بررسی دبی آب نشتی از تونل انتقال آب بهشت‌آباد با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
1سعید مهدوری ؛ 2مسعود هاشمی؛ 3فضه آیتی
1دانشگاه صنعتی اصفهان
2شرکت مهندسان مشاور زایندآب
3دانشگاه پیام نور شهر کرد

چکیده
تونل انتقال آب بهشت‌آباد به طول تقریبی 65 کیلومتر طویل‌ترین تونل انتقال آب ایران با رژیم جریان تحت فشار است. در کیلومترهای ابتدایی و انتهایی تونل به دلیل پایین بودن سطح ایستابی احتمال خارج شدن آب از تونل وجود دارد. در این مقاله ابتدا تونل پهنه‌بندی و ضرایب تراوایی، هد خارجی آب و پارامترهای ژئومکانیکی پهنه‌ها بررسی شده است. سپس روش تحلیلی فرناندز معرفی و به طور مختصر توضیح داده شده و دبی آبی نشتی از تونل و ایستابی آب در مرز پوشش و زمین با بهره‌گیری از آن تعیین شده است. بیشینه دبی آب خروجی از تونل برابر با 4/11 لیتر بر ثانیه در واحد طول تونل است. در بخش‌هایی از تونل که توسط قطعات بتنی پیش‌ساخته نگهداری شده، ضریب نفوذپذیری معادل با استنباط از قانون دارسی و با توجه به هندسه قطعات بتنی تعیین شده است. در ادامه نحوه تحلیل تراوش توسط نرم‌افزار FLAC تشریح و نتایج حاصل از مدل‌سازی عددی و روش تحلیلی با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج تطابق خوبی با هم داشتند ولی به هر حال روش‌های عددی به دلیل امکان منظور کردن جزئیات مدل مانند تاثیر زهکش‌ها، توالی و شیب لایه‌ها و امکان انجام تحلیل در حالت گذرا بر روش‌های تحلیلی برتری دارند.


کلیدواژگان
تونل بهشت آباد؛ تحلیل تراوش؛ روش فرناندز؛ FLAC

_____________________________________________
http://www.mediafire.com/download/kqiinm2mla6new5/
 
بالا