بخش هایی از آیین نامه ی علايم ايمني در کارگاهها

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
بخش هایی از آیین نامه ی علايم ايمني در کارگاهها
توجه! این آئین نامه توسط اداره بازرسی کار تدوین شده و در تاریخ 08/04/1387 در روزنامه رسمی به چاپ رسيد:
برای دریافت متن اصلی آیین نامه به وب سایت www.DallaneSabz.com مراجعه فرمایید.
فصل سوم ـ الزامات قانوني و وظايف كارگر و كارفرما

ماده44ـاستفاده از تابلوهاي علايم و اتيكتهاي ايمني در كليه محلها، ماشين‌آلات ومكانهاي كه امكان حذف و از بين بردن و يا كنترل خطرات از ساير روشها (مثل: كنترلهاي مهندسي، استفاده از سيستم‌هاي ايمن، حفاظ‌گذاري و ...) برايكارفرما مقدور نمي‌باشد، ضروري است.
ماده45ـ نصب علائم و اتيكتهاي ايمني ذكر شده در اين مقررات نمي‌تواند جانشين اقدامات لازم ديگر جهت كنترل و پيشگيري مانند نظارتهاي مهندسي، اصلاح روشهاي كاري و ايجاد شرايط كار بي‌خطر شود، لذا كارفرمايان مكلفند كليه موارد ايمني را رعايت كرده و در صورت نياز از علايم ايمني استفاده كنند.

ماده46ـ كارفرما موظف است نظارت نمايد تا تابلوي علايم طبق مقررات در محل خود نصب و نگهداري شوند.

ماده47ـ كليه علايم ايمني جديد و نيز علايم قبلي كه قرار است جايگزين شوند، بايد مطابق با مندرجات مفاد اين آيين‌نامه باشند.

ماده48ـ كارفرما مكلف است به نحو مقتضي آموزشهاي لازم نسبت به مفهوم كليه علايمي كه در نقاط مختلف كارگاه نصب شده‌اند را به كارگران ارائه داده و نيز اقدامات احتياطي و پيشگيرانه‌اي كه در زمان مواجهه با علامتهاي ايمني براي جلوگيري از وقوع خطر ضروري مي‌باشد را به آنان بياموزد.

ماده49ـ كليه توليدكنندگان و فروشندگان تجهيزات و ماشين‌آلات داخل كشور و نيز واردكنندگان ماشين‌آلات خارجي بايستي اطلاعاتي را كه به درك بهتر مفاهيم اتيكتهاي ايمني كاربردي بر روي قسمتهاو اجزاي خطرناك و مورد نياز ماشين‌آلات كمك مي‌نمايد را همراه مدارك راهنما، برگه‌هاي اطلاع‌رساني، برشورها و كتابچه‌هاي دستورالعمل كار با آنها به خريداران ارائه نمايند.

ماده50 ـ با توجه به جنس خاص اتيكتها، ارائه نسخه‌اي اضافي از اتيكتهاي ايمني كاربردي بر روي محصول يا دستگاه به همراه ساير مدارك مربوطه توسط توليدكنندگان داخلي الزامي مي‌باشد.

ماده51 ـ در مكانهايي كه از علايم ايمني، حفاظ‌ها و يا ساير ابزار حفاظتي مناسب بر روي ماشين‌آلات استفاده‌شده، الزامي به كاربرد اتيكتها نمي‌باشد.

ماده52 ـ با تغيير شرايط و از بين رفتن احتمال خطر يا شرايط خطرساز در كارگاه و يا پايان مراحل كار لازم است به منظور جلوگيري از گمراه شدن كارگران، علايم نصب‌شده، سريعاً بطور ايمن پوشانده‌شده و يا جمع‌آوري گردند.

ماده53 ـ كارفرما مكلف است تابلوي علايم و اتيكتهاي ايمني را در زمانهاي لازم تميزكرده و به دقت از آنها نگهداري نمايد تا محتواي آنها به آساني قابل رؤيت باشد.

ماده54 ـ كليه كارگران موظف به حفظ و نگهداري از علايم ايمني تهيه شده توسط كارفرما در حيطه وظايف و مسئوليتهاي خويش مي‌باشند.

ماده55 ـ كارفرما مكلف است تابلوي علايم و اتيكتهاي ايمني را در مواقع لزوم، تعمير و يا تعويض نمايد.

ماده56 ـ بازديد از تابلوها توسط مسئول مربوطه به منظور پايداربودن، استحكام و ايمني تابلو و سازه آن بايد حداقل در مراحل زير انجام گيرد:
الف ـ قبل از شروع به استفاده از آن
ب ـ پس از هرگونه تغييرات و ايجاد وقفه در استفاده از آن
ج ـ پس از وقوع باد شديد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه كه استحكام و پايداري تابلوها مورد ترديد قرارگيرد.

ماده57 ـ در خصوص دربهاي خروج اضطراري ، اين دربها بايستي با علامتهاي خروج واضح و قابل‌ رؤيت مشخص شوند و فاقد هرگونه نشانه يا علامتي غير از علامت خروج باشند. همچنين دربهاي مجاور دربهاي اصلي خروج اضطراري كه به سمت مسيرهاي خروجي منتهي نمي‌شوند، بايستي مشخص شده و بر روي آنها از علايم نشان‌دهنده اين امر استفاده‌شود.

ماده58 ـ از تاريخ تصويب و اجراي اين آيين‌نامه، طراحي، چاپ، انتشار، واردات و ساخت هرگونه تابلوي علامت يا اتيكت ايمني مربوط به كارگاههاي مشمول قانون كار منوط به كسب مجوز از شوراي عالي حفاظت فني (مديركل بازرسي كار به عنوان دبيرشوراي عالي حفاظت فني) خواهدبود.
تبصره ـ نظافت، تعمير و تعويض تابلوي علايم ايمني در صورتيكه مغايرتي با مشخصات مجوز نداشته‌باشد، نيازي به اخذ مجوز جديد ندارد.

ماده59 ـ براساس ماده 95 قانون كار جمهوري اسلامي ايران كارفرمايان مكلف به رعايت مفاد اين آيين‌نامه بوده و كارگران نيز برابر تبصره2 ماده فوق‌الذكر موظف به رعايت مفاد تابلوي علايم و اتيكتهاي ايمني مي‌باشند.

ماده60 ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر 60 ماده و 18تبصره و به استناد مواد 85 و 91 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 31/5/1386 شوراي عالي حفاظت فني مورد تأييد و در تاريخ 15/11/86 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي (آقاي دكتر محمد جهرمي) رسيده‌است
.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
P O U R I A آیین نامه های ایمنی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست 39

Similar threads

بالا