بررسی چگونگیِ کاربرد اسناد در مطالعات تاریخ معماری ایران

DDDIQ

مدیر ارشد
بررسی چگونگیِ کاربرد اسناد در مطالعات تاریخ معماری ایران*


احسان طهماسبی **
چکیده
اسناد، مدارکی نوشتاری اند که برخی رویدادهای مهم زندگی در دوران مختلف، در آ نها ثبت شده است. هدف این مقاله شناسایی استعداد معماریانۀ اسناد و چگونگیِ استفاده از آ نها در مطالعات تاریخ معماری ایران است. روش تحقیق مقاله به صورت تحلیل محتوا و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخان های است. برای آشنایی با نحوۀ خواندن اسناد و ویژگ یهای شان، نخست، تاریخچه و انواع و اجزای آ نها و سپس انواع خط و زبانِ به کاررفته در اسناد را مطالعه م یکنیم. در بخش اصلی مقاله، به چگونگیِ کاربرد این مدارک در مطالعات تاریخ معماری ایران می پردازیم و با مثا لهایی، نحوۀ یافتن اطلاعات معماریانه در آ نها را نشان م یدهیم. بااهمی تترین اسناد در این زمینه، وقف نام هها، فرمان های حکومتی، نام هها و گزارش های اداری و اسناد خرید و فروش اند. این مدارک گاهی وضعیت جامعۀ زمان خود را انعکاس م یدهند و گاهی مستقیماً به اطلاعات مربوط به معماری آثار اشاره م یکنند. از جمله داده های معماریانۀ مهمی که با جس توجو در آ نها م یتوان یافت، چنین اند: وضعیت شهرها و بناها و تغییراتشان در طول زمان، مکان جغرافیایی و حدود اربعۀ املاک، تاریخ دقیق ساخت اثر، نام فضاها، جزئیات کالبدی و فنّی، هنرها
و مشاغل وابسته به معماری و اصطلاحات معماریانه. برای این تحقیق، به کتاب ها و مقالاتی که دربارۀ تاریخچه و ویژگ یهای اسناد نوشته شده است و همچنین به متن اسناد رجوع کرد هایم.


كليد واژه ها
سند، تاریخ معماری ایران، اطلاعات معماریانه.
 

پیوست ها

  • IranDocArchHist.pdf
    2.3 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا