHTML ارائه شد. XML تكنولوژي جديدي است كه امروزه اغلب در برنامه‌هاي كاربردي مبتني بر وب استفاده مي‌شود. و نقش اصلي آن ساده‌سازي تبادل اسناد است.
5- مراكز ارتباط با مشتريان[11] : بكارگيري تجارت الكترونيكي نيازمند برقراري ارتباط با مشتريان از طريق تكنولوژي‌هاي ويژه‌اي از جمله Call center مي‌باشد. به اين ترتيب مشتريان مي‌توانند به جاي استفاده تلفن، فاكس و يا پست الكترونيكي از اين تكنولوژي‌ها جهت برقراري ارتباط با فروشندگان استفاده نمايند.
6- مرورگر وب[12] : مرورگرها نرم‌افزارهايي مي‌باشند كه جهت دسترسي به اطلاعات ذخيره شده در وب مورد استفاده قرار مي‌گيرند. بوسيلة اين مرورگرها مي‌توان آدرس‌هاي مختلف را در شبكة اينترنت جستجو كرد و امكان اتصال به شبكه‌ها در سراسر جهان فراهم مي‌شود.
7- پست الكترونيكي[13] : پست الكترونيكي روابط و ارتباطات مردم را تغيير داده است و كاربران مي‌توانند بوسيلة دريافت و ارسال پيام‌هاي الكترونيكي از طريق شبكه‌هاي اينترنت و اكسترانت به مبادله اطلاعات بپردازند .


[1]- Net work component

[2]- Telecommunication media

[3] - coaxial

[4] - Processors

[5] - Multi plexer

[6] - Web

[7] - Java

[8] - Transmission control protocol

[9] - Hyper text markup language

[10] - Extensible markup language

[11] - Customer relationship center

[12] - Web browsers

[13] - E-mail
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک-بخش 9

 1. زيرساخت‌هاي آموزشي
يكي از موانع عمده استقرار تجارت الكترونيكي اين است كه توسط كارشناسان بسيار پيچيده تلقي مي‌شود در تحقيقات مختلف صورت گرفته فقدان دانش در زمينة تجارت الكترونيكي، مزايا و هزينه‌هاي استقرار آن مهمترين موانع استقرار شناخته شده‌اند.
الزامات آموزشي در زمينه تجارت الکترونيکي عبارتند از:
1- مباحث اساسي و ديدگاه كلي در زمينة تجارت الكترونيكي : ديدگاه كلي در زمينة تجارت الكترونيكي شامل الزامات آموزشي معرفي اساسي تجارت الكترونيكي، تعاريف، چگونگي عملكرد و همچنين شامل بحث در مورد تفاوت‌هاي آن با تكنولوژي‌هاي پيشين از جمله EDI مي‌باشد. اين بخش از آموزش جهت آگاهي مديران عالي سازمان است.
2- كاربرد استراتژيك تجارت الكترونيكي : اين بخش شامل معرفي منافع و مزاياي رقابتي است كه سازمان با استقرار تجارت الكترونيكي كسب مي‌نمايد. تجارت الكترونيكي همچنين روند تكاملي بنگاه‌ها را متحول ساخته است. به صورتي كه بنگاه‌ها از تمركز بر توليد و كاهش هزينه‌ها به ارائه‌دهندگان دانش و راه‌حل‌ها و كاربردها تبديل شده‌اند لذا توسعه و بازاريابي فعاليت اساسي بنگاه خواهد بود.
3ـ نمونه استقرار تجارت الكترونيكي[1] : اين نمونه‌ها شامل سازمان‌هايي در صنعت است كه به طور موفقيت‌آميزي از تجارت الكترونيكي مزيت كسب نموده‌اند. موانع و مشكلاتي كه ساير سازمانها با آن مواجه شده‌اند نيز بايد مدنظر قرار گيريد. 1. زيرساختار حقوقي
فاکتورهاي آموزشي ،فرهنگي ،فني/تکنيکي ،ويژگي محصولات ومحرک ها ي تجارت الکترونيکي بيشتر در سطح سازمان‌ها مطرح مي‌باشند. يکي از زير ساخت‌هاي اساسي تجارت الکترونيکي که در توسعه و گسترش کاربرد تجارت الکترونيکي نقش بسزايي دارد بحث قانوني بودن تجارت الکترونيکي است.که نيازمند همکاري هاي لازم در سطح ملي و بين‌المللي است.
مهم‌ترين مباحث حقوقي و قانوني تجارت الکترونيکي در مقوله هاي زير طبقه بندي مي شوند
1- مسايل مربوط به قرارداد ها : قانون مربوط به قرارداد ها پيچيده است .در زمينه کاربرد تجارت الکترونيکي مشکل مضاعفي وجود خواهد داشت چون به طور سنتي قرار داد ها بصورت دست نويس مي‌باشند. جنبه‌هاي متعددي در مورد قرار داد ها بايد مورد بررسي قرار گرفته تا اطمينان حاصل شود که قرار دادهايي که بصورت الکترونيکي منعقد مي شوند معتبر بوده تعهد ايجاد مي‌کتتد .
2- قوانين : قوانين تجاري متعددي در کشور وجود دارد که بر فعاليت هاي تجاري از طريق الکترونيکي تأثير گذارند مثلا قوانين حمايت از مصرف کنندگان که عرضه کنندگان را مکلف مي کند اطلاعات مؤثر در زمينه تصميم گيري مصرف کننده جهت خريد يا قبول شرايط را از زمان مناسب قبل از قرارداد در اختيار مصرف کنندگان قرار دهند اطلاعاتي شامل مشخصات فني ،هويت تأمين کننده ،مدت زمان اعتبار پيشنهادات، هزينه ها ،حق بازرسي وبرگشت محصول بايد در مبادلات الکترونيکي لحاظ شوند[2].
3- امنيت و محرمانه بودن اطلاعات[3]: يکي از بزرگترين موانع توسعه تجارت الکترونيکي عدم اطمينان وترس از دستکاري اطلاعات محرمانه اشخاص است .به همين دليل مشتريان ممکن است تمايل به ايجاد اطلاعات بر روي وب سايت را نداشته باشند. در قانون تجارت الکترونيکي ايران ماده 60 آمده است که ذخيره ،پردازش ،و يا توزيع (داده،پيام )هاي شخصي مبتني بر ريشه هاي قومي يا نژادي ،ديدگاه‌هاي مذهبي و خصوصيات اخلاقي و وضعيت جسماني و رواني اشخاص بدون اجازه و رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانوني است .
4- حمايت از دارايي هاي معنوي/فکري[4]: بيشتر کشور ها قوانين لازم جهت حمايت از مخترعين و ناشران در مورد استفاده غير قانوني و کپي برداري از آثار آنان را تصويب کرده اند .براي دارندگان وب سايت کنترل تجاوز و تخلف در زمينه کپي برداري توسط خريداران مشکل است .براي مثال جلوگيري ازdown load کردن متون ،تصاوير و يا نرم افزار ها وداده ها از طريق خريداران براي ساير اشخاص مشکل است. لذا در بستر مبادلات الکترونيکي قوانين لازم در اين زمينه ضروري است
5- حمايت از علايم تجاري[5] : به منظور حمايت از حقوق مصرف کنندگان و تشويق رقابت مشروع در بستر مبادلات الکترونيکي در مورد استفاده از علايم تجاري به صورت نام دامنه[6] يا هر نوع نمايش خطي علايم تجاري که موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود قوانين لازم ضروري است
6- حمايت از اسرار تجاري[7]: اسرار تجاري الکترونيکي (داده‌) پيام‌هايي است که شامل اطلاعات ،فرمول ،الگوها،برنامه ها ،روش ها ،فرايند ها ،اطلاعات مالي ،خصوصيات مشتريان و مانند اينهاست که بطور مستقل دارا ي ارزش اقتصادي است و در دسترس عموم قرار ندارد .و تلاش معقولانه اي براي حفظ و حراست آنها انجام شده است[8].
مبحث ماليات ها ،مسايل حقوقي و قانوني مربوط به اجرا و انتقال الکترونيکي وجوه ،ملاحظات مربوط به سياست هاي پولي و اعتباري ،تأييد اعتبار اسناد و تقلب ،اشتباهات و سنديت و نگهداري سوابق از جمله مواردي است که در مباحث حقوقي و قانوني تجارت الکترونيکي بايد مد نظر قرار گيرند

[1] - E-Commerce examples

[2]- طرح تجارت الکترونيکي ايران ،باب سوم مبحث اول

[3]- Privacy &Security

[4] - Authors Right/ Copy right

[5] - Trade marks

[6] - Domain name

[7] - Trade secrets

[8]- طرح تجارت الکترونيکي ايران، باب سوم ،مبحث دوم ،ماده 68
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک-بخش 10
ا
منيت Security
سيستم امنيتي نه تنها بايد ساخته شود، بلكه بايد براي كاربردهاي تجاري طراحي گردد. بيشتر اجزاء زيربنايي براي حفاظت از كاربرها مي‌باشند. برنامه امنيتي، سازمان بايد چندين لايه مختلف حفاظت بين حمله كنندگان بالقوه و همچنين داده‌ها و سيستمهاي مهم داشته باشد.
ايمن ساختن اطلاعات به معناي جلوگيري از تحريف و دستيابي به اطلاعات توسط افراد غيرمجاز است.
بدين ترتيب سؤالاتي كه در ارتباط با امنيت پيش مي‌آيند، عبارتند از:
1- نقض امنيت احتمالاً چگونه صورت مي‌گيرد؟
2- پيامدهاي نقض امنيت چه چيزهايي هستند؟
3- هزينه و فرآيند موجه و قابل قبول براي مقابله با تهديدات امنيت چه قدر مي‌باشد؟
4- چه گروهي از افراد نمي‌توانند اطلاعات افراد گروه ديگر را ببينند؟ اين گروهها شامل چه مناطق جغرافيايي، كدام سهامداران و شركاء مي‌باشند؟
5- چه اطلاعاتي بايد ايمن شوند؟
6- آيا برنامه‌نويسان از ارزشهاي برنامه‌ريزي امنيتي پيروي مي‌كنند؟
7- آيا فعاليتهاي امنيتي در سطح كاربردي قبل از اينكه داده‌ها به نرم‌افزار تجارت الكترونيكي برود، اجرا مي‌شوند؟
حالا كه تجارت الكترونيكي به طور عملي طرحي شد، شما آماده‌ايد كه به فاز تحويل برويد
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک-بخش 11
انواع تهديدات و تهاجمات
كارشناسان امور امنيت شبكه‌ها، دو نوع تهاجم را مشخص كرده‌اند: 1- فني 2- غيرفني.
تهاجمهاي غيرفني را "مهندسي اجتماعي" نيز مي‌نامند. تهيه كنندگان تهاجماتي از نوع مهندسي اجتماعي، سعي دارند با به انحراف كشيدن ذهن كاربران، آنها را فريب دهند تا اطلاعات حساسي را فاش كنند و يا دست به اعمالي بزنند كه بتوانند موارد امنيتي شبكه را مورد سوء استفاده قرار دهند.
در مقايسه با تهاجماي غيرفني، نرم‌افزارها و افراد خبره‌اي هستند كه به صورت فني به شبكه‌هاي هدف حمله مي‌كنند.
يك هكر حرفه‌اي، شيوه‌اي را جهت تهاجم به كار مي‌برد كه شامل مراحل زير مي‌باشد:
گام اول- كشف عناصر كليدي شبكه موردنظر
گام دوم- بررسي دقيق شبكه جهت يافتن نقاط ضعف
گام سوم- ربودن سايتي براي به دست آوردن اختيارات مدير شبكه
گام چهارم- از كار انداختن سيستمهاي نظارتي و حذف كردن فايلهاي Log
گام پنجم- سرقت فايلها موردنظر، تغيير دادن اطلاعات، سرقت كدهاي اصلي ساير اطلاعات ارزشمند
گام ششم- ايجاد سيستم پشتيباني و Trojan Horses، به مهاجم اين قدرت را مي‌دهد كه در هر لحظه به شبكه موردنظر نفوذ كند.
گام هفتم- ورود و خروج مكرر، براي ضربه زدنهاي بيشتر به شبكه
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک-بخش 12
فن‌آوريهاي امنيتي
امنيت تجارت الكترونيكي و اينترنت، يك فعاليت در حال پيشرفت و توسعه يافتن است. شركت داده‌هاي بين‌المللي[1]، تخمين زد كه مقدار فروش نرم‌افزارهاي امنيتي از 2 ميليون دلار به 7 ميليون دلار در سال 2003 افزايش مي‌يابد و تجارت سخت‌افزارهاي مربوط به امنيت شبكه‌ها، از 500 ميليون دلار به 9/1 بيليون دلار در سال 2003 مي‌رسد.
تحقيقات نشان مي‌دهد كه سايتهاي B2B، از حفاظت امنيتي شديدتر و لايه‌هاي مختلف امنيتي بيشتري برخوردارند. به همين دليل است كه نحوه تجارت الكترونيكي B2B براي انجام مبادلات پولي ايمن‌تر به نظر مي‌رسد.
در ذيل سه نمونه از فن‌آوريهاي امنيتي كه در سيستمهاي تجارت الكترونيكي به كار رفته است را بيان مي‌كنيم:
1- ديوار آتش[2]
2- شبكه‌هاي اختصاصي مجازي (VPN)[3]
3- سيستمهاي ردياب نفوذگرا[4]

ديوار آتش و كنترل دسترسي
يكي از موانع رشد تجارت الكترونيكي، موضوع حفظ امنيت درون شبكه‌ها است. تعداد زيادي از شركتها براي گذشتن از كنار مشكلات شبكه، از مؤسسات ديگري كمك گرفتند و اين مؤسسات، تعداد نفوذ و حمله هكرها، همچنين ميزان نفوذ هكرها را به شبكه‌هاي شركتهاي تحت پوشش خود، به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش دادند. "كلمه رمز" شيوه حفاظتي است كه به راحتي مي‌توان به آن دسترسي پيدا كرد، چون معمولاً كاربران، گاهي رمز عبور خود را به ديگران مي‌گويند يا جايي يادداشت مي‌كنند كه ديگران به آن دسترسي دارند و يا حتي كلماتي است كه به راحتي مي‌توان آن را حدس زد و از همه مهمتر، هنگامي كه وِب سايت مربوطه، رمز عبور را درج مي‌نمايد، جستجوگر موجود در سيستم، اين رمز عبور را طوري ارسال مي‌نمايد كه به راحتي مي‌توان آن را رمزگشايي كرد.
يكي از شيوه‌هاي مقابله با اين‌گونه موارد، از وظايف ديوار آتش مي‌باشد كه در صورتي هم كه اشخاص به رمز عبور دسترسي پيدا كردند، قادر نباشند به ساير قسمتهاي شبكه وارد شوند.
ديوار آتش، نقطة تماسي در شبكه است كه از سخت‌افزار و نرم‌افزار تشكيل شده و كاملاً شبكه داخلي را از شبكة عمومي جدا مي‌سازد.

شبكه‌هاي اختصاصي مجازي
فرض كنيد شركتي بخواهد يك برنامه B2B را راه‌اندازي نمايد تا بتواند خدماتي را به فروشندگان، شركاء و ساير كساني كه مايل به استفاده از داده‌اي موجود در سايت وب آنها هستند، ارائه دهد. به صورت سنتي، ارتباط بين اشخاص با اين شبكه‌ها، از طريق خطوط اجاره‌اي يا از طريق مودمهايي كه از راه دور، قابليت دسترسي به اين شبكة محلي را داشته باشند، ميسر است. با استفاده از خطوط اختصاصي، شانس دسترسي يك هكر و استراق سمع در ارتباط بين شركتها به صفر خواهد رسيد. اما عيب اين كار، هزينة بسيار زياد آن خطوط خواهد بود. يك راه ارزان‌تر اين شيوه، استفاده از VPN است. شيوة انتقال اطلاعات در VPN، استفاده از پروتكل Tunneling است كه در اين پوروتكل، اطلاعات ابتدا رمزگذاري مي‌شوند و سپس در IP بسته‌بندي شده و به مقصد موردنظر ارسال مي‌گردند. يكي از انواع اين پروتكلها، شبكه‌بندي چند پروتكلي است كه بيشتر در شبكه‌هاي محلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا قابل استفاده براي كاربردهاي خارج از محل موردنظر نباشد.
دو مورد از مهمترين پروتكلهايي كه مي‌توانند در پروتكل Tunneling مورد استفاده قرار گيرند، عبارتند از:
1- پروتكل PTP[5]
مهمترين مورد استفاده PTP براي مايكروسافت، در جهت حفاظت از ويندوز NT و ويندوز 2000 بود.
2- پروتكل L2TP[6]
L2TP كه به سرعت به صورت يك استاندارد صنعتي جلوه‌گر شد، حفاظت كنندة پروتكلهاي چندگانه Tunneling و فراهم كنندة تواناييهاي ميان توليدات VPN فروشندگان مختلف مي‌باشد.
سايتهاي فعال در اين زمينه عبارتند از:
1- AT&T (att.com/emea/vpn/English/nsit.html)
2- Cable & Wireless (cwusa.net/internet-ivpvpn.htm)
3- MCI WorldCom (Worldcom.com/products/vpn/index.phtml?grph=IQ)
4- PSINET (Psinet.com/security/datasheets/managedservice Intranet.html)


[1] IDC: International Data Cooperation

[2] Fire Walls

[3] VPN: Virtual Private Networks

[4] IDS: International Detection Systems

[5] Point-to-Point Tunneling

[6] Layer 2 Tunneling Protocol
 

mohsenpro

New member
آشنایی با مفاهیم تجارت اکترونیک-بخش 13
تجارت الکترونیک که به عنوان کاربرد تکنولوژی اینترنت در خودکار سازی مبادلات و جریانهای کاری مطرح استدارای سه بخش اصلی می باشد:

 1. شرکت با مشتری (B2C)
 2. شرکت با شرکت(B2B)
 3. شرکت با کارکنانش یا (B2E) که البته به عنوان اینترنت شناخته می شود.
B2C شامل تعاملات با یک سایت کسب و کار الکترونیکی می شود. در اینجا استفاده کنندگان ممکن است اطلاعات جمع آوری کننده یا سفارش خرید (کالا) بدهند و از طریق وب سایت، خدمات پشتیبانی دریافت کنند. B2B همان قدر که به فرایندهای الکترونیکی مانند زنجیره عرضه یا مدیریت روابط با مشتری (CRM) ضمیمه می شود، همان قدر هم به خدمات برخط (On Line) مانند تجارت و تدارکات ملحق می شود. B2E از فرایند های داخلی سازمان پشتیبانی می کند و در آن اطلاعات از طریق شبکه توزیع می شود و کارکنان را قادر می سازد تا وظایف بر خط (On Line) بیشتری انجام دهند. در بین این سه بخش، B2B آشکارا غالب است بطوری که حدود80 درصد از فعالیتهای انجام شده در کسب و کار الکترونیک را شامل شده (OE CD,2000) و رشد سریع قابل ملاحظه ای نیز دارد. پیش بینی می شود که تجارت B2B پیرامون بازارهای الکترونیکی توسعه پیدا کند(Finger and Aronica,2000). در حالیکه برخی از بازارهای الکترونیکی عملیاتی شده و دارای سطح مشخصی از کارایی هستند اما اکثر آنان در مرحله برنامه ریزی بوده و دارای ظرفیت بالقوه برای رسیدن به انواع کارایی هستند.
یکی از اهداف اصلی بازارهای الکترونیکی از بین بردن عدم کارایی د ر صنعت است(Barratt and Rosdahl.2000). از مزایای کلیدی و عام یک بازار الکترونیکی می توان به تقویت روابط با مشتری، سهولت دسترسی به بازار، بهبود کارایی و کاهش هزینه ها و دستیابی به مزیت رقابتی بالاتر نام برد(keskinocak و دیگران 2001 ؛ 2003، High Branch ). با این وجود در هزاره جدید شاهد طلوع و غروب شرکت های زیادی بوده ایم که سایت الکترونیکی نیز داشته اند و اکنون هم شرکت ها و هم سرمایه گذاران هر دو نسبت به عملکرد و اثر بخشی بازارهای الکترونیکی احتیاط بیش از حد از خود نشان می دهند. این بازارها نوع خاصی از مدل کسب و کار در دنیای دیجیتال امروزی هستند. به عنوان نتیجه گیری، آنها در ایجاد استراتژی ها، سیاستها و رویه های مربوط به فرایند انتخاب بازارهای الکترونیکی با مشکلات عدیده ای مواجه اند.
در حقیقت، موفقیت بازارهای الکترونیکی در حد زیادی به شرکاء و ارزشهای تثبیت شده آنها و شرکت هایی وابسته است که قصد دارند تنها با آن دسته از بازارهای الکترونیکی کار کنند که دارای بالاترین کیفیت و بهترین عملکرد باشند. بجز تعدادی از گزارشات و مطالعات تحقیقی که تا کنون در زمینه ابزارهای الکترونیکی انجام شده است و ما از آن مطلع هستیم، تنها stockdale و standing در سال 2002 یک روش تحلیل محتوا برای انتخاب بازارهای الکترونیکی ارائه داده اند. بنابراین یک نیاز برای ایجاد روش نظام مند جهت ارزیابی و انتخاب بازارهای الکترونیکی احساس می شو د و این روش باید وقت صرف شده در فرایند انتخاب و ایجاد اجتماع در تصمیم گیری را کاهش دهد.
در راستای این نیازها، هدف از این مقاله طرح شیوه ارزیابی مبتنی بر منطق فازی جهت مدیران است تا آنان بتوانند یک مدل اثربخش تر و کاراتر در انتخاب بازارهای الکترونیکی در اختیار داشته باشند.
انتخاب یک بازار الکترونیکی جهت کار کردن با آن ممکن است یک موضوع سیاسی باشد زیرا تصمیم گیری در این زمینه با علایق بسیاری از افراد و گروه ها در ارتباط است. به بیان روشنتر می توانیم بگوییم که انتخاب بازار الکترونیکی یک تصمیمگیری روشن و ساختارمند نمی باشد. وجود معیارهای مختلف و درگیر بودن تصمیم گیرندگان متعدد باعث می شود تا تصمیمات، ابعاد مختلف به خود بگیرد. بنابراین فرایند حل (مسأله) پیچیده می شود. بوضوح مشاهده شده است که مسأله انتخاب (بازار الکترونیکی) را به سادگی نمی توان با یک مدل ریاضی یا الگوریتم کامپیوتری تجزیه کرده و سپس آن را حل نمود. ما به شیوه های جدیدی نیاز داریم که بتوانند به انتخاب و اولویت بندی در مسائل دارای تصمیمات چند معیاره بپردازد و از تصمیم گیری در اینگونه مسائل پیچیده و بی ساختار حمایت کند
 
بالا