برداشت سرمایه گذاران ایرانی از استقلال حسابرس

bahareh s

عضو جدید
کاربر ممتاز
چکیده:
نقش حسابرس در جامعه، اعتبار دهی به صورت‌ های مالی است. اگر سرمایه‌گذاران به استقلال حسابرس‌ها شک نمایند، صورت‌های مالی فاقد اعتبار خواهند شد. این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه، نحوه برداشت سرمایه‌گذاران ایرانی را از سه عامل تهدیدکننده استقلال تحت عنوان روابط حسابرس و صاحبكار بررسی می‌نماید. این روابط عبارت‌اند از: ارائه مشترک خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی، وابستگی اقتصادی شرکت حسابرسی به صاحبکار و روابط بلندمدت بین حسابرس و صاحبکار می‌باشند. اطلاعات دريافت شده از سرمایه‌گذاران با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، نتايج حاصل از اين پژوهش نشان‌ دهنده آن هستند که وابستگی اقتصادی به شرکت صاحبکار، ارائه خدمات غیر حسابرسی و روابط بلندمدت حسابرس و صاحبکار، از دید سرمایه‌گذاران به عنوان تهدیدهای با اهمیت بر استقلال حسابرسان محسوب می شوند.برچسب ها:
استقلال حسابرس
برداشت سرمایه‌گذار


نویسندگان:
ابراهیم وحیدی الیزئی
محمد تمیمی
حسین شلال نژادنشریه:
مطالعات حسابداری و حسابرسی


شماره نشریه:
10


فصل انتشار:
تابستان


فایل PDF:
002.pdf


سال انتشار:
1393
مشاهده پیوست 228450
 

Similar threads

بالا