اندازه گیری شاخص سطح برگ به روش وزنی

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
کاربر ممتاز
یکی از چالش های پیش روی دانشجویان و محققین کشاورزی اندازه گیری دقیق شاخص سطح برگ است زیرا به دلیل گران قیمت بودن، دستگاه Leaf Area Meter در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی موجود نمی باشد. از طرفی محاسبه LAI با استفاده از ضرایب اختصاصی، روش دقیقی محسوب نمی شود. لذا بر آن شدم تا با تشریح روش وزنی که نتایج آن حتی از دستگاه نیز دقیق تر است، و همیشه به دانشجویان نیز توصیه می نمایم، آن را برای استفاده همگان امکان پذیر سازم. شایسته است بدینوسیله از استاد فرزانه ام جناب آقای دکتر هاشمی دزفولی تشکر ویژه نمایم.
1- در آزمایشگاه برگهایی که از یک سطح مشخص (مثلاً 400 سانتی متر مربع حاصل از یک کوادرات 20 در 20) از خطوط نمونه برداری برداشت شده اند از ساقه ها جدا و با ترازوی دقیق توزین گردند (مثلاً 420 گرم).
2- از بین برگها تعداد 10 برگ بطور تصادفی جدا شده و توزین می شوند ( مثلاً 4 گرم).
3- یک ورقه کاغذ تهیه کرده و سطح معینی از آن جدا می شود (مثلاً 400 سانتی متر مربع به وزن 8/1 گرم).
4- ده برگ جدا شده را روی ورقه کاغذ دیگری، از همان جنس، قرار داده و دور تا دور آنها با نقطه چین کردن علامت گذاری و سپس با قیچی و با دقت زیاد برش داده میشوند. سپس آنها را وزن نمایید ( برای مثال شکل های بریده شده 6/3 گرم وزن دارند).
5- سپس تناسب بسته می شود: 400 سانتی متر مربع کاغذ 8/1 گرم وزن دارد حالا 6/3 گرم کاغذ چه سطحی دارد؟ 800 سانتی متر مربع.
6- پس بنابراین سطح برگ بریده شده از روی کاغذ معادل 800 سانتی متر مربع است پس:4 گرم برگ 800 سانتی متر مربع سطح دارد حالا 420 گرم برگ چه سطحی را اشغال می کند؟ 84000 سانتی متر مربع.
7- در این روش می بایست حتماً از یک جنس کاغذ استفاده گردد و دقت زیادی در بریدن شکل برگها از روی کاغذ انجام شود، در این صورت روشی بسیار دقیق می باشد.
8- نکته مهم اینکه برای محاسبه شاخص سطح برگ می بایست برگهای خشک، بیمار و آفت زده از نمونه برگ کل قبل از توزین جدا شوند.
9- یکی از مزیت های این روش این است که می توان در وقت مناسب اقدام به بریدن شکل برگ ها از روی کاغذ نمود و محاسبات را انجام داد، در روز نمونه برداری صرفاً وزن نمونه برگ و کل برگها باید اندازه گیری شوند.

منبع: هاشمی دزفولی، ا. 1378. فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی. درس نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
بالا