برخي نكات مهم در زراعت كلزا

eng.saeedsgk

عضو جدید
كلزا را بايستي در زميني كاشت كه خاك حاصلخيز ، زهكشي خوب و جمعيت علف هرز كم داشته باشد.


در مزارعي كه به علف هاي هرز هم خانواده با كلزا مانند تربچه وحشي و خردل وحشي آلودگي شديد دارند از كشت كلزا در آن زمين خود داري نمود.


به منظور جلوگيري از گسترش آفات و بيماريهاي كلزا در زمين زراعي به مدت چهار سال گياهان هم خانواده كلزا مانند كلم ، گل كلم و غيره كاشته نشده باشد.


از كاشت كلزا در زمين خيس و اشباع از رطوبت بايستي اجتناب نمود چون كلزا قادر به تحمل شرايط اشباع خاك به مدت طولاني نيست.
كلزا در هر يك از مراحل مختلف رشد و نمو خود واكنش هاي متفاوت نسبت به عوامل محيطي و مديريت مزرعه نشان مي دهد. يكي از مراحل مهم رشد و نمو كلزا ، مرحله ساقه رفتن يا طويل شدن ساقه مي باشد. اين مرحله از رشد و نمو كلزا با شماره گذاري به صورت ذيل مشخص مي شودكيفيت بذر كلزا، محيط خاك و نحوه كاشت مي توانند شرايط مناسب براي جوانه زني و سبز شدن بذر كلزا فراهم نمايند.


با كاشت بذر گواهي شده داراي كيفيت خوب جوانه زني و سبز شدن سريع و گياهچه قوي بدست مي آيد. اگر بذر خوب در عمق يك تا دو سانتي متري خاك داراي استحكام و رطوبت و كود كافي و دماي خاك بالاي 10 درجه سانتي گراد،قرارگيرد شرايط مناسب براي جوانه زني بذر بوجود مي آيد.كاشت كلزا


سبز يكنواخت ورشد يكدست از بوته هاي كلزادر سطح مزرعه تاثير زيادي در افزايش توليد و دستيابي به عملكرد بالا دارد. براي رسيدن به اين تعداد بوته كافي و يك اندازه در هر مترمربع عوامل زيادي دخالت دارند. اين عوامل عبارتند از:


تناوب زراعي: محصول قبلي از نظر انتقال بيماري ، بجا گذاشتن بقاياي گياهي بر سبز شدن ورويش بوته هاي كلزا تاثير مي گذارد.

آماده سازي زمين


در زراعت كلزا جهت توليد محصول و عملكرد بالا، مهمترين مرحله در چرخه زندگي اين گياه زراعي تهيه و آماده سازي زمين جهت كشت آن مي باشد.در اين مرحله عوامل انتخاب مزرعه،تناوب زراعي،شخمزدن و تهيه بستر بذر اهميت زيادي در زراعت كلزا دارند.
مصرف كود پايه در كلزا


در شرايط رشد و نمو بوته هاي كلزا در محيط مساعد ،تغذيه گياهي و تامين عناصر مورد نياز گياه تاثير زيادي در توليد و عملكرد بالا دارد.


كلزا به عناصر غذايي به مقدار معين احتياج دارد. خاك مي تواند برخي از اين عناصر غذايي را تامين نمايد اما عناصر غذايي ديگر را بطور معمول به خاك مي دهند. اگر اين عناصر غذايي به اندزه كافي داده نشود ،عملكرد كلزا كاهش مي يابد.


آزمايش خاك موثر ترين روش در تامين نياز غذايي و كودي گياه زراعي مي باشد.


 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
آ یک مقاله کامل و مهم در مورد برنج زراعت 17
eng.saeedsgk مراحل مهم آبياری در زراعت گندم زراعت 2

Similar threads

بالا