بـررسی سـاختـمـان داخـلی و عملکرد ام.ار.آی

hamid_metallic

New member
بـررسی سـاختـمـان داخـلی و عملکرد ام.ار.آی

تاريخچه:

در سوم جولاي سال 1977 حادثه اي روي داد که به طور کل دنياي پزشکي نوين را دگرگون ساخت و در خارج دنياي پزشکي نيز عکس العمل هايي را به دنبال داشت .اين آزمايش بزرگ اولين آزمايش MRI (ام.ار.آی.‏) بود که بر روي انسان انجام مي شد و بيش از 5 ساعت به طول انجاميد تا يک تصوير از بافت فرد مورد آزمايش ايجاد کند،