ايمني فضاهای بسته

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فضاهای بسته confined space

محیط های محصور مکانهایی هستند که محل ورود آن به اندازه یک فرد می باشد ونمی توان داخل آن توقف دائم وطولانی مدت داشت برای ورود به این مکانها حتما اخذ مجوز مربوطه الزامیست

اگر میزان اکسیژن کمتر از 19.5% درصد باشد استفاده از دستگاه هوای فشرده الزامیست.

مثالهای از فضاهای بسته


1. مخازن
2. ورود