انرژی دریایی (marine energy/marine power)

فاطمه یاس

کاربر ممتاز
انرژی دریایی (marine energy/marine power) که به آن انرژی اقیانوسی (ocean energy/ocean power) نیز می‌گویند انرژی است که به وسیله امواج اقیانوسی، جزر و مد، نمک و اختلاف دمای اقیانوس حمل می‌شود. حرکت آب در اقیانوس‌های جهان باعث ایجاد انبار بزرگی از انرژی جنبشی می‌شود. می‌توان از این انرژی برای تولید الکتریسیته استفاده کرد.

عبارت انرژی دریایی شامل توان موجی (wave power) که توانی است که از امواج سطحی به دست می‌آید و توان جزر و مدی (tidal power) که توانی است که از انرژی جنبشی ناشی از حجم بالای آب در حال حرکت به دست می‌آید، می‌شود. توان بادی فراساحلی (offshore wind power) یک شکل از انرژی دریایی نمی‌باشد، زیرا به عنوان توان بادی دسته‌بندی می‌شود، حتی اگر توربین‌های بادی (wind turbines) بر روی آب قرار گیرند.اقیانوس دارای مقدار بسیار زیادی از انرژی و نزدیک به بسیاری از مصرف‌کنندگان می‌باشد. انرژی اقیانوس پتانسیل تامین مقدار قابل توجهی از انرژی‌های تجدیدپذیر سراسر جهان را دارد.

پتانسیل انرژی اقیانوسی معادل 4 تا 18 میلیون تن نفت معادل (ToE) می‌باشد.


منابع جهانی انرژی اقیانوسی
ظرفیت
(GW)
تولید سالیانه
(TW·h)
نوع
5,000
50,000
توان جریان‌های دریایی
20
2,000
توان اسمزی
1,000
10,000
انرژی گرمایی اقیانوسی
90
800
انرژی جزر مدی
1,000—9,000
8,000—80,000
انرژی امواج


گونه‌های انرژی اقیانوسی

انرژی تجدید پذیر اقیانوسی

اقیانوس‌ها شامل منبع وسیعی از انرژی دست نخورده به صورت امواج سطحی، جریان‌های آب، گرادیان شوری و حرارتی می‌باشند.


توان جریان‌های دریایی (marine current power): انرژی است که از جریان‌های اقیانوسی به دست می‌آید.

توان اسمزی (osmotic power): انرژی است که از تغییر در شوری آب به دست می‌آید.

انرژی حرارتی اقیانوسی (ocean thermal energy): توانی است که از تفاوت دمایی در اعماق مختلف به دست می‌آید.

توان جزر و مدی (tidal power): انرژی است که از حرکت توده‌های آب به دست می‌آید و یک روش رایج برای تولید انرژی برق آبی می‌باشد. تولید انرژی جزر و مدی با سه روش اصلی انجام می‌شود که شامل توان جریان‌های جزر و مدی (tidal stream power)، توان رگبار جزر و مدی (tidal barrage power) و توان دینامیک جزر و مدی (dynamic tidal power) می‌شود.

توان امواج (wave power): توانی است که از امواج سطحی به دست می‌آید.

انرژی غیر تجدید پذیر اقیانوسی


نفت و گاز طبیعی زیر کف اقیانوس‌ها نیز گاهی به عنوان یک گونه از انرژی اقیانوسی شناخته می‌شوند.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Similar threads

بالا