بایـدها و نبایـدهای سـه گانـه در زنـدگی

ali561266

کاربر ممتاز


( زیبــــا و آموزنده )Three things in life that are never certain
سه چیز در زندگی پایدار نیستند

Dreams
رویاها


Success
موفقیت ها


Fortune
شانسThree things in life, once gone never come back

سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند


Time
زمان


Words
گفتار


Opportunity
موقعیتThree things in human life are destructive

سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند


Alcohl
الکل


Pride
غرور


Anger
عصبانیتThree things are constructive in life

سه چیز انسانها را می سازند


Hard Work
کار سخت

Sincerity
صمیمیت

Commitment
تعهد


Three things are most valuable in life

سه چیز در زندگی بسیار ارزشمند هستند


Love
عشق

Self-Confidence
اعتماد به نفس

Friends
دوستان


Three things should never be shattered in life

سه چیز در زندگی که هرگز نباید از بین بروند


Peace
آرامش

Hope
امید

Honesty
صداقت


And how beautifully these three important things in life, are expressed by Dr.Ali Shariati

و چه زیبا این سه چیز مهم در زندگی از دیدگاه دکتر علی شریعتی بیان شده


Never rely on three things

به سه چیز هرگز تکیه نکن


Pride
غرور

Lie
دروغ

Love
عشق

A pride individual gallops
انسان با غرور می تازد

He loses by telling lies
با دروغ می بازد

And dies with love
و با عشق می میرد


Our happiness in life is based on three principals

خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است


Yesterday's Experience
تجربه از دیروز

Benefiting the present
استفاده از امروز

And Hope for Tomorrow
امید به فردا


The destruction of our lives are also based on three principles

تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است


Regret for Yesterday
حسرت دیروز

Wasting Today
اتلاف امروز

Fear of Tomorrow
ترس از فردا
 
Similar threads
بالا