برآورد چگونگی توزیع بار در پایه‌های زنجیری کارگاه‌های استخراج جبهه کار بلند مکانیزه

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
برآورد چگونگی توزیع بار در پایه‌های زنجیری کارگاه‌های استخراج جبهه کار بلند مکانیزه در معدن زغالسنگ طبس با استفاده از روش عددی

نویسندگان
1مهدی نجفی؛ 1سید محمد اسماعیل جلالی ؛ 1فرهنگ سرشکی؛ 2علیرضا یاراحمدی بافقی
1دانشگاه صنعتی شاهرود
2دانشگاه یزد


چکیده
پایه‌های زنجیری در روش جبهه کار بلند مکانیزه بین دو پهنه استخراجی باقی گذارده می‌شوند و شرایط بارگذاری آنها با شرایط بارگذاری پایه‌ها در روش استخراج اتاق و پایه متفاوت است زیرا این پایه‌ها بار حاصل از منطقه تخریب را نیز تحمل می‌نمایند. از این‌رو برآورد مقدار و چگونگی توزیع بار بر روی آنها دارای اهمیت زیادی است. محدودیت‌های روش‌های سنتی و تجربی در برآورد بار وارد بر این پایه‌ها مطلوبیت‌های زیادی را برای استفاده از روش‌های عددی ایجاد کرده است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارFLAC3D و در نظر گرفتن مدل کرنش نرمی موهرکولمب، تاثیر بار‌های کناری و جلویی بر روی پایه‌های زنجیری در معدن زغالسنگ طبس با توجه به جانمایی آنها نسبت به جبهه‌کار، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که حداکثر بار وارد بر پایه‌های زنجیری در فاصله 4 تا 5 متری لبه پایه و هنگامی که جبهه‌کار در حدود 20 متر جلوتر از آن باشد، اعمال می‌شود.


کلیدواژگان
پایه‌های زنجیری؛ مدل‌سازی عددی- توزیع بار- مدل کرنش نرمی

________________________________________________
http://www.mediafire.com/download/ic6raa2k3apbga5/595.pdf
 
بالا