اصول و روشهاي دريبل زدن در فوتبال

hasport37

New member
[h=3]كنترل توپ از نزديك[/h] يعنى توپ در فاصله‌اى از پا قرار گيرد كه فرد بتواند تسلط كافى روى آن داشته باشد (شكل - كنترل توپ از نزديك).
كنترل توپ از نزديك​
[h=3]قابليت تظاهر و فريب[/h] منظور از فريب، خارج كردن حريف از حالت تعادل جسمى و ذهنى است. فريب از سه طريق قابل اجراء است:

۱. فريب با بدن، از طريق نشان دادنِ تمايل بدن به يك سمت و حركت به سمت ديگر. (شكل - فريب با بدن)

"> فريب با بدن

۲. فريب با چشم از طريق نگاه كردن به يك جهت و حركت به جهت ديگر. (شكل - فريب با چشم)

"> فريب با چشم

۳. فريب با پا از طريقِ اقدام به رفتن در يك مسير و حركت در مسير مخالف. (شكل - فريب با پا)

">
فريب با پا

[h=3]قابليت تغيير مسير[/h] بازيكن صاحب توپ بايد بتواند مسير حركتى خود را با توجه به وضعيت موجود تغيير دهد و پس از تغيير مسير با سرعت از حريف دور شود. ( آموزش فوتبال شكل - قابليت تغيير مسير)

"> قابليت تغيير مسير

[h=3]قابليت تغيير سرعت[/h] هر بازيكن صاحب توپ بايد بتواند در هر لحظه مسير حركت را با توجه به وضعيت موجود تغيير دهد. (شكل - قابليت تغيير سرعت)

">
قابليت تغيير سرعت
 
بالا