برنامهريزي توليد بلندمدت معادن روباز با در نظر گرفتن عدمقطعي

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نويسند‌گان:
[ سيداميد گيلاني ] - دانشجوي دكتري مهندسي استخراج معدن، دانشگاه صنعتي سهند،
[ جواد ستاروند ] - استاديار دانشكده مهندسي معدن دانشگاه صنعتي سهند
خلاصه مقاله:
برنامهريزي توليد بلندمدت معادن از جمله مسائل بسيار مهم و تاثيرگذار در سوددهي و مديريت جريان نقدينگي پروژههاي معدني ميباشد. در حالت كلي دو رويكرد قطعي و مبتني بر عدمقطعيت براي حلاين قبيل مسائل وجود دارد كه در روشهاي قطعي تمامي دادههاي ورودي به صورت مقاديري قطعي فرض ميشوند كه چنين فرضي با توجه به شدت متغير بودن برخي از دادههاي ورودي مانند عيار،قيمت فلز و هزينههاي توليد نميتواند همواره صحيح باشد. با توجه به اينكه مسئله برنامهريزي توليد حتي در شرايط قطعي يك مسئله از نوعNP-Hard ميباشد، اعمال عدمقطعيتها در مدل برپيچيدگيهاي آن افزوده و حل آن را دشوارتر ميسازد. در راستاي مدلسازي عدم قطعيت بايد ابتدا آنها را به صورت كمي بيان نموده و سپسمدلي جهت ادغام اين كميت عددي به محاسبات ارائه گردد. جهت كمينمودن عدم قطعيت با توجه به نوع آن ميتوان از روشهاي شبيهسازي، برنامهريزي تصادفي، گزينههاي واقعي و ... استفاده نمود. روشهاي شبيهسازي با ايجاد تعدادي مدل تصادفي به نوعي تغييرات پارامتر غيرقطعي را به تصوير كشانده و گزينههاي واقعي نيز سعي در كمي نمودن انعطاف-پذيري مديريت در دنياي عدمقطعيتها دارد. در اين مقاله سعي شده است ضمن مرور و مقايسه الگوريتمهاي مختلف مدلسازي عدم قطعيت، مزايا و معايب هر يك توضيح داده شده و پيشنهاداتي نيز جهت مطالعات آينده در اين زمينه ارائه گردد.


كلمات كليدي:
برنامهريزي توليد بلندمدت، معدنكاري روباز، عدمقطعيت، بهينهسازي

__________________________________________
IMEC04_104_1886696.pdf
 
بالا